:

Hur vet man om ett företag har K2 eller K3?

Innehållsförteckning:

 1. Hur vet man om ett företag har K2 eller K3?
 2. Vad är Bfnar 2012 1?
 3. Vilka bolag måste använda K3?
 4. Vad är syftet med K1 K3 regelverken?
 5. Vad är skillnaden mellan K2 och K3?
 6. Vad menas med K3?
 7. Vad är K3?
 8. Hur många år i flerårsöversikt K3?
 9. När väljer man K2 eller K3?
 10. När måste man gå över till K3?
 11. Vad är skillnaden mellan K1 K2 och K3?
 12. Vad är K1 K2 K3 och K4?
 13. Vad är K1 K2 K3 K4?
 14. Kan man byta från K3 till K2?
 15. Vad betyder K1 K2 K3?

Hur vet man om ett företag har K2 eller K3?

Hur funkar det här med årsredovisning? I den här filmen går vi igenom vad du behöver göra i sex olika steg. (Längd: 4:03 minuter.)

ska ta fram en årsredovisning och lämna in den till Bolagsverket. När årsstämman har fastställt balans- och resultaträkningen har du en månad på dig att lämna in årsredovisningen till Bolagsverket. Det innebär att årsredovisningen ska finnas hos Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Du kan välja att lämna in din årsredovisning digitalt till Bolagsverket eller skicka den med posten.

Vad är Bfnar 2012 1?

Bokföringsnämnden (BFN) är en statlig myndighet under regeringen, Finansdepartementet. BFN ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed. Det sker bland annat genom att nämnden ger ut allmänna råd om tillämpningen av bokföringslagen samt årsredovisningslagen.

Allmänna råd är rekommendationer i en viss fråga. Ofta anger de allmänna råden hur en bestämmelse i bokföringslagen eller årsredovisningslagen ska tillämpas. För att du lättare ska förstå vad som gäller inom ett sakområde behöver du därför läsa lagbestämmelsen och det allmänna rådet tillsammans. Att bara läsa de allmänna råden är som regel inte tillräckligt för att få en fullständig bild av vad som gäller inom området.

Vilka bolag måste använda K3?

11 oktober 2021

K2 och K3 är två vanliga regelverk för upprättande av årsredovisning. Huvudregelverket för ett företag som ska upprätta årsredovisning är BNFAR 2012:1 (Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning), K3. De flesta mindre bolag har dock möjlighet att istället välja att tillämpa BFNAR 2016:10 (Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag), K2.

Vad är syftet med K1 K3 regelverken?

Ett K-regelverk innehåller regler om hur en årsredovisning eller ett årsbokslut ska utformas och hur tillgångar, skulder, intäkter och kostnader ska värderas. I K3 Årsredovisning och koncernredovisning finns även regler om koncernredovisning. Ett K-regelverk innehåller samtliga regler som behövs för att upprätta en årsredovisning, ett årsbokslut respektive en koncernredovisning.

Ett K-regelverk ska tillämpas i sin helhet. Det innebär att företaget inte får tillämpa andra allmänna råd, rekommendationer eller specifika uttalanden när årsredovisningen, årsbokslutet eller koncernredovisningen upprättas, om det inte anges i K-regelverket.

Vad är skillnaden mellan K2 och K3?

Alla aktiebolag ska lämna en årsredovisning till Bolagsverket – och K2 och K3 är regelverk som styr hur årets löpande bokföring ska avslutas. Men vilka skillnader finns och vad passar för ert företag? Vi reder ut begreppen.

De flesta aktiebolag som räknas som ett mindre företag kan välja att ta fram årsredovisningen enligt K2, som är ett mer förenklat regelverk. Det är mer ”mallat” än K3. Det gör att det är enklare att upprätta en årsredovisning, samtidigt som det innebär färre valmöjligheter. En förenkling är färre periodiseringar – företaget behöver exempelvis inte periodisera intäkter eller kostnader under 5 000 kronor. Det går också att göra enklare avskrivningar. eftersom man får använda avskrivningstiden fem år på alla typer av inventarier.

Vad menas med K3?

K-regelverken ges ut av Bokföringsnämnden och innehåller regler om utformning av årsbokslut och årsredovisning. De behandlar värdering av intäkter, kostnader, tillgångar och skulder. Det finns olika K-regelverk (K1, K2, K3 och K4). K1-regelverket behandlar företag som upprättar förenklade årsbokslut och K4-regelverket behandlar koncernredovisning enligt IFRS (internationella redovisningsstandarder). Detta blogginlägg behandlar de två övriga K-regelverken, nämligen K2 och K3.

K2 (BFNAR 2016:10) och K3 (BFNAR 2012:1) är två olika regelverk för upprättande av årsredovisning. Huvudregeln är att alla icke-noterade företag ska tillämpa K3. Det finns dock företag som istället kan välja att tillämpa K2.

K2 är ett förenklingsregelverk och kan tillämpas av ”mindre företag med enklare förhållanden”. Det framgår av årsredovisningslagen vad som räknas som ett större företag och det går att läsa mer om detta längre ner i blogginlägget. De företag som inte är större blir per automatik att kategorisera som mindre företag.

Moderbolag i en större koncern får inte tillämpa K2.

Vad som menas med enklare förhållanden är svårare att definiera, men K2 bör endast användas om det ger en rättvisande bild av företaget. Det finns till exempel ett förbud mot att redovisa uppskjuten skatt i K2. Om ett företag har stora temporära skillnader och därmed har stora uppskjutna skattefordringar eller uppskjutna skatteskulder kan K2 därför i vissa fall vara olämpligt.

Vad är K3?

Alla aktiebolag ska lämna en årsredovisning till Bolagsverket – och K2 och K3 är regelverk som styr hur årets löpande bokföring ska avslutas. Men vilka skillnader finns och vad passar för ert företag? Vi reder ut begreppen.

De flesta aktiebolag som räknas som ett mindre företag kan välja att ta fram årsredovisningen enligt K2, som är ett mer förenklat regelverk. Det är mer ”mallat” än K3. Det gör att det är enklare att upprätta en årsredovisning, samtidigt som det innebär färre valmöjligheter. En förenkling är färre periodiseringar – företaget behöver exempelvis inte periodisera intäkter eller kostnader under 5 000 kronor. Det går också att göra enklare avskrivningar. eftersom man får använda avskrivningstiden fem år på alla typer av inventarier.

Hur många år i flerårsöversikt K3?

I en kommentar till lagtexten anger BFN att även om tyngdpunkten i förvaltningsberättelsen ska läggas på det gångna räkenskapsåret bör översikten utformas så att utvecklingen över en längre tid (normalt fyra till fem år) framgår. Omfattningen och utformningen av en sådan översikt anpassas till företagets historia, storlek och komplexitet och kan lämnas i verbal form eller med nyckeltal.

Ett större företag som inte räknar om uppgifter i en flerårsöversikt på grund av rättelse av fel ska enligt punkt 10.13 lämna upplysning om detta.

När väljer man K2 eller K3?

Här tar vi upp några skillnader och listar de starkaste argumenten för respektive regelverk.

När det är dags för företagets bokslut och årsredovisning behöver ni välja vilket redovisningsregelverk som ska följas. Huvudregelverket för aktiebolag är K3 (utförligare årsredovisning). Vid sidan om huvudregelverket har mindre företag möjligheten att välja de enklare reglerna K2 (mindre årsredovisning).

När måste man gå över till K3?

K2 (BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag) och K3 (BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning) är två olika regelverk för upprättande av årsredovisning. Huvudregeln är att alla företag som ska upprätta årsredovisning ska tillämpa K3. De flesta mindre företag kan dock välja att i stället tillämpa K2, som är ett förenklat regelverk.

Vad är skillnaden mellan K1 K2 och K3?

K-regelverken bygger på olika grundprinciper och har olika särdrag. Det finns fyra kategorier av regelverk: K1–K4. K4 avser de företag som tillämpar den internationella normgivningen (IAS/IFRS) och omfattas inte av Bokföringsnämndens normgivning. De behandlas därför inte här.

Vad är K1 K2 K3 och K4?

I Sverige finns fyra olika så kallade K-regelverk, som vart och ett innehåller regler om utformning av årsbokslut och årsredovisning, samt hur man värderar intäkter, kostnader, tillgångar och skulder: K1, K2, K3 och K4.

K1-regelverket gäller för företag som upprättar så kallade förenklade årsbokslut, medan K4-regelverket behandlar så kallad koncernredovisning enligt internationella redovisningsstandarder. K2 och K3 är dock de två vanligaste regelverken.

Huvudregeln är att alla icke-noterade företag ska tillämpa K3-regelverket vid upprättande av årsbokslut. Vissa “mindre företag med enklare förhållanden” (Bokföringsnämndens formulering) kan dock välja att tillämpa K2 istället.‍

Vad är K1 K2 K3 K4?

2004 började bokföringsnämnden arbeta med något som kallades K-projektet, vilket innebar att man skulle ta fram heltäckande regelverk för olika kategorier av företag och företagsformer.

K är helt enkelt en förkortning av kategori, och när projektet gick i mål hade man tagit fram fyra olika K-regelverk (K1, K2, K3 och K4) som innehåller samtliga regler relevanta för espektive kategori. Man kan alltså säga att K-regelverken presenterar olika typer av redovisningsregler.

K1 behandlar företag som upprättar förenklat årsbokslut och K4 behandlar koncernredovisning enligt IFRS (internationella redovisningsstandarder). K2 och K3 är däremot de vanligaste och mest populära regelverken, varför vi hädan efter endast fokuserar på dessa.

Det stora skillnaden mellan K2 och K3 är att K2 är ett regelbaserat regelverk medan K3 är ett principbaserat regelverk. På svenska betyder det att K2 är ett förenklat regelverk med standardiserade regler och schablonbelopp att utgå från, medan K3 är ett mer uttömmande regelverk med färre standardiserade regler.

Det betyder i sin tur framförallt att K2 är betydligt enklare att tillämpa, då du i princip utgår från en given mall. Samtidigt blir du mer begränsad med K2, då regelverkets standardiserade natur försvårar möjligheten att anpassa din redovisning till din verksamhet eller dina behov.

Med samma logik betyder det att K3 öppnar upp för större möjligheter att anpassa redovisningen utefter den egna verksamheten. Samtidigt innebär avsaknaden av standardiserade regler i K3-regelverket att årsredovisningen blir mer omfattande och därmed mer komplicerad att upprätta.  

Kan man byta från K3 till K2?

Detta regelverk kan tillämpas av företag vilka enligt gällande gränsvärden i bokföringslag samt årsredovisningslag utgör mindre företag. Det får inte tillämpas av mindre publika aktiebolag. Regelverket är endast avsett för företag som upprättar årsredovisning. Det får även tillämpas av de företagsformer som frivilligt väljer att upprätta årsredovisning, med undantag för enskilda firmor och enkla bolag.

Vad betyder K1 K2 K3?

Når en beskikket bygningssagkyndig har foretaget et huseftersyn, udarbejdes en tilstandsrapport, der beskriver bygningens forfatning. Rapporten indeholder en professionel vurdering af boligens stand i forhold til tilsvarende bygninger af samme alder.

Det er ikke lovpligtigt at få foretaget en bygningsgennemgang, men den laves i de fleste tilfælde, hvor en bolig skal skifte hænder. Sammen med elinstallationsrapporten er tilstandsrapporten nemlig nødvendig, hvis:

 • boligens sælger vil undgå at stå til ansvar for de skjulte skader i boligen, der måtte blive opdaget op til 10 år efter handlen
 • Konkret indeholder tilstandsrapporten alle de skader, som den bygningssagkyndige har fundet ved boligen. Hver af disse skader har fået en karakter baseret på, hvor alvorlige de er. Jo højere karakteren er, jo vigtigere er det at udbedre skaden. Lad os se nærmere på de forskellige slags.

  K3: Kritisk skadeEn K3-skade er alvorlig og kræver øjeblikkelig reaktion. Uden udbedring risikerer den at forvolde yderligere skader på boligen inden for nærmeste fremtid.Eksempel: Et hul i taget, der lader vand sive ind i konstruktionen.

  K2: Alvorlig skadeEn K2-skade er alvorlig og bør udbedres, men risikerer ikke at forvolde yderligere skade på boligen. Selvom en skade er alvorlig, er den ikke nødvendigvis dyr at udbedre.Eksempel: En punkteret termorude eller utæt fuge.