:

Har sambo rätt till arv?

Innehållsförteckning:

 1. Har sambo rätt till arv?
 2. Vad gäller vid dödsfall om man är sambo?
 3. Vad innebär bodelning vid dödsfall sambo?
 4. Vad krävs för att man ska vara sambo enligt sambolagen?
 5. Kan sambo sitta i orubbat bo?
 6. Vad har man rätt till som sambo?
 7. Vem ärver när en sambo dör?
 8. När är en sambo Dödsbodelägare?
 9. Hur räknar man ut bodelning sambo?
 10. Hur länge ska man ha bott tillsammans för att sambolagen ska gälla?
 11. Vad är viktigt att tänka på vid samboende?
 12. Kan jag testamentera allt till min sambo?
 13. Kan sambo ärva enskild egendom?
 14. Har sambo rätt till halva huset?
 15. Kan sambon får halva bostaden?

Har sambo rätt till arv?

Att vara sambo är vanligt i Sverige, men inte helt okomplicerat om någon av er skulle gå bort. Susanne Eliasson, privatekonomisk analytiker på SEB, ger bästa råden kring hur du tar hand om dig och familjen.

Trots att det är väldigt vanligt i Sverige att leva ihop utan att vara gifta har sambor ett betydligt sämre juridiskt skydd än gifta par.

Vad gäller vid dödsfall om man är sambo?

Sambor har inte au­to­ma­tiskt arvs­rätt. Om ni är sambo och vill ärva varand­ra måste ni skriva ett tes­ta­men­te. Det har ingen be­ty­del­se hur länge ni har bott till­sam­mans, om ni har ge­men­sam­ma barn eller om ni lever som ett gift par. 

Om ni inte har ett tes­ta­men­te ärver ni alltså inte varand­ra och den van­li­ga arvs­ord­ning­en gäller. Det be­ty­der att barn ärver i första hand, och om barn inte finns ärver sam­bons för­äld­rar eller syskon.

Sambo ärver endast om det finns ett tes­ta­men­te. Den ef­ter­le­van­de sambon kan ärva allt om den av­lid­ne sambon inte har barn eller barn­barn.

Om den av­lid­ne har barn eller barn­barn kan dock sambon bara ärva hälf­ten. Den andra hälf­ten är bar­nens lag­lott som de alltid har rätt till enligt lag.  

Vad innebär bodelning vid dödsfall sambo?

Det kan vara värt för den efterlevande sambon att begära bodelning, tack vare den lilla basbeloppsregeln. Lilla basbeloppsregeln innebär att om ert samboförhållande skulle upphöra för att någon av er går bort, har den efterlevande sambon alltid rätt till totalt två prisbasbelopp från samboegendomen. Denna regel är för att skydda den efterlevande sambon från att lämnas utan någonting. Två prisbasbelopp är totalt 96 600 kronor år 2022.

Vad krävs för att man ska vara sambo enligt sambolagen?

Hej och tack för din fråga!

För att ni ska vara sambos enligt sambolagens mening ska ni stadigvarande bo tillsammans och ha ett gemensamt hushåll, se 1 § sambolagen https://lagen.nu/2003:376 .

Kan sambo sitta i orubbat bo?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svensk rätt ärver inte sambor efter varandra. Om man vill att sin egendom ska gå till sin sambo den dag man går bort måste man alltså skriva ett testamente om detta.

Vad har man rätt till som sambo?

Sambor är två per­so­ner som har ett ge­men­samt hus­håll, men vad menas som ge­men­samt hus­håll och vad räknas som ge­men­samt hus­håll?

Det finns ingen exakt de­fi­ni­tion, men man kan anse att ni har ett ge­men­samt hus­håll om ni delar på var­dag­li­ga syss­lor och ut­gif­ter.

Sam­bo­la­gen skyd­dar den eko­no­miskt sva­ga­re sambon.

Sam­bo­la­gen på­ver­kar främst hur er egen­dom för­de­las om för­hål­lan­det upphör. Vid en se­pa­ra­tion har båda rätt att begära bo­del­ning inom ett år efter att ni flyt­tat isär.

Sam­bo­e­gen­dom är par­ter­nas ge­men­sam­ma bostad och ge­men­samt bohag. Ge­men­samt bohag är egen­dom som in­för­skaf­fats för ge­men­sam an­vänd­ning, till ex­em­pel möbler, hus­hålls­ma­ski­ner, konst, pryd­na­der, tv och radio.

Ni kan und­vi­ka sam­bo­la­gens regler enbart genom att skriva ett sam­bo­av­tal. Om ni skri­vit ett sam­bo­av­tal delas er egen­dom enligt av­ta­let och inte enligt sam­bo­la­gen.

Sam­bo­la­gens regler gäller även för hus och bo­stä­der.

Enligt sam­bo­la­gen ska värdet av en bostad som köpts för er ge­men­sam­ma an­vänd­ning delas lika mellan er om för­hål­lan­det upphör. Bo­sta­den ska delas lika även om ni be­ta­lat olika mycket för bo­sta­den.

Om ni vill att er bo­stads­rätt delas enligt hur mycket ni äger av bo­sta­den måste ni skriva ett sam­bo­av­tal och i kö­pebre­vet tyd­ligt ange hur ni äger bo­sta­den.

Vem ärver när en sambo dör?

Ungefär en tredjedel av alla sammanlevande par bor idag ihop som sambor. Den levnadsformen har blivit allt vanligare och de flesta av dagens ungdomar kommer någon gång i livet vara sambo under en kortare eller längre period. 

När är en sambo Dödsbodelägare?

Många vänder sig till oss familjerättsadvokater med frågan om vad som händer när en sambo dör. Observera att sambor inte ärver varandra enligt lag vid dödsfall om inte parterna skrivit ett giltigt testamente, förutom vad som framgår av basbeloppsregeln. Vi rekommenderar alla sambor att skriva ett testamente. Sambor kan skriva ett inbördes testamente gemensamt vilket blir billigare och tryggare för samborna.

Vi på Advokatbyrån Familj & Försvar blir ofta kontaktade för juridisk rådgivning när en sambo avlidit. En sambo kan oavsett testamente ha rätt att ta över den gemensamma bostaden vid sambons död, oberoende av om sambon äger någon del i bostaden vid sambons frånfälle. Om man inte kommer överens om övertagande med dödsboets delägare kan man väcka talan i domstol. Till dess att bodelning skett är sambon också dödsbodelägare.

Hur räknar man ut bodelning sambo?

Har jag råd att köpa ut min sambo?

Det beror på bostadens marknadsvärde, hur stora bolånen är och om banken beviljar att du står ensam kvar på eventuella bolånen.

Hur länge ska man ha bott tillsammans för att sambolagen ska gälla?

Det centrala i sambolagen är att när ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av parterna önskar det. Vid en bodelning räknas all samboegendom ihop och summan av samboegendomen delas sedan lika parterna emellan (om inget samboavtal finns). Hur en bodelning rent praktiskt går till kan du läsa mer om i vår artikel om bodelning.

Tänk på! Innan ni flyttar ihop är det viktigt att ni ser över vad som ska gälla mellan dig och din sambo. Om ni inte skriver ett eget avtal gäller sambolagen om en eventuell bodelning ska göras.

Alla egendomar räknas dock inte som samboegendom, utan det finns vissa undantag. Hur ägodelar ska fördelas beror på när de köptes och vad de planerades att användas till.

Vad är viktigt att tänka på vid samboende?

Är du sambo eller planerar du att bli? Då finns det några juridiska saker, enligt sambolagen, man bör tänka på för att underlätta eventuella bråk längre fram. Vår juristexpert Gabriella Behm listar det viktigaste.

Är ni en av de lyckliga som i denna bostadsmarknadsröra hittat en lägenhet/ett hus, eller kanske har ni precis beslutat er för att kila stadigt och flytta ihop? Grattis, antagligen är ni nu mitt uppe i planering av ut- och inflyttning, diverse IKEA inköp och olika typer av firanden. Allt, förutom eventuellt förekommande stressyndrom, är frid och fröjd.

Kan jag testamentera allt till min sambo?

Att vara sambo är vanligt i Sverige, men inte helt okomplicerat om någon av er skulle gå bort. Susanne Eliasson, privatekonomisk analytiker på SEB, ger bästa råden kring hur du tar hand om dig och familjen.

Trots att det är väldigt vanligt i Sverige att leva ihop utan att vara gifta har sambor ett betydligt sämre juridiskt skydd än gifta par.

Kan sambo ärva enskild egendom?

 • Med make/maka krävs äktenskapsförord för att slippa dela egendom vid eventuell bodelning. Genom ett äktenskapsförord kan makarna föreskriva att egendom ska vara enskild.
 • För att skydda egendom man ger bort i gåva krävs ett gåvobrev med villkor om enskild egendom.
 • För att skydda egendom som någon får genom arv krävs ett testamente som innehåller krav om att egendom ska vara enskild.
 • Ring oss på eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

  Har sambo rätt till halva huset?

  Bostad & Fastighet

  År 2010 köpte jag ett hus. Min sambo hade skulder och fick inte ta lån så jag stod som ensam ägare på huset. För några månader sedan gjorde han slut och flyttade till en lägenhet så jag bor nu själv i huset och ska sälja det. Nu hävdar min exsambo att han har rätt till halva beloppet (när huset är sålt) enligt sambolagen. Är detta rätt? 

  Kan sambon får halva bostaden?

  Det centrala i sambolagen är att när ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av parterna önskar det. Vid en bodelning räknas all samboegendom ihop och summan av samboegendomen delas sedan lika parterna emellan (om inget samboavtal finns). Hur en bodelning rent praktiskt går till kan du läsa mer om i vår artikel om bodelning.

  Tänk på! Innan ni flyttar ihop är det viktigt att ni ser över vad som ska gälla mellan dig och din sambo. Om ni inte skriver ett eget avtal gäller sambolagen om en eventuell bodelning ska göras.

  Alla egendomar räknas dock inte som samboegendom, utan det finns vissa undantag. Hur ägodelar ska fördelas beror på när de köptes och vad de planerades att användas till.