:

När börjar man betala fastighetsskatt på nybyggt hus?

Innehållsförteckning:

 1. När börjar man betala fastighetsskatt på nybyggt hus?
 2. När slipper man fastighetsskatt?
 3. Hur räknar man ut underlag för fastighetsavgift?
 4. Hur mycket fastighetsskatt ska jag betala?
 5. Vad menas med Nybyggnadsår?
 6. Vad är skillnaden mellan fastighetsavgift och fastighetsskatt?
 7. När är en fastighet byggd?
 8. Vad är skillnad på fastighetsavgift och fastighetsskatt?
 9. Hur räknar man ut sin fastighetsskatt?
 10. När betalas fastighetsskatt för 2023?
 11. Hur länge räknas ett hus som nybyggt?
 12. Vad är det för skillnad mellan fastighet och byggnad?
 13. Kan man slippa fastighetsskatt?
 14. Hur deklarerar man ett nybyggt hus?
 15. Vad gäller vid nybyggnation?

När börjar man betala fastighetsskatt på nybyggt hus?

Fastighetsskattereformen 2008 är Villaägarnas största framgång. Men vi kan aldrig slå oss till ro. Vi tar debatten varje gång frågan om återinförd fastighetsskatt kommer upp igen. Så att du kan vara trygg.

När slipper man fastighetsskatt?

Sedan den 1 januari 2008 är det kommunal fastighetsavgift som gäller för bostäder i stället för statlig fastighetsskatt. Alla bostäder i hyreshus, ägarlägenheter och småhus har en kommunal fastighetsavgift. Statlig fastighetsskatt är en skatt som ägare till skattepliktiga fastigheter som inte innehåller färdigbyggda bostäder ska betala.

Hur räknar man ut underlag för fastighetsavgift?

Det är det vid fastighetstaxeringen faktiskt beslutade taxeringsvärdet som är utgångspunkt vid beräkning av underlaget för fastighetsavgift och fastighetsskatt. Om taxeringsvärdet är felaktigt måste fastighetstaxeringen ändras för att fastighetsavgiftens och fastighetsskattens storlek ska påverkas.

Hur mycket fastighetsskatt ska jag betala?

Fastighetsskattereformen 2008 är Villaägarnas största framgång. Men vi kan aldrig slå oss till ro. Vi tar debatten varje gång frågan om återinförd fastighetsskatt kommer upp igen. Så att du kan vara trygg.

Vad menas med Nybyggnadsår?

Hur och när din fastighet taxeras som färdigställd kan få stor betydelse för vilken fastighetsskatt och fastighetsavgift som ska betalas. Nu har Kammarrätten i Sundsvall kommit med ett nytt avgörande där de uttalat att en småhusbyggnad ska taxeras som färdigställd när den ”till övervägande del kan tas i bruk i funktionellt avseende”. Detta även om byggnaden rent faktiskt inte kunnat tas i bruk. Det här fallet avsåg ett småhus men är även tillämpligt på andra byggnadstyper.

- I fallet taxerades ett småhus som färdigställt år 2011, trots att vissa besiktningar och efterarbeten kvarstod och slutbesked lämnades först 2012. Detta fick till följd att byggnaden inte omfattades av den befrielse från fastighetsavgift som gäller för bostäder med värdeår från och med 2012, säger skatterådgivaren Sora Schnürer.

Vad är skillnaden mellan fastighetsavgift och fastighetsskatt?

För fastigheter betalas antingen statlig fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift. I vissa fall kan bägge dessa behöva betalas. Denna situation uppstår exempelvis om en hyresfastighet både har bostäder och lokaler för andra ändamål. För privatpersoner sker det däremot ytterst sällan. 

Det är den juridiska person som står som ägare på fastigheten den första januari som kommer att behöva betala fastighetsskatt eller fastighetsavgift uträknat på taxeringsvärdet föregående år.  Vid flera ägare kommer summan att fördelas på dessa utifrån deras ägarandel. 

När är en fastighet byggd?

Här kan du som köpt eller sålt din fastighet läsa mer om vad som gäller för dig.

Om du inte äger fastigheten den 1 januari 2024, behöver du inte fylla i hela fastighetsdeklarationen. Det räcker att du meddelar ditt ägarbyte i Skatteverkets e-tjänst Fastighetsdeklaration eller på pappersblanketten, skriver under och skickar in till Skatteverket. Har du fått ett förslag till nytt taxeringsvärde behöver du inte göra någonting, Skatteverket får automatiskt veta att ägarbyte skett när lagfarten är registrerad.

Vad är skillnad på fastighetsavgift och fastighetsskatt?

Sist i artikeln finns ett avsnitt om ett utredningsförslag om slopande av taxeringsvärden samt ändrade nivåer för fastighetsavgift alternativt förenklade regler för fastighetstaxering.

Fastighetsskatten och fastighetsavgiften grundas på fastighets­taxeringen och är en viss procent av taxeringsvärdet för mark och byggnader. Vilken procentsats ­beror på vilket slags fastighet det är. För fastighetsavgiften gäller dessutom särskilda takbelopp (se mer om detta längre fram).

Hur räknar man ut sin fastighetsskatt?

Fastighetsskatten avskaffades 2008 och ersattes med en förutsägbar kommunal fastighetsavgift som har ett takbelopp. Allt fler förespråkar nu en återinförd fastighetsskatt. Ta reda på vad du skulle behöva betala om fastighetsskatten återinfördes genom att lägga in priset på din villa eller bostadsrätt i fältet nedan.

När betalas fastighetsskatt för 2023?

Här ser du vilken fastighetsavgift eller fastighetsskatt som gäller för småhus. Ett småhus kan till exempel vara en villa, ett radhus eller ett fritidshus. Även obebyggda tomter som är avsedda att bebyggas med småhus räknas som småhusfastigheter.

Du som äger ett färdigbyggt småhus betalar kommunal fastighetsavgift. Storleken på fastighetsavgiften beräknas med hjälp av taxeringsvärdet men kan aldrig bli högre än takbeloppet, som är 8 874 kronor för inkomståret 2022 (deklarationen 2023). Takbeloppet är indexbundet och följer den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet.

Du som äger ett färdigbyggt småhus betalar kommunal fastighetsavgift. Du betalar 0,75 procent av taxeringsvärdet upp till den maximala avgiften, som kallas för takbelopp.

Här hittar du vilken fastighetsavgift eller fastighetsskatt som gäller för alla övriga fastighetstyper.

Du som äger en lantbruksfastighet betalar endast fastighetsavgift eller fastighetsskatt för bostadsbyggnader (småhus) med tillhörande tomtmark. Samma regler gäller för småhus på lantbruk som för andra småhus.

För betesmark, åkermark, skogsmark och ekonomibyggnader betalar du varken fastighetsavgift eller fastighetsskatt.

Hur länge räknas ett hus som nybyggt?

Jag bor i ett nybyggt hus som inte har taxerats förut. Vilka uppgifter behöver jag skicka in med min fastighetsdeklaration?

Om din småhusfastighet är nybildad saknar Skatteverket uppgifter om den. Fastigheten kan till exempel ha bildats genom att en tomt har styckats av.

Vad är det för skillnad mellan fastighet och byggnad?

Vid inkomstbeskattningen klassificeras en fastighet antingen som privatbostadsfastighet eller som näringsfastighet. Vad som kan klassificeras som privatbostadsfastighet framgår av 2 kap. 13 § IL. Alla fastigheter som inte uppfyller kraven på att vara privatbostadsfastigheter är näringsfastigheter (2 kap. 14 § IL).

För att en fastighet ska klassificeras som privatbostadsfastighet ska två förutsättningar vara uppfyllda.

 • Det ska vara fråga om ett småhus, en ägarlägenhet eller tomtmark.
 • Småhuset eller ägarlägenheten ska vara en privatbostad. För att tomtmark ska utgöra privatbostadsfastighet ska avsikten vara att marken ska bebyggas med en privatbostad.

Kan man slippa fastighetsskatt?

Här ser du vilken fastighetsavgift eller fastighetsskatt som gäller för småhus. Ett småhus kan till exempel vara en villa, ett radhus eller ett fritidshus. Även obebyggda tomter som är avsedda att bebyggas med småhus räknas som småhusfastigheter.

Du som äger ett färdigbyggt småhus betalar kommunal fastighetsavgift. Storleken på fastighetsavgiften beräknas med hjälp av taxeringsvärdet men kan aldrig bli högre än takbeloppet, som är 8 874 kronor för inkomståret 2022 (deklarationen 2023). Takbeloppet är indexbundet och följer den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet.

Du som äger ett färdigbyggt småhus betalar kommunal fastighetsavgift. Du betalar 0,75 procent av taxeringsvärdet upp till den maximala avgiften, som kallas för takbelopp.

Här hittar du vilken fastighetsavgift eller fastighetsskatt som gäller för alla övriga fastighetstyper.

Du som äger en lantbruksfastighet betalar endast fastighetsavgift eller fastighetsskatt för bostadsbyggnader (småhus) med tillhörande tomtmark. Samma regler gäller för småhus på lantbruk som för andra småhus.

För betesmark, åkermark, skogsmark och ekonomibyggnader betalar du varken fastighetsavgift eller fastighetsskatt.

Hur deklarerar man ett nybyggt hus?

En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten ABSkattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Vad gäller vid nybyggnation?

Här kan du som köpt eller sålt din fastighet läsa mer om vad som gäller för dig.

Om du inte äger fastigheten den 1 januari 2024, behöver du inte fylla i hela fastighetsdeklarationen. Det räcker att du meddelar ditt ägarbyte i Skatteverkets e-tjänst Fastighetsdeklaration eller på pappersblanketten, skriver under och skickar in till Skatteverket. Har du fått ett förslag till nytt taxeringsvärde behöver du inte göra någonting, Skatteverket får automatiskt veta att ägarbyte skett när lagfarten är registrerad.