:

Vad gör en Upphandlingsjurist?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gör en Upphandlingsjurist?
 2. Hur mycket tjänar en upphandlare?
 3. Vilka måste använda LOU?
 4. Vilka är skyldiga att upphandla?
 5. Vad är lönen för en jurist?
 6. Vad är det för skillnad på en jurist och en advokat?
 7. Vilken myndighet har högst lön?
 8. Hur mycket mer i lön för personalansvar?
 9. Vad är det för skillnad på LOU och LUF?
 10. När är LOU inte tillämplig?
 11. När behöver man inte upphandla?
 12. Får jag Direktupphandla?
 13. Vilken typ av jurist tjänar mest?
 14. Är jurist stressigt?
 15. Hur mycket tjänar en nyexaminerad jurist?

Vad gör en Upphandlingsjurist?

Hos oss är kvaliteten i fokus. Därför har våra jurister och konsulter både mångårig praktisk erfarenhet av offentlig upphandling och slutförd utbildning.

Hur mycket tjänar en upphandlare?

Upphandlare som har specialiserat sig på entreprenadupphandlingar eller it-upphandlingar tjänar bättre än sina kollegor som är mer generella.

Det visar Inköpsrådets årliga löneenkät. En it-upphandlare tjänar i genomsnitt 42 600 kronor, vilket är 2 800 kronor mer än den genomsnittliga lönen för upphandlare som inte är specialiserade på it eller entreprenader.

Vilka måste använda LOU?

Som standard upphandlas kontrakten genom konkurrensutsatta upphandlingar. Det finns olika typer av upphandlingsförfaranden.

Beroende på omständigheterna och den upphandlande myndighetens behov kan man

 • teckna ett ramavtal med ett eller flera företag för upphandlingar som gäller återkommande inköp
 • använda det selektiva förfarandet och tillåta att man använder det dynamiska inköpssystemet för att göra återkommande inköp
 • välja det bästa erbjudandet med hjälp av en elektronisk auktion.

Vilka är skyldiga att upphandla?

LOU gäller för all offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader som inte omfattas av någon annan upphandlingslag eller av något specifikt undantag som gäller i den enskilda upphandlingen.

Vad är lönen för en jurist?

Vilken lön du kan förvänta dig som jurist beror till viss del på rollen du riktar in dig på. Men det beror även på vilken sektor och bransch du väljer.

Medellönen för nyutexaminerade jurister är 32 900 kronor i månaden. Efter det går det stadigt uppåt tack vare en stark löneutveckling. De som jobbat 10 till 15 år i branschen har en medellön på 48 600 kronor i månaden och efter 20 till 25 år är medellönen 52 300 kronor i månaden.

Det finns flera faktorer som gör att lönen för jurister skiljer sig åt. Här kan du läsa om några orsaker till löneskillnaderna:

Vad är det för skillnad på en jurist och en advokat?

Svaret på om det finns en skillnad mellan en jurist och en advokat är ja, det gör det. Även fast man i vanliga fall hänvisar till en person som har en juristexamen när man säger att någon är jurist finns det inga egentliga krav på att man ska ha en viss erfarenhet eller utbildning för att få använda titeln. Det betyder att i princip vem som helst kan starta en juristbyrå och erbjuda rådgivning inom olika juridiska områden. 

Titeln advokat är däremot skyddad i lagstiftningen. Vem som helst kan inte kalla sig för advokat om de inte lever upp till kraven som finns. En advokat är utbildad och har åtminstone en juridisk kandidatexamen eller en juristexamen, plus att de har erfarenhet av att arbeta praktiskt med juridiskt arbete. Den praktiska erfarenheten behöver vara minst tre år lång. Sist och slutligen är en person som kallar sig för advokat någon som är ledamot i Sveriges Advokatsamfund. En person som inte är det får alltså inte använda titeln advokat. För att kontrollera om någon är advokat kan man vända sig till Advokatsamfundet.

Som jurist får du tillgång till en bred arbetsmarknad och ges möjlighet att arbeta inom alla sektorer: statlig förvaltning, privata företag, kommuner, landsting och intresseorganisationer.

Det finns idag cirka 35 000 yrkesverksamma jurister i Sverige. Juristutbildningen är en bred akademisk utbildning som till stor del är inriktad på att lära sig den juridiska metoden, juridisk problemlösning och praktiska övningar. Det ger juriststudenter en god förmåga att strukturera och lösa problem, något som också kännetecknar juristen i yrkeslivet.

Vilken myndighet har högst lön?

Att byta generaldirektörspost från Arbetsförmedlingen till Migrationsverket innebär ett lönelyft för Maria Mindhammar. Hon kommer att tjäna betydligt mer än Migrationsverkets tidigare generaldirektör Mikael Ribbenvik gjorde.

Rikspolischefen Anders Thornberg toppar även i år listan över de högst betalda myndighetscheferna. Efter den senaste lönerevisionen tjänar han nu 179 900 kronor i månaden. Den största löneökningen fick Petra Mårselius på Forum för levande historia, med ett påslag på 5,88 procent.

Riksrevisorn Helena Lindberg och riksrevisionsdirektören Claudia Gardberg Morner får båda en löneökning på 4,1 procent från 1 juli. Beslutet har fattats av en särskild nämnd utsedd av riksdagen.

Hur mycket mer i lön för personalansvar?

Så hur mycket tjänar en arbetsledare? I denna artikel tittar vi på lönerna för de arbetsledare som det finns officiell statistisk för. Samtidigt finns ju en arbetsledande befattning lägst ner i de flesta mellanstora till stora organisationer men kan då gå under andra namn. Tipsen vi delar här är tänkta att kunna vara till nytta oavsett vilken slags arbetsledare du själv tänker dig.

Genomsnittslön för arbetsledare i Sverige: Statistiska Centralbyrån har snittsiffror för tre slags arbetsledare:

 • Bygg- och anläggningsbranschen samt gruvindustrin: 42 500 kronor i månaden

 • Tillverkningsindustrin: 40 500

 • Terminal och lager: 35 600

Vad är det för skillnad på LOU och LUF?

Lagen om offentlig upphandling förkortas LOU och innehåller regler om hur offentlig upphandling ska genomföras. Offentlig upphandling är köp som sker av offentlig sektor för offentliga medel (skattepengar), vilket är en av anledningarna till att offentlig sektor är skyldiga att följa den detaljerade inköpsprocess (upphandlingsprocess) som bland annat framgår av lagen om offentlig upphandling.

LOU gäller när en upphandlande myndighet genomför en offentlig upphandling och lagen innehåller bland annat regler om hur upphandlaren ska beskriva det som ska köpas in och hur upphandlaren ska välja leverantör. När en upphandlande myndighet ser ett behov av att köpa en produkt, tjänst eller byggentreprenad är lagen om offentlig upphandling tillämplig.

När en upphandlande myndighet ser ett behov av att köpa in en produkt, tjänst eller byggentreprenad måste det inledningsvis planeras för genomförandet av upphandlingen, inklusive leverans och uppföljning. Det sker genom att den upphandlande myndigheten fattar beslut om att genomföra upphandlingen som till exempel kan röra inköp av datorer, kontorsmaterial eller konsulttjänster.

När är LOU inte tillämplig?

SFS nr: 2016:1145 Departement/myndighet: Finansdepartementet OU Utfärdad: 2016-12-01 Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1138 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Innehållet i denna lag är uppdelat enligt följande:    - lagens innehåll, tillämpningsområde och definitioner (1 kap.),    - blandad upphandling (2 kap.),    - undantag från lagens tillämpningsområde (3 kap.),    - allmänna bestämmelser (4 kap.),    - tröskelvärden (5 kap.),    - upphandlingsförfaranden (6 kap.),    - ramavtal, inköpscentraler och annan samordnad upphandling (7 kap.),    - elektroniska metoder för upphandling (8 kap.),    - tekniska krav (9 kap.),    - annonsering av upphandling och inbjudan till anbudssökande (10 kap.),    - tidsfrister för anbudsansökningar och anbud (11 kap.),    - kommunikation, information till leverantörer och dokumentation (12 kap.),    - uteslutning av leverantörer (13 kap.),    - kvalificering (14 kap.),    - egen försäkran och utredning om leverantörer (15 kap.),    - utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt (16 kap.),    - fullgörande av kontrakt (17 kap.),    - projekttävlingar (18 kap.),    - annonspliktiga upphandlingar under tröskelvärdena och annonspliktiga upphandlingar av tjänster enligt bilaga 2 (19 kap.),    - direktupphandling (19 a kap.),    - avtalsspärr, överprövning och skadestånd (20 kap.),    - upphandlingsskadeavgift (21 kap.), och    - tillsyn (22 kap.).

När behöver man inte upphandla?

Upphandlingsreglerna gäller inte upphandling av vissa avtal som avser fast egendom. Undantaget kallas ofta för hyresundantaget, även om undantaget också avser andra situationer än att den upphandlande myndigheten eller enheten (upphandlande organisationen) ska hyra en lokal för att bedriva sin verksamhet. Undantaget omfattar exempelvis även köp av fast egendom och andra rättigheter till fastighet. 

I lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling av koncessioner (LUK) finns undantaget om allmänt kommunikationsnät och elektronisk kommunikationstjänst – det så kallade teleundantaget. Det innebär att lagen inte gäller för en upphandling vars huvudsakliga syfte är att ge en upphandlande myndighet möjlighet att göra något av följande 

Får jag Direktupphandla?

Alla inköp som görs av kommuner, landsting och statliga myndigheter måste följa upphandlingsreglerna. Större inköp ska alltid konkurrensutsättas genom en öppen annonsering.

Mindre inköp kan i vissa fall direktupphandlas. Samma sak om det finns tekniska skäl och synnerlig brådska. Reglerna för undantag från konkurrensutsättningen är snåriga, vilket får Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten att svara genom att erbjuda vägledning:

Vilken typ av jurist tjänar mest?

Alla inköp som görs av kommuner, landsting och statliga myndigheter måste följa upphandlingsreglerna. Större inköp ska alltid konkurrensutsättas genom en öppen annonsering.

Mindre inköp kan i vissa fall direktupphandlas. Samma sak om det finns tekniska skäl och synnerlig brådska. Reglerna för undantag från konkurrensutsättningen är snåriga, vilket får Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten att svara genom att erbjuda vägledning:

Är jurist stressigt?

Många unga jurister i England och Wales upplever problem med psykisk ohälsa, och en av femton har självmordstankar enligt en stor undersökning. Samtidigt kommer resultat som visar att advokater och jurister är den näst mest stressade yrkesgruppen i Storbritannien.

Det är i år tredje gången som Law Society of England and Wales avdelning för unga jurister och advokater genomför sin stora undersökning om hälsa och välbefinnande. Och resultaten är alarmerande.

Hur mycket tjänar en nyexaminerad jurist?

Många unga jurister i England och Wales upplever problem med psykisk ohälsa, och en av femton har självmordstankar enligt en stor undersökning. Samtidigt kommer resultat som visar att advokater och jurister är den näst mest stressade yrkesgruppen i Storbritannien.

Det är i år tredje gången som Law Society of England and Wales avdelning för unga jurister och advokater genomför sin stora undersökning om hälsa och välbefinnande. Och resultaten är alarmerande.