:

Vad är ett Lagerintyg?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett Lagerintyg?
 2. Vad ska ingå i lagervärde?
 3. Måste man bokföra lager?
 4. Hur inventerar man varulager?
 5. Måste man göra inventering?
 6. Hur bokför man inköp till lager?
 7. Måste man göra Inkuransavdrag på lager?
 8. När är 97 %- regeln tillåten vid beräkning av lagervärdet?
 9. Hur bokför jag lager?
 10. Är varulager en kostnad?
 11. Vad ingår i varulager?
 12. Hur bokför jag inventering?
 13. Hur ska en Inventeringslista se ut?
 14. Hur värderar man ett varulager?
 15. Måste man ha Inkuransavdrag på lager?

Vad är ett Lagerintyg?

För att göra det möjligt att kontrollera värderingen av ett lager finns särskilda regler för inventering i lag (1955:257) om inventering av varulager för inkomstbeskattningen (inventeringslagen).

Ett företag som är bokföringsskyldigt enligt bokföringslagen ska upprätta en förteckning som för varje post av tillgångar i lagret anger det värde som posten tagits upp till enligt 17 kap. IL. De lagertillgångar som ligger kvar i lager vid beskattningsårets utgång anses som de senast anskaffade eller tillverkade. Om företaget yrkar att lagret ska värderas enligt alternativregeln i 17 kap. 4 § IL ska anskaffningsvärdet för varje post av tillgångar i lagret redovisas i förteckningen.

Vad ska ingå i lagervärde?

Du ska värdera lagret som det ser ut på sista dagen av ditt företags räkenskapsår (balansdagen) genom en inventering. En inventering ska enligt lag göras minst en gång per år och det innebär i korthet att du räknar fram det totala anskaffnings­värdet av ditt varulager genom att anteckna värdet för varje tillgång i lagret, post för post. Du ska skriva under inventeringslistorna på heder och samvete.

Måste man bokföra lager?

Prenumerera

Hej! Behöver lite hjälp. Jag har avslutat min enskilda firma. Jag sålde ut kvarvarande lager innan avslut, så lagersaldo är 0 kr. (Har bokfört den som en vanlig försäljning, eftersom det var till en kund). Så nu vid bokslut, så undrar jag hur jag ska bokföra varulagret. Räcker det att jag bokför som vanligt, konto 1450 0 kr Debet, och konto 4090 0 kr i Kredit? Om jag hade varor för ca 6000 kr och sålde det för 2500 kr, (eftersom de flesta var svårsålda och många var kvar sedan start), måste jag då också bokföra det förlorade värdet på något sätt?

Hur inventerar man varulager?

Du ska värdera lagret som det ser ut på sista dagen av ditt företags räkenskapsår (balansdagen) genom en inventering. En inventering ska enligt lag göras minst en gång per år och det innebär i korthet att du räknar fram det totala anskaffnings­värdet av ditt varulager genom att anteckna värdet för varje tillgång i lagret, post för post. Du ska skriva under inventeringslistorna på heder och samvete.

Måste man göra inventering?

Säkerställ vilka varor som är på väg in i lagret och vilka som är på väg ut från lagret. Det är endast inleveranser som tillhör räkenskapsårets som ska räknas. Märk upp det som eventuellt avser kommande år och ställ det gärna separat om det går. Bokför de sista utleveranserna från lagret innan inventeringen. Även dessa varor är bra att placera på separat plats och väl uppmärkta.

Är det flera personer involverade i lagerhanteringen och inventeringen är det viktigt att ha en tydlig instruktion över hur inventeringen ska gå till. Det är också viktigt att ha tydliga instruktioner till eventuell extrapersonal som medverkar i inventeringen så att de vet vad som ska göras och vad syftet är. Om lagret är stort kan en inventeringskarta och en tydlig uppdelning vara bra. På så sätt kan du vara säker på att inget område glöms bort eller räknas flera gånger.

Ekonomi- och lagerpersonal bör avsätta tid till att gå igenom lagerlistan. Finns det några gamla artiklar som egentligen borde slängas? Sortera listan efter höga värden och kvantiteter. Kan du redan här identifiera avvikelser sparar du tid under själva inventeringsfasen.

Hur bokför man inköp till lager?

bokföring av lager vid inköp? 2007-04-21 23:43 hoppas jag kan skylla på att det är sent men nu har det helt kört ihop sig bland de små grå. o jag som trodde jag hade hyfsad koll på bokföring! jag kan inte klura ut hur jag ska hantera inköp av varor... (jag bokför enligt kontantmetoden om det har nång betydelse?). Vi kan använda detta som exempel: jag köper 2 golfbollar för 10 kronor. får varan levererad och bokför faktura + betalning (enligt kontantmetoden), dvs inköp (4010) ökar med 10 och tillgång på bank (1940) minskar med 10. Men jag har ju fortfarande golfbollarna kvar..... hur gör jag för att detta ska synas på balansräkningen? ska jag bokföra det separat???? Om jag sen säljer 1 golfboll för 20 kronor så ökar bank med 20 och försäljning med 20 och vinsten på pappret är nu 20-10=10 men i min värld så är det en vinst på 20-5=15 (kostnaden för 1 golfboll = 5, den andra bollen har jag ju kvar). var tänker jag fel?? hur ska jag bokföra dessa transaktioner korrekt?

/tom i bollen :-)

Måste man göra Inkuransavdrag på lager?

Bestämmelser om hur man värderar lager vid inkomstbeskattningen finns i 17 kap. IL. Bestämmelserna hänvisar i flera fall till redovisningsreglerna i ÅRL.

Med anskaffningsvärde, nettoförsäljningsvärde och återanskaffningsvärde avses detsamma som i 4 kap. 9 § andra–fjärde styckena ÅRL eller i förekommande fall någon av de övriga årsredovisningslagarna (ÅRKL och ÅRFL) (17 kap. 2 § IL). Det innebär att beräkningen av anskaffningsvärdet, nettoförsäljningsvärdet och återanskaffningsvärdet beror på vilken redovisningsnormgivning som företaget tillämpar. Läs mer om värdering av lager enligt god redovisningssed.

Huvudregeln när företaget skattemässigt värderar lagertillgångar är att de inte får tas upp till ett lägre värde än det som är lägst av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

När är 97 %- regeln tillåten vid beräkning av lagervärdet?

När du värderar bolagets varulager, bör du ta hänsyn till råvaror, halvfabrikat och färdiga varor samt varupartier som bolaget har hand om på balansdagen eller som någon annan har tagit hand om åt det. Detta inkluderar också varor som har lämnats av säljaren för transport till bolaget som köpare på bokslutsdagen.

Om varor har levererats från säljare till köpare, men fakturering ännu inte har gjorts, bör försäljningsvärdet på varorna redovisas som en fordran hos säljaren. Detta för att säkerställa en korrekt redovisning av försäljningen.

Lagerinventeringen bör inte ta med varor som har tagits emot i kommission. Kommission är en form av handel där varorna ägs inte av säljaren, utan bara förmedlas av honom på uppdrag av ägaren. Detta bör beaktas vid räkning av lagerbeholdningen för att undvika felaktiga uppgifter.

Hur bokför jag lager?

Ett varulager utgörs av varor som skall omsättas i en redovisningsenhets normala rörelseverksamhet som innehas utan syfte att stadigvarande brukas under en längre tid.

Vilka varor som ingår i ett varulager beror på en redovisningsenhets verksamhetsbeskrivning och syftet med innehavet av varorna. Syftet med varor som klassificeras som varulager är att de skall omsättas i den normala rörelseverksamheten och därmed inte stadigvarande brukas i rörelseverksamheten. Värdepapper, fastigheter, djur, personbilar och maskiner kan vara varor i lager om syftet med varorna är att de skall omsättas i den normala rörelseverksamheten.

Är varulager en kostnad?

Varulager är en omsättningstillgång, vilket innebär att avsikten är att det ska omsättas i verksamheten. För att det ska vara varulager krävs även att något av kriterierna nedan är uppfyllt;

 • Det är färdiga varor där avsikten är en försäljning inom den normala verksamheten
 • Omsättningstillgången är under tillverkning för att bli en färdig vara
 • Omsättningstillgången används vid tillverkningen av en färdig vara eller vid tillhandahållandet av en tjänst

Det finns ett antal rubriker som är vanliga i en balansräkning vad gäller varulager. Det handlar främst om råvaror och förnödenheter, varor under tillverkning, färdiga varor och handelsvaror, pågående arbete för annans räkning samt förskott till leverantörer.

Det finns ett flertal frågor att tänka på vid värdering av varulager. En fråga är om post-för-post-värdering eller kollektiv värdering ska användas. Det är även viktigt att ta hänsyn till lägsta värdets princip. Dessa värderingsfrågor beskrivs närmare nedan.

Huvudregeln är att värdering ska ske post för post - att varje vara i varulagret ska värderas för sig.

Vad ingår i varulager?

Varulagerposter är omsättningstillgångar i företaget. Bestämningen av omsättningstillgångar är negativ. ÅRL definierar vad som är en anläggningstillgång. En tillgång som inte är en anläggningstillgång är en omsättningstillgång. Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda att stadigvarande brukas och innehas i företaget (4 kap. 1 § ÅRL). Omsättningstillgångar är tillgångar som är avsedda att säljas och förbrukas i företaget.

I redovisningsnormgivningen förtydligas vilket värde ett varulager ska tas upp till i företaget. De grundläggande principerna för värdering av lager regleras i ÅRL. I redovisningsnormgivningen preciseras och begränsas dessa principer. Läs mer om detta under respektive normgivning.

Hur bokför jag inventering?

Du ska värdera lagret som det ser ut på sista dagen av ditt företags räkenskapsår (balansdagen) genom en inventering. En inventering ska enligt lag göras minst en gång per år och det innebär i korthet att du räknar fram det totala anskaffnings­värdet av ditt varulager genom att anteckna värdet för varje tillgång i lagret, post för post. Du ska skriva under inventeringslistorna på heder och samvete.

Hur ska en Inventeringslista se ut?

Nytt år innebär för många företag en ny inventering och företag är skyldiga att genomföra inventering enligt skattelagstiftningen en gång om året. Men förutom att se att man bokfört korrekt, ger en regelbunden inventering också en överblick över hur det går för företaget och om något blivit skadat eller stulet. Det finns inga bestämmelser för när inventeringen ska ske, men kanske är det lämpligast under sista dagen i räkenskapsåret. Och för att undvika onödig stress under årets sista dagar gäller det att planera sin inventering. Här följer fem tips för att din inventering ska bli så lyckad som möjligt.

Inventeringen är viktig så tänk på att avsätta tillräckligt med tid för att minska stress och minimera fel. Oavsett hur strukturerat du arbetar och hur väl förberedd du är när det är dags för inventering, är det viktigt med en programvara som ger dig rätt stöd. Kontakta oss på SDF så berättar vi mer.

Hur värderar man ett varulager?

En redovisningsenhet som har varor i lager (varulager) måste göra en lagerinventering och en lagervärdering per balansdagen för att kunna beräkna redovisningsperiodens kostnad för sålda varor.

En kostnad motsvaras av det verkliga värdet av förbrukade resurser och utnyttjade tjänster under en redovisningsperiod. Varor som finns kvar i lager vid redovisningsperiodens slut är inte förbrukade och skall därför inte redovisas som en kostnad utan som en tillgång. En lagerinventering och lagervärdering vid redovisningsperiodens slut innebär att redovisningsperiodens kostnader matchas mot intäkterna i resultaträkningen.

Måste man ha Inkuransavdrag på lager?

Värdeminskning av en vara på grund av slitage eller skada.

Ett lager är ett företags materiella tillgångar som ska säljas eller användas i tillverkningen av varor eller tjänster. Inför ett bokslut ska företag som har lager göra en inventering och värdering av lagret. Denna lagervärdering ska ske enligt ”lägsta värdets princip”, LVP. Företaget jämför då anskaffningsvärdet med det verkliga värdet, det vill säga försäljningsvärdet minus försäljningskostnader. Lagret ska värderas till det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Vid lagervärdering gäller även ”först in, först ut”, FIFO-metoden, vilket innebär antagandet att varor som köpts in först även säljs först och de produkter som finns i lagret vid lagervärderingen är de som köpts in senast. Varornas anskaffningsvärde kan då beräknas efter detta.