:

Vad är en option i upphandling?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en option i upphandling?
 2. Vad är en option i ett avtal?
 3. Hur skriver man en option?
 4. Vilka fyra steg ska ske vid en upphandling?
 5. Hur fungerar en option?
 6. Har optionsrätt?
 7. Hur funkar en option?
 8. Vilka olika optioner finns det?
 9. Hur mycket kan man förlora på optioner?
 10. Vilka 5 grundläggande principer gäller i LOU?
 11. Vilka olika typer av upphandling finns det?
 12. Vad händer med optioner vid uppköp?
 13. Vilka typer av optioner finns det?
 14. Är det bra att köpa optioner?
 15. Hur tjänar man pengar på optioner?

Vad är en option i upphandling?

En option är en ensidig rättighet för den som innehar optionen, innehavaren, att inom en viss tid få köpa eller sälja en viss egendom till ett visst pris av den andra parten, utfärdaren. I stället för att köpa eller sälja den underliggande egendomen kan optionen innebära en rätt till kontantavräkning (44 kap. 12 § IL). Innehavaren utnyttjar optionen eller får pengar vid en kontantavräkning, om värdeförändringen går i den riktning som hen tror. Om värdeförändringen däremot går åt andra hållet får hen ingenting. Innehavaren väljer om hen vill utnyttja optionen. Utfärdaren däremot är bunden av sitt åtagande. Eftersom en sådan rättighet har ett värde betalar innehavaren en ersättning, en premie, till utfärdaren när de ingår optionsavtalet.

Innehavaren skaffar sig en köpoption om hen vill ha en rätt att köpa den underliggande egendomen eller tror att priset ska stiga. Vill innehavaren i stället ha en rätt att sälja den underliggande egendomen eller tror att priset ska sjunka ska hen skaffa en säljoption.

Vad är en option i ett avtal?

Traders använder specifika termer när de pratar om optioner. Här följer några av de viktigaste:

Det finns tre huvudfaktorer som påverkar priset (premien eller säkerhetskravet) du betalar när du handlar med optioner. Alla dessa faktorer fungerar utifrån samma princip: ju större sannolikheten är att det underliggande marknadspriset rör sig över (köpoption) eller under (säljoption) lösenpriset vid förfallodatumet, desto högre kommer optionens värde att vara.

Hur skriver man en option?

Vi får ofta frågan om hur man ska räkna på procentandel av ett bolag när en person får köpa aktier eller får optioner. Om bolaget har 2,5 miljoner aktier och någon har blivit utlovad “1 procent av bolaget” – vad innebär detta?

Först och främst kan vi konstatera att man inte kan skriva avtal om att en person ska få optioner motsvarande en viss procentandel (om man bortser från optioner med utspädningsskydd, som är teoretiskt möjliga men som av flera skäl är olämpliga). Man måste specificera ett antal, t ex 25 000. Detta motsvarar sedan naturligtvis en viss procentandel av bolaget, men vad den procentandelen är varierar över tiden, eftersom antalet aktier kan ändras. Oftast blir det fler aktier, genom att man gör nyemissioner eller att optioner blir inlösta till aktier, och då minskar andelen som dessa 25 000 aktier ger. En procentandel är alltså bara en ögonblicksbild.

Vilka fyra steg ska ske vid en upphandling?

På overkalix.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Innan du har godkänt sätter vi bara kakor som är nödvändiga. Du kan välja vilka kakor vi får använda.

Besöksstatistik Marknadsföring

Hur fungerar en option?

En option är en ensidig rättighet för den som innehar optionen, innehavaren, att inom en viss tid få köpa eller sälja en viss egendom till ett visst pris av den andra parten, utfärdaren. I stället för att köpa eller sälja den underliggande egendomen kan optionen innebära en rätt till kontantavräkning (44 kap. 12 § IL). Innehavaren utnyttjar optionen eller får pengar vid en kontantavräkning, om värdeförändringen går i den riktning som hen tror. Om värdeförändringen däremot går åt andra hållet får hen ingenting. Innehavaren väljer om hen vill utnyttja optionen. Utfärdaren däremot är bunden av sitt åtagande. Eftersom en sådan rättighet har ett värde betalar innehavaren en ersättning, en premie, till utfärdaren när de ingår optionsavtalet.

Innehavaren skaffar sig en köpoption om hen vill ha en rätt att köpa den underliggande egendomen eller tror att priset ska stiga. Vill innehavaren i stället ha en rätt att sälja den underliggande egendomen eller tror att priset ska sjunka ska hen skaffa en säljoption.

Har optionsrätt?

About 11 years ago

Adding to the previous answers, I would focus on just looking at the Active listings. If a home is in "OP", "P" or "PS" status and you want to offer on the house, you will be a back up contract.

Hur funkar en option?

En option är ett avtal mellan två parter om en framtida affär. Denna affär görs upp idag där priset bestäms men affären görs i framtiden. Detta påminner mycket om terminer, med skillnaden att i optioner så finns det en premie. Köparen betalar en premie och har därmed en rättighet att eventuellt nyttja optionens villkor. Säljaren, eller ibland kallad utfärdaren, erhåller premien men tar därmed också på sig skyldigheten att genomföra affären om köparen nu önskar. Hur fungerar optioner? Det finns 4st grundpositioner i optionshandeln. Exemplet ovan tillhör vad man kallar för Köpoptioner (Call), alltså att den som Köper Köpoptionen har rättigheten att i framtiden köpa underliggande. Utfärdaren/Säljaren har tagit på sig en skyldighet att sälja underliggande till Köparen om denna önskar, för detta erhåller Säljaren en premie. De andra två positioner som finns är kring en Säljoption(Put). Den som Köper en Säljoption betalar en premie och har nu rättigheten att sälja underliggande till det förutbestämda priset. Utfärdaren/Säljaren har därmed tagit på sig skyldigheten att köpa denna tillgång om nu Köparen väljer att genomföra. Läs mer här: https://www.nordnet.se/tjanster/inves...

Vilka olika optioner finns det?

Om du köper köpoptioner på aktier erhåller du rättighet, men inte skyldighet, att köpa de underliggande aktierna till ett valt lösenpris till och med slutdagen. Köp av köpoptioner är en lämplig strategi när du tror att en aktie kommer att stiga kraftigt. Ju mer aktiekursen stiger, desto mer kan köpoptionen öka i värde. Om du förväntar dig en generell uppgång på aktiemarknaden som helhet, snarare än i ett enskilt bolag, är det ett bättre alternativ att köpa en köpoption på ett bredare aktieindex.

Genom att köpa köpoptioner i stället för att köpa aktierna direkt kan du uppnå många fördelar:

> Lägre kapitalbindning Du binder mindre kapital genom att köpa köpoptioner än motsvarande mängd aktier.

> Begränsad risk Har du fel i din marknadstro kan du aldrig förlora mer än den premie du betalat för köpoptionen.

Hur mycket kan man förlora på optioner?

Svar: Det beror på personens investeringsstrategi och riskbenägenhet. Optioner är ett kraftfullt verktyg som kan användas för att få exponering mot börsen och för att skydda investeringar. Men det är viktigt att komma ihåg att det finns risker och förluster involverade.

Svar: Nej, en option är inte en aktie. En option är ett kontrakt som ger innehavaren rätten att köpa eller sälja en aktie till ett bestämt pris, inom ett bestämt tidsfönster. Innehavaren av optionen har inte någon rätt till aktien, de har bara rätten att köpa den.

Svar: En option är ett kontrakt som ger innehavaren rätten att köpa eller sälja en aktie till ett bestämt pris, inom ett bestämt tidsfönster. Innehavaren av optionen har inte någon rätt till aktien, de har bara rätten att köpa den.

Vilka 5 grundläggande principer gäller i LOU?

 • Ska ta tillvara samhällsintressen
 • Reglerar inköpsprocessen
 • Grundprinciper för offentlig upphandling
 • Lagar som styr offentlig upphandling
 • Vilken upphandlingslag ska tillämpas?
 • Valfrihetssystem
 • Andra lagar som blir aktuella
 • Stöd och tillsyn kring offentlig upphandling

När upphandlande myndigheter och enheter (upphandlande organisationer) inom offentlig sektor gör inköp måste de följa vissa bestämmelser för att på bästa sätt ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedlen. Detta framgår av reglerna för offentlig upphandling.

Offentlig upphandling finns till för att ta tillvara på en rad samhällsintressen:

 • främja kostnadseffektivt användande av skattemedel
 • främja fri rörlighet inom EU
 • undanröja ageranden som begränsar konkurrens
 • underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor
 • se till att det företag som säljer de efterfrågade varorna, tjänsterna eller entreprenaderna till de mest förmånliga villkoren vinner.

Vilka olika typer av upphandling finns det?

Tidigare kunde en upphandlande organisation välja mellan att genomföra en annonspliktig upphandling på det icke-direktivstyrda området genom 

 • ett förenklat förfarande
 • ett urvalsförfarande 
 • en konkurrenspräglad dialog (i vissa fall). 

Även selektivt förfarande fick användas enligt LOU och LUF vid upphandling i ett så kallat dynamiskt inköpssystem.

Offentlig upphandling bidrar till ett socialt hållbart samhälle. Till exempel genom att säkerställa att de varor och tjänster som upphandlas kan användas av alla oavsett funktionsförmåga eller bidra till att personer som står utanför arbetsmarknaden får anställning. Upphandlande organisationer kan även främja rimliga anställningsvillkor genom att ställa krav på skäliga arbetsvillkor för de personer som ska utföra offentliga kontrakt både i och utanför Sverige.

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättvisa skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum och där alla är delaktiga i samhällsutvecklingen.  

När upphandlande organisationer tar social hänsyn i upphandlingar medverkar de till att använda skattemedel på ett ansvarsfullt sätt. Det bidrar till att skapa ett socialt hållbart samhälle. Upphandlingsreglerna innebär inte bara möjligheter att inkludera sociala hänsyn vid upphandling, utan också vissa skyldigheter. Det gäller vissa arbetsrättsliga villkor och säkerställandet av tillgänglighet. 

Vad händer med optioner vid uppköp?

Svar: Det beror på personens investeringsstrategi och riskbenägenhet. Optioner är ett kraftfullt verktyg som kan användas för att få exponering mot börsen och för att skydda investeringar. Men det är viktigt att komma ihåg att det finns risker och förluster involverade.

Svar: Nej, en option är inte en aktie. En option är ett kontrakt som ger innehavaren rätten att köpa eller sälja en aktie till ett bestämt pris, inom ett bestämt tidsfönster. Innehavaren av optionen har inte någon rätt till aktien, de har bara rätten att köpa den.

Svar: En option är ett kontrakt som ger innehavaren rätten att köpa eller sälja en aktie till ett bestämt pris, inom ett bestämt tidsfönster. Innehavaren av optionen har inte någon rätt till aktien, de har bara rätten att köpa den.

Vilka typer av optioner finns det?

Ordet aktieoptioner definieras som ”Företrädesrätt att välja mellan olika möjligheter” av Svenska Akademin och det är just vad en aktieoption, eller andra finansiella optioner är. De kategoriseras som ett derivatinstrument. Genom att äga optioner har du möjlighet att vid ett framtida datum välja hur vida du vill genomföra en transaktion till ett förutbestämt pris.

Det finns två olika typer av aktieoptioner, dessa är köp optioner samt sälj optioner. En köpoption benämns ofta som Call option och en sälj optioner som Put option. Med andra ord, för varje aktieoption finns det två involverade parter, ägaren av rätten att i framtiden köpa en underliggande tillgång till det förutbestämda priset och motparten. Motparten är säljaren, som är ansvarig för att sälja den underliggande tillgången, givet att köparen beslutar sig för att utnyttja möjligheten han köpt sig rätten att använda via optionen. Köparen av optionen betalar en premie till säljaren för denna rätt och det är denna premie som motiverar säljaren att anförtro sig risken att sälja den underliggande produkten till köparen vid ett framtida datum.

Aktieoptioner handlas av investerare och traders på börsen. De kan användas för att spekulera i en underliggande tillgångs värdeutveckling. Ibland används de som hedge i en investering. Dessutom används optionen i olika typer av incitamentsprogram hos företag. De fungerar då som motivation för de anställda för att de ska göra sitt bästa för företaget. Grundpositioner i optioner

Köpoption ger dig rätt att vid en bestämd tidpunkt och till ett bestämt pris köpa aktier i ett visst aktiebolag. En köpoption ger alltså innehavaren rättigheten att köpa en aktie. Utfärdaren av köpoptionen har däremot skyldigheten att sälja aktien om innehavaren av köpoptionen önskar det.

Priset för en köpoption kallas premie. Innehavaren av en köpoption betalar en premie, utfärdaren av köpoptionen erhåller en premie Motsatsen till köp optioner är sälj optioner. En säljoption ger innehavaren rätt att sälja den underliggande varan på motsvarande villkor. Så här skriver skatteverket om köp optioner.

En säljoption innebär en rättighet (men inte skyldighet) att sälja en tillgång till ett fastställt pris vid en fastställd tidpunkt. En säljoption ger innehavaren rättigheten att sälja den underliggande tillgången till bestämt pris.

En säljoption är ett finansiellt kontrakt mellan två parter varav den ena är utfärdaren (säljaren) och innehavaren (köparen) av en option. Utfärdaren av en säljoption förbinder sig att köpa en viss egendom till ett på förhand bestämt pris.

Den underliggande varan i en säljoption kan i princip vara vad som helst: ett fartyg, en fastighet, ett företag, en aktie, ett aktieindex, guld, nickel, sojabönor etc. Motsatsen till säljoptioner är köpoptioner. En köpoption ger innehavaren rätt att köpa den underliggande varan på motsvarande villkor. Priset styrs av den underliggande varan. Säljoption heter på engelska Put Option.

Är det bra att köpa optioner?

Traders använder specifika termer när de pratar om optioner. Här följer några av de viktigaste:

Det finns tre huvudfaktorer som påverkar priset (premien eller säkerhetskravet) du betalar när du handlar med optioner. Alla dessa faktorer fungerar utifrån samma princip: ju större sannolikheten är att det underliggande marknadspriset rör sig över (köpoption) eller under (säljoption) lösenpriset vid förfallodatumet, desto högre kommer optionens värde att vara.

Hur tjänar man pengar på optioner?

Traders använder specifika termer när de pratar om optioner. Här följer några av de viktigaste:

Det finns tre huvudfaktorer som påverkar priset (premien eller säkerhetskravet) du betalar när du handlar med optioner. Alla dessa faktorer fungerar utifrån samma princip: ju större sannolikheten är att det underliggande marknadspriset rör sig över (köpoption) eller under (säljoption) lösenpriset vid förfallodatumet, desto högre kommer optionens värde att vara.