:

Hur skriver man en kallelse till en bouppteckning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur skriver man en kallelse till en bouppteckning?
 2. Vem skickar ut kallelse till bouppteckning?
 3. Måste man ha Kallelsebevis?
 4. När blir man kallad till bouppteckning?
 5. Hur gör man en kallelse?
 6. Vad händer om man inte blir kallad till bouppteckning?
 7. Får man ta saker ur dödsbo innan bouppteckning?
 8. Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?
 9. Vad ska finnas med i en kallelse?
 10. Vilka ska kallas till en bouppteckning?
 11. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 12. Måste man ange lösöre i bouppteckning?
 13. Vad sätter man för värde på bohag vid bouppteckning?
 14. Hur kan en kallelse se ut?
 15. Hur man gör en dagordning?

Hur skriver man en kallelse till en bouppteckning?

När du har gått igenom den av­lid­nes till­gång­ar och skul­der i döds­bo­et ska du bjuda in till ett boupp­teck­nings­mö­te. Det kallas också för för­rätt­nings­mö­te eller boupp­teck­nings­för­rätt­ning. 

Ett boupp­teck­nings­mö­te är ett möte där man går igenom själva boupp­teck­ning­en. Syftet är att alla be­rör­da ska vara över­ens om att vad som står däri fak­tiskt stäm­mer.

Är alla över­ens skri­ver bo­upp­gi­va­re och två för­rätt­nings­män under boupp­teck­ning­en. Döds­bo­de­lä­ga­re kan också skriva under, men detta är inte ett krav. 

Till mötet ska tre grup­per av per­so­ner kallas. Du ska skicka kal­lel­se till boupp­teck­ning till:

Vem skickar ut kallelse till bouppteckning?

Juridik vid dödsfall

Hur ska en kallelse till bouppteckningsförrättning se ut? Finns det specifika krav på en sådan?

Måste man ha Kallelsebevis?

En förrättning är ett sammanträde (möte) där man bl.a. går igenom den avlidnas tillgångar och skulder, och i förekommande fall den efterlevande makens eller makans tillgångar och skulder. Alla berörda ska vara kallade till eller närvarande vid förrättningen. Ibland är ett dödsbo så omfattande att det behövs flera förrättningar.

Om man har antecknat flera förrättningar men inte har kallat alla till samtliga datum anser Skatteverket att det är den sista och avslutande förrättningsdagen som ska antecknas som förrättningsdag i bouppteckningen. Det är den förrättningen som alla ska ha kallats till eller varit närvarande vid (Skatteverkets ställningstagande Kallelser till och godkännande av bouppteckning). Det betyder att om det förekommit flera förrättningsdagar i ett ärende ska samtliga som ska vara kallade till dessa förrättningar ha varit kallade till eller ha varit närvarande vid den sista och avslutande förrättningsdagen.

När blir man kallad till bouppteckning?

När någon har avlidit måste man göra en bouppteckning. Nedan finner du 10 av de mest grundläggande sakerna du bör känna till om bouppteckningsarbetet.

Den person som har mest insyn över den avlidnes ekonomi – vanligtvis efterlevande make/maka/partner eller sambo – har ansvaret att bouppteckningen blir utförd. Om det är oklart vem som är närmast anhörig, så är det dödsbodelägarna tillsammans som har ansvaret för att bouppteckningen utförs.

Hur gör man en kallelse?

Om någon har avlidit ska det i regel göras en bouppteckning. När du och de andra dödsbodelägarna möts för att gå igenom den dödes tillgångar och skulder brukar detta kallas bouppteckningsförrättning.

Det finns en del regler kring detta, men det kan göras enklare om du följer detta inlägg steg för steg. En kallelse till bouppteckning är egentligen ganska simpel och det finns inte mycket formkrav. Det som är det mest centrala är att rätt personer kallas och att dessa kallas i god tid. Om detta inte går rätt till ska skatteverket inte godkänna bouppteckningen och då registreras den inte.

Vad händer om man inte blir kallad till bouppteckning?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer regler från Ärvdabalken (ÄB) att tillämpas.

Får man ta saker ur dödsbo innan bouppteckning?

Det är inte döds­bo­et i sig som gör något utan det är döds­bo­de­lä­gar­na som till­sam­mans är an­sva­ri­ga för att sköta döds­bo­et. 

Det kan ex­em­pel­vis vara att betala räk­ning­ar, säga upp pre­nu­me­ra­tio­ner och ordna boupp­teck­ning. En boupp­teck­ning ska göras så snart som möj­ligt och den ska senast fyra må­na­der efter döds­fal­let skic­kas till Skat­te­ver­ket. 

Boupp­teck­ning­en är viktig för att döds­bo­de­lä­gar­na ska komma vidare med döds­bo­et och till sist dela ut arv. 

För att det ska bli enkla­re att sköta döds­bo­et utses ofta en fö­re­trä­da­re att sköta allt det prak­tis­ka.

Ofta är det en bröstar­vinge eller nära an­hö­rig som fö­re­trä­der döds­bo­et. Den som fö­re­trä­der döds­bo­et be­hö­ver ett döds­fall­sin­tyg för att visa att den har rätt att re­pre­sen­te­ra döds­bo­et. 

Det kan också vara en ut­om­stå­en­de person som fö­re­trä­der döds­bo­et. Döds­bo­de­lä­gar­na be­stäm­mer då ge­men­samt vem det ska vara. 

Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?

 • En bouppteckningsförrättning ska hållas inom tre månader efter inträffat dödsfall.
 • Syftet och avsikten med bouppteckningsförrättningen är att gå igenom dödsboets tillgångar och skulder. Det görs för att de närvarande ska få information av vad som ingår i den avlidnes dödsbo.
 • En förutsättning för att bouppteckningsförrättning ska kunna ske är att en kallelse skickas inom god tid innan tillfället för bouppteckningsförrättningen.
 • Vad ska finnas med i en kallelse?

  Årsmötet är ett möte för alla medlemmar i föreningen. I de flesta föreningar har varje medlem en röst på årsmötet. Vissa större organisationer använder sig av ombudssystem. Då kan föreningen liknas vid en representativ demokrati. I dessa fall ska dock alla medlemmar ha möjlighet att göra sin röst hörd till ombudet som ska representera dem.

  Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Årsmötet beslutar om vilka personer som får förtroendeuppdrag i styrelsen, valberedningen och som revisorer. Styrelsen ska företräda medlemmarna mellan årsmötena. De förvaltar och genomför de beslut som medlemmarna har tagit. Medlemmarna ska på årsmötet ta ställning till huruvida styrelsen från föregående verksamhetsår har gjort ett bra jobb och om de beviljas ansvarsfrihet eller inte. Läs mer under Förtroendevalda.

  Vilka ska kallas till en bouppteckning?

 • En bouppteckningsförrättning ska hållas inom tre månader efter inträffat dödsfall.
 • Syftet och avsikten med bouppteckningsförrättningen är att gå igenom dödsboets tillgångar och skulder. Det görs för att de närvarande ska få information av vad som ingår i den avlidnes dödsbo.
 • En förutsättning för att bouppteckningsförrättning ska kunna ske är att en kallelse skickas inom god tid innan tillfället för bouppteckningsförrättningen.
 • Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Regler om bouppteckning och arvsskifte finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

  Måste man ange lösöre i bouppteckning?

  Med bouppteckning menas den genomgång (förrättning) som dödsbodelägarna gör av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder. Även det dokument man då upprättar kallas bouppteckning.

  En registrerad bouppteckning har följande funktion:

  Vad sätter man för värde på bohag vid bouppteckning?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Vid upprättande av bouppteckning ska den dödes tillgångar och skulder tas upp till det värde som förelåg vid tidpunkten för dödsfallet (20 kap. 4 § ärvdabalken). Av lag följer inga särskilda värderingsregler vad gäller värdering utav bohag utan detta görs vanligtvis enligt schablon. Det är möjligt att ta upp hela bohaget som en post i bouppteckningen och värdera samtliga tillgångar till ett gemensamt värde. Utgångspunkten vid värdering av lös egendom är marknadsvärdet, d.v.s. det pris som egendomen hade betingat vid eventuell försäljning på marknaden.

  Hur kan en kallelse se ut?

  Vi ska försöka besvara ett antal frågor kring hur man kallar till föreningens årsstämma, till extrastämma, och andra omständigheter kring detta. Reglerna finns i Lag om ekonomiska föreningar, Bostadsrättslagen, och i resp. bostadsrättsförenings stadgar.

    (uppdaterad feb.2018)

  Hur man gör en dagordning?

  Ibland deltar vi i möten som känns meningsfulla och som resulterar i konkret förändring. Andra gånger har vi kanske suttit med i möten som vi upplevt inte riktigt leder någonstans och som istället tar av vår tid och kraft… Ingen kan driva lokal bygdeutveckling på egen hand, utan vi måste göra det tillsammans. Därför kommer en betydande del av vårt arbete att utgöras av möten. Baserat i erfarenheterna från projektet Service i samverkan har vi här samlat våra bästa tips för hur vi skapar bra möten och vad vi bör tänka på innan, under och efter mötet!

  Människor runt om i landet bär våra landsbygder på sina axlar genom sitt ideella engagemang. Det är därför viktigt att ideella krafter inte tröttas ut genom förväntningar på att delta i, och arrangera, för många möten. Anordna möten endast när det är nödvändigt för att uppnå något!