:

När trädde lagen om skuldsanering i kraft?

Innehållsförteckning:

 1. När trädde lagen om skuldsanering i kraft?
 2. Vilka regler gäller för skuldsanering?
 3. Vilka paragrafer lagrum gäller krav för skuldsanering?
 4. Kan en skuld bli avskriven på annat sätt än genom skuldsanering?
 5. Är skuldsanering alltid 5 år?
 6. Vem får inte skuldsanering?
 7. Får man ha en bil när man har skuldsanering?
 8. Måste man sälja sitt hus vid skuldsanering?
 9. Kan man jobba extra om man har skuldsanering?
 10. Hur dyr bil får man äga om man har skuldsanering?
 11. Vad får man inte göra under en skuldsanering?
 12. Kan man gå i fängelse på grund av skuld?
 13. Har Kronofogden koll på mitt bankkonto?
 14. Hur mycket pengar får man ha kvar vid skuldsanering?
 15. Vad händer med en skuld efter 10 år?

När trädde lagen om skuldsanering i kraft?

Med skuldsanering enligt lagförslaget avses att en fysisk person helt eller delvis befrias från betalningsansvaret för sina skulder.

] förslaget läggs det fram en förfarandemodell som innehåller tre steg. I det första steget, som huvudsakligen lämnas utanför det lag- reglerade området, skall en kraftigt skuldsatt gäldenär själv försöka träffa en uppgörelse med samtliga sina borgenärer. Gäldenären skall därvid kunna få råd och anvisningar av kommunen. Om detta inte lyckas, skall gäldenären hos kronofogdemyndigheten i ett andra steg kunna ansöka om frivillig skuldsanering. Med sådan frivillig skuld- sanering avses att gäldenären tillsammans med kronofogdemyndighe- ten upprättar ett förslag till skuldsanering som godtas av samtliga borgenärer. Om någon borgenär motsätter sig ett sådant förslag, skall kronongdemyndigheten överlämna ärendet till tingsrätten som i ett tredje steg skall kunna besluta om tvingande skuldsanering.

vad kronofogdemyndigheten eller rätten har bestämt i en fråga som avses i 8 5 första stycket 3, om det efter beslutet om skuldsanering.

Härigenom föreskrivs att 117 5 lagen (1927:77) om försäkringsavtal skall ha följande lydelse.

Härigenom föreskrivs att 17 5 lagen (1936:81) om skuldebrev skall ha följande lydelse.

Vilka regler gäller för skuldsanering?

Det huvudsakliga syftet med en skuldsanering är att den ska vara rehabiliterande genom att svårt överskuldsatta personer (ofta kallade evighetsgäldenärer) får en möjlighet att lösa sina ekonomiska problem. De ska på det sättet få en chans till ett dräg­ligare och mer samhälls­nyttigt liv. En skuldsanering medför flera positiva effekter för gäldenären. Förutom att gäldenären blir kvitt sin skuldbörda så motiveras även personen att förbättra sin ekonomiska situation över huvud taget. Samtidigt måste rehabiliteringssyftet vägas mot borgenär­ernas intresse av att få betalt för sina fordringar.

Ett annat syfte är att möjligheterna till skuldsanering ska verka preventivt genom att det inte blir lika lätt att få krediter och att färre människor därför hamnar i situationer med en övermäktig skuld­börda.

Slutligen är ett syfte att borgenärerna ska gynnas av en skuldsanering på så sätt att gäldenären kan betala åtminstone någon del av sina skulder. I förlängningen bör också sam­hället i stort gynnas eftersom man kan förvänta sig att det kan bidra till ökade skatteintäkter och minskade sociala kostnader (SOU 2013:72 s. 62 och s.176).

Den tidigare skuldsaneringslagen från 2006 (SksanL) ersattes den 1 november 2016 av en ny skuldsaneringslag (NSksanL). Reformen syftar till att

 • förbättra kunskapen i samhället om möjligheten till skuldsanering (främst genom information från Kronofogden)
 • i ett tidigare skede hjälpa skuldsatta som riskerar att fastna i skuldfällan (genom insatser från Kronofogden och kommunernas budget- och skuldrådgivning)
 • utforma förfarandet på ett enklare och effektivare sätt, för att möjliggöra för fler att ansöka om och genomgå skuldsanering.

Den gamla lagen upphörde alltså att gälla den 1 november 2016. Det innebär att den nya lagen tillämpas även i pågående ärenden hos Kronofogden där inledandebeslutet har meddelats före den 1 november. Undantag gäller dock för de nya bestämmelserna om interimistisk betalning under inledandefasen (18 § NSksanL) och om att inledandefasen ska räknas av vid bestämmandet av betalningsplanens längd (34 § tredje stycket NSksanL). Dessa bestämmelser ska tillämpas endast i ärenden där inledandebeslutet har fattats den 1 november eller senare (punkt 3 i övergångsbestämmelserna till NSksanL).

Vilka paragrafer lagrum gäller krav för skuldsanering?

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

I syfte att rätta till den ekonomiska situationen för en insolvent privatperson (gäldenären) kan en domstol bestämma om åtgärder som skall vidtas beträffande hans skulder (skuldsanering), och för honom fastställa ett betalningsprogram som motsvarar hans betalningsförmåga, så som stadgas i denna lag.

Kan en skuld bli avskriven på annat sätt än genom skuldsanering?

Att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden kan för många innebära en stor lättnad – om ansökan beviljas. Det innebär nämligen att en stor del av de skulder du har kommer att avskrivas efter fem år. Under dessa år lever du på existensminimum och allt du tjänar utöver det går åt till att betala av skulderna. Om skulder kvarstår efter skuldsaneringen så avskrivs de.

Ett alternativ till skuldsanering hos Kronofogden är att teckna ett skuldsaneringslån. Då använder du ett lån med låg ränta till att betala av dina skulder. Ett sådant lån kan du ansöka om hos oss på Nstart. I den här guiden kommer vi att gå igenom hur både skuldsanering hos Kronofogden och skuldsaneringslån fungerar.

Är skuldsanering alltid 5 år?

Innan vi tittar på vem som kan få en skuldsanering, hur man ansöker om en sådan och så vidare ska vi visa dig vad en skuldsanering egentligen är för något.

 • Syftet med skuldsaneringen är att folk som är skuldsatta och inte klarar av att betala sina skulder ska få en ny chans. 
 • Ansökan om skuldsanering görs hos Kronofogden.
 • Om du ansöker om en skuldsanering och blir beviljad kommer Kronofogden att ge dig ett förslag.  I förslaget står det tydligt vilka skulder som omfattas, hur mycket du ska betala in till dem och under hur många år din betalningsplan ska följas. Tidigare var avbetalningsplanen alltid 5 år men idag bestämmer Kronofogden från fall till fall hur länge skuldsaneringen ska pågå. Ofta handlar det om 3 – 5 år.
 • Oftast omfattas alla skulder av avbetalningsplanen. Det kan gälla skulder hos inkasso och Kronofogden, men även skulder som inte skickats vidare för indrivning hos inkassobolag och Kronofogden. Skulder hos factoringbolag (som köper krav för att sedan driva in skulderna till sig själva) kan också omfattas. 
 • Under skuldsaneringen måste du leva på det som ofta kallas för existensminimum. Det innebär att det mesta du får över efter dina räkningar och det du måste ha kvar att leva på ska betalas in till Kronofogden. 
 • När det har gått några år och avbetalningsplanen löpt ut är du skuldfri och kan få en ny start! 

Det går inte med hundra procents säkerhet säga exakt vilka som kan få en skuldsanering. Kronofogden bedömer varje ärende enskilt och det är många faktorer som påverkar möjligheterna att få en skuldsanering. Dessa kriterier brukar dock behöva uppfyllas.

 • Du kan få en skuldsanering om det ser ut som att du inte kan betala dina skulder inom överskådlig framtid. Det finns ingen exakt definition av vad som menas med ”överskådlig framtid” i sammanhanget, det bedöms från fall till fall. Ofta handlar det dock om 7 – 15 år, enligt Kronofogden.
 • Skuldsanering är ingen lösning på tillfälliga betalningsproblem. Oftast måste skulderna funnits i flera år utan att du lyckats bli av med dem. 
 • Normalt måste Kronofogden se att du gjort allt för att lösa dina ekonomiska problem själv. Det kan handla om att du har försökt få en ackordsuppgörelse med en borgenär (den du är skyldig pengar, t ex en bank) eller tagit allt ditt ekonomiska överskott för att bli av med dina skulder. Du bör också gjort allt för att öka dina inkomster och minska dina utgifter.
 • Skuldsaneringen måste vara skälig med hänsyn till dina ekonomiska och personliga förhållanden. 
 • Du måste ha en stark anknytning till Sverige, t ex bo, arbeta eller ha dina skulder här. 
 • Om du har haft en enskild firma eller varit delägare i ett bolag men har fått näringsförbud får du tyvärr ingen skuldsanering.

Du har möjlighet att få en skuldsanering även om du:

Vem får inte skuldsanering?

En ansökan kan göras på olika sätt. Du kan som tidigare nämnt ansöka om skuldsanering direkt hos kronofogden. Men du kan också låta oss på Skuldsanera.com göra det åt dig.Då sköter vi allt, från ansökan till genomförd skuldsanering.

Du kan också anlita oss för att endast göra själva ansökningen.*Då kan du sedan sköta dina inbetalningar på egenhandnär ansökan väl har blivit beviljad.

Får man ha en bil när man har skuldsanering?

Skuldsanering är en rättslig process där en person med allvarliga skulder kan få en möjlighet att betala av sina skulder över en längre tid. Under denna process kommer en skuldsaneringsman att fastställa en budget för personen, inklusive en kostnadsgräns för fordon. Detta för att se till att personen har tillräckligt med pengar för att betala av sina skulder samtidigt som de har råd med nödvändiga utgifter som hyra, mat och andra räkningar.

Måste man sälja sitt hus vid skuldsanering?

Hej, tack för att du vänder till Lawline med dina frågor!

Den rättsliga reglering som din berör din fråga är dels Skuldsaneringslagen, dels Barnkonventionen, och dels Europakonventionen. Den myndighet som hanterar skuldsanering är Kronofogdemyndigheten.

Kan man jobba extra om man har skuldsanering?

Mycket kan hända under skuldsaneringen. Din ekonomi kan bli bättre eller sämre. Då kan du eller de som ska ha betalt (dina borgenärer) ansöka om omprövning av din skuldsanering.

Hur dyr bil får man äga om man har skuldsanering?

Hej och tack för din fråga,

Först och främst krävs vid all form av utmätning att det finns en exekutionstitel, dvs en fordran av något av de slag som återfinns i 3 kap. 1 § Utsökningsbalken (UB). Exempel på exekutionstitlar är domar, förbindelser angående underhållsbidrag och Kronofogdemyndighetens beslut i mål om betalningsföreläggande.

Vad får man inte göra under en skuldsanering?

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag som gäller i ditt fall

Kan man gå i fängelse på grund av skuld?

Publicerat lördag 30 juni 2012 kl 04.30

Kronofogden vill att fler personer som struntar i att betala sina bötesskulder ska kunna sättas i fängelse. Just nu ser myndigheten över sina rutiner för hur fler ärenden ska kunna tas över av åklagare.

Har Kronofogden koll på mitt bankkonto?

Det är vanligt att man oroar sig för om Kronofogden kan se ens bankkonto, särskilt om man har skulder eller betalningsanmärkningar. I den här artikeln kommer vi att ta en titt på vad som gäller och ge dig svaren du behöver för att känna dig trygg i din privatekonomi.

Visste du att Kronofogden har rätt att ta ut pengar från ditt bankkonto om du har skulder? Ja, det stämmer – om du hamnar i ekonomiska svårigheter och inte kan betala av dina skulder så kan Kronofogden ta ett kontoavslag, vilket innebär att de tar ut pengar direkt från ditt bankkonto. Men frågan är, kan Kronofogden se ditt bankkonto i förväg? Det är en fråga som många har ställt sig, och i den här artikeln kommer vi besvara den och ge dig all information du behöver om Kronofogdens möjligheter att ta del av din ekonomiska information.

Hur mycket pengar får man ha kvar vid skuldsanering?

Om du inte klarar av att betala dina skulder kan du antingen få utmätning på lönen eller begära skuldsanering från Kronofogden och därmed behöva leva på existensminimum. Existensminimum, som även kallas förbehållsbelopp, är det belopp som anses skäligt för att du ska klara dina levnadskostnader, exempelvis för boende, mat och försäkringar.  

Vad händer med en skuld efter 10 år?

När din skuld har preskriberats upphör din skyldighet att betala skulden. Preskriberad skuld får inte drivas in. En privaträttslig och offentligrättslig skuld kan ha olika långa preskriptionstider. Du kan be borgenären om information om din egen skuldsituation och preskriptionen av skulden.

 • Pre­skrip­tions­ti­den för en skuld är i all­män­het tre år
 • Pre­skrip­tio­nen av en skuld kan av­bry­tas
 • Privaträttsliga skulder som företagen driver in hos konsumenter och som grundar sig på beviljande av lån eller anskaffning av varor eller tjänster är konsumentfordringar.

  • Preskriptionstiden för en skuld är i regel tre år från det att skulden förfallit till betalning eller varan överlåtits.
  • Preskriptionstiden för en skuld är fem år, om en lagakraftvunnen dom eller någon annan utsökningsgrund som kan verkställas som en lagakraftvunnen dom har meddelats för skulden.