:

Vad innebär det att ha vårdnaden om ett barn?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär det att ha vårdnaden om ett barn?
 2. Vem får vårdnaden om barnet?
 3. Vad krävs för att man ska bli av med vårdnaden?
 4. Kan man säga upp vårdnaden om sitt barn?
 5. När får barn själva bestämma var de vill bo?
 6. Är det lätt att bli av med vårdnaden?
 7. Kan mamman få ensam vårdnad?
 8. Måste pappan betala underhåll om man inte har vårdnaden?
 9. Hur långt bort får en förälder flytta?
 10. Kan man tvinga sin 14 åring att åka till en förälder?
 11. Kan familjerätten besluta om ensam vårdnad?
 12. Kan mamman neka delad vårdnad?
 13. Får pappan bara ta barnet från mamman?
 14. Hur mycket ska en pappa betala i underhåll?
 15. Hur mycket ska ena föräldern betala i underhåll?

Vad innebär det att ha vårdnaden om ett barn?

Ett grundläggande begrepp i frågor som rör vårdnad om barn är “barnets bästa”. Detta begrepp återfinns i FN:s barnkonvention och är en princip som är väl etablerad i svensk rätt. Begreppet återfinns i en rad olika lagar som t ex Socialtjänstlagen, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga och föräldrabalken.

Den lagstiftning som är relevant när man diskuterar vårdnad är föräldrabalken och dess 6 kap. I föräldrabalken 6 kap 2a § anges att “barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge.” I samma bestämmelse anges även att vid bedömningen av vad som är barnets bästa ska det fästas särskilt avseende vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Vid alla prövningar där t ex en domstol eller socialnämnden gör en prövning eller bedömning av vårdnaden kommer begreppet “barnets bästa” vara helt avgörande. Vad som är bra för föräldrarna är i princip inte relevant – det är barnet och barnets behov som är helt avgörande för vem som ska få vårdnaden.

Frågan om vårdnad uppkommer först i samband med barnets födsel. Är föräldrarna gifta när barnet föds får båda föräldrarna automatiskt gemensam vårdnad om barnet. Är föräldrarna inte gifta får mamman ensam vårdnad om barnet. Ogifta föräldrar kan avtala om att vårdnaden ska vara gemensam men ett sådant avtal måste godkännas av socialnämnden.

Gifter föräldrarna sig efter det att faderskapet bekräftats får de automatiskt gemensam vårdnad. När föräldrarna inte är gifta med varandra har socialnämnden en skyldighet att utreda vem som är far till barnet. Det är möjligt för föräldrarna att anmäla till socialnämnden att de vill ha gemensam vårdnad i samband med att socialnämnden gör sin utredning om faderskapet. Det är möjligt att ladda ner blanketter för anmälan om gemensam vårdnad till Socialnämnden via följande länk: Anmälan om gemensam vårdnad i samband med bekräftelse av faderskap

Är båda makarna svenska medborgare kan de även anmäla gemensam vårdnad till folkbokföringsregistret.

Vem får vårdnaden om barnet?

Filmen handlar om vårdnadstvister och vad barnets bästa betyder när domstolen dömer i en vårdnadstvist. En medelålders kvinna framför en kamera. Hon är i en förhandlingssal på domstolen.

Barnets bästa i fokus - en film om vårdnadstvist.

Vad krävs för att man ska bli av med vårdnaden?

Filmen handlar om vårdnadstvister och vad barnets bästa betyder när domstolen dömer i en vårdnadstvist. En medelålders kvinna framför en kamera. Hon är i en förhandlingssal på domstolen.

Barnets bästa i fokus - en film om vårdnadstvist.

Kan man säga upp vårdnaden om sitt barn?

Föräldrar kan gemensamt avtala om hur vårdnaden av ett barn ska fördelas. För att avtalet ska vara giltigt krävs att det är skriftligt och godkännas av socialnämnden (6 kap. 6 § FB). För att socialnämden ska kunna godkänna avtalet krävs att det är förenligt med barnets bästa. Det är vidare möjligt att avtala om barnets boende och umgänge (6 kap. 15 a § 3 st. och 6 kap. 14 a § 2 st. FB). För att detta avtal ska vara giltigt krävs även att det ska vara skriftligt och godkännas av socialnämnden.

Det är alltså möjligt att ”avsäga sig vårdnaden av ett barn” om föräldrarna skriftligen avtalar om att endast en av föräldrarna ska ha ensam vårdnad och socialnämnden godkänner avtalet. En förälder har dock inte möjligheten att ensidigt avsäga sig vårdnaden av ett barn, utan det krävs enighet mellan föräldrarna, ett skriftligt avtal och att socialnämnden godkänner avtalet. 

När får barn själva bestämma var de vill bo?

Många klienter som söker sig till Fyrtorn med familjerättsliga frågor undrar hur svårt det är att erhålla ensam vårdnad om sina barn när det är “omöjligt” att samarbeta med den andra föräldern. Klienten kommer kanske ur en konfliktfylld familjesituation och kan inte föreställa sig en fortsatt framtid där gemensamma beslut kring barnen måste fattas.

Att få ensam vårdnad på grund av samarbetssvårigheter är dock generellt mycket svårt. Klienter måste ofta driva domstolsprocesser flera gånger om innan domstolen konstaterar att samarbetssvårigheterna är så djupgående att gemensam vårdnad är uteslutet.

Är det lätt att bli av med vårdnaden?

Många klienter som söker sig till Fyrtorn med familjerättsliga frågor undrar hur svårt det är att erhålla ensam vårdnad om sina barn när det är “omöjligt” att samarbeta med den andra föräldern. Klienten kommer kanske ur en konfliktfylld familjesituation och kan inte föreställa sig en fortsatt framtid där gemensamma beslut kring barnen måste fattas.

Att få ensam vårdnad på grund av samarbetssvårigheter är dock generellt mycket svårt. Klienter måste ofta driva domstolsprocesser flera gånger om innan domstolen konstaterar att samarbetssvårigheterna är så djupgående att gemensam vårdnad är uteslutet.

Kan mamman få ensam vårdnad?

Pappans roll i barnets liv är lika viktig som mammans, ändå kan man som pappa känna sig maktlös när det kommer till vårdnad om barn. Speciellt när en vårdnadstvist uppstår. Vem har egentligen ansvaret för vårdnaden av barnet och hur ser det ut vid en separation? Advokat Anna Edelhjelm hjälper oss att reda ut vad som gäller.

När det gäller vårdnad av barn kan situationen för pappan se olika ut beroende på vilken relation han har till mamman. Om de va gifta innan barnet föddes räknas han automatiskt som pappa till barnet och delar då ansvaret som vårdnadshavare med mamman. Gifter de sig vid ett senare tillfälle räknas båda som vårdnadshavare från och med giftermålet.

Måste pappan betala underhåll om man inte har vårdnaden?

Du kan ta kontakt med Försäkringskassan. Om pappan inte betalar och inte vill medverka till att få till ett avtal om underhållsbidrag genom samarbetssamtal hos Försäkringskassan kan du ansöka om underhållsstöd. Då får du pengar av Försäkringskassan och Försäkringskassan kräver pengar av pappan. Det finns också en möjlighet till att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Här nedanför kan du läsa mer om underhållsbidrag (det pappan betalar) och underhållsstöd (det som Försäkringskassan betalar ut istället för underhållsbidrag).

Rätt till underhåll

Hur långt bort får en förälder flytta?

I Sverige anses gemensam vårdnad vara det bästa för barnet. När två föräldrar som haft gemensam vårdnad separerar, fortsätter de att ha gemensam vårdnad om barnet. Det betyder att de tillsammans har ansvaret för att uppfostra barnet och ta vad lagen kallar ingripande beslut rörande dess framtid, frågor som rör exempelvis skolgång och boendeort.

"Ju längre bort en förälder flyttar, desto svårare blir det att behålla gemensam vårdnad om barnen. Stora avstånd kräver tydligare arrangemang för att gemensam vårdnad ska fungera"

Kan man tvinga sin 14 åring att åka till en förälder?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

De regler som gäller för vårdnadshavare och föräldrar finns i föräldrabalken (FB). Vad som gäller för vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. föräldrabalken. Jag kommer i mitt svar att redogöra för vilka rättigheter som finns när det gäller umgänge och boende samt avsluta med råd om vad du kan göra.

Kan familjerätten besluta om ensam vårdnad?

Filmen handlar om vårdnadstvister och vad barnets bästa betyder när domstolen dömer i en vårdnadstvist. En medelålders kvinna framför en kamera. Hon är i en förhandlingssal på domstolen.

Barnets bästa i fokus - en film om vårdnadstvist.

Kan mamman neka delad vårdnad?

Pappans roll i barnets liv är lika viktig som mammans, ändå kan man som pappa känna sig maktlös när det kommer till vårdnad om barn. Speciellt när en vårdnadstvist uppstår. Vem har egentligen ansvaret för vårdnaden av barnet och hur ser det ut vid en separation? Advokat Anna Edelhjelm hjälper oss att reda ut vad som gäller.

När det gäller vårdnad av barn kan situationen för pappan se olika ut beroende på vilken relation han har till mamman. Om de va gifta innan barnet föddes räknas han automatiskt som pappa till barnet och delar då ansvaret som vårdnadshavare med mamman. Gifter de sig vid ett senare tillfälle räknas båda som vårdnadshavare från och med giftermålet.

Får pappan bara ta barnet från mamman?

I Sverige är det fortfarande mamman som får automatisk vårdnad över barnet oavsett om hon är gift eller inte. Pappan får endast automatisk vårdnad om barnet om han är gift med barnets mamma. Som far till barnet har man alltid rätt till umgänge med sitt barn men är man inte vårdnadshavare har man inte rätt till att vara delaktig i beslut gällande barnet.

Vid vårdnadstvister behöver båda parter representeras av ett juridiskt ombud. Ett exempel är Magnusson Law Sverige som erbjuder flera juridiska tjänster inklusive rådgivning och representation vid vårdnadstvister. När föräldrarna inte är gifta kan det krävas ett faderskapstest för att bevisa att mannen verkligen är barnets fader.

Hur mycket ska en pappa betala i underhåll?

Just nu har vi långa handläggningstider. Om du redan har skickat in en ansökan för att skjuta upp din betalning för 2023, skicka inte in en till ansökan. Vi hör av oss när vi börjar handlägga din ansökan.

Så länge vi inte fattat beslut i ditt ärende överförs eventuella skulder inte till Kronofogden

Längre ner på sidan kan du läsa mer om vad som händer om du inte har eller har ansökt om att skjuta upp din betalning.

Hur mycket ska ena föräldern betala i underhåll?

Om du inte bor med barnets andra förälder och han eller hon inte betalar underhållsbidrag kan du ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan.

Om du adopterar ett barn ensam eller som ensamstående kvinna får barn genom artificiell insemination kan barnet ha rätt till underhållsstöd.

Underhållsstöd är ett fast belopp som Försäkringskassan betalar varje månad till den förälder som barnet bor permanent hos. Beloppet beror på barnets ålder. Det är 1 673 kronor från och med den månad barnet fyller 7 år, därefter 1 823 kronor tills barnet fyller 15 år och därefter 2 223 kronor.