:

Hur beskattas en bostadsrättsförening?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beskattas en bostadsrättsförening?
 2. Hur mycket betalar en bostadsrättsförening i fastighetsskatt?
 3. Hur vet man om en bostadsrättsförening har bra ekonomi?
 4. Hur deklarerar en bostadsrättsförening?
 5. Får en bostadsrättsförening gå med vinst?
 6. Vad ingår i avgift bostadsrättsförening?
 7. Vilka betalar vad i en bostadsrättsförening?
 8. Hur mycket pengar bör en bostadsrättsförening ha?
 9. Hur mycket lån bör en bostadsrättsförening ha?
 10. Varför får inte BRF dra av moms?
 11. Hur mycket likvida medel bör en bostadsrättsförening ha?
 12. Vilka kostnader får en bostadsrättsförening ta ut?
 13. Hur mycket betalar man i avgift till förening?
 14. Får en brf gå med vinst?
 15. Vad är låg belåning i bostadsrättsförening?

Hur beskattas en bostadsrättsförening?

I Sverige är det lag på att alla bostadsrättsföreningar ska lämna in en inkomstdeklaration. Det finns både så kallade äkta och oäkta bostadsrättsföreningar, och dessa skiljer sig åt på vissa väsentliga punkter. Även vilande föreningar som ännu inte äger någon fastighet behöver lämna in en inkomstdeklaration även om det blir en så kallad nolldeklaration.  Lämnas inte deklarationen in i tid tillkommer det en avgift för det.

Båda dessa typer av föreningar är hur som helst alltid bokföringsskyldiga och därmed också tvungna att redovisa inkomster, skatter och avdrag. Men för den som deklarerar gäller det först och främst att ta reda på om föreningen är äkta eller oäkta.  Och hur görs då detta?

Hur mycket betalar en bostadsrättsförening i fastighetsskatt?

2008 infördes den kommunala fastighetsavgiften. Fastighetsavgift betalas för småhus och de delar av flerbostadshus som upplåts för boende. Fastighetsavgift betalas alltså för de delar av ett flerbostadshus där bostadsrättsföreningens medlemmar och eventuella hyresgäster har sin bostad.

För de delar av ett flerbostadshus som utgörs av lokaler betalas istället fastighetsskatt. Fastighetsskatten är generellt sett högre än fastighetsavgiften.

Hur vet man om en bostadsrättsförening har bra ekonomi?

Låg avgift beror i idealfall på att fastigheten har låga driftskostnader, är lågt belånad och att en tilltagen reparationsfond redan finns på plats. Men, det kan också bero på att föreningen valt att inte amortera, att man underskattar kommande renoveringsbehov och inte heller tagit höjd för ett högre ränteläge. Är fastigheten högt belånad men har en låg avgift kan avgiften komma att höjas rejält om räntorna höjs.

Hur deklarerar en bostadsrättsförening?

En ekonomisk förening har minst tre medlemmar som ska få ett ekonomiskt utbyte av att delta. Utbytet kan till exempel vara en anställning, ett bättre pris eller sänkta kostnader. Varje medlem ska betala en insats till föreningen och ska dessutom delta i verksamheten på något sätt. Det kan till exempel handla om att använda föreningens bredbandstjänster eller bidra med en arbetsinsats i föreningen.

Får en bostadsrättsförening gå med vinst?

Grattis! Det är en del att tänka på inför köpet, inte minst när det kommer till den ekonomiska biten av köpet. Förutom att ha koll på din egen ekonomi gäller det även att kolla upp bostadsrättsföreningens (BRF) ekonomi, som faktiskt kan påverka din egen plånbok negativt om du har otur.

Vad ingår i avgift bostadsrättsförening?

Bostadsrätt –  månadsavgift

Nu ska vi gå igenom föreningens avgifter och vi börjar med bostadsrättens månadsavgift. Vad är månadsavgift? Det är föreningens “hyra”, som ska täcka de gemensamma kostnaderna, t ex fastighetsskötsel, reparationer, uppvärmning, sophämtning, administration och inte minst, föreningens räntekostnader. Det är en ren självkostnadskalkyl, det finns inget vinstintresse, de boende är ju själva ägare. Månadsavgiften kallas ibland årsavgift, men det är samma sak (hela årets avgift). Precis som en vanlig hyra måste månadsavgiften vara betald senast sista vardagen innan månaden börjar.

Vilka betalar vad i en bostadsrättsförening?

När du flyttar in i en bostadsrätt så kommer du betala en avgift till bostadsrättsföreningen varje månad. Det handlar inte om att föreningen ska tjäna massa pengar utan för att föreningen ska kunna gå runt. När du bor i bostadsrätt så har föreningen ett stort ansvar för ditt boende och underhåll och dessa pengar måste komma från någonstans.

En bostadsrättsförening har hand om saker som sophämtning, större renoveringar och fasaden på husen. För att finansiera detta så tas varje månad en avgift ut av varje medlem. Avgiften går till att betala föreningens alla räkningar.

En bostadsrättförening är inget företag som ska gå med vinst utan avgiften är endast till för att täcka kostnaderna som uppstår. Om en avgiftshöjning sker så beror det oftast pga. ett större lån som tagits inför en investering, eller att man sparar ihop till en större upprustning inom kort.

Hur mycket pengar bör en bostadsrättsförening ha?

Ett av de viktigaste måtten enligt oss är belåningsgraden, dvs lån/kvm. Hur stora är föreningens totala skulder delat på föreningens totala yta?

Exempel:Om föreningen har 10 miljoner i lån och har en totalyta på 600 kvm så har föreningen 16 666 kr/kvm i skuld. Det är högt.

En del av den månadsavgift som alla medlemmar i bostadsrättsföreningen betalar in varje månad går till att betala ränta på föreningens lån. Hur stor del av föreningens intäkter som går till räntekostnader är viktigt att kika på. Man jämför då föreningens räntekostnader i förhållande till föreningens intäkter.

Exempel:Brf Snipan har intäkter på 10 000 000 kr per år och räntekostnader på 2 500 000 kr per år. 2 500 000 / 10 000 000 = 25 %.

Hur mycket lån bör en bostadsrättsförening ha?

Årsredovisningen för en bostadsrättsförening (BRF) är en sammanställning av föreningens ekonomiska ställning och resultat från året som gått. Detta redovisas både i ord och i siffror. Det är styrelsen som har ansvar för att sätta ihop årsredovisningen efter ett avslutat räkenskapsår, och den måste sedan behandlas av medlemmarna i föreningen på årsstämman.

Alla bostadsrättsföreningar är skyldiga att lämna in en årsredovisning enligt Årsredovisningslagen. Enligt lagen måste årsredovisningen innehålla delarna förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och eventuella noter.

Varför får inte BRF dra av moms?

som hör till fastigheten, till exempel månadsavgifter, intäkter från hyresupplåtelser, reklam- eller antennplats. Ränteinkomster ska inte tas upp och ränteutgifter ska inte dras av till den del de hör till föreningens fastighet.

Har ett privatbostadsföretag andra inkomster ska de tas upp till beskattning. Det kan till exempel vara matservering, bilpool, motionsanläggning eller café. 

Hur mycket likvida medel bör en bostadsrättsförening ha?

Kassalikviditet i bostadsrättsföreningar mäter föreningens betalningsförmåga på kort sikt. Måttet beräknas formellt som föreningens omsättningstillgångar dividerat med dess kortfristiga skulder * 100. Ett värde på över 100 procent innebär att föreningen kan betala alla sina räkningar med tillgängliga medel.

Föreningens kassalikviditet är ett ointressant mått. Orsaken är att bostadsrättsföreningarnas intäkter är relativt säkra jämfört med andra verksamheter. Det betyder att föreningen alltid kommer kunna betala sina utgifter och kortfristiga skulder oavsett likviditet.

Vilka kostnader får en bostadsrättsförening ta ut?

När en bostadsrätt upplåts för första gången, eller bildas vid en ombildning, betalar medlemmen en insats för bostadsrätten. Vid överlåtelser av bostadsrätten därefter betalas bara en köpeskilling. De insatser som finns i föreningen framgår i den ekonomiska planen samt lägenhetsförteckningen. Insatsen kan ändras, läs mer under ”insatshöjning”.

Upplåtelseavgift är en extra kapitalinsats som begärs av föreningen då exempelvis en hyresrätt ombildas till bostadsrätt. Föreningen vill då ha mer betalt än vad de ursprungliga köparna betalade i insats. Den används också för nyproducerade lägenheter för att differentiera priserna beroende exempelvis på lägenheternas läge. Upplåtelseavgiften kan sägas vara mellanskillnaden mellan insats och marknadspris.

Hur mycket betalar man i avgift till förening?

Ägare av en bostadsrätt betalar en månadsavgift till den bostadsrättsförening som boendet tillhör. Avgiften ska täcka föreningens samtliga kostnader som exempelvis räntekostnader, driftkostnader, fastighetsavgift och sophantering. 

Alla bostadsrättsföreningar delar upp kostnaderna för boendet mellan den boende och föreningen. Vissa kostnadsposter står alltid föreningen för medan andra kostnadsposter antingen kan betalas av föreningen eller medlemmen. 

Får en brf gå med vinst?

En bostadsrättsförening, även kallad ”BRF”, är en ekonomisk förening (liknande ett företag) som äger en eller flera fastigheter. Fastigheterna delas upp i flera olika bostäder och/eller lokaler. Bostäderna i föreningen kallas för bostadsrätter och varje bostadsrätt måste ha minst en ägare som är medlem i bostadsrättsföreningen. Som bostadsrättsinnehavare äger man rätten att bo i (nyttjanderätten) en specifik bostadsrätt.

Bostadsrättsföreningen styrs och sköts av medlemmarna (de boende). Medlemmarna röstar fram en styrelse som tar besluten om hur föreningen skall skötas. Om det är riktigt stora beslut brukar man dock rösta om beslutet på en stämma där alla medlemmar har rätt att vara med och rösta.

Vad är låg belåning i bostadsrättsförening?

Grattis! Det är en del att tänka på inför köpet, inte minst när det kommer till den ekonomiska biten av köpet. Förutom att ha koll på din egen ekonomi gäller det även att kolla upp bostadsrättsföreningens (BRF) ekonomi, som faktiskt kan påverka din egen plånbok negativt om du har otur.