:

Hur räknar man ut bostadsförmån?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räknar man ut bostadsförmån?
 2. Vilket värde tas upp för den anställde som bostadsförmån?
 3. Vad är en bostadsförmån?
 4. När uppstår bostadsförmån?
 5. Får man dra av för dubbelt boende?
 6. Hur räknar man ut förmånsvärdet?
 7. Hur mycket får man när man säljer bostad?
 8. Kan man sälja sitt hus till sitt företag?
 9. Hur mycket skatt på förmånsvärdet?
 10. Hur länge kan man ha dubbelt boende?
 11. Hur många hemresor har man rätt till?
 12. Är det värt att ha förmånsbil 2023?
 13. Vad blir förmånsvärdet 2023?
 14. Får man dra av Mäklararvodet på vinstskatten?
 15. Får man dra av flyttstädning vid försäljning?

Hur räknar man ut bostadsförmån?

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga är skatterättslig och regleras av inkomstskattelagen (IL).

Vilket värde tas upp för den anställde som bostadsförmån?

Förmånsbeskattning är när en anställd får en eller flera förmåner genom sitt jobb som han eller hon måste betala skatt för.

 Lästips: Bilförmån, vad är det? Förmånsbeskattning av bil

All form av ersättning för arbete som den anställde får i annat än kontanter och som bekostar en privat levnadskostnad, utgör enligt Skatteverket förmåner (på engelska benefits). Exempel på sådana förmåner kan vara jobbmobil, tjänstebil eller motionsförmåner. Förmåner på jobbet är som huvudregel skattepliktiga, men en del viktiga undantag finns.

En skattepliktig förmån ska normalt värderas till sitt marknadsvärde, vilket ska motsvara vad den anställde hade fått betala om den köpt förmånen på den lokala orten. Detta kallas förmånsgrundande pris eller förmånsgrundande belopp. I vissa fall beräknas den skattepliktiga förmånens storlek efter schabloner, till exempel för kost- och bilförmån.

Om den anställde betalar med sina beskattade pengar till arbetsgivaren för att få en skattepliktig förmån, ska förmånens värde sättas ned med det belopp som den anställde betalat.

Förenklat kan man säga ett förmånsvärde motsvarar den besparing den anställde gör genom att få förmånen genom jobbet jämfört med att köpa den privat. Det är denna mellanskillnad som kan bli skattepliktig. Vi brukar kalla det för den uteblivna privata levnadskostnaden.

Fastän det är den anställde som förmånsbeskattas, är det arbetsgivaren som betalar in förmånsskatten åt den anställde till Skatteverket. Förmånen registreras på den anställdes lönespecifikation och ökar den anställdes skatt. Dessutom ökar underlaget för arbetsgivaravgiften, som ju är arbetsgivarens kostnad.

Vad är en bostadsförmån?

När företaget står för kostnaderna för boende uppkommer en skattepliktig och socialavgiftsbelagd bostadsförmån. Detta gäller oavsett företagsform, oavsett om boendet är i en villa, bostadsrätt eller hyresrätt och oavsett om den som får förmånen är ägare till företaget eller anställd.

Det är marknadsvärdet för boendet som ska tas upp som bostadsförmån. Vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter (för arbetsgivardeklarationen) får dock ett schablonvärde (se nedan) användas som fastställs årligen av Skatteverket och som varierar beroende på var i landet bostaden finns.

När uppstår bostadsförmån?

I propositionen behandlas vissa frågor inom inkomstbeskattningen. Frå-gorna rör i huvudsak inkomstslaget tjänst.

Vad avser värdering av bostadsförmån föreslås att förmånen även ifortsättningen skall värderas till hyrespriset på orten. Bostadensförmånsvärde skall, i likhet med vad som gäller i dag, bestämmas medhänsyn till att tjänstebostaden kan vara större än vad den skattskyldigesoch hans eller hennes familjs bostad annars normalt skulle ha varit. Ar-betsgivaren skall på kontrolluppgiften ange om bostaden är belägen påsmåhusenhet.

Nya regler om värdering av bilförmån trädde i kraft den 1 januari 1997.I propositionen tas vissa följdfrågor till reglerna upp. Det föreslås att för-mån av fritt drivmedel skall anses åtnjuten först månaden efter det attdrivmedlet har kommit den skattskyldige till godo. Dessutom föreslås attvärdet av drivmedelsförmån skall anges särskilt på kontrolluppgiften.

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

Får man dra av för dubbelt boende?

Avdragstiden för ensamstående är högst två år.

Är du gift eller sambo kan du få avdrag i upp till fem år om den dubbla bosättningen beror på makens eller sambons förvärvsverksamhet. Perioden kan förlängas om det finns särskilda skäl.

Hur räknar man ut förmånsvärdet?

Vill du att vi räknar ut förmånsvärdet till dig?

Varför räkna själv när man kan visa det beräknade förmånsvärdet för bilen direkt. Vi visar beräknat förmånsvärde på över 3000 bilmodeller här på förmånsvärde.se. Välj bilmodell och se förmånsvärde.

Hur mycket får man när man säljer bostad?

Här hittar du vår steg för steg-guide när det är dags att sälja din bostad.

En av de vanligaste funderingarna när det är dags att byta bostad är om du ska köpa eller sälja först. Vår generella rekommendation är att du säljer din bostad först, men allt beror förstås på din situation och vad som passar just dig.

Kan man sälja sitt hus till sitt företag?

Bostad & Fastighet

Hej, Äger en lägenhet i Göteborg som privatperson, den hyrs ut och jag är ej skriven på adressen då jag bor på annan ort permanent. Vill nu sälja lägenheten till mitt AB för mitt inköpspris och ”slippa” reavinstskatten. (den är idag värderad till ca 700.000 kr mer än mitt inköpspris). Min tanke är att mitt AB får ta vinstskattesmällen vid en framtida försäljning. Är det möjligt? Finns det hakar? Juridisk person och andrahandsuthyrning godkänns i brf’en.

Hur mycket skatt på förmånsvärdet?

 • bilens nybilspris
 • extrautrustning som inte ingår i nybilspriset, till exempel metalliclack och vinterdäck
 • om bilen är miljöbil
 • om den anställda kör minst 3 000 mil i tjänsten
 • fordonsskatten (gäller bilar med tillverkningsår 2018 eller senare som har tagits i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare).

Hur länge kan man ha dubbelt boende?

Ett avdrag för dubbel bosättning får normalt göras under högst två år av både ensamstående och gifta/samboende. För gifta och samboende kan tiden förlängas med tre år till högst fem år under vissa förutsättningar.

Hur många hemresor har man rätt till?

Enkel bosättning innebär att en individ bor i en bostad och är folkbokförd där. Personen ska spendera majoriteten av sin dygnsvila (lediga tid) i bostaden.

För att få avdrag för dubbel bosättning eller tillfälligt arbete krävs det att personen spenderar minst en sjundedel av sin dygnsvila på en annan adress än den hen är folkbokförd på. Dubbel bosättning och tillfälligt arbete innebär därmed att en individ har behov av bostad på två olika orter.

Exempel: Henrik har blivit befordrad. Han bor just nu med sin familj i Stockholm, men den nya tjänsten kräver att Henrik är på plats på huvudkontoret. Familjen kommer att bo kvar, men Henrik kommer att bo i Göteborg var fjärde vecka. Det innebär en ökad boendekostnad: Henrik har rätt till avdrag för dubbel bosättning.

För att ha rätt till avdrag måste flytten innebära ökade levnadskostnader för den som flyttar. Man kan till exempel få kompensation för olika småutgifter, som mat. Även logiutgifter räknas hit.

För att en person ska beviljas avdrag för dubbel bosättning behöver hen uppfylla ett antal kriterier.

Är det värt att ha förmånsbil 2023?

Förmånsvärde är enkelt förklarat ett värde som en anställd får i förmån av sin arbetsgivare. Det kan exempelvis vara en bil, friskvård, mobiltelefon eller något annat som den anställde får istället för pengar.

Har du en förmånsbil så ägs eller leasas bilen av din arbetsgivare men du får använda den även privat. Detta räknas då som en förmån och därför behöver du betala skatt. Betalar företaget även kostnader för bensin ska även detta förmånsbeskattas.

Förmånsvärdet på en bil baseras bland annat på följande faktorer:

 • Vad bilen kostar som ny
 • Om bilen har någon extrautrustning
 • Om det är en elbil
 • Om du som anställd kör mer än 3 000 mil i tjänsten
 • Fordonsskatt

Vad blir förmånsvärdet 2023?

När en anställd tar del av en förmånsbil uppstår det alltså en beskattningsbar förmån. Det betyder att du är skyldig att betala inkomstskatt på det värde som bilen representerar, det vill säga dess förmånsvärde. Förmånsvärdet räknas ut schablonmässigt, alltså enligt en fast mall med förutbestämda belopp. Det hela är ordentligt krångligt, men mer om det längre ner.

Får man dra av Mäklararvodet på vinstskatten?

Även om du går plus på en försäljning får du även räkna med en del nödvändiga utgifter i samband med bostadsförsäljningen, bland annat mäklararvodet för bostadsförsäljningen. Förbättringsutgifter och försäljningsutgifter, så som mäklararvode, får du göra avdrag för vid försäljningen av bostaden.

När du sålt en bostad behöver du deklarera detta hos Skatteverket. Innan du skickar iväg din deklaration bör du dock gå igenom vad du har möjlighet att göra avdrag för avseende bostadsförsäljningen. Det är flera kostnader som är avdragsgilla, bland annat många delar som rör mäklaren. Till exempel får du dra av kostnader som:

Får man dra av flyttstädning vid försäljning?

Vid ett villaköp tillkommer ofta stora kostnader i form av pantbrev och lagfart. Glöm inte bort att såväl lagfartskostnad som pantbrev är avdragsgillt. Bara detta kan spara dig många tusenlappar.