:

Kan man fråntas sitt medborgarskap?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man fråntas sitt medborgarskap?
 2. Hur länge kan man bo utomlands som svensk medborgare?
 3. Kan man vara svensk medborgare och bo utomlands?
 4. När kan medborgarskap återkallas?
 5. Är det olagligt att inte skriva ut sig från Sverige?
 6. Kan man förlora sitt svenska personnummer?
 7. Kan man förlora medborgarskap pga brott?
 8. Hur många medborgarskap kan man ha?
 9. Kan man vara skriven i Sverige och bo utomlands?
 10. Kan man bli utvisad om man har dubbelt medborgarskap?
 11. Får man ha två medborgarskap i Sverige?
 12. Är det lagligt att ha två pass?
 13. Vad händer om man inte bor där man är skriven?
 14. Hur många utvisas från Sverige pga brott?
 15. Kan man ha svenskt pass utan att vara svensk medborgare?

Kan man fråntas sitt medborgarskap?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

I regeringsformens 2 kap 7 § 2 st anges att ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Detta är en absolut rättighet. 

Hur länge kan man bo utomlands som svensk medborgare?

Om du planerar att bo utomlands i ett år eller mer ska du rapportera det till Skatteverket minst en vecka före avresa. Detsamma gäller om du i början bara har planerat att stanna utomlands en kortare period men sedan bestämmer dig för att förlänga din vistelse till ett år eller mer. Det är viktigt att notera att detta gäller alla som bor i Sverige, oavsett om de har svenskt pass eller inte. Om din avresa ställs in eller skjuts upp måste du meddela Skatteverket senast det tidigare angivna avresedatumet. Du kan läsa all uppdaterad information på Skatteverkets hemsida, där hittar du också formuläret du behöver fylla i: Flytta utomlands. 

Kan man vara svensk medborgare och bo utomlands?

För att en ansökan ska kunna påbörjas krävs att du antingen har personnummer  eller samordningsnummer. Om du aldrig har varit bosatt i Sverige och därför inte har ett personnummer behöver du först ansöka om ett samordningsnummer. Passexpeditionen ombesörjer begäran av samordningsnummer för passändamål.

När kan medborgarskap återkallas?

De flesta länder i Europa, inklusive våra nordiska grannländer, har också en möjlighet att helt eller delvis återkalla medborgarskap vid olika former av allvarlig brottslighet, som högförräderi, terroristbrott och folkmord. I Tyskland och Österrike är det dessutom möjligt att återkalla medborgarskap som förvärvats efter otillbörliga förfaranden, exempelvis olaga hot. I Danmark finns också vissa möjligheter till återkallelse av medborgarskap för den som dömts för gängbrottslighet. Sverige sticker alltså ut genom att inte ha något utrymme att värna medborgarskapets värde i sådana fall.

Regeringen kommer i närtid att tillsätta en ny parlamentarisk grundlagsutredning. Den kommer att få ett brett uppdrag, och en av punkterna gäller medborgarskapet. Utredningen ska överväga om det ska införas en möjlighet att i vissa fall återkalla ett svenskt medborgarskap. Det handlar då om systemhotande brottslighet, mutor eller felaktiga uppgifter. Alla förslag ska förstås rymmas inom Sveriges internationella åtaganden och grundläggande principer om rättssäkerhet.

Det är avgörande att värna respekten för det svenska medborgarskapet. Den som fått sitt medborgarskap på felaktiga grunder eller som begår allvarliga brott mot samhället ska inte kunna räkna med en ovillkorlig rätt att behålla sitt medborgarskap.

Är det olagligt att inte skriva ut sig från Sverige?

20 april 2018 kl 10:18 Uppdaterad 13 juli 2021 kl 17:38

Tips & Råd Huvudregeln för var man ska vara skriven är egentligen väldigt enkel – ändå bryter många mot lagen utan att veta om det. Så här gör du rätt och skyddar dig mot bedragare.

Kan man förlora sitt svenska personnummer?

I Sverige finns två identitetsbeteckningar som administreras av Skatteverket: personnummer och samordningsnummer. Om du flyttar till Sverige och planerar att bo här i ett år eller mer, ska du normalt vara folkbokförd här. Genom att bli folkbokförd i Sverige får du ett personnummer som identitetsbeteckning. Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Statliga myndigheter och vissa privata högskolor har rätt att begära att en person ska få ett samordningsnummer. Information om personnummer och samordningsnummer hos Skatteverket

Som EU-medborgare kan du ha rätt till utbildningen Svenska för invandrare (sfi) om du har uppehållsrätt och bedöms vara bosatt i Sverige, trots att du inte är folkbokförd och därmed inte har personnummer. Som bosatt i Sverige har du rätt till utbildning till följd av EU-rätten, enligt 29 kap. 2 § 3 skollagen (2010:800). Sfi-utbildningen anordnas av kommunen där du är bosatt.Sveriges Kommuner och Regioners förteckning över svenska kommuner

Kan man förlora medborgarskap pga brott?

Nej, det är inte möjligt att återkalla en persons svenska medborgarskap om personen erhållit medborgarskapet genom att lämna felaktiga uppgifter. Endast uppehållstillstånd kan återkallas om någon lämnat felaktiga uppgifter eller undanhållit information av betydelse. 

Det stiftas i svensk grundlag, 2 kap. 7 § andra stycket regeringsformen, att ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. I lagen föreskrivs att barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem.

Hur många medborgarskap kan man ha?

 • Utländska medborgare senaste året
 • Utländska medborgare över tid
 • Medborgarskapsland
 • Personer som fått svenskt medborgarskap
 • Medborgarskap i län och kommuner
 • Källor
 • Relaterat innehåll

Statistiken över utländska medborgare i Sverige bygger på folkbokföringen. Det går att ha dubbelt medborgarskap om det andra landets lagstiftning tillåter det. I vår statistik räknar vi dock bara det svenska medborgarskapet om en person har både svenskt och utländskt medborgarskap.

Under 2000-talets första 20 år nära på för fördubblades antalet utländska medborgare i Sverige. Från 480 000 år 2000 till 940 000 utländska medborgare år 2019. Ökningen förklaras främst av invandring under perioden. Antalet utländska medborgare i Sverige minskar med utvandring och genom att utländska medborgare beviljas svenskt medborgarskap.

Kan man vara skriven i Sverige och bo utomlands?

Beroende på om din utlandsflytt är tills vidare eller under en kortare period finns det en hel del skillnader, särskilt vad gäller försäkringar och var du ska vara folkbokförd och betala skatt. Förutsatt att du flyttar från Sverige i mer än ett år så är det framförallt Skatteverket och Försäkringskassan du behöver vända dig till för att fylla i blanketter och registrera din flytt.

Kan man bli utvisad om man har dubbelt medborgarskap?

Åklagaren brukar överväga att begära utvisning i brottsutredningar som rör allvarlig eller upprepad brottslighet som kan leda till fängelse och som har begåtts av en person som inte är svensk medborgare. Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda för att domstolen ska besluta om utvisning?

 • En grundförutsättning för att domstolen ska besluta om utvisning är att det straff som domstolen dömer ut för själva brottet är ett svårare straff än böter.
 • Dessutom krävs det att domstolen anser att det finns risk för att personen i fråga gör sig skyldig till nya brott i landet eller att det brott som personen nu har gjort sig skyldig till är så allvarligt att personen inte bör få stanna kvar i landet.

Domstolen ska göra en konkret bedömning i det enskilda fallet. Bedömningen kan exempelvis ta sikte på om personen i fråga tidigare har gjort sig skyldig till brott i Sverige eller utomlands. Det räcker inte med ett påstående från åklagarens sida om att det är på det sättet utan det måste framgå av exempelvis registerutdrag, tidigare domar eller liknande för att domstolen ska kunna utgå ifrån att personen i fråga har gjort sig skyldig till brott tidigare och att det därmed också finns en risk för att personen i framtiden kommer att göra sig skyldig till nya brott. Domstolen kan komma fram till att det finns risk för fortsatt brottslighet trots att personen inte är dömd sedan tidigare vare sig i Sverige eller utomlands. Ett sådant exempel kan vara då en person vistas olovligt i Sverige och saknar ordnad försörjning och dessutom kort tid efter det att personen kom till landet har gjort sig skyldig till upprepad brottslighet. Några rättsfall från Högsta domstolen som berör frågan om risk för fortsatt brottslighet är NJA 1990 s 293, NJA 2006 s 375 och NJA 2007 s 533.

Får man ha två medborgarskap i Sverige?

Sverige har genom Utrikesdepartementet diplomatiska förbindelser med andra länder och internationella organisationer och ansvarar för internationellt utvecklingssamarbete och handelspolitik. Sveriges utrikesrepresentation består av cirka 100 utlandsmyndigheter. 

Är det lagligt att ha två pass?

Den fria rörligheten är en av de mest grundläggande delarna av EU-samarbetet.1 Som en del av den fria rörligheten har medborgare i EU-länder (unionsmedborgare) som uppfyller vissa villkor en automatisk uppehållsrätt, det vill säga rätt att stanna i ett annat EU-land. Det går att dela upp uppehållsrätten i tre underkategorier:

Vad händer om man inte bor där man är skriven?

1 februari 2022 kl 08:30

Nyheter Du ska vara skriven där du bor. Men det är fortfarande många som inte känner till att det finns ett folkbokföringsbrott. Hem & Hyra reder ut vad det är som gäller.

Hur många utvisas från Sverige pga brott?

En utländsk medborgare som begår brott i Sverige har förbrukat sin rätt att stanna här. M, SD, KD och L driver gemensamt på för en rad åtstramningar.

Sverige har under många år haft en för hög invandring i kombination med bristande integration. Det har resulterat i ett stort utanförskap och en utbredd otrygghet. Framför allt vissa former av grov våldsbrottslighet skenar. Antalet dödskjutningar har nästan tredubblats de senaste tio åren. Förra året sköts 46 människor ihjäl i Sverige, och om utvecklingen håller i sig kommer 2022 slå nya dystra rekord. Faktum är att sedan 2018 tillhör Sverige Europatoppen när det gäller antal dödsskjutningar per capita.

Kan man ha svenskt pass utan att vara svensk medborgare?

För att undvika att du förlorar ditt svenska medborgarskap om du är född och bosatt utomlands kan du ansöka om att få behålla det. Det måste du göra efter 18 års ålder men innan du fyller 22 år. Du behöver inte göra en sådan ansökan om du under någon tid har varit bosatt i Sverige eller om du regelbundet besökt Sverige.

Om du tillhör den första generationen som är född utomlands kommer din ansökan normalt att beviljas. Även senare generationer som är födda utomlands kan få behålla sitt svenska medborgarskap såvida inte anknytningen till Sverige är helt bruten.

Blankett för bibehållande av svenskt medborgarskap finns i rutan till höger.