:

Har Skatteverket tillgång till Coinbase?

Innehållsförteckning:

 1. Har Skatteverket tillgång till Coinbase?
 2. Hur vet Skatteverket om kryptovaluta?
 3. Måste man skatta på krypto?
 4. Vad händer om man inte deklarerar krypto?
 5. Kan Skatteverket se transaktioner?
 6. Kan man använda Coinbase i Sverige?
 7. Har Skatteverket tillgång till Binance?
 8. Är det lagligt att mina Bitcoin i Sverige?
 9. Hur mycket pengar får man ta emot från utlandet utan att skatta?
 10. Har Skatteverket koll på bankkonton?
 11. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 12. Hur kan jag ta ut mina pengar från Coinbase?
 13. Är krypto lagligt i Sverige?
 14. Kan Skatteverket se mitt bankkonto?

Har Skatteverket tillgång till Coinbase?

Reddit and its partners use cookies and similar technologies to provide you with a better experience.

By accepting all cookies, you agree to our use of cookies to deliver and maintain our services and site, improve the quality of Reddit, personalize Reddit content and advertising, and measure the effectiveness of advertising.

Hur vet Skatteverket om kryptovaluta?

Idag finns ingen reglering som täcker kryptovalutor i Sverige, vilket innebär att Finansinspektionen inte utövar tillsyn. Det innebär bland annat att spekulanter i kryptovalutor bör vara vaksamma på en förhöjd risk för bedrägerier.

Vissa aspekter av kryptotillgångar regleras dock, exempelvis växlingen mellan vanlig valuta och krypto vad gäller penningtvätt.

Och för kryptotillgångar som är underliggande tillgång för finansiella instrument, till exempel ett certifikat, gäller redan idag reglerna i MiFID 2, ”Markets in Financial Instruments Directive”, berättar Per Nordkvist, biträdande områdeschef på Bankområdet, Finansinspektionen.

Måste man skatta på krypto?

 • 14 mars 2023 - Skatteverket öppnar upp för att deklarera.
 • 2 maj 2023 - Sista dagen att deklarera.

Om du behöver mer tid för att deklarera kryptoskatter kan du ansöka om en skatteförlängning som sträcker sig fram till den 16 maj 2023. Du kan ansöka om förlängning i Skatteverkets onlineportal.

Vad händer om man inte deklarerar krypto?

Att deklarera krypto kan kännas skrämmande, men tyvärr är det en viktig del av att vara en ansvarsfull kryptoinvesterare. Om du inte deklarerar dina kryptoinkomster och tillgångar och väljer att undanhålla skattemyndigheten dess beskärda del kan det leda till allvarliga konsekvenser.

Att ignorera och fylla i en kryptodeklaration kan leda till höga böter och straffavgifter, liksom rättsliga åtgärder. Det kan också påverka din kreditvärdighet och försvåra ditt förhållande till myndigheter i framtiden.

Kan Skatteverket se transaktioner?

Skattekontot stäms av varje månad och kontoutdrag skapas om annat än inbetalning eller ränta har bokförts på skattekontot, men kontoutdraget skickas ut automatiskt bara i samband med att

 • betalningsuppmaning eller betalningskrav framställs
 • slutlig skatt bokförs på skattekontot
 • utbetalning sker vid månadsavstämning
 • skulden överlämnas för indrivning till Kronofogden eller att det har skett andra transaktioner mellan Kronofogden och skattekontot.

Kan man använda Coinbase i Sverige?

Amerikanska Coinbase är en av världens största handelsplatser för kryptovalutor. Här kan du enkelt köpa och sälja Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) och många fler kryptovalutor.

Idag är Coinbase ett av världens största Bitcoin-företag med fler än 20 miljoner användare i över 30 länder, inklusive Sverige. Det är ett företag med mycket hög säkerhet, god finansiering och stor pålitlighet på kryptomarknaden. Coinbase har fokus på att bygga säkra produkter med hög användarvänlighet. Coinbase är en av de högst rankade aktörerna på våra listor av Kryptobörser/handelsplatser, man har låga avgifter, bra kundservice och egen wallet bland annat. Som svensk kan du lika gärna ha konto på Coinbase eller eToro som på svenska aktörer. De utländska har större utbud, minst lika bra säkerhet och lägre avgifter än de svenska. Läs mer om Coinbase här

Har Skatteverket tillgång till Binance?

Ja, om du har sålt krypto eller bytt kryptovaluta på Binance förväntas du betala skatt på vinsten. Enligt svenska skatteregler är inkomster från kryptohandel beskattningsbara och det är viktigt att deklarera dessa till Skatteverket. Enligt Binance regler är skattesatserna på vinst 30 %.

Detta innebär att om du har gjort en vinst på din kryptohandel på Binance, ska du betala 30% av denna vinst i skatt. Du kan dock dra av förluster upp till 70% när du deklarerar till Skatteverket. Binance erbjuder en lång lista av tjänster och många av dessa är beskattningsbara, så det är viktigt att vara medveten om skatteregler och uträkning av skatt på din kryptohandel på Binance.

Är det lagligt att mina Bitcoin i Sverige?

Som artikeln Hur fungerar Bitcoin? förklarar så genereras nya bitcoin varje gång ett nytt block skapas, i snitt var tionde minut. Just nu genereras 6,25 bitcoins för varje block (denna siffra halveras ungefär var fjärde år) och dessa tillfaller den som lyckas skapa blocket. Utöver detta får också skaparen alla de transaktionsavgifter som bifogats de transaktioner som tas med i blocket.

Att skapa ett block är ett trial-and-error-arbete där det gäller att hitta ett hashvärde som är tillräckligt litet, så ju fler hashvärden du hinner räkna ut under en viss tid desto större chans att vara den som skapar nästa block.

Eftersom så mycket datorkraft över hela världen tävlar om detta så kommer det att väldigt lång tid innan du lyckas skapa ett block, om du ens lyckas under din livstid. De allra flesta väljer därför att gå med i en s.k. mining pool, där man tillsammans går ihop med sin datorkraft och delar på utdelningen när någon i poolen lyckas skapa ett block.

Hur mycket pengar får man ta emot från utlandet utan att skatta?

Bestämmelserna om kontrolluppgifter för betalningar till och från utlandet finns i 23 kap. 1 § SFL. Uppgiftsskyldighet för sådana betalningar har funnit sedan valutaregleringarna försvann i slutet av 1980-talet. Uppgifterna lämnas i första hand för Skatteverkets kontrolländamål. Regeringen anser att uppgifterna är ett bra hjälpmedel i Skatteverkets granskningsverksamhet (prop. 2008/09:44 s. 20). Uppgifterna som uppgiftslämnarna ska lämna skiljer sig åt vad det gäller betalningar till och från utlandet. Skillnaderna beror på att uppgiftslämnandet ska bli mindre betungande för uppgiftslämnarna.

Den som förmedlar en betalning är kontrolluppgiftsskyldig och ska lämna en kontrolluppgift. Någon egentlig definition vad förmedla innebär finns inte. Regering anger att den som har varit mellanhand i en valutatransaktion får anses ha förmedlat en betalning (prop. 1992/93:65 s. 31). Det här innebär att det är den som faktiskt genomför själva betalning till ett annat land eller tar emot pengar från ett annat land som är uppgiftsskyldig. I många fall innebär detta en bank eller annat betaltjänstföretag.

Skatteverkets uppfattning är därför att det inte finns någon kontrolluppgiftsskyldighet för en advokatbyrå om utlandsbetalningar som de förmedlar via klientmedelskonton. Denna skyldighet gäller istället för den som förmedlar betalningar till och från utlandet. Däremot är advokatbyrån skyldig att till betalningsförmedlaren lämna alla de uppgifter som behövs för att betalningsförmedlaren ska kunna lämna uppgifterna (34 kap. 8 § SFL).

Har Skatteverket koll på bankkonton?

När en person dör övergår alla tillgångar och skulder som personen hade till ett dödsbo. 

Här hittar du grundläggande information om dödsbon och om hur du gör med kontakten med banker och försäkringsbolag, frågor som vi är specialiserade på.

Mer omfattande information om dödsbon kan du bland annat hitta hos Skatteverket och i Efterlevandeguiden. Behöver du hjälp med att ta hand om ett dödsbo eller har frågor som gäller bouppteckningar och arvskiften med mera kan du behöva kontakta en jurist som arbetar med arvsfrågor.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är svårt att säga om du ska skatta dessa 9000kr du fått av en kompis utan att veta bakgrunden till varför du fick dem. Är dessa 9000kr bara en gåva så behöver du inte skatta på dem (8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229). Om det är så att du utfört ett arbete åt din vän eller sålt något åt honom eller henne så hänför sig dessa pengar antingen till inkomstslaget tjänst, näringsverksamhet eller kapital 10, 13 respektive 41 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Det innebär att dessa ska beskattas genom att summan tas upp i din deklaration. Så för att ge svar på din fråga det beror på om pengarna är en gåva, hänför sig till ett arbete eller försäljning. Om de hänför sig till en försäljning så ska de endast skattas om du gjort en vinst genom försäljningen.

Hur kan jag ta ut mina pengar från Coinbase?

To cash out your funds, you first need to sell your cryptocurrency for cash, then you can either transfer the funds to your bank or buy more crypto. There's no limit on the amount of crypto you can sell for cash.

Click Buy / Sell

Är krypto lagligt i Sverige?

Enligt ett förhandsavgörandet i högsta förvaltningsdomstolen har det klargjorts att handel med kryptovalutor, ur ett skatteperspektiv inte ska jämföras med utländsk valuta eller värdepapper. Kryptovalutor ska istället behandlas enligt bestämmelserna om andra tillgångar i 52 kap. inkomstskattelagen. Detta innebär att avyttring av bitcoin ska redovisas som kapitalvinst. En avyttring sker om du:

 • Säljer kryptovaluta mot en fiat valuta (Kronor, Euro, USD mm)
 • Nedan går vi igenom olika situationer och hur de beskattas.

  Du som privatperson ska alltid betala skatt på inkomster från mining av bitcoin och andra kryptovalutor. Normalt beskattas dessa som inkomst av tjänst (hobby) och i enskilda fall kan dessa inkomster beskattas som inkomst från näringsverksamhet.

  Kriterier för att det ska klassas som näringsverksamhet är att verksamheten drivs under en längre period på ett professionellt sätt med utrustning anpassad för mining. Samt att det förväntas att verksamheten ska generera vinst och att kapaciteten antas kunna generera 25 bitcoin eller mer årligen.

  Kan Skatteverket se mitt bankkonto?

  Om det uppstår ett överskott på ditt skattekonto, och du har anmält ett mottagande bankkonto, får du en automatisk utbetalning i följande fall:

  Utbetalningen görs först när samtliga moms-, arbetsgivar- och punktskattedeklarationer lämnats för redovisningsperioden.