:

Hur delas giftorättsgods?

Innehållsförteckning:

 1. Hur delas giftorättsgods?
 2. Hur ska giftorättsgods delas upp vid en skilsmässa?
 3. Vad räknas inte som giftorättsgods?
 4. Hur länge behöver man vara gift för att ha rätt till hälften?
 5. Måste giftorättsgods delas lika?
 6. Får man ge bort giftorättsgods?
 7. Är bankmedel giftorättsgods?
 8. Hur långt efter en separation kan man göra en bodelning?
 9. Har man rätt till hälften när man skiljer sig?
 10. När gäller giftorättsgods?
 11. Är bankkonton giftorättsgods?
 12. Är tillgångar giftorättsgods?
 13. Är lön giftorättsgods?
 14. Kan man vägra en bodelning?
 15. Kan man göra bodelning själv?

Hur delas giftorättsgods?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga så undrar du hur arvet efter mamman fördelas. Jag kommer börja med att förklara kort vad som händer med makarnas gemensamma egendomen när mamman dör och sedan förklarar jag hur det påverkar barnen och pappans rätt till arv. Jag utgår också från att de var gifta när hon dog eftersom du skriver om giftorättsgods. För att svara på din fråga kommer jag använda mig av äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).

Hur ska giftorättsgods delas upp vid en skilsmässa?

Bodelningen går annorlunda till om du och din partner är gifta eller om ni har ett samboförhållande. Läs nedan i avsnittet om bodelning vid äktenskap eller samboförhållande.

ATT BODELA OM DU ÄR GIFT Skilsmässa – hur gör man? När två personer som är gifta inte längre vill vara det kan en eller båda makarna ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten, man behöver aldrig ange varför man vill skilja sig. Finns det barn under 16 år som bor hemma får makarna automatiskt en betänketid på minst 6 månader innan tingsrätten kan meddela dom i äktenskapsskillnad. Detsamma gäller om endast en av parterna vill skiljas.

Vad räknas inte som giftorättsgods?

Den egendom som tillhör den ena maken i ett äktenskap eller registrerat partnerskap och som omfattas av giftorätt.

Enligt Äktb 7:1 utgörs giftorättsgodset av all egendom som inte är enskild egendom.

Hur länge behöver man vara gift för att ha rätt till hälften?

Innan vi går vidare måste vi först redogöra för några grundläggande begrepp och regler vad avser fördelning av egendom mellan makar när de skiljer sig.

Egendom i ett äktenskap kan delas upp i giftorättsgods och enskild egendom. Giftorättsgods ingår i en bodelning mellan makarna. Enskild egendom ingår inte i bodelningen.

När du skiljer dig måste du och din make göra en bodelning. En bodelning innebär att ni ska dela på den egendom som är giftorättsgods. Det spelar inte någon roll vem av er som äger egendomen. Delningen ska enligt huvudregeln ske så att ni får vardera hälften av nettovärdet av giftorättsgodset. D v s, gifter du dig med en förmögen person som den dag ni skiljer er har hundra miljoner kronor i giftorättsgods samtidigt som du har noll kronor i giftorättsgods kommer ni att erhålla vardera femtio miljoner kronor i bodelningen. Et voilà – du har skiljt dig till en förmögenhet.

Måste giftorättsgods delas lika?

Att skriva ett äktenskapsförord betyder inte att ni inte tror att ert äktenskap ska hålla – men livet innebär ibland överraskningar som gör att saker förändras, och med ett äktenskapsförord minskar ni risken att bli ovänner om ni skulle behöva gå skilda vägar.

Får man ge bort giftorättsgods?

 • Med make/maka krävs äktenskapsförord för att slippa dela egendom vid eventuell bodelning. Genom ett äktenskapsförord kan makarna föreskriva att egendom ska vara enskild.
 • För att skydda egendom man ger bort i gåva krävs ett gåvobrev med villkor om enskild egendom.
 • För att skydda egendom som någon får genom arv krävs ett testamente som innehåller krav om att egendom ska vara enskild.
 • Ring oss på eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

  Är bankmedel giftorättsgods?

  Juridik vid dödsfall

  Hej.. min pappa gifte sig för typ 15 år sen, för 10 år sen drabbades han av en stroke.. efter det har hans fru med fullmakt tagit över alla bank ärenden vilket vi barn är ok med... nu har även hans egna konton avslutats och hans pension går in på hennes konto... vilket jag tror står i hennes namn inte gemensamt.. hon betalar alla lån och räkningar från sitt konto, dom har även en större summa pengar... (som tillkommit efter att dom gift sig) om min pappa skulle gå bort före hans fru, räknas fortfarande då arvet som hälften av det som finns på hennes konto eftersom dom är gifta eller räknas min pappa som utblottat ??

  Hur långt efter en separation kan man göra en bodelning?

  Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

  Cookies

  Har man rätt till hälften när man skiljer sig?

  Tillbaka

  Jag och min fru har varit gifta i 12 år och har under åren fått tre barn tillsammans. Jag är hemmaman och har under barnens uppväxt tagit ansvar för dem och för hemmet. Några år efter att vi gifte sig startade min fru ett aktiebolag som efter flera års hårt arbete äntligen börjar ge utdelning. Min fru äger även huset där familjen bor och hon har ensam gått in med hela kontantinsatsen och betalat av på huslånen. Vi har nu beslutat oss för att separera. När Min fru startade aktiebolaget var vi helt överens om att aktiebolaget skulle vara hennes eget eftersom hon investerade mycket tid och pengar i det. Vi skrev dock aldrig några juridiska handlingar om det. När vi nu ska separera tycker jag inte längre att det känns rättvist att hon ska få behålla värdet av hela aktiebolaget själv. Jag tycker att jag borde ha rätt till någon form av kompensation eftersom jag har varit hemma själv med barnen när hon satsat på aktiebolaget. Min fru anser att aktiebolaget är hennes och att hon inte heller ska behöva dela med sig av huset eftersom det är hon som äger det. Vad gäller?

  När gäller giftorättsgods?

  När äktenskapet tar slut, genom skilsmässa eller genom dödsfall, delar makarna lika på värdet av giftorättsgodset. Innan delning ska dock vardera makens skulder räknas av.

  Du kan aldrig föra in ett underskott till bodelningen. Om du har mer skulder än tillgångar för du istället in 0 kr till bodelningen. Har din make ett överskott av giftorättsgods, blir därför konsekvensen att ni delar lika på det värdet.

  Med undantag för er bostad har du rätt att behålla din egna tillgångar i bodelningen. Om du har giftorättsgods till ett högre nettovärde än din make, kan du själv välja vilka tillgångar du vill lämna över. Notera dock att du inte kan lämna över tillgångar som är uppenbart olämpliga för din make att överta.

  Den som har mest giftorättsgods kan också välja att lösa ut sin make med pengar, det brukar kallas för bodelningslikvid.

  Är bankkonton giftorättsgods?

  Hej och tack för din fråga,

  Ni båda är skyldiga att redovisa samtliga konton inför en bodelning.

  Är tillgångar giftorättsgods?

  En frågeställning som ofta dyker upp är vad som händer med makarnas skulder i samband med skilsmässa. Här nedan följer därför en något förenklad redogörelse som tar sikte på just denna frågeställning.

  Utgångspunkten i ett äktenskap är att man råder över sin egendom och svarar för sina egna skulder. När ett äktenskap upplöses ska egendomen fördelas genom en bodelning och i denna delningen ingår endast makarnas giftorättsgods. Detta innebär att om någon av makarna till exempel fått ärva egendom med föreskrift att det ska utgöra enskild egendom ska denna egendom inte heller ingå i delningen.

  Är lön giftorättsgods?

  Hej och tack för din fråga,

  När en bodelning görs utgår man ifrån egendomsförhållandena vid brytdagen, det vill säga dagen då ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in till tingsrätten. Den inkomst du får efter brytdagen kommer således inte ingå i bodelningen. Däremot ska delar av din tidigare inkomst, i form av pengar på konton och tillgångar som är giftorättgods, ingå i bodelningen. Det innebär inte att “man ska dela din inkomst på hälften” utan att man kollar på vilka tillgångar du har den dagen ni lämnade in skilsmässoansökan och gör en bodelning utifrån den egendomen.

  Kan man vägra en bodelning?

  Flytta isär, skilja sig & separera

  Hej! Jag undrar följande: Två personer skiljer sig och den ena flyttar ut. Den andra bor kvar och vägrar bodelning samt låter även sin nya partner officiellt flytta in i den gemensamma bostaden under tiden. Är det ens lagligt att den nya partnern flyttar in i en bostad under pågående rättstvist?

  Kan man göra bodelning själv?

  När ni an­sö­ker om skils­mäs­sa och an­sö­kan god­känts är ni inte längre gifta. Genom en bo­del­ning­en delar ni sedan upp er egen­dom, och efter bo­del­ning­en kan ingen av er hävda att ni har rätt till egen­dom som den andra har.

  Vid bo­del­ning­en delar ni upp egen­do­men som ni hade vid tid­punk­ten ni an­sök­te om skils­mäs­sa. Hu­vud­re­geln är att ni delar lika på all er egen­dom, oav­sett vem som är ägare och vem som köpt eller be­ta­lat mer för egen­do­men.

  💡 Visste du att även värdet av aktier, fö­re­tag, arv och gåvor ska delas lika? Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni på­ver­ka hur egen­do­men för­de­las.

  En bo­del­ning ska göras när ni skil­jer er, men en bo­del­ning ska även göras vid ena makens döds­fall och om sambor se­pa­re­rar och en av sam­bor­na vill att deras sam­bo­e­gen­dom ska delas lika vid en bo­del­ning. Den här ar­ti­keln be­hand­lar bo­del­ning vid skils­mäs­sa.

  Enligt lagen måste en bo­del­ning göras vid en skils­mäs­sa, men det finns inget exakt datum för när bo­del­ning­en senast måste ske. Vi re­kom­men­de­rar därför att ni gör en bo­del­ning redan när ni lämnat in den första skils­mäs­so­an­sö­kan.  

  Vad händer om en bo­del­ning inte görs? Om en bo­del­ning inte görs kan ex­ma­ken långt senare kräva att en bo­del­ning görs. Det är be­tyd­ligt enkla­re att dela upp er egen­dom i sam­band med att ni skil­jer er och inte fem eller tio år senare.

  Om ni inte gör en bo­del­ning kan det leda till att ni för­lo­rar rätten att dela er egen­dom, vilket kan leda till att den ena maken får be­hål­la mycket mera egen­dom än den andra maken.

  Högsta dom­sto­len har ansett att en bo­del­ning kan göras ännu 10 år efter skils­mäs­san, om det finns en god an­led­ning till att en bo­del­ning inte gjor­des genast i sam­band med skils­mäs­san. En god­tag­bar an­led­ning är att en bo­del­ning inte gjor­des ef­tersom det var det bästa för omyn­di­ga barn.

  Det går bra att göra bo­del­ning­en redan när ni skic­kat in de första skils­mäs­so­pap­per­na.

  Vi re­kom­men­de­rar att ni gör en bo­del­ning direkt när ni skic­kat in den första an­sö­kan ef­tersom många i sam­band med det flyt­tar isär och ni då sam­ti­digt kan gå igenom vem som äger vilken egen­dom.