:

Hur går det till att avsluta konto i dödsbo?

Innehållsförteckning:

 1. Hur går det till att avsluta konto i dödsbo?
 2. Vad händer med bankkonto när man dör?
 3. Hur lång tid tar det för banken att betala ut ett arv?
 4. Hur lång tid tar det att avsluta ett dödsbo?
 5. Vad får man röra i ett dödsbo?
 6. Hur betalar man räkningar från ett dödsbo?
 7. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 8. Hur gör man med räkningar i ett dödsbo?
 9. Måste man betala skatt på arv?
 10. Hur lång tid efter bouppteckningen får man sitt arv?
 11. När får man pengar efter dödsbo?
 12. Får man köra en bil som tillhör ett dödsbo?
 13. Vem betalar räkningar i ett dödsbo?
 14. Måste man betala dödsboets räkningar?
 15. Vad får man inte göra innan bouppteckning?

Hur går det till att avsluta konto i dödsbo?

 • bank- och kreditkort (automatiska betalningar till exempel Netflix, Spotify, kollektivtrafik med mera upphör när vi avslutar korten)
 • internetbanken
 • digipass (säkerhetsdosa för identifiering)
 • e-faktura
 • betalservice via kuvert
 • bank via telefon.

Vad händer med bankkonto när man dör?

Vad är ett ämbetsbetyg och vad behöver man det till? Vad är ett ämbetsbetyg?

 • Med ämbetsbetyg avses ett utdrag ur person- och familjerelationsuppgifter som sparats i befolkningsdatasystemet eller kyrkans medlemsregister. 
 • Med ämbetsbetyg kan också avses ett levnadsintyg eller en släktutredning. Med ett ämbetsbetyg påvisar du ditt delägarskap i dödsboet.
 • Ett ämbetsbetyg kan skaffas för olika ändamål. Om du snabbt behöver ett ämbetsbetyg för att sköta bankärenden, kan du ansöka om ett begränsat ämbetsbetyg. Ett mer omfattande ämbetsbetyg behövs för bouppteckningen. 
 • Beställ ett ämbetsbetyg för den avlidna hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller hos den avlidnas församling. 
 • Skicka ämbetsbetyget till oss bekvämt på nätet eller lämna in det på närmaste andelsbankskontor.

Hur lång tid tar det för banken att betala ut ett arv?

Första steget mot att arv kan be­ta­las ut är att göra en boupp­teck­ning. En boupp­teck­ning är en skrift­lig hand­ling som visar den av­lid­nes till­gång­ar och skul­der. Av boupp­teck­ning­en fram­går det också vilka som är döds­bo­de­lä­ga­re och ar­ving­ar.

Boupp­teck­ning och arv­skif­te är alltså nära knutna till varand­ra. Efter att boupp­teck­ning­en har re­gi­stre­rats hos Skat­te­ver­ket kan den an­vän­das för att visa vem som har rätt att fö­re­trä­da döds­bo­et och göra det som be­hö­ver göras innan arv kan be­ta­las ut.

En boupp­teck­ning ska upp­rät­tas inom 3 må­na­der från döds­fal­let. 

Vid arv­skif­te be­hö­ver du göra en arv­skif­tes­hand­ling. Det är ett ju­ri­diskt do­ku­ment där det står vem som ärver vad efter att någon har gått bort. Arv­skif­tes­hand­ling­en an­vänds sen som en slags le­gi­ti­ma­tion eller bevis för att till ex­em­pel banken ska kunna betala ut pengar från den av­lid­nes bank­kon­ton till ar­ving­ar­na. 

Om det endast är du som är döds­bo­de­lä­ga­re be­hö­ver du inte göra något arv­skif­te. Till­gång­ar­na över­går då direkt till dig när boupp­teck­ning­en har re­gi­stre­rats hos Skat­te­ver­ket. Vid ett en­mans­döds­bo räcker det alltså med att bara göra en boupp­teck­ning. 

👍 Arv­skif­te eller arv­skif­tes­hand­ling be­hö­ver inte re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket.

Hur lång tid tar det att avsluta ett dödsbo?

När en person avlider bildas automatiskt ett dödsbo. Det består av den avlidnes samlade tillgångar och skulder, till exempel bostaden, bankmedel, lösa saker, fakturor och lån. Dödsboet sköts av den eller de som ska ärva den avlidne – dödsbodelägarna. Tanken är inte att ett dödsbo ska existera för evigt. Tvärtom, dödsboet ska avvecklas och avslutas efter att arvet har delats ut.

Det tar vanligtvis minst ett år efter dödsfallet innan dödsboet är helt avslutat.

Vad får man röra i ett dödsbo?

Samma dag som en person dör övergår det som personen ägde, avtal och skulder till ett dödsbo. Ett dödsbo upphör när arvskiftet är klart, det vill säga när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna.

När en anhörig dör, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Undersök om den avlidna har skrivit ett testamente där det står om en särskild person ska vara testamentsexekutor. En testamentsexekutor har rätt att sköta hela eller delar av dödsboet istället för dödsbodelägare. Om det inte finns en testamentsexekutor har dödsbodelägare själv ansvar att sköta dödsboet eller utse en person som ska göra det.

Hur betalar man räkningar från ett dödsbo?

Ta del av ytterligare engagemang för den avlidne genom att registrera dig i Efterlevanderegistret här.

När den avlidne har haft olika engagemang, tillgångar och skulder och andra eventuella stående överföringar är det viktigt att du kommer ihåg att utföra betalningar. Eventuella räkningar kan av dödsboet betalas och avser: hyra el, fakturor till banken, avgifter till Skatteverket och annat. Lite längre ner skriver vi om att det är viktigt att bouppteckningen är klar hos Skatteverket. Det är också viktigt med dödsfallsintyg med släktutredning.

Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

De efterlevande som tar hand om dödsboet kallas dödsbodelägare. Dödsbodelägarna sköter dödsboet gemensamt. Det betyder att de behöver vara överens om vad som ska göras, till exempel betala räkningar, avsluta autogiron, avsluta ett konto eller sälja värdepapper.

Det kan vara praktiskt att en av dödsbodelägarna representerar dödsboet, till exempel vid kontakter med banken, men då måste han eller hon ha fått en fullmakt från alla övriga dödsbodelägare. Exempel på fullmakter finns hos Efterlevandeguiden. Flera banker har också fullmaktsmallar.

Hur gör man med räkningar i ett dödsbo?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! På din fråga är ärvdabalken (1958:637) tillämplig.

När någon avlider finns det oftast räkningar kvar som behöver betalas. I första hand ska dödsboets tillgångar täcka kostnaderna för begravningen och bouppteckningen (20:8 a § ärvdabalken), men även andra räkningar som hyra, el och telefon ska betalas tills dess att avtalen är uppsagda. Räkningarna betalas då från dödsboet (ett dödsbo är en död persons tillgångar och skulder) och du som dödsbodelägare blir aldrig personligen betalningsskyldig för dödsboets skulder. Om du behöver betala räkningarna från kommunen kan dock bero på vad räkningarna avser. Förmodligen är det räkningar som behöver betalas men du kan alltid kontakta kommunen för att säkerställa detta.

Måste man betala skatt på arv?

1. Arvs- och gåvoskatten – en enig riksdag; från vänster till höger, avskaffade dem i december 2004.

2. Förmögenhetsskatten – infördes 1947 och avskaffades 2007. När den tillkom, var den ett effektivt verktyg för att jämna ut inkomstskillnader i Sverige.

3. Fastighetsskatten – länge ett irritationsmoment för många villaägare, främst i storstäderna. Den ersattes med en kommunal fastighetsavgift den 1 januari 2008.

Hur lång tid efter bouppteckningen får man sitt arv?

Tillbaka

Hur lång tid tar det innan hela dödsboavvecklingen är klar? Vilka delar måste genomföras innan arvet kan fördelas?

När får man pengar efter dödsbo?

De efterlevande som tar hand om dödsboet kallas dödsbodelägare. Dödsbodelägarna sköter dödsboet gemensamt. Det betyder att de behöver vara överens om vad som ska göras, till exempel betala räkningar, avsluta autogiron, avsluta ett konto eller sälja värdepapper.

Det kan vara praktiskt att en av dödsbodelägarna representerar dödsboet, till exempel vid kontakter med banken, men då måste han eller hon ha fått en fullmakt från alla övriga dödsbodelägare. Exempel på fullmakter finns hos Efterlevandeguiden. Flera banker har också fullmaktsmallar.

Får man köra en bil som tillhör ett dödsbo?

Dödsboets delägare bestämmer tillsammans om egendom som innehas av dödsboet.

Om äganderätten till ett fordon har övergått till ett dödsbo behöver detta inte anmälas till trafik- och transportregistret. En registeranmälan ska dock göras inom sju dagar från det att äganderätten till fordonet har övergått från dödsboet till den nya ägaren.

Vem betalar räkningar i ett dödsbo?

Nej, företagskonto går inte att använda för Betalningsservice för dödsbo.

Nej, om det finns medkontohavare på den avlidnes konto går det inte att använda för Betalningsservice för dödsbo.

Måste man betala dödsboets räkningar?

Juridik vid dödsfall

Hejsan! Min svärfar lämnade oss igår och jag och min sambo har haft han om hans ekonomi sista månaderna. Vi bor i samma fastighet och har hjälpt han att betala räkningar och dylikt. Har pratat med en advokatfirma som ska hjälpa oss med bouppteckning men vi skulle få landa lite i allt detta innan vi bokade en tid. Jag undrar nu hur det skulle fungera ifall det ex kommer en räkning som är till min svärfar och han har gått bort. Har vi tillåtelse att betala det med hans pengar? Vad får och får vi inte göra? Då det är tre bröder inblandade så vill vi inte göra något fel.  

Vad får man inte göra innan bouppteckning?

Samma dag som en person dör övergår det som personen ägde, avtal och skulder till ett dödsbo. Ett dödsbo upphör när arvskiftet är klart, det vill säga när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna.

När en anhörig dör, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Undersök om den avlidna har skrivit ett testamente där det står om en särskild person ska vara testamentsexekutor. En testamentsexekutor har rätt att sköta hela eller delar av dödsboet istället för dödsbodelägare. Om det inte finns en testamentsexekutor har dödsbodelägare själv ansvar att sköta dödsboet eller utse en person som ska göra det.