:

Vad är ett departement i regeringen?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett departement i regeringen?
 2. Vad är ett departement och vad är deras uppgift?
 3. Vad finns det för departement?
 4. Vilka är cheferna för de olika departementen?
 5. Vem bestämmer departement?
 6. Hur arbetar departement?
 7. Hur många jobbar i ett departement?
 8. Vad är ett departement so rummet?
 9. Vad kallas Departementscheferna?
 10. Hur många jobbar på departementen?
 11. Vem är chef för regeringen i Sverige?
 12. Vad menas departement?
 13. Hur mycket tjänar en departementssekreterare?
 14. Vilka olika departement finns det i Sverige?
 15. Vad kallas de personer som sitter i en regering?

Vad är ett departement i regeringen?

Varje statsråd har en politisk stab. Den politiska staben består oftast av en statssekreterare, för utrikesministerns del en kabinettssekreterare, politiskt sakkunniga och tjänstemän i departementet.

Statssekreterare, kabinettssekreterare, och politiskt sakkunniga är politiskt tillsatta tjänstemän. När ett statsråd avgår från sitt uppdrag slutar även de politiskt anställda som är knutna till det avgående statsrådet sin anställning i Regeringskansliet. Statsrådens pressekreterare är också politiskt tillsatta och tillhör organisatoriskt Statsrådsberedningens pressenhet och slutar vid statsministerns avgång.

Av Regeringskansliets omkring 4 800 anställda är cirka 170 personer politiskt tillsatta. Vid ett regeringsskifte behåller övrig personal inom Regeringskansliet sina anställningar.

Vad är ett departement och vad är deras uppgift?

Sverige är en parlamentarisk demokrati. Med det menas att regeringen måste ha stöd eller i alla fall godtas av de flesta i riksdagen. Man säger att regeringen ska ha riksdagens förtroende.

Enklast blir det om ett parti har fler platser i riksdagen än alla de andra partierna tillsammans. Det partiet kan då bilda en majoritetsregering. Det är ovanligt med majoritetsregeringar i Sverige under de senaste åren...

Riksdagen: Där landets folkvalda samlas och fattar beslut (diskuterar och bestämmer olika saker, främst lagar). I Sverige finns 349 platser i riksdagen. En av riksdagens viktigaste uppgifter är att kontrollera regeringen så att de sköter sig och inte gör saker som de inte får.

Regering: Förenklat gäller att de politiska partier som har flest platser i riksdagen (majoriteten av de 349 platserna) bildar regering. Regeringen styr landet men granskas av riksdagen. I Sverige leds regeringen av en statsminister. Statsministern har många ministrar till sin hjälp att styra landet, t.ex. utrikesminister, finansminister, jordbruksminister m.fl.

Det är talmannen i riksdagen som ger uppdraget att bilda en regering till någon av partiledarna. Budet går till den partiledare som bedöms ha den största möjligheten att bilda en regering.

Partiledaren som har fått i uppdrag att bilda regeringen kallas för statsminister. Det är statsministern som utser vilka personer som ska ingå i regeringen. Regeringens medlemmar kallas statsråd eller ministrar.

Regeringsbesluten fattas kollektivt. Varken ministerstyre (att enskilda statsråd fattar beslut för regeringen) eller ministerförvaltning (att enskilda statsråd styr förvaltningen) är tillåtna i Sverige.

Vad finns det för departement?

SFS nr: 1982:1177 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6 Utfärdad: 1982-12-16 Omtryck: SFS 1994:1672 Ändrad: t.o.m. SFS 1996:897 Upphävd: 1997-01-01 Författningen har upphävts genom: SFS 1996:1515 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I regeringskansliet ingår Statsrådsberedningen och följande tretton departement:

Vilka är cheferna för de olika departementen?

Statsrådsberedningen har till uppgift att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet samt ansvara för samordningen av den svenska EU-politiken. I Statsrådsberedningen ingår statsministerns och EU-ministerns kansli.

Vem bestämmer departement?

Varje statsråd har en politisk stab. Den politiska staben består oftast av en statssekreterare, för utrikesministerns del en kabinettssekreterare, politiskt sakkunniga och tjänstemän i departementet.

Statssekreterare, kabinettssekreterare, och politiskt sakkunniga är politiskt tillsatta tjänstemän. När ett statsråd avgår från sitt uppdrag slutar även de politiskt anställda som är knutna till det avgående statsrådet sin anställning i Regeringskansliet. Statsrådens pressekreterare är också politiskt tillsatta och tillhör organisatoriskt Statsrådsberedningens pressenhet och slutar vid statsministerns avgång.

Av Regeringskansliets omkring 4 800 anställda är cirka 170 personer politiskt tillsatta. Vid ett regeringsskifte behåller övrig personal inom Regeringskansliet sina anställningar.

Hur arbetar departement?

Justitiedepartementet är indelat i ett antal s k sakenheter. Varje sakenhet ansvarar för vissa specifika ämnesområden inklusive lagstiftning och myndighetsansvar. Till exempel ansvarar en enhet för straffrätt och en annan för familjerätt. Ytterligare en enhet ansvarar för kriminalpolitiska frågor inklusive Kriminalvården. Som tjänsteman på Justitiedepartementet jobbar man med en rad olika frågor. Gemensamt för arbetsuppgifterna är att man på olika sätt bevakar sakenhetens intressen. En mycket vanlig arbetsuppgift är att skriva ny lagstiftning. Hur det arbetet går till har beskrivits i ett tidigare blogginlägg (https://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/hur-blir-en-lag-till/). En annan arbetsuppgift kan vara att representera Sverige i olika internationella sammanhang; det kan t.ex. röra sig om förhandlingar på EU-nivå. Jag jobbade själv på en enhet som heter enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (BIRS). Under min tid där fick jag just förhandla i Bryssel för Sveriges räkning och jag var också med och tog fram lagstiftning om internationell rättslig hjälp i brottsmål (https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2014/12/prop.-20141529/). En särskild utmaning med att arbeta för regeringen är att man då och då jobbar med frågor som väcker allmänhetens och massmedias intresse. Vid sådana tillfällen kan arbetet bli mycket intensivt och man jobbar då nära den politiska ledningen.

Hur många jobbar i ett departement?

Varje statsråd har en politisk stab. Den politiska staben består oftast av en statssekreterare, för utrikesministerns del en kabinettssekreterare, politiskt sakkunniga och tjänstemän i departementet.

Statssekreterare, kabinettssekreterare, och politiskt sakkunniga är politiskt tillsatta tjänstemän. När ett statsråd avgår från sitt uppdrag slutar även de politiskt anställda som är knutna till det avgående statsrådet sin anställning i Regeringskansliet. Statsrådens pressekreterare är också politiskt tillsatta och tillhör organisatoriskt Statsrådsberedningens pressenhet och slutar vid statsministerns avgång.

Av Regeringskansliets omkring 4 800 anställda är cirka 170 personer politiskt tillsatta. Vid ett regeringsskifte behåller övrig personal inom Regeringskansliet sina anställningar.

Vad är ett departement so rummet?

Vi har fyra grundlagar:

Regeringsformen (RF) - Den handlar om hur Sverige ska styras. Här står det om hur politiker utses, hur de fattar beslut och hur besluten ska genomföras. Det anges också de friheter och rättigheter som medborgarna har.

Vad kallas Departementscheferna?

Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010

Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

Hur många jobbar på departementen?

Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.

Vem är chef för regeringen i Sverige?

Varje statsråd har en politisk stab. Den politiska staben består oftast av en statssekreterare, för utrikesministerns del en kabinettssekreterare, politiskt sakkunniga och tjänstemän i departementet.

Statssekreterare, kabinettssekreterare, och politiskt sakkunniga är politiskt tillsatta tjänstemän. När ett statsråd avgår från sitt uppdrag slutar även de politiskt anställda som är knutna till det avgående statsrådet sin anställning i Regeringskansliet. Statsrådens pressekreterare är också politiskt tillsatta och tillhör organisatoriskt Statsrådsberedningens pressenhet och slutar vid statsministerns avgång.

Av Regeringskansliets omkring 4 800 anställda är cirka 170 personer politiskt tillsatta. Vid ett regeringsskifte behåller övrig personal inom Regeringskansliet sina anställningar.

Vad menas departement?

Mattecentrum och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet och samla in besöks­statistik. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik

Hur mycket tjänar en departementssekreterare?

En Departementssekreterare i Sverige tjänar i snitt 43 200 kr i månadslön.

Beroende på var en Departementssekreterare arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Departementssekreterare ingår.

Vilka olika departement finns det i Sverige?

Nedan beskriver vi övergripande vilka aktörer som verkar på olika nivåer och deras ansvarsområden. Vi ger också exempel på verksamheter som är relevanta för folkhälsan.

För att nå det övergripande målet för folkhälsopolitiken, en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation, krävs insatser inom många områden och av flera aktörer.

Det är många nationella myndigheter som direkt eller indirekt är viktiga aktörer för att nå det nationella folkhälsopolitiska målet. Vissa av områdena ligger till stor del inom folkhälsopolitikens eget mandat och budget, till exempel arbetet med frågor om alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel och hiv/aids. Andra centrala politiska områden är exempelvis utbildning, arbetsmarknad, arbetsliv, demokrati och bostäder. Kopplingen till hälso- och sjukvårdspolitiken är förstås också stark.

Vad kallas de personer som sitter i en regering?

En regering kan sitta kvar så länge den har tillräckligt stöd i riksdagen. Det finns flera anledningar till att en regering kan behöva avgå och en ny regering behöver bildas.