:

Måste en bodelning alltid göras när en person avlider?

Innehållsförteckning:

 1. Måste en bodelning alltid göras när en person avlider?
 2. Hur gör man en bodelning vid dödsfall?
 3. Vad är det för skillnad på bodelning och bouppteckning?
 4. Vad händer om man inte gör bodelning vid dödsfall?
 5. Kan man skriva bodelning själv?
 6. Hur snabbt måste en bodelning göras?
 7. Vad ska inte ingå i en bodelning?
 8. Kan bodelning göras innan bouppteckning?
 9. Kan man vägra bodelning?
 10. Vilka papper behövs vid bodelning?
 11. Kan man göra bodelning själv?
 12. Vad händer om man inte gör bodelning inom ett år?
 13. Hur värderar man möbler vid bodelning?
 14. Hur ansöker man om bodelning?
 15. Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

Måste en bodelning alltid göras när en person avlider?

Juridik vid dödsfall

min avlidne man och jag har separata bankkonton. Ska detta slås ihop och delas i två halvor, där särkullbarnen ska vara med och dela på ena halvan? Jag har förordnanden på mina konton om vem som ska ha pengarna i händelse av att jag dör, i ett fall också under min livstid.

Hur gör man en bodelning vid dödsfall?

Dödsbodelägarna ska gemensamt förvalta den dödes egendom, göra en boutredning och förrätta bouppteckning som ska dokumenteras i det som vanligen kallas bouppteckning.

Bouppteckningen ska göras senast tre månader efter dödsfallet. Delägarna ska skicka handlingen till Skatteverket inom en månad efter att den upprättats.

Vad är det för skillnad på bodelning och bouppteckning?

Hej och tack för din fråga,

När ett äktenskap upplöses, antingen genom äktenskapsskillnad eller på grund av att en make avlider, ska i regel en bodelning göras.[1] I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods och värdet av giftorättsgodset ska fördelas lika mellan makarna.[2] En bodelning innebär alltså att makarnas egendom delas upp mellan dem.

Vad händer om man inte gör bodelning vid dödsfall?

Inom tre månader efter ett dödsfall ska bouppteckning förrättas. Det är ett dokument som visar den avlidnes tillgångar och skulder, men också vilka som är arvingar, efterarvingar och dödsbodelägare. När bouppteckningen sedan har registrerats hos Skatteverket senast en månad efter förrättningen, ligger den till grund för bodelning och arvskifte.

En bodelning är ett sätt att rent juridiskt upplösa ett äktenskap. Det sker alltså en bodelning även vid skilsmässor. Vid bodelning är huvudregeln att giftorättsgodset fördelas lika mellan makarna. Grundregeln är att man beräknar makarnas tillgångar minus eventuella skulder. Resterande belopp av giftorättsgodset dels sedan upp i två lika stora delar.

Vid en skilsmässa är det bara de två makarna som ingår i bodelningen. Men när bodelning görs på grund av att den ena maken avlider förrättas bodelningen istället mellan den efterlevande och den avlidnes arvingar och testamentstagare.

Kan man skriva bodelning själv?

Om du känner att du klarar av att fylla i ett bodelningsavtal helt korrekt själv, utan hjälp så kan du använda våra mallar som är helt gratis. Du kan välja med att ladda ner mallen som Word-fil eller PDF-fil:

Hur snabbt måste en bodelning göras?

Bo­del­ning ska ske när man skil­jer sig eller efter ena makens död. Det är bra att göra så snart som möj­ligt. Vid bo­del­ning delar man upp allt man äger mellan sig och skri­ver ett bo­del­nings­av­tal som ett bevis på att bo­del­ning skett.

Utan ett bo­del­nings­av­tal är ni fort­fa­ran­de eko­no­miskt knutna till varand­ra även om ni skri­vit under skils­mäs­so­pap­per­na. Det in­ne­bär att ni fort­fa­ran­de kan göra an­språk på varand­ras egen­dom, att det kan bli svå­ra­re att söka bolån eller att ni i vissa fall fort­fa­ran­de skulle kunna ärva varand­ra.

Bo­del­ning är inte nöd­vän­digt om man skri­vit äk­ten­skaps­för­ord och bägge parter bara har en­skild egen­dom och inte gör an­språk på den andres egen­dom.

Om du skil­jer dig ska det förr eller senare ske bo­del­ning. Till skill­nad från sam­bo­för­hål­lan­den så finns det ingen tids­gräns för när bo­del­ning måste ske vid skils­mäs­sa. 

Med tiden blir det dock allt svå­ra­re att bevisa hur egen­doms­för­hål­lan­de­na fak­tiskt såg ut vid tiden för an­sö­kan om skils­mäs­sa. Väntar du allt­för länge så kan det även leda till att du tappar rätten till att göra an­språk på egen­dom. 

Det är bra att på­bör­ja bo­del­ning direkt efter an­sö­kan om äk­ten­skaps­skill­nad och göra den under be­tän­ke­ti­den om ni har det. Det är mycket som händer eko­no­miskt vid skils­mäs­sa och många beslut att ta och som kan behöva tid.

Vad ska inte ingå i en bodelning?

Bodelningen går annorlunda till om du och din partner är gifta eller om ni har ett samboförhållande. Läs nedan i avsnittet om bodelning vid äktenskap eller samboförhållande.

ATT BODELA OM DU ÄR GIFT Skilsmässa – hur gör man? När två personer som är gifta inte längre vill vara det kan en eller båda makarna ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten, man behöver aldrig ange varför man vill skilja sig. Finns det barn under 16 år som bor hemma får makarna automatiskt en betänketid på minst 6 månader innan tingsrätten kan meddela dom i äktenskapsskillnad. Detsamma gäller om endast en av parterna vill skiljas.

Kan bodelning göras innan bouppteckning?

Juridik vid dödsfall

Efter min frus död 2012 fick hennes dotter, särkullbarn, utbetalt alla hennes bankmedel men har vägrat skriva på någon bodelning. Bouppteckning är gjord och registrerad. Bl.a. pga att den jurist vi anlitade för bouppteckningen ej upprättade något bodelningsdokument. 1. Måste man göra bodelning eller kan man bara låta det bero? 2. Vad säger lagen om bodelning? 3. Kan jag på något sätt råka illa ut om inte bodelning blir gjord? MVH  

Kan man vägra bodelning?

Så vad är då en bodelning? Vid en bodelning delar du och din partner upp den egendom som ni har mellan er. Tanken bakom lagen om bodelning är att tillgångarna, men också skulderna, ska delas lika. Däremot måste ni som par komma överens om vem som ska få vad, annars kan tingsrätten utse en bodelningsförrättare som fattar besluten åt er.

En bodelning kan göras vid en skilsmässa eller när ett samboförhållande upphör. Men också när ni fortfarande är gifta eller om någon av er går bort. Gifta makar är enligt lag skyldiga att göra en bodelning samt upprätta ett skriftligt bodelningsavtal. Om bodelningen ska göras vid en skilsmässa ska ni utgå från de egendomar som ni hade den dag som tingsrätten tog emot er ansökan om äktenskapsskillnad. Har du och din partner ett samboförhållande ska ni utgå från den dag då samboförhållandet upphörde. Det finns självklart undantag, exempelvis om det finns ett giltigt samboavtal. Ni kan använda er av vår gratismall för samboavtal för inspiration.

Är ni överens om hur egendomen ska delas upp är detta ofta tillräckligt, då kan bodelningen genomföras på ett korrekt sätt. I vissa fall behövs ett avtal som ni skriver under. Detta skulle exempelvis kunna vara om ni äger en fastighet tillsammans. Vill ni kan avtalet sedan registreras hos Skatteverket. Genomförs bodelningen under tiden som ni är gifta och i samband med skilsmässa måste ni anmäla det till Skatteverket, som då registrerar detta.

Tips! Avtal och andra viktiga dokument kan förvaras hos Fernita och det Digitala valvet. Ha alla dina viktiga papper sparade på ett och samma ställe tills den dag de behövs.

Vilka papper behövs vid bodelning?

Flytta isär, skilja sig & separera

Hej. Jag är skild och ska göra bodelning. Jag undrar vad man skall ha med för papper och dokument inför bodelningen. Skall man ha med köpekontrakt på fastigheten som köptes 1990? Skall man ha med kvitton på sådant som är gjort på huset? Tex utbyggnader, nytt avlopp mm.

Kan man göra bodelning själv?

Flytta isär, skilja sig & separera

Hej Kan man skriva ett Bodelningsavtal vid skilsmässa själv om man är överens vem som ska ha vad? jag hyr och står på kontraktet på bostaden å ha en son på 15 ej gemensam. Vi köpt saker ihop och delar upp detta lika så lösöret . vad behöver vi tänka på .

Vad händer om man inte gör bodelning inom ett år?

När ni an­sö­ker om skils­mäs­sa och an­sö­kan god­känts är ni inte längre gifta. Genom en bo­del­ning­en delar ni sedan upp er egen­dom, och efter bo­del­ning­en kan ingen av er hävda att ni har rätt till egen­dom som den andra har.

Vid bo­del­ning­en delar ni upp egen­do­men som ni hade vid tid­punk­ten ni an­sök­te om skils­mäs­sa. Hu­vud­re­geln är att ni delar lika på all er egen­dom, oav­sett vem som är ägare och vem som köpt eller be­ta­lat mer för egen­do­men.

💡 Visste du att även värdet av aktier, fö­re­tag, arv och gåvor ska delas lika? Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni på­ver­ka hur egen­do­men för­de­las.

En bo­del­ning ska göras när ni skil­jer er, men en bo­del­ning ska även göras vid ena makens döds­fall och om sambor se­pa­re­rar och en av sam­bor­na vill att deras sam­bo­e­gen­dom ska delas lika vid en bo­del­ning. Den här ar­ti­keln be­hand­lar bo­del­ning vid skils­mäs­sa.

Enligt lagen måste en bo­del­ning göras vid en skils­mäs­sa, men det finns inget exakt datum för när bo­del­ning­en senast måste ske. Vi re­kom­men­de­rar därför att ni gör en bo­del­ning redan när ni lämnat in den första skils­mäs­so­an­sö­kan.  

Vad händer om en bo­del­ning inte görs? Om en bo­del­ning inte görs kan ex­ma­ken långt senare kräva att en bo­del­ning görs. Det är be­tyd­ligt enkla­re att dela upp er egen­dom i sam­band med att ni skil­jer er och inte fem eller tio år senare.

Om ni inte gör en bo­del­ning kan det leda till att ni för­lo­rar rätten att dela er egen­dom, vilket kan leda till att den ena maken får be­hål­la mycket mera egen­dom än den andra maken.

Högsta dom­sto­len har ansett att en bo­del­ning kan göras ännu 10 år efter skils­mäs­san, om det finns en god an­led­ning till att en bo­del­ning inte gjor­des genast i sam­band med skils­mäs­san. En god­tag­bar an­led­ning är att en bo­del­ning inte gjor­des ef­tersom det var det bästa för omyn­di­ga barn.

Det går bra att göra bo­del­ning­en redan när ni skic­kat in de första skils­mäs­so­pap­per­na.

Vi re­kom­men­de­rar att ni gör en bo­del­ning direkt när ni skic­kat in den första an­sö­kan ef­tersom många i sam­band med det flyt­tar isär och ni då sam­ti­digt kan gå igenom vem som äger vilken egen­dom.  

Hur värderar man möbler vid bodelning?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Hur ansöker man om bodelning?

Rent praktiskt börjar bodelningen med att en av parterna begär att en sådan ska utföras. Om ni är överens om hur ni vill göra uppdelningen kan ni sköta hela processen själva. Ni måste skriva avtal i vissa fall, till exempel om ni äger en fastighet som ska delas upp.

Tips! Om ni är överens om bodelningen behöver ni inte anlita någon bodelningsförrättare eller advokat, utan kan sköta hela bodelningen själva.

Om ni inte kommer överens eller om ni vill ta hjälp av en expert kan ni ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare är oftast en advokat eller jurist som sköter bodelningen åt er. Bodelningsförrättaren försöker först få fram en frivillig överenskommelse mellan parterna. Om ni inte kommer överens gör bodelningsförrättaren en tvångsdelning.

Ni som ska göra bodelning ska göra en utredning av de tillgångar och skulder som ni hade vid den tidpunkt då ni ansökte om skilsmässa, då samboförhållandet upphörde, vid dödsfallet eller då ansökan skickas in. Dessa tillgångar och skulder ska skrivas upp i en bouppteckning.

Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

När en person går bort lämnar han eller hon saker efter sig. Det kan exempelvis vara ett hus, möbler eller pengar på ett bankkonto. Sådana saker kallas för kvarlåtenskap.

Vanligtvis delar den avlidnes anhöriga upp kvarlåtenskapen mellan sig. Men innan arvet kan delas ut behöver tillgångar och skulder kartläggas.

Det kallas för bouppteckning. Och en bouppteckning är alltså en kartläggning av vad en person hade för tillgångar och skulder vid sin bortgång. Samt vilka som ska ärva personen.

 • Det hela startar med ett frivilligt möte där alla arvtagare kan delta. Under mötet listas den avlidnes tillgångar och skulder. Dessutom fastställer man vilka som har rätt att ärva och vem som ska företräda dödsboet.
 • Den som företräder dödsboet kallas för bouppgivare. Det är bouppgivarens ansvar att alla tillgångar och skulder listas på ett korrekt sätt. Så att kvarlåtenskapen efter den avlidne blir korrekt fördelad när bouppteckningen är registrerad och klar.
 • När allt är klart skickas bouppteckningen in till Skatteverket tillsammans med övriga relevanta dokument. Det måste göras inom fyra månader från dödsdagen.
 • Ja, en bouppteckning måste upprättas senaste fyra månader efter dödsfallet.

  I undantagsfall kan däremot socialförvaltningen bestämma att en så kallad dödsboanmälan ska genomföras. Men det förutsätter att den som avlidit har mycket små tillgångar.

  En bouppteckning innehåller många delar som är reglerade i lag.

  Exempelvis måste arvtagare kallas till bouppteckningsmöte. Dessutom är det bra om två vittnen är med som intygar att allt gått rätt till. Vittnena måste vara oberoende och kallas för förrättningsmän.

  Eftersom själva bouppteckningen är en genomgång av skulder och tillgångar är det även viktigt att ha med så mycket information som möjligt. Det kan vara en fastighetsbeteckning, uppgifter om bankkonton och aktieinnehav.