:

Vilka ekobrott finns det?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka ekobrott finns det?
 2. Vad är ekonomisk brottslighet?
 3. Kan man få fängelse för ekobrott?
 4. Vad står Ekobrottsmyndigheten för?
 5. När blir ekobrott preskriberat?
 6. Är bedrägeri ekobrott?
 7. Hur länge sitter man för ekobrott?
 8. Har blivit lurad på pengar?
 9. Vad är straffet för ekonomisk brottslighet?
 10. Vilka brott blir inte preskriberat?
 11. Vilka brott preskriberas efter 2 är?
 12. Vad är gränsen för bedrägeri?
 13. Vad kallas ekonomiska straff?
 14. Är det säkert att Swisha tillbaka?
 15. Vad gör man om man blivit bedragen?

Vilka ekobrott finns det?

Ekonomisk brottslighet, också kallad ekobrott, är ett samlingsbegrepp som innehåller olika typer av brott. De två vanligaste ekobrotten är skattebrott och bokföringsbrott.

Att anmäla ekobrott kan vem som helst göra. De flesta brott som Ekobrottsmyndigheten, EBM, utreder har anmälts av konkursförvaltare, Skatteverket och allmänheten.

Vad är ekonomisk brottslighet?

Skatteverket har ett uppdrag att förebygga och motverka ekonomisk brottslighet (6 § förordningen [2017:154] med instruktion för Skatteverket). Skatteverket har dessutom en skyldighet att anmäla skattebrott och vissa andra brott. Om det finns anledning att anta att det förekommer eller har förekommit ekonomisk brottslighet kan det finnas skäl för Skatteverket att ansöka om konkurs. Inom Skatteverket finns en brottsbekämpande verksamhet som ska medverka i brottsutredningar och bedriva underrättelsearbete rörande vissa brott (6 § andra stycket förordningen [2017:154] med instruktion för Skatteverket och lagen [1997:1024] om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet).

Kan man få fängelse för ekobrott?

Livstids fängelse är den svenska lagens strängaste straff. Livstids fängelse är inte tidsbestämt, den dömde vet därför inte hur länge han eller hon kommer att sitta i fängelse. 1 oktober 2021 avtjänade 157 intagna livstidsstraff i Sverige. 

Vad står Ekobrottsmyndigheten för?

Ekobrottsmyndigheten utreder bland annat skattebrott, bokföringsbrott, konkursrelaterade brott, brott mot aktiebolagslagen samt olika former av marknadsmissbruksbrott men även vissa penningtvättsbrott. Vid myndigheten handläggs också ärenden som ställer särskilda krav på kännedom om finansiella förhållanden, näringslivsförhållanden, skatterätt eller liknande.[4] Ekobrottsmyndigheten har ställning som åklagarmyndighet.

Ekobrottsmyndigheten har sedan 1 juli 2013 ett riksansvar för bekämpning av ekobrott. Vid Ekobrottsmyndigheten arbetar drygt 600 personer (åklagare, poliser, civila utredare, ekorevisorer, ekoadministratörer och olika specialister).

Ekobrottsmyndigheten leds av en generaldirektör, Monica Rodrigo. Generaldirektören har till sitt förfogande en polischef som leder Ekobrottskansliet vid Nationella operativa avdelningen som ställer poliser till myndighetens förfogande och leder den polisverksamhet som faller inom Ekobrottsmyndighetens ansvarsområde och tre högre åklagare vid överåklagarens kansli. I huvudkontoret ingår också operativa ledningskansliet, rättsenheten, ekonomienheten, stabsenheten, HR-enheten, kommunikationsenheten och digitaliseringsenheten.

Myndighetens operativa verksamhet består av ekobrottskammare och polisoperativa enheter. De tio ekobrottskamrarna finns i Stockholm (tre), Göteborg (två), Malmö (två), en i Linköping med enhet i Örebro och en i Umeå med enhet i Sundsvall, dessutom finns Finansmarknadskammaren i Stockholm. Ekobrottskamrarna arbetar med åklagarledda förundersökningar. De fem polisoperativa enheterna finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Umeå och arbetar med underrättelseverksamhet, spaning, hemliga tvångsmedel och med säkring och analys av beslag i IT-miljö.

När blir ekobrott preskriberat?

Den 10 september 2020 bemyndigade regeringen chefen för Justitiedepartementet, statsrådet Morgan Johansson, att ge en särskild utredare i uppdrag att genomföra en översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription i brottsbalken. Regeringen beslutade samtidigt om direktiv för utredningen (dir. 2020:91). Den 1 juli 2021 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv för utredningen (dir. 2021:52). Av detta följer att utredaren särskilt ska överväga om reglerna om preskription av utdömda fängelsestraff helt ska avskaffas.

Till särskild utredare förordnades den 10 september 2020 justitiekanslern Mari Heidenborg.

Den 7 oktober 2020 förordnades ämnesrådet Martin Rhodin vid Justitiedepartementet som sakkunnig i utredningen. Till experter i utredningen förordnades beslutsfattaren Peter Andersson vid Brottsoffermyndigheten, advokaten Elisabet Audell, byråchefen Eva Bloch vid Åklagarmyndigheten, kriminalkommissarien Ingemar Isaksson och verksamhetsexperten Liselotte Nielsen Sundberg vid Polismyndigheten, chefsrådmannen Axel Peterson vid Solna tingsrätt, professorn Magnus Ulväng vid Uppsala universitet och enhetschefen och bioteknikern Cajsa Älgenäs vid Rättsmedicinalverket. Martin Rhodin entledigades från sitt uppdrag den 1 februari 2021 och rättssakkunnig Kajsa Johansson vid Justitiedepartementet utsågs i hans ställe. Den 8 juli 2021 förordnades sektionschefen Per Henrik Hedbrant vid Kriminalvården till expert i utredningen.

Syftet med vårt uppdrag har varit att genomföra en översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription. Uppdraget har inneburit att

 • överväga och föreslå de förändringar som behövs i reglerna om åtalspreskription och absolut preskription för att åstadkomma en reglering som säkerställer intresset av en effektiv och rättssäker lagföring av brott och som är anpassad till den forensiska och tekniska utvecklingen,
 • överväga och ta ställning till vilka brott som bör undantas från preskription eller ha en annan utgångspunkt för beräkning av preskriptionstiden än dagen för brottet,
 • överväga och föreslå de förändringar som behövs i reglerna om påföljdspreskription för att säkerställa intresset av att påföljder verkställs, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningsuppdraget består i att genomföra en översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription i brottsbalken. Direktiven för utredningsarbetet finns i bilaga 1.

Bestämmelser om preskription av brott har funnit i svensk rätt under mycket lång tid och sedan 1920-talet har regleringen i stora delar haft den utformning som fortfarande gäller.

Den straffrättsliga regleringen om preskription finns i huvudsak i 35 kapitlet brottsbalken och gäller även på specialstraffrättens område. Om det i en specialstraffrättslig författning getts en bestämmelse om en annan preskriptionstid, är det dock den bestämmelsen som är tillämplig i stället för motsvarande bestämmelse i 35 kapitlet brottsbalken. Detta följer av den allmänna grundsatsen att lex specialis har företräde framför lex generalis.

Det finns två huvudformer av preskription, s.k. åtalspreskription (35 kap. 1, 3 och 4 §§) och påföljdspreskription (35 kap. 7–11 §§). Åtalspreskription kompletteras av regler om absolut preskription (35 kap. 6 §). Sedan 2010 preskriberas inte vissa allvarliga brott (35 kap. 2 §). Den 1 maj 2020 utökades antalet brott som inte preskriberas. Nedan följer en redogörelse för regleringen om preskription i 35 kapitlet brottsbalken.

Är bedrägeri ekobrott?

Bokföringsskyldighet innebär att den som driver ett företag måste bokföra alla affärshändelser och se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter, till exempel kvitton. All bokföring måste också sparas i sju år. Den som inte gör detta korrekt kan dömas för bokföringsbrott.

Borgenär kallas en person som har lånat ut pengar eller som har ett krav på betalning mot en annan person, en så kallad gäldenär. Vanliga brott som rör borgenärer är oredlighet mot borgenär, vårdslöshet mot borgenär, otillbörligt gynnande av borgenär och försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning.

Hur länge sitter man för ekobrott?

Generellt om ekonomisk brottslighet (ekobrott)

Ekonomisk brottslighet eller ekobrott är brott av ekonomisk art inom ramen för ett företag eller annan näringsverksamhet. De två vanligaste typerna är bokföringsbrott och skattebrott. På senare år har också penningtvättsbrott blivit allt vanligare.  Ekonomiska brott upptäcks ofta av skatteverket, konkursförvaltare, revisorer eller aktörer som granskar ett företags bokföring och affärer. Ekonomisk brottslighet skiljer sig från övrig brottslighet på så vis att huvudfrågan vanligtvis inte är vem som har begått brottet, utan i stället om den misstänktes agerande faktiskt är att betrakta som brottsligt.

Har blivit lurad på pengar?

Har du eller någon närstående blivit utsatt för bankbedrägerier? Då kan du titta på Konsumentverkets webbinarium som riktar sig direkt till de som drabbats. För du kan ha goda möjligheter att få tillbaka pengarna.

Senioren har tidigare skrivit om bankbedrägerierna som drabbar många äldre. Bland annat här.

Vad är straffet för ekonomisk brottslighet?

Skattebrottslagen är generellt tillämplig på sådant som benämns som skatt (1 § SkBrL) För att en avgift som inte betecknas som skatt ska ingå i lagens tillämpningsområde krävs att det i varje enskild författning direkt anges att skattebrottslagen är tillämplig. Exempel på en sådan bestämmelse finns i 4 kap. 2 § SAL.

I den inledande bestämmelsen framgår även att skattebrottslagen inte ska tillämpas i följande fall:

Vilka brott blir inte preskriberat?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För vilka brott finns det preskriptionstid och hur lång är denna?

Vilka brott preskriberas efter 2 är?

Brottets preskriptionstid är den tid från det att brottet har begåtts inom vilken man kan fastställa straffrättsliga påföljder. Olika brott har olika preskriptionstider, från två (2) år till tjugo (20) år. Ju allvarligare brott, desto längre preskriptionstid.

 Till exempel preskriberas en misshandel som är allvarligare än lindrig efter fem (5) år och grov misshandel efter tjugo (20) år. Sådana brott där straffet kan vara livstids fängelse preskriberas aldrig.

Vad är gränsen för bedrägeri?

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är det juridiska problemet?

Vad kallas ekonomiska straff?

Skyddstillsyn är ett straffdär den dömde inte sitter i fängelseutan bor hemma.Personer som är dömda till skyddstillsynhar en prövotid på tre år.Personerna är under övervakning under hela prövotiden.

Är det säkert att Swisha tillbaka?

Embryot till Swish startade som ett samarbete mellan sex av Sveriges största banker, och i december 2012 lanserades Swish som en mobil betaltjänst mellan privatpersoner. Varje enskild bank har sina egna erbjudanden, villkor och eventuella avgifter rörande Swish, kontakta din bank för att se vad som gäller för dig.

Vad gör man om man blivit bedragen?

Tror du att du blivit utsatt för bedrägeri och vill anmäla det. Det kan röra sig om en transaktion du inte känner igen eller ett kortköp du inte gjort. Ring oss så hjälper vi dig. Tänk på att du själv kan reklamera ett obehörigt uttag i internetbanken/Kort.

Om du lämnat ut koder till säkerhetsdosan eller använt ditt Mobila BankID på uppdrag av någon annan kan du vara utsatt för ett pågående bedrägeri.