:

Vad räknas som bokföringsmaterial?

Innehållsförteckning:

 1. Vad räknas som bokföringsmaterial?
 2. Hur ska bokföringsmaterial förvaras?
 3. När kan bokföringsmaterial slängas?
 4. Kan man göra bokföring själv?
 5. Vad är förbrukningsmaterial i bokföring?
 6. Kan man bokföra utan kvitto?
 7. Måste man spara fakturor i pappersform?
 8. Måste man skriva ut alla verifikationer?
 9. Vad gör man med gammal bokföring?
 10. Måste man spara bokföring i pappersform?
 11. Varför får man inte bokföra i Excel?
 12. Kan man bokföra i Excel?
 13. Är dator förbrukningsmaterial?
 14. Vad klassas som förbrukningsmaterial?
 15. Måste man ha verifikationer på papper?

Vad räknas som bokföringsmaterial?

I företagets bokföring införs alla företagsverksamhetens utgifter och inkomster. Alla företag är bokföringsskyldiga. Det är du som företagare som bär ansvaret för att bokföringen ordnas. Det lönar sig oftast att lägga ut bokföringen till en professionell bokförare eller en revisionsbyrå, särskilt om ditt företag har en mer omfattande verksamhet.

Se relaterade tjänster och servicekanaler.

Hur ska bokföringsmaterial förvaras?

Ansvarig för arkiveringen varierar beroende på bolagsform. För enskilda firmor ansvarar den fysiska personen som äger företaget för att bevara räkenskapsinformationen och om verksamheten överlåts, ansvarar vanligtvis överlåtaren för arkiveringen. När det gäller juridiska personer som aktiebolag och handelsbolag är det i grunden den juridiska personen som ansvarar för arkiveringen. Styrelse, VD eller den som i huvudsak har ansvarat för arkiveringen är den fysiska person som bär det yttersta ansvaret för att arkiveringen går till på ett korrekt sätt. Vid överlåtelse av bolaget övergår skyldigheten till de som tar över verksamheten, det vill säga att räkenskapsinformationen “följer med” företaget.

Om man överlåter eller delar uppdraget för den löpande bokföringen med en redovisningsbyrå eller annan uppdragstagare, är denne skyldig att överlåta räkenskapsinformationen till den fysiska eller juridiska personen som bolaget står i, vilket ofta sker i samband med skifte av räkenskapsår eller bokslut.

När kan bokföringsmaterial slängas?

I dag måste företagen bevara ursprungligt räkenskapsmaterial – till exempel anställdas utläggskvitton – även om räkenskapsinformationen har förts över till annan form. Det kan vara överföring till elektronisk form i form av inskannade kvitton med mera. Det är inte tillåtet att förstöra det ursprungliga materialet före det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Utredningen har föreslagit förenklingar i bokföringslagen, som riktar sig mot alla bokföringsskyldiga företag. Dessutom görs några småjusteringar för mikroföretag (SOU 2021:60)Förslagen gör det lättare för företagen i deras administrativa arbete. Denna typ av lagförslag är vi minsann inte bortskämda med. Så man blir ju väldigt glad när de väl kommer.

Kan man göra bokföring själv?

Att företagets bokföring är korrekt utförd har en avgörande betydelse för verksamhetens utveckling och tillväxt. Ordning i ekonomin visar nämligen hur framgångsrikt ditt företag är. Med hjälp av siffrorna kan du snabbt upptäcka negativa trender och sätta in de nödvändiga åtgärderna i tid, innan de blir ett stort problem.

Alla som driver näringsverksamhet måste enligt Bokföringslagen (1999:1078) upprätta en bokföring, oberoende av verksamhetens omfattning eller företagsform. En del aktiebolag måste även ha en revisor enligt lagen.

Om du inte har koll på de lagar och regler som gäller företagets bokföring är risken stor att du faktiskt begår ett bokföringsbrott. Samtidigt kan du få en falsk bild av företagets ekonomi, vilket kan leda till betalningssvårigheter och i värsta fall konkurs. Om du inte har tid eller möjlighet att lära dig alla bokföringsregler kan det därför vara en god idé att anlita en redovisningsbyrå.

Vad är förbrukningsmaterial i bokföring?

Förbrukningsinventarier är en typ inventarier av lägre värde, med kortare livslängd än 3 år men högre än 1 år. Om inventarien har en uppskattad livslängd kortare än 1 år är det istället frågan om förbrukningsmaterial.

Kan man bokföra utan kvitto?

 • när verifikationen har upprättats
 • när affärshändelsen har ägt rum
 • vad affärshändelsen avser
 • vilket belopp det gäller
 • vilka köpare och säljare som är inblandade
 • vilka dokument som har legat till grund för affärshändelsen och var originalhandlingarna förvaras (om den inte finns bland verifikationerna)
 • verifikationsnummer eller något annat identifikationstecken samt andra uppgifter som är nödvändiga för att man ska kunna sammankoppla verifikationen med den bokförda händelsen.

Måste man spara fakturor i pappersform?

Tyvärr är svaret fortfarande ja på den frågan. Enligt Bokföringslagen måste man behålla underlag till bokföringen i det skick som man fick det i minst 7 år. I det fall man för över det till ett annat format, som t ex skanna eller fotografera ett papperskvitto, då gäller att man måste spara originalkvittot i 3 år plus det innevarande året. För säkerhets skull bör du spara det i fyra år.

Pappersunderlag som kvitton och fakturor anses utgöra räkenskapsinformation enligt Bokföringslagen (BFL). I BFL regleras hur räkenskapsinformationen ska arkiveras. Enligt BFL får räkenskapsinformation föras över från ett material (till exempel papper) till ett annat (till exempel ett maskinläsbart medium). Det är alltså möjligt att genom skanning överföra den i pappersform mottagna räkenskapsinformationen till elektronisk form. Den mottagna handlingen (pappersdokumentet) får dock förstöras först från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Måste man skriva ut alla verifikationer?

Enligt bokföringsnämnden och den svenska bokföringslagen så ska bokföringen arkiveras i minst sju år. Det här gäller inte enbart själva bokföringen utan också alla kvitton, dokumentation och annat underlag samt deklaration och årsredovisning. Ser du däremot till att arkivera din bokföring digitalt så behöver du endast spara papperskopian på underlaget i fyra år. Läs mer om arkivering här. 

I Bokio har vi arbetet mot att digitalisera så mycket av bokföringen som möjligt genom att ge våra kunder möjligheten att skapa och upprätta egna underlag direkt i Bokio via tex lönespecifikationer samt kundfakturor. Bokföringslagen säger att sådan räkenskapsinformation ska sparas i samma skick som den fick när den sammanställdes.I Bokio sker detta digitalt och därmed behöver du inte lägga in ytterligare underlag för dessa bokningar, detta sker nämligen automatiskt i Bokio när du använder funktionerna Fakturor och löner. Däremot finns det underlag som Bokio i dagsläget inte kan skapa och det är bland annat utbetalning av lön samt inbetalning av kundfakturor, dessa behöver du lägga till i efterhand i form av en insättningsavi.

Vid bokföring av en kundinbetalning måste du i regel lägga in en verifikation på detta enligt bokföringslagen. I Bokio per dagsläget behöver du lägga till verifikationer som inte skapas i systemet och de flesta avser transaktioner som sker via banken och skattekontot.

Vad gör man med gammal bokföring?

Det händer i alla fall litegrann på arkiveringsfronten. Från den 1 januari 2011 ändrades bokföringslagen så att arkiveringstiden för bokföringsmaterial sänktes från tio till sju år. När sju år har gått från bokslutsdatum kan alltså det årets bokföringsunderlag kastas. Detta gäller räkenskapsinformationen, i korthet alla bokföringsunderlag, avtal, protokoll och allt annat material som är underlag för bokföringen eller behövs för att följa och förstå bokföringen.

Är det bara att rensa då? Nja, dels kan andra regler kräva att du behåller underlagen längre än sju år. Dels är det ibland en bra idé att spara vissa underlag. Exempel kan vara köpebrev för fastigheter, värdepapper och andra större tillgångar.

Måste man spara bokföring i pappersform?

En arkiveringsskyldighet inträder så snart ett företag tagit emot eller upprättat räkenskapsinformation. Räkenskapsinformation ska sparas i det format den först kom in till företaget. En pappersfaktura lagras i pappersform och en digital faktura lagras digitalt. Om handlingarna förs över till annat medium får originalen förstöras efter tre år. Vissa organisationer efterfrågar en modernare bokföringslag för att Sverige ska hänga med i utvecklingen. Man menar bland annat att pappersfakturor som skannats in eller fotats bör kunna makuleras direkt, samt att bokföringshandlingar bör kunna lagras utomlands för att underlätta i ett allt mer globaliserat företagsklimat.

- Företagets räkenskapsinformation ska sparas fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Alltså om ett företag har bokslut 2019-08-31, ska bokföringen sparas fram till 2026-12-31.

Varför får man inte bokföra i Excel?

Det är mycket att sätta sig in i som ny företagare och kanske sköter du bokföringen själv. Ett bokföringsprogram kan kännas både komplicerat och dyrt. Men det är inte godkänt att använda ett vanligt kalkylark i exempelvis Excel som bokföringsprogram eftersom posterna du skriver kan ändras i efterhand, vilket skulle göra det möjligt att fuska med bokföringen.Skatteverket skriver såhär:

Det gör att Microsoft Excel och liknande kalkylprogram inte uppfyller kraven och alltså inte är godkända som bokföringsprogram. Du får däremot bokföra manuellt med papper och penna så länge du följer Bokföringslagen och God redovisningssed.

Kan man bokföra i Excel?

Ladda ner gratis bokföringsmall: https://bit.ly/3jMHoBu Här går vi igenom hur du använder Zervants bokföringsmall för att göra din bokföring i Excel. Mallen innehåller allt du behöver för din bokföring när du driver enskild firma, med både grundbok och huvudbok. Mallen skapar också automatiskt en resultat- och balansräkning för ditt förenklade årsbokslut. Ladda ner mallen gratis nedan för att genast påbörja din bokföring i Excel. Tidstämplar 0:09 Viktig information om funktionerna i mallen 0:35 Överblick av mallen 1:24 Bokföring debet och kredit i grundboken 3:20 Mallens kontroll av balansen i en verifikation 4:10 Huvudboken 5:00 Kontoplan (K1 för enskild firma) och ingående och utgående balanser 5:54 Förenklat årsbokslut 6:45 Ändra på kontoplanen 7:35 Spara och lås din bokföring & Några ord om lagenligheten av bokföring i Excel Är du färdig för ett faktureringsprogram? Du kan använda Zervants faktureringsprogram helt gratis för dina första 10 kunder. Programmet innehåller färdiga mallar för olika fakturatyper så du behöver inte fundera på vad en faktura måste innehålla eller hur du skapar en faktura. Att skapa ett konto är helt gratis, och tar knappt någon tid alls. Ett bra faktureringsprogram hjälper dig inte bara med att skapa fakturor. Ett bra program hjälper dig också med uppföljningen av fakturor, erbjuder kundregister med kontaktuppgifter, ett produktregister, och tydliga rapporter. Ännu bättre är ett faktureringsprogram som ger möjlighet att sköta affärsverksamheten i sin helhet på ett enkelt sätt. Viktiga tilläggsfunktioner inkluderar tidrapportering samt ekonomiska rapporter som ger en klar översikt av affärsverksamheten. Läs mera om Zervants faktureringsprogram: https://bit.ly/3iAsvRa Skapa ett gratis konto: https://bit.ly/3iKevV0 Följ @zervant på: Zervant Blogg: https://www.zervant.com/se/blogg/ Zervant Facebook: https://www.facebook.com/zervantsverige/ Zervant Twitter: https://twitter.com/zervant Zervant Instagram: https://www.instagram.com/zervantcom/... Zervant LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/zervant Zervant är ett enkelt faktureringsprogram för småföretagare, frilansare och entreprenörer. Använd Zervant för att skapa och skicka dina fakturor snabbt och smidigt. #bokföring #bokföringsmall #bokföringsprogram #enskildfirma

Är dator förbrukningsmaterial?

Utgifter för datorer och bärbara datorer kan skattemässigt klassificeras som anläggningstillgångar, varulager eller förbrukningsinventarier.

Utgifter för anläggningstillgångar kostnadsförs med systematiska avskrivningar, utgifter för varulager kostnadsförs direkt och utgifter för förbrukningsinventarier får skattemässigt skrivas av omedelbart. Utgifter för datorer får klassificeras som förbrukningsinventarier om den ekonomiska livslängden är högst 3 år eller om utgiften exklusive moms understiger ett halvt prisbasbelopp (< 26 250 SEK för år 2023).

Vad klassas som förbrukningsmaterial?

Vid bokföring kommer ofta frågan upp: Vad är förbrukningsmaterial, som ska kontoföras på konto 5460. Många har svårt att avgöra skillnaden mellan förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarie (konto 5410). Det är egentligen inte så svårt att skilja på dessa när man känner till definitionerna av dessa begrepp.

Förbrukningsmaterial, eller förbrukningsvaror, är produkter som du förbrukar inom ett år. Produkterna ska inte heller ha något större värde. Exempel på förbrukningsmaterial är papper, trasor, handskar, rengöringsmedel, absorbenter, lim, silikon, tejp, engångstallrikar, sopsäckar och så vidare. Med andra ord: Nästan allt som säljs i vår butik är förbrukningsmaterial.

Måste man ha verifikationer på papper?

Grundregeln i bokföringslagen är att räkenskapsinformation du tar emot från andra ska lagras i den form du får dem. När du skapar räkenskapsinformationen själv så kan du själv välja i vilken form den lagras. 

Undantaget är grundbok, huvudbok och behandlingshistorik som alltid måste finnas i elektronisk form (förutsatt att du har ett bokföringsprogram) eftersom de uppdateras kontinuerligt. Tre år efter räkenskapsårets utgång får du i båda fallen arkivera om räkenskaperna i en annan form, om du skulle vilja. 

 • Bokföringslagen 7 kap §1Dokument, mikroskrift och maskinläsbart medium med räkenskapsinformation som företaget har tagit emot från någon annan skall bevaras i det skick materialet hade när det kom till företaget.
 • Bokföringslagen 7 kap §6Ett företag får förstöra sådant material för bevarande av räkenskapsinformationen som avses i §1, om räkenskapsinformationen på ett betryggande sätt överföres till någon annat sådant material.
 • Om materialet är sådant som avses i §1, får det dock förstöras först från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.