:

Vad betyder ÅRL?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder ÅRL?
 2. Vad säger lagen om årsredovisning?
 3. Vilka företag omfattas av Årsredovisningslagen?
 4. Vad bestämmer om mitt företag ska välja årsbokslut eller årsredovisning?
 5. När ska man använda K3?
 6. Vad är viktigast i en årsredovisning?
 7. Vilka ska göra årsbokslut?
 8. När ska man hålla årsstämma?
 9. Måste man ha en årsredovisning?
 10. Vad måste rapporteras enligt årsredovisningslagen?
 11. Kan man göra bokslut själv?
 12. Vilka företag har rätt att göra ett förenklat årsbokslut?
 13. Vad är det för skillnad på K2 och K3?
 14. Vad är K1 K2 K3 och K4?
 15. Vad är det för skillnad på årsbokslut och årsredovisning?
 16. What is audit time lag?
 17. Is audit lag a proxy for audit efficiency?
 18. Does a short audit tenure lead to longer ARL?
 19. Why is it important to understand ARL determinants?
 20. What is audit report lag?
 21. Is audit lag a proxy for audit efficiency?
 22. What is Devcom ARL?

Vad betyder ÅRL?

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om upprättande och offentliggörande av årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport.

Lagen är, om inte annat föreskrivs i 2 §, tillämplig på sådana företag som avses i 6 kap. 1 § bokföringslagen (1999:1078). Lag (1999:1112).

 • företag: en fysisk eller juridisk person som direkt eller indirekt omfattas av en årsredovisning, en koncernredovisning eller en delårsrapport,
 • 4 §  Ett företag är moderföretag och en juridisk person är dotterföretag, om företaget

 • innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen,
 • äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga andelar,
 • 8 §  En juridisk person anses i denna lag som närstående till ett företag som upprättar års- eller koncernredovisning (rapporterande företag) om

 • den ingår i samma koncern som det rapporterande företaget,
 • den är ett intresseföretag till det rapporterande företaget eller till ett företag i en koncern som det rapporterande företaget ingår i,
 • 2 §  Årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed.

  3 §  Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar.

  Om avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller rekommendationer från normgivande organ, skall upplysning om detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en not. Lag (1999:1112).

  3 a §  Ett företag får avvika från bestämmelserna om redovisning, uppställning, värdering, upplysningar och konsolidering i denna lag, om följden av avvikelsen inte är väsentlig.

  Följden av en avvikelse ska anses vara väsentlig om utelämnad eller felaktig information, ensam eller tillsammans med annan information, rimligen kan förväntas påverka de beslut som användare fattar på grundval av informationen. Lag (2015:813).

  4 §  Vid upprättandet av balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska följande iakttas:

  5 §  Årsredovisningen ska upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk form. Den ska avfattas på svenska.

  Årsredovisningen ska innehålla uppgifter om företagets namn, organisations- eller personnummer och säte.

  6 §  Beloppen i årsredovisningen ska anges i företagets redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078). Beloppen får dessutom anges i annan valuta enligt omräkningskursen på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen).

  Vid byte av redovisningsvaluta ska balansräkningen för det gamla räkenskapsåret räknas om till den nya redovisningsvalutan enligt den växelkurs som har fastställts av Europeiska centralbanken den sista svenska bankdagen under räkenskapsåret. Den omräknade balansräkningen ska utgöra ingående balans för det nya räkenskapsåret. Lag (2015:813).

  7 §  I aktiebolag, ekonomiska föreningar och andra företag, som företräds av en styrelse, ska årsredovisningen skrivas under av samtliga styrelseledamöter. Om en verkställande direktör är utsedd, ska även denne skriva under årsredovisningen.

  I handelsbolag ska årsredovisningen skrivas under av samtliga obegränsat ansvariga delägare.

  I en gruppering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) ska årsredovisningen skrivas under av samtliga ledamöter i grupperingens församling och av direktören. I ett konsortium enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium) ska årsredovisningen skrivas under av samtliga styrelseledamöter eller av direktören. Om både en styrelse och en direktör är utsedda i konsortiet, ska årsredovisningen skrivas under av samtliga styrelseledamöter och av direktören.

  1 §  Balansräkningen ska i sammandrag redovisa företagets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på balansdagen. Lag (2015:813).

  2 §  Resultaträkningen skall i sammandrag redovisa företagets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

  3 §  Balansräkningen ska upprättas enligt den uppställningsform som anges i bilaga 1 till denna lag. Resultaträkningen ska upprättas enligt någon av de uppställningsformer som anges i bilagorna 2 och 3.

  Byte av uppställningsform för resultaträkningen får ske endast om det finns särskilda skäl för det och det är förenligt med 2 kap.2 och 3 §§. Lag (2015:813).

  4 b §  För varje fordringspost i balansräkningen som är upptagen under Omsättningstillgångar ska den del som ska betalas senare än ett år efter balansdagen anges.

  För varje skuldpost i balansräkningen ska följande anges: den del som ska betalas inom ett år från balansdagen, den del som ska betalas senare än ett år efter balansdagen och summan av dessa skulder.

  Första och andra styckena gäller även fordringsposter och skuldposter som har tagits in i sådana noter som avses i 4 § fjärde stycket 2.

  5 §  För varje post eller delpost i balansräkningen, resultaträkningen och sådana noter som avses i 4 § fjärde stycket 2 ska beloppet av motsvarande post för det närmast föregående räkenskapsåret anges.

  Om företaget har ändrat principerna för värdering, klassificering eller indelning i poster eller delposter, ska posterna för det närmast föregående räkenskapsåret räknas om eller ändras på det sätt som behövs för att de ska kunna jämföras med räkenskapsårets poster på ett meningsfullt sätt.

  Om det finns särskilda skäl för det och det är förenligt med 2 kap.2 och 3 §§, får avvikelse göras från andra stycket.

  5 a §  I ett aktiebolag ska den del av betalningen för en aktie som överstiger aktiens kvotvärde tas upp under den bundna överkursfonden eller den fria överkursfonden. Lag (2020:987).

  6 §  Fordran på insats i en ekonomisk förening får inte tas upp som tillgång. Redovisningen av fullgjorda insatser får göras så att i balansräkningen anges hela insatskapitalet samt hur mycket därav som inte har fullgjorts, varefter skillnaden - de betalda insatserna - utförs som en särskild post under eget kapital.

  Första stycket gäller även vid redovisningen av fullgjorda upplåtelseavgifter i en bostadsrättsförening. Lag (1999:1112).

  8 §  Större företag skall i balansräkningen eller i en not specificera större belopp som ingår i posterna Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter och Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Lag (2006:871).

  9 §  Som avsättningar skall sådana förpliktelser redovisas som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias.

  Avskrivningar och nedskrivningar får inte redovisas som avsättningar. Lag (1999:1112).

  10 a §  Ett aktiebolags eget kapital ska i balansräkningen, i en egen räkning eller i en not delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust.

  Under bundet eget kapital ska följande tas upp: aktiekapital, bunden överkursfond, uppskrivningsfond, reservfond, kapitalandelsfond och fond för utvecklingsutgifter.

  Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust ska följande tas upp: fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust och vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas då upp som avdragsposter. Lag (2020:987).

  10 b §  En ekonomisk förenings eget kapital ska i balansräkningen, i en egen räkning eller i en not delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust.

  Under bundet eget kapital ska följande tas upp: inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda insatser, uppskrivningsfond, reservfond, kapitalandelsfond och fond för utvecklingsutgifter. Medlemsinsatser och förlagsinsatser ska redovisas var för sig.

  Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust ska följande tas upp: fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust och nettovinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas då upp som avdragsposter.

  11 §  Mindre företag får slå samman posterna 1-6 i bilaga 2 respektive posterna 1-3 och 6 i bilaga 3 till en post benämnd bruttovinst eller bruttoförlust.

  Ett företag som slår samman poster enligt första stycket ska i resultaträkningen, i anslutning till posten bruttovinst eller bruttoförlust, lämna uppgift om nettoomsättningen. Bolagsverket får i ett enskilt fall medge att uppgiften om nettoomsättningen utelämnas, om det är motiverat av konkurrensskäl. Lag (2010:1515).

  Vad säger lagen om årsredovisning?

  Årsredovisningslagen, ÅRL (1995:1554), är baserad på direktiv från EU och innehåller bestämmelser om hur årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport ska upprättas och offentliggöras. De företagsformer som omfattas av årsredovisningslagen är aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag med minst en juridisk delägare, samt bokföringsskyldiga stiftelser.

  Vilka företag omfattas av Årsredovisningslagen?

  Informationen gäller följande företagsformer:

  Från och med räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2016 ska alla företag som upprättar årsredovisning tillämpa ett K-regelverk.

  Vad bestämmer om mitt företag ska välja årsbokslut eller årsredovisning?

  • Årsbokslut för enskild näringsverksamhet
  • Årsredovisning för aktiebolag
  • Årsbokslut eller årsredovisning för handelsbolag eller kommanditbolag
  • Årsredovisning för ekonomisk förening

  När ska man använda K3?

  K-regelverken ges ut av Bokföringsnämnden och innehåller regler om utformning av årsbokslut och årsredovisning. De behandlar värdering av intäkter, kostnader, tillgångar och skulder. Det finns olika K-regelverk (K1, K2, K3 och K4). K1-regelverket behandlar företag som upprättar förenklade årsbokslut och K4-regelverket behandlar koncernredovisning enligt IFRS (internationella redovisningsstandarder). Detta blogginlägg behandlar de två övriga K-regelverken, nämligen K2 och K3.

  K2 (BFNAR 2016:10) och K3 (BFNAR 2012:1) är två olika regelverk för upprättande av årsredovisning. Huvudregeln är att alla icke-noterade företag ska tillämpa K3. Det finns dock företag som istället kan välja att tillämpa K2.

  K2 är ett förenklingsregelverk och kan tillämpas av ”mindre företag med enklare förhållanden”. Det framgår av årsredovisningslagen vad som räknas som ett större företag och det går att läsa mer om detta längre ner i blogginlägget. De företag som inte är större blir per automatik att kategorisera som mindre företag.

  Moderbolag i en större koncern får inte tillämpa K2.

  Vad som menas med enklare förhållanden är svårare att definiera, men K2 bör endast användas om det ger en rättvisande bild av företaget. Det finns till exempel ett förbud mot att redovisa uppskjuten skatt i K2. Om ett företag har stora temporära skillnader och därmed har stora uppskjutna skattefordringar eller uppskjutna skatteskulder kan K2 därför i vissa fall vara olämpligt.

  Vad är viktigast i en årsredovisning?

  Årsredovisningen styrs av årsredovisningslagen. Enligt årsredovisningslagen skall en årsredovisning innehålla:

  • Förvaltningsberättelse
  • Företaget eller verksamhetens resultaträkning
  • Balansräkning
  • Noter (för att tydliggöra balansräkningen)
  • Revisionsberättelse
  • Större företag ska även en kassaflödesanalys inkluderas i årsredovisningen.

  Det huvudsakliga syftet med årsredovisningen är att redovisa företagets resultat, ställning och utveckling för ägare och externa intressenter. Den ger investerare jämförbara siffror och är även ett underlag för företagets beskattning. Dock så används årsredovisningen på många andra sätt idag. Faktumet att den enligt lag görs synlig för allmänheten gör den också till ett verktyg för företag att nå ut till en bred målgrupp med tankar och idéer som inte direkt behöver vara kopplat till ekonomi och siffror. 

  Vad som ska inkluderas i en årsredovisning styrs av lag, vilket gör att dessa sammanställningar ofta ser formella och strikta ut. Vissa företag har dock insett värdet i att designa mer grafiskt tilltalande årsredovisningar vilket kan göra de mer roliga att läsa och bläddra i. Oavsett om designen är nytänkande eller mer formell har dessa rapporter information som kan vara mycket användbar även för dig som icke-ekonom, så var inte rädd för att ladda ner och öppna upp dem.

  Vilka ska göra årsbokslut?

  Ja, det går bra att använda e-tjänsten Förenklat årsbokslut om du bokför enligt faktureringsmetoden.

  En viktig skillnad mellan kontantmetoden och faktureringsmetoden är bokföringen av bokslutshändelserna. Det är bara du som bokför enligt kontantmetoden som får bokföra bokslutshändelserna på bokslutsunderlag. Du som bokför enligt faktureringsmetoden bokför i stället bokslutshändelserna på samma sätt som vanliga affärshändelser. I praktiken innebär det att en bokföringsorder (verifikation) upprättas för respektive bokslutshändelse, och därefter bokförs på vanligt sätt i kolumndagboken eller bokföringsprogrammet.

  När ska man hålla årsstämma?

  På årsstämman fattar aktieägarna beslut enligt de regler som finns i aktiebolagslagen och bolagsordningen. Årsstämman ska enligt huvudregeln hållas på den ort där styrelsen har sitt säte och inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Alla aktieägare som är införda i aktieboken har rätt att delta vid stämman. Vd och styrelsen är skyldiga att närvara vid stämman eftersom de ska kunna svara på frågor från aktieägarna.

  Måste man ha en årsredovisning?

  Alla företag ska varje år göra ett bokslut. Men vad innebär det egentligen? Vi reder ut begreppet och ger dig svar på tre vanliga och viktiga frågor. 

  Alla företag, både enskilda firmor och aktiebolag, ska efter ett räkenskapsår göra ett bokslut. Det är en sammanställning av bokföringen, det vill säga de affärshändelser som bokförts under året, det som berättar hur det gått för företaget och hur ekonomin ser ut vid räkenskapsårets slut. Det är sedan bokslutet som ligger till grund för hur mycket skatt företaget ska betala. 

  Vad måste rapporteras enligt årsredovisningslagen?

  SFS nr: 1995:1554 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1 Utfärdad: 1995-12-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1028 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

  1 §   Denna lag innehåller bestämmelser om upprättande och offentliggörande av årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport.

  Kan man göra bokslut själv?

  Om du driver en näringsverksamhet måste du upprätta en bokföring, vilket betyder att alla företagsformer är bokföringsskyldiga. Det innebär att du som företagare behöver sammanställa årets bokföring efter ditt räkenskapsår är slut. Bokslutet görs för att du ska få en rättvis bild över hur ditt företag har presterat. När du ska skicka in bokslutet beror på vilken bolagsform du har. Kolla in Skatteverkets sida för viktiga datum, för att se när du ska vara klar med ditt bokslut.

  Det är bolagsformen och/eller företagets omsättning som avgör vilken typ av bokslut du behöver göra och om den måste skickas in till Bolagsverket. För de flesta med enskild firma räcker det till exempel att upprätta ett förenklat årsbokslut. Det här gäller i olika situationer:

  Vilka företag har rätt att göra ett förenklat årsbokslut?

  Ja, föreningar och stiftelser som inte är bokföringsskyldiga får frivilligt upprätta ett årsbokslut. Ideella föreningar och registrerade trossamfund kan i stället frivilligt upprätta ett förenklat årsbokslut om intäkterna normalt uppgår till högst tre miljoner kronor.

  Ett årsbokslut ska upprättas enligt reglerna i bokföringslagen och BFN:s K-regelverk Årsbokslut. Det ska bestå av en resultaträkning, en balansräkning och ytterligare upplysningar.

  Vad är det för skillnad på K2 och K3?

  Här tar vi upp några skillnader och listar de starkaste argumenten för respektive regelverk.

  När det är dags för företagets bokslut och årsredovisning behöver ni välja vilket redovisningsregelverk som ska följas. Huvudregelverket för aktiebolag är K3 (utförligare årsredovisning). Vid sidan om huvudregelverket har mindre företag möjligheten att välja de enklare reglerna K2 (mindre årsredovisning).

  Vad är K1 K2 K3 och K4?

  • K1 får användas av fysiska personer som driver enskild firma eller handelsbolag och även av ideella föreningar. Med K1 avslutas den löpande bokföringen med ett förenklat årsbokslut. Årsomsättningen får normalt inte överstiga 3 miljoner. De företag inom gruppen som inte följer K1 får istället upprätta årsbokslut enligt Bokföringslagens bestämmelser.

  • Ett aktiebolag måste använda antingen K2 eller K3. Det är bolaget som bestämmer vilket regelverk som ska användas, men det är ofta klokt att anlita expertis för att få råd inför ett beslut om byte av regelverk.

  Vad är det för skillnad på årsbokslut och årsredovisning?

  En årsredovisning är en offentlig sammanställning av ett företags räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår. En årsredovisning ska bestå av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. Om årsredovisningen gäller ett större företag ska även en kassaflödesanalys ingå. 

  Årsredovisning upprättas enligt reglerna i K2, Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10), eller K3, Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1).

  What is audit time lag?

  Bamber et al., (1993) also noted that audit time lag is one of the few externally observable variables that can be used to measure audit efficiency by outsiders. ... ... Audit report lag (ARL) is the length of time from a firm's fiscal year-end to the date of the auditor's report (Newton & Ashton, 1989).

  Is audit lag a proxy for audit efficiency?

  3. Durand, G. (2019) reported that audit report lag is used as a proxy for audit efficiency in many studies. Bamber et al., (1993) also noted that audit time lag is one of the few externally observable variables that can be used to measure audit efficiency by outsiders. ... ...

  Does a short audit tenure lead to longer ARL?

  The authors provide some evidence that the concern of short audit tenure leading to longer ARL is reduced by hiring an industry-specialized auditor. Prior research mainly focuses on identifying the determinants of ARL without going further to find out which are the effective ways to reduce the audit delay.

  Why is it important to understand ARL determinants?

  Given that timeliness is an area of interest to investors, managers, regulators, auditors and academics, an understanding of ARL determinants is extremely important. As financial markets become more globally oriented, an international understanding of ARL determinants becomes even more important.

  What is audit report lag?

  • VDOMDHTMLtml> Audit report lag (ARL) is the length of time from a company's fiscal year-end to the audit report date, and is often viewed as the most important financial reporting timeliness determinant. Given t...

  Is audit lag a proxy for audit efficiency?

  • 3. Durand, G. (2019) reported that audit report lag is used as a proxy for audit efficiency in many studies. Bamber et al., (1993) also noted that audit time lag is one of the few externally observable variables that can be used to measure audit efficiency by outsiders. ... ...

  What is Devcom ARL?

  • Through this new structure, DEVCOM ARL seeks to remain at the forefront of executing the highest-quality research possible, building leaders in the scientific community, setting a bold Army-relevant science agenda and pushing beyond existing boundaries in search of new ideas.