:

Vad händer med igrene?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer med igrene?
 2. Finns det gas i Siljansringen?
 3. Kan Sverige utvinna naturgas?
 4. Var kommer den ryska gasen i från?
 5. Har vi rysk gas i Sverige?
 6. Har Sverige egen gas?
 7. Varför köper inte Sverige norsk olja?
 8. Vilket land har mest gas i världen?
 9. Har Sverige egen olja?
 10. Vem äger oljan i Norge?
 11. Hur länge kommer oljan att finnas kvar på jorden?
 12. Finns det någon olja i Sverige?

Vad händer med igrene?

Vi behandlar dina data för att leverera innehåll eller annonser och mäter leveransen av sådant innehåll eller annonser för att extrahera insikter om vår webbplats. Vi delar denna information med våra partners baserat på samtycke och berättigat intresse. Du kan utöva din rätt att samtycka till eller invända mot ett berättigat intresse, baserat på ett specifikt syfte under eller på partnernivå i länken under varje syfte. Dessa val kommer att signaleras till våra leverantörer som deltar i ramverket för öppenhet och samtycke. Mer information

Prestanda-cookies

Finns det gas i Siljansringen?

Genom ett majoritetsbeslut i riksdagen igår stoppas Igrenes möjligheter till utvinning av naturgas i Siljansringen.

Beslutet innebär att det görs sådana förändringar i Minerallagen och Miljöbalken så att utvinning av naturgas i Sverige inte skall tillåtas. Lagarna träder i kraft 1 juli 2022.

Kan Sverige utvinna naturgas?

I propositionen föreslår regeringen ändringar i miljöbalken och minerallagen som innebär ett förbud mot utvinning av stenkol, brunkol, råolja, skifferolja och naturgas på motsvarande sätt som har gjorts med uran. Propositionen innehåller även förslag som syftar till att skärpa regelverket för utvinning ur alunskiffer.

Regeringen anger i propositionen att fossila bränslen som kol, olja och naturgas är den huvudsakliga källan till utsläpp av växthusgaser, och att det därför finns skäl att förbjuda utvinning av fossila bränslen i Sverige. Regeringen menar att det skulle ge en tydlig signal om att hållbara alternativ till sådana bränslen bör väljas.

Moderaterna delar uppfattningen att en utfasning av fossila bränslen är nödvändig för att minska utsläppen av växthusgaser och därmed bromsa klimatförändringarna. Moderaterna menar dock att de förslag regeringen ger i propositionen inte bidrar till att åstadkomma detta, och att de därtill för med sig betydande nackdelar.

Var kommer den ryska gasen i från?

Naturgas som används i Sverige idag kommer dels via ledning från Danmark och dels i flytande form, LNG, via fartyg från bland annat Norge. De största naturgasfyndigheterna i världen finns i Ryssland, Iran och Qatar. Dessa länder står för 55 procent av världens reserver. Bland de nordiska länderna är det Norge och Danmark som har naturgasfyndigheter. Norge är världens femte största naturgasproducent.

Gasledningen går från Dragör strax söder om Köpenhamn till Limhamn utanför Malmö. I Sverige går ledningen vidare längs västkusten norrut upp till Stenungsund och söderut till Trelleborg. En mängd grenledningar förser orter längs sträckan med gas. Det tryck som gasen har när den kommer från Danmark till Sverige räcker för att leda den genom hela det västsvenska gassystemet.

Har vi rysk gas i Sverige?

Från Danmark importeras rörbunden naturgas till det västsvenska naturgasnätet. Till Sverige importeras även flytande naturgas, kallad LNG (Liquefied Natural Gas), som tas emot i svenska hamnar. I de 3 procenten av den totala energitillförseln ingår all import av naturgas till Sverige, så väl rörbunden som LNG.  

Har Sverige egen gas?

Sveriges direkta beroende av rysk energi är mindre än hos många andra europeiska länder. Därför är Sverige generellt bättre rustat för att möta konsekvenserna av en omställning bort från fossil rysk energi. Samtidigt har vi ett indirekt beroende genom till exempel energipriser.

Varför köper inte Sverige norsk olja?

Enligt en färsk rapport från Nordea kan Norge tjäna upp till 1 750 miljarder kronor (177 miljarder euro) i skatteintäkter från olja och gas i år.

– Det motsvarar en hel årlig norsk statsbudget, säger Nordeas chefsekonom i Norge Kjetil Olsen till Svenska Yle.

Före kriget uppskattade norska regeringen att landet skulle tjäna 277 miljarder kronor (28 miljarder euro) på olja och gas i år.

Vilket land har mest gas i världen?

Huvudmolekylen i naturgas - det enklaste kolvätet metan - innehåller endast en kolatom (den kemiska formeln är CH4). Vanligtvis innehåller gasen också mindre mängder av andra kolväten.[1]

Vid utvinning varierar andelen metan från omkring 70 procent och uppåt. Ofta avskiljs andra gaser, till exempel etan, propan, butan, innan gasen går vidare till slutanvändare. En viss mängd av bland annat etan och propan finns vanligen kvar även efter avskiljningen. Sammansättningen varierar något från land till land. I det svenska nätet innehåller naturgasen 90 procent metan, 6 procent etan och 2 procent propan.

Naturgas fortsätter att vara i gasform även om gasen utsätts för mycket höga tryck. Om naturgasen kyls ner till -163 °C övergår den till flytande form (LNG). Flytande gas tar upp 1/600 så mycket utrymme som naturgas i gasform.[10]

Naturgas används främst på norra halvklotet. Nordamerika och Europa är stora konsumenter. I Sverige har naturgas använts som energikälla sedan mitten av 1980-talet.

Naturgas är världens tredje viktigaste energikälla efter olja och kol.[källa behövs] Idag svarar naturgas för 20–25 procent av den globala energiförsörjningen.

Har Sverige egen olja?

Riksdagen har fattat beslut om förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas och skärpta regler för utvinning i alunskiffer

Vi har tidigare rapporterat att det funnits ett förslag från regeringen om att det ska vara förbjudet utvinna kol, olja och gas i Sverige. Nu har riksdagen sagt ja till de förbuden och även skärpt reglerna för utvinning av alunskiffer. 

Vem äger oljan i Norge?

Den norska oljeideologin säger att klimatförändringarna är människoskapade, men att just norsk olja inte är en del av problemet.

Och om oljan ändå är ett problem är det inte Norges fel – skulden ligger hos de länder som köper oljan.

Hur länge kommer oljan att finnas kvar på jorden?

Användningen av kol för uppvärmning har nästan upphört i Sverige. Ett fåtal kraftvärmeverk har ännu inte ställt om till exempelvis bioenergi. Däremot är kolanvändningen fortfarande stor vid ståltillverkning, med koldioxidutsläpp som följd. Ny teknik för stålframställning håller därför på att utvecklas.

Internationellt byggs fortfarande nya kolkraftverk, i vissa länder som har stora egna koltillgångar eller som har storskaliga energisystem som bygger på import av kol. Priserna på el från solceller och från vindkraft har sjunkit snabbt på senare år. En allt större del av investeringarna i ny elproduktion handlar idag om solel och vindkraft. Det är ofta egentligen mer ekonomiskt fördelaktigt att investera i sådana förnybara källor jämfört med kol. På många håll har man dock en lång tradition av att använda kol, en tradition som kan vara svår att bryta. En global skatt på fossila bränslen skulle kunna åstadkomma en snabb förändring, men det är svårt att internationellt komma överens om en sådan.

Finns det någon olja i Sverige?

KTH-forskare har bevisat att det inte behövs fossiler för att generera råolja och naturgas. Enligt deras forskningsresultat återfinns oljan över hela jordklotet. Dessutom har de hittat en metod som gör det betydligt enklare att hitta oljan.– Vi vet var vi kan hitta olja i Sverige, säger Vladimir Kutcherov.

Frågan om hur olja och naturgas uppstår har länge varit en livlig diskussion bland forskare. Nu hävdar forskare vid KTH att de kan bevisa att olja ofta uppstår utan fossil. Enligt forskarna är deras resultat också en tydlig indikation på att oljan inte alls håller på att ta slut, vilket många hävdar.– Vi står inte i slutet av petroleumåldern, vi står i början, hävdar Vladimir Kutcherov som är professor vid avdelningen för energiteknik på KTH i Stockholm.