:

Vilka konton ingår i likvida medel?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka konton ingår i likvida medel?
 2. Vilka poster ingår i en balansräkning?
 3. Hur räknar man ut balansräkning?
 4. Är likvida medel eget kapital?
 5. Hur bokför man likvida medel?
 6. Vilken typ av konton räknas till Balanskonton?
 7. Vad ska ingå i en balansräkning?
 8. Vad ska man ha med i en balansräkning?
 9. Hur räknar man ut årets resultat balansräkning?
 10. Vad är likvida medel i ett företag?
 11. Vad är balanserad vinst eller förlust?
 12. Är årets resultat likvida medel?
 13. Vilka är de 4 Kontotyperna?
 14. Vad är konto 4011?
 15. Hur ser en stark balansräkning ut?

Vilka konton ingår i likvida medel?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

Vilka poster ingår i en balansräkning?

I årsredovisningen redovisas förutom resultaträkning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse även en balansräkning. Balansräkningen består av ett företags tillgångar samt eget kapital och skulder vid en viss tidpunkt, vilket oftast infaller på den sista dagen av räkenskapsåret. Balansräkningens två delar, tillgångar och eget kapital och skulder, bör vara lika stora på dagen då samtliga konton i bokföringen redovisas och avslutas, även kallad balansdagen. Alltså ska ett företags tillgångar vara balanserade av företagets skulder och ägarnas investeringar.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Hur räknar man ut balansräkning?

Balansräkningen är en av företagets viktigaste rapporter tillsammans med resultaträkningen. Balansräkningen visar vilka tillgångar som finns i företaget och hur de är finansierade.

Balansräkningen upplevs ofta som svårare att förstå än en resultaträkning, men egentligen handlar det ju bara om en beskrivning av vilka tillgångar som finns i företaget och i vilken omfattning de är finansierade med eget kapital respektive främmande kapital (lån, mm).

Är likvida medel eget kapital?

Eget kapital är skillnaden mellan en organisations tillgångar och skulder. Kapitalet ökar om organisationens resultat är ett överskott och minskar om resultatet blir ett underskott. Kapitalet garanterar att organisationen tål ekonomiska bakslag.

Civil Rights Defenders eget kapital är uppdelat i en stabilitetsreserv och reserver för andra förpliktelser. Uppdelningen anges i våra årsredovisningar här.

Hur bokför man likvida medel?

Kassa, bank och likvida medel är kontanter i en redovisningsenhet som kan användas i verksamheten eller betalas ut till bolagets ägare.

En redovisningsenhet behöver oftast betala för resurser innan företaget kan erhålla inbetalningar för de varor och tjänster som säljs vilket gör det nödvändigt med likvida medel i verksamheten.

Vilken typ av konton räknas till Balanskonton?

Bokföringslagen avgränsar bokföringen i tid. Man jobbar antingen med "Normalt räkenskapsår", som är detsamma som ett kalenderår, eller med ett "Brutet räkenskapsår". Ett brutet år kan exempelvis gälla från 1 sept-31 aug. Att man har brutet räkenskapsår kan bero på att ens verksamhet är säsongsbaserad, vilket det ofta är exempelvis för skidföretag

Ska användas av AB, EF, HB som ägs av juridiska personer, kreditinstitut, försäkringsföretag, stiftelser och enskilda näringsidkare som har stor omsättning. Årsredovisnignen ska innehålla RR, BR, tilläggsuppgifter, förvaltningsberättelse och en kassaflödesanalys. Ett företag räknas som stort om:Nettoomsättningen är >80Tillgångarna är >40Antalet anställda är >50

Vad ska ingå i en balansräkning?

Balansräkningen är en ekonomisk rapport där tillgångar, eget kapital och skulder summeras vid en given tidpunkt, oftast i samband med bokslut. Sammanfattat består rapporten av följande tre huvuddelar:

 • Tillgångar – i vad företaget har valt att investera sitt kapital
 • Eget kapital – ägarnas finansiering
 • Skulder – extern finansiering

Här kan du läsa en mer detaljerad beskrivning av vad balansräkningen innehåller.

Vad ska man ha med i en balansräkning?

Hur ser era faktureringsrutiner ut? Dröjer det innan fakturorna skickas till kund? Betalar kunderna i tid?

Det är viktigt att se över dessa rutiner som påverkar hur snabbt pengarna kommer in på bankkontot. Ju längre tid du väntar med att fakturera desto längre tid tar det. Är du 20 dagar sen med att fakturera när jobbet är klart och det är 30 dagars betalningsvillkor då är du redan uppe i 50 dagar innan pengarna når bankkontot.

Är du 20 dagar sen med att fakturera när jobbet är klart och det är 30 dagars betalningsvillkor då är du redan uppe i 50 dagar innan pengarna når bankkontot.

Hur räknar man ut årets resultat balansräkning?

Årets resultat är den vinst eller förlust som återstår under ett räkenskapsår efter det att redovisningsenhetens kostnader har dragits av från redovisningsenhetens intäkter.

Årets resultat kan beräknas med hjälp av balansräkningen eller med hjälp av resultaträkningen då eget kapital i balansräkningen är sammankopplat med resultaträkningen. En intäkt i resultaträkningen innebär en ökning av det egna kapitalet i balansräkningen och en kostnad i resultaträkningen innebär en minskning av det egna kapitalet i balansräkningen.

Vad är likvida medel i ett företag?

Likvida medel är pengar som finns tillgängliga, till exempel på bankkonton eller som kontanter. Man kan tala om likvida medel i företag, för privatpersoner och när man pratar om aktieportföljer. Ibland används ordet ”kassa” som synonym. Aktier som en privatperson eller ett företag äger räknas inte som likvida medel eftersom de inte kan användas för att betala en utgift.

Det är viktigt för företag att ha tillgång till likvida medel eftersom det behövs för att de ska kunna genomföra sina betalningar. Ett företag som vill expandera eller investera i verksamheten behöver tillgång till likvida medel för att finansiera utgifterna. När man talar om redovisning kan likvida medel delas in i tre kategorier:

 • Kassa: Här hittar vi bland annat kontanter, postväxlar och mottagna checkar.
 • Plusgiro: Inbetalningar till företaget.
 • Bankkonto: Pengar som ett företag har på sitt bankkonto.

Vidare brukar man tala om företagets likviditet. Den visar företagets tillgång till likvida medel i förhållande till dess kortfristiga skulder. Likviditetsbrist (det vill säga en brist på likvida medel) uppstår om företagets kunder är sena med sina inbetalningar. Ibland räknar man därför in kundfordringar som likvida medel. Det förutsätter att kundfordringarna går att sälja vidare så att kassan fylls på. Allt för expansiva investeringar kan också leda till likviditetsbrist i företaget. På kort sikt finns det olika metoder som företag kan använda sig av för att öka likviditeten. Med hjälp av företagslån, fakturabelåning, fakturaförsäljning och checkkrediter ökar företaget sin tillgång till likvida medel. I det långa loppet behöver företaget stärka sitt kassaflöde för att råda bot på likviditetsbristen.

Vad är balanserad vinst eller förlust?

Här presenteras ett enkelt exempel för beräkning av balanserad vinst. Alla värden anges i miljoner SEK. Antag:

 • Förra årets värde för balanserat resultat = 50
 • Förra årets värde för årets resultat = 10
 • Beslutad aktieutdelning = 15

Är årets resultat likvida medel?

Likviditet är ett mått för att beräkna ett företags betalningsförmåga. Vanligtvis används begreppet likviditet för att beskriva ett företags betalningsförmåga på kort sikt. 

Till skillnad från ett företags resultat har företaget oftast en summa pengar på banken. Det är pengar som kan användas omedelbart för att betala räkningar och andra utgifter. Dessa faktiska pengar företaget kan använda kallas för likvida medel. 

Det handlar kort och gott om att göra en budget, men en budget som visar vad du kommer att ha för in- och utbetalningar framöver. Men till skillnad från en vanlig budget handlar en likviditetsbudget om att ställa upp kommande inbetalningar och utbetalningar, istället för intäkter och kostnader. Om du bokför enligt fakturametoden har du en intäkt redan då du skickar iväg en faktura, men de faktiska pengarna kommer lite senare. Och det är de faktiska pengarna som räknas när vi pratar om likviditet. Ett annat exempel är amortering av lån – amorteringen av ett lån är en utbetalning, men ingen kostnad.

Vilka är de 4 Kontotyperna?

Man kan med hjälp av bokföringen följa upp resultatet (det vill säga jämföra utfallet med budgeten) och få underlag för olika beslut och för nästa budget.

Leverantörer och långivare/banker vill veta om företaget kan betala för sig, kunder om möjligheter till fortsatta leveranser, stat och kommun vilken skatt det får och att företaget följer lagar och bestämmelser, det anställda vill veta om företaget är lönsamt och därmed kan överleva och ge fortsatt jobb

Vad är konto 4011?

En affärshändelse är sådant som påverkar ekonomin i företaget. Exempelvis genom att företaget får in pengar eller betalar för något. En affärshändelse kan vara något av följande:

 • Inköp
 • Betalning av faktura
 • Försäljning av vara
 • Utbetalning av lön

Hur ser en stark balansräkning ut?

Hem/Hur ser en stark balansräkning ut? - Cash is King!/Hur ser en stark balansräkning ut? – Cash is King!

Hur ser en stark balansräkning ut? – Cash is King!