:

Hur lång tid tar det att få ett samordningsnummer?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång tid tar det att få ett samordningsnummer?
 2. Kan man söka på samordningsnummer?
 3. Kan man börja jobba utan samordningsnummer?
 4. Måste man ha samordningsnummer?
 5. Kan man betala ut lön utan samordningsnummer?
 6. Kan man ha bankid om man har samordningsnummer?
 7. Kan man ha svenskt pass med samordningsnummer?
 8. Vad är skillnad mellan samordningsnummer och personnummer?
 9. Vad krävs för att få ett samordningsnummer?
 10. Har man rätt till sjukvård med samordningsnummer?
 11. Kan man få bankid med samordningsnummer?
 12. Kan man anställa någon utan samordningsnummer?
 13. Kan man öppna ett bankkonto utan personnummer?
 14. Kan man få BankID utan personnummer?

Hur lång tid tar det att få ett samordningsnummer?

För att göra en ansökan om samordningsnummer måste du personligen besöka ett av våra servicekontor och identifiera dig. Du ska också fylla i blanketten Ansökan om samordningsnummer (SKV 7540) som finns här på webbplatsen. Det kan du göra innan eller när du besöker servicekontoret.

Det är viktigt att

Kan man söka på samordningsnummer?

I en gemensam debattartikel med Familjens Jurist belyser vi utmaningarna som följer då svenska barn födda utomlands får samordningsnummer istället för personnummer. Ett växande antal svenska familjer boendes utomlands vill nu pröva tillämpningen av samordningsnummer för svenska barn i svensk domstol. Barnens ”misstag” är att de är födda och bosatta utomlands.

I en debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet lyfter vi tillsammans med Familjens Jurist problematiken med samordningsnummer för svenska barn.

Kan man börja jobba utan samordningsnummer?

Om du är medborgare i ett nordiskt land (Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige) kan du bo och jobba i Sverige utan arbets- och uppehållstillstånd.

Om du är medborgare i ett EU-/EES-land eller i Schweiz behöver du inte ansöka om arbetstillstånd för att kunna jobba i Sverige. Du kan börja söka jobb direkt. Du har även rätt att starta och driva eget företag.

Om du är medborgare i Schweiz och vill jobba i mer än tre månader måste du ansöka om svenskt uppehållstillstånd.

Måste man ha samordningsnummer?

Om du är utländsk medborgare och vill starta företag i Sverige gäller olika regler beroende på om du är medborgare i annat EU/EES-land eller medborgare i ett land utanför EU/EES.

Kan man betala ut lön utan samordningsnummer?

Vi rekommenderar alltid att den anställde väntar med att få sin första löneutbetalning tills personnummer/samordningsnummer inkommit och personen fått ett svenskt bankkonto. Det tar ofta några månader innan allt har ordnat sig med personnummer/samordningsnummer och bankkonto så att personen får in lönen på kontot.

Det är viktigt att ni alltid för en dialog med den anställde vad som är det bästa alternativet i det aktuella fallet. Ansökan om personnummer eller samordningsnummer måste alltid vara skickad till Skatteverket för att utbetalning ska ske.

Kan man ha bankid om man har samordningsnummer?

I Sverige finns två identitetsbeteckningar som administreras av Skatteverket: personnummer och samordningsnummer. Om du flyttar till Sverige och planerar att bo här i ett år eller mer, ska du normalt vara folkbokförd här. Genom att bli folkbokförd i Sverige får du ett personnummer som identitetsbeteckning. Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Statliga myndigheter och vissa privata högskolor har rätt att begära att en person ska få ett samordningsnummer. Information om personnummer och samordningsnummer hos Skatteverket

Som EU-medborgare kan du ha rätt till utbildningen Svenska för invandrare (sfi) om du har uppehållsrätt och bedöms vara bosatt i Sverige, trots att du inte är folkbokförd och därmed inte har personnummer. Som bosatt i Sverige har du rätt till utbildning till följd av EU-rätten, enligt 29 kap. 2 § 3 skollagen (2010:800). Sfi-utbildningen anordnas av kommunen där du är bosatt.Sveriges Kommuner och Regioners förteckning över svenska kommuner

Kan man ha svenskt pass med samordningsnummer?

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Nyfödda barn och personer som aldrig haft svenskt pass, nationellt identitetskort eller varit folkbokförda i Sverige måste få ett samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass eller nationellt id-kort. Det är passmyndigheten, det vill säga ambassaden i det land du befinner dig, som beställer ett samordningsnummer, inte du som privatperson.

Vad är skillnad mellan samordningsnummer och personnummer?

Personnumren räcker inte till för alla som ska ha dem. Det är framför allt för födelsetider den 1 januari eller den 1 juli vissa år under 1950- och 1960-talen som födelsenummer saknas. Totalt saknas födelsenummer för åtta födelsetider, samtliga avseende män. Sjutton födelsetider har färre än 50 lediga nummer. För att komma till rätta med denna brist föreslår regeringen i denna proposition att Skatteverket, om det saknas födelsenummer att tilldela för en viss födelsetid, får möjlighet att i stället ange en födelsedagen närliggande dag i samma månad vid fastställande av personnummer. Följden av förslaget blir att ett antal personer kommer att få personnummer där födelsetiden avviker från den verkliga födelsedagen med en eller högst ett par dagar. Möjligheten till avvikelse kommer emellertid enbart att behöva utnyttjas vid tilldelning av personnummer till vissa personer som är äldre än 30–40 år. Yngre personer kommer däremot alltid att få uppgiften om den verkliga födelsedagen som en del av personnumret eftersom det inte saknas några födelsenummer för dessa födelsetider. Avvikelsen kommer därför inte innebära några avgörande problem för den enskilde och inte heller ha någon särskild betydelse för de myndigheter eller privata företag som har behov av uppgift om födelsetid. Nackdelen med denna mindre avvikelse måste dessutom ställas mot att personnumrets konstruktion behålls, vilket innebär mycket stora kostnadsbesparingar för samhället jämfört med en mer ingripande förändring där personnumrets konstruktion ändras.

Propositionen innehåller även förslag om att vissa personer som omfattas av regler om immunitet och privilegier ska kunna tilldelas personnummer trots att de inte folkbokförs.

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

I en skrivelse som kom in till Finansdepartementet den 13 mars 2007 hemställde Skatteverket om en ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749) så att det i undantagsfall skulle bli möjligt för Skatteverket att tilldela personnummer som inte avspeglade personens födelsedag, dock skulle födelseår och födelsemånad vara de korrekta (dnr Fi2007/1922). Anledningen till hemställan var den akuta bristen på personnummer för vissa födelsetider.

Vidare har olika myndigheter i ett antal skrivelser som kommit in till Finansdepartementet begärt att kretsen myndigheter som får begära tilldelning av samordningsnummer vidgas, så att bl.a. Migrationsverket och Arbetsförmedlingen får denna rätt (dnr Fi2003/2738, Fi2004/3819, Fi2005/2237 och Fi2005/2143).

Genom beslut den 6 september 2007 bemyndigade regeringen chefen för Finansdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en allmän översyn av folkbokföringslagen (1991:481). Utredningen tog sig namnet Folkbokföringsutredningen. I direktiven (Dir. 2007:123) utpekades särskilt några frågor som skulle omfattas av utredarens översyn. Två av dessa frågor skulle redovisas före de övriga, nämligen dels hur den nuvarande uppbyggnaden av personnumren kunde ändras så att behovet av ett större antal personnummer kunde tillgodoses, dels hur systemet med samordningsnummer fungerade i praktiken och hur det kunde förbättras, varvid bl.a. även den krets myndigheter som har rätt att rekvirera samordningsnummer och för vilka ändamål detta får ske skulle ses över. I det sammanhanget skulle utredaren särskilt beakta situationen för tjänstemän vid utländska beskickningar, konsulat, Europeiska gemenskapen och internationella organisationer i Sverige.

Vad krävs för att få ett samordningsnummer?

Läs noga igenom informationen nedan. Nyfödda barn som aldrig innehaft svenskt pass, Nationellt identitetskort eller varit folkbokförda i Sverige måste erhålla samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass eller Nationellt identitetskort. Har vårdnadshavarna till ett nyfött barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt. Boka tid för att lämna in ansökan om samordningsnummer, barnet måste komma personligen med minst en vårdnadshavare till ambassaden. Ta med de blanketter som anges nedan. Man kan inte ansöka om pass samtidigt som man lämnar in ansökan om samordningsnummer.

Information och nya regler från 1 Januari 2023

Har man rätt till sjukvård med samordningsnummer?

Socialtjänstens ansvar för barn ser olika ut beroende på om de kommer till Sverige med eller utan en förälder. Det beror också på om de vistas här viseringsfritt eller om de har ansökt om eller fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Läs mer om socialtjänstens ansvar för barn som flytt från Ukraina

Samma regler gäller här som för alla barn som befinner sig i Sverige. Socialnämnden ska alltså ta ställning till om en utredning ska inledas enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen. Nämnden ska genast göra en bedömning av om barnet är i behov av omedelbart skydd.

Kan man få bankid med samordningsnummer?

I Sverige finns två identitetsbeteckningar som administreras av Skatteverket: personnummer och samordningsnummer. Om du flyttar till Sverige och planerar att bo här i ett år eller mer, ska du normalt vara folkbokförd här. Genom att bli folkbokförd i Sverige får du ett personnummer som identitetsbeteckning. Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Statliga myndigheter och vissa privata högskolor har rätt att begära att en person ska få ett samordningsnummer. Information om personnummer och samordningsnummer hos Skatteverket

Som EU-medborgare kan du ha rätt till utbildningen Svenska för invandrare (sfi) om du har uppehållsrätt och bedöms vara bosatt i Sverige, trots att du inte är folkbokförd och därmed inte har personnummer. Som bosatt i Sverige har du rätt till utbildning till följd av EU-rätten, enligt 29 kap. 2 § 3 skollagen (2010:800). Sfi-utbildningen anordnas av kommunen där du är bosatt.Sveriges Kommuner och Regioners förteckning över svenska kommuner

Kan man anställa någon utan samordningsnummer?

En person som inte har rätt att jobba än i Sverige har inte fått bevis om AT-UND (undantag från kravet på arbetstillstånd) på sitt LMA-kort. Vill du anställa en person som ännu inte fått bevis om AT-UND? Be personen kontakta Migrationsverket för att fråga om hen kommer att få AT-UND.

Du får inget ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen för att anställa personer som inte fått uppehållstillstånd.

Kan man öppna ett bankkonto utan personnummer?

Du kanske vill eller måste öppna ett bankkonto i ditt hemland eller i något annat EU-land.

Om du är lagligt bosatt i ett EU-land har du rätt att öppna ett "grundläggande betalkonto". En bank får inte neka din ansökan om ett konto bara för att du inte bor i landet.

Du kanske vill eller måste öppna ett bankkonto i ditt hemland eller i något annat EU-land.

Om du är lagligt bosatt i ett EU-land har du rätt att öppna ett "grundläggande betalkonto". En bank får inte neka din ansökan om ett konto bara för att du inte bor i landet.

Kan man få BankID utan personnummer?

EU-/EES-medborgare som är bosatta inom EU/EES har rätt till ett betalkonto, även om de inte är fast bosatta i Sverige. Det strider mot lagen om kunder nekas för att de inte har svensk adress eller svenskt personnummer.

Förutom ett bankkonto har du också rätt till ett betalkort (debetkort) för betalningar och uttag samt till möjligheten att göra online-betalningar. Dessa är de betalningstjänster som normalt finns i internetbanken. Som kund hos en bank kan du ta ut och sätta in kontanter, betala med betalkort och ta emot pengar på kontot. Vissa banker har pendlarkonton för personer som pendlar till jobbet i ett annat nordiskt land.

Även om du inte har ett svenskt personnummer, en svensk adress eller om du har skyddad identitet har du rätt att öppna ett bankkonto. Förutsättningen för att du ska kunna öppna ett konto är att banken kan bekräfta din identitet. Om banken inte kan bekräfta din identitet kan du inte öppna ett bankkonto.