:

Vad är vederlagsfria teckningsoptioner?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är vederlagsfria teckningsoptioner?
 2. Vad händer om jag inte utnyttjar teckningsoptioner?
 3. Måste man utnyttja teckningsoptioner?
 4. Vad är skillnad mellan teckningsrätt och teckningsoption?
 5. Vad menas med vederlagsfri?
 6. När ska man sälja teckningsoptioner?
 7. Kan man köpa och sälja teckningsoptioner?
 8. Vad kännetecknar en uniträtt?
 9. Vad händer om jag inte säljer mina teckningsrätter?
 10. Vilken aktie ska man köpa A eller B?
 11. Vad är skillnad på B och D aktie?
 12. Vad är teckningsrätter och teckningsoptioner?

Vad är vederlagsfria teckningsoptioner?

En emission av teckningsoptioner (TO) sker i form av så kallade units. En unit innehåller en eller flera aktier och en eller flera teckningsoptioner. Teckningsoptionen ger man ut som ett incitament för att få allmänheten att teckna aktier i bolaget. Själva emissionen sker sedan i två steg. Först registreras utgivandet av teckningsoptionen och då får du som är aktieägare i bolaget units inbokade på ditt konto. Det går även att köpa teckningsoptioner på börsen. I det här skedet förändras inte aktiekapitalet, utan det sker först senare om innehavaren väljer att utnyttja sin teckningsoption.

Villkoren för teckningsoptionen finns att hitta på företagets hemsida och i prospektet som är kopplat till emissionen. Där kan du se under vilket eller vilka tillfällen i framtiden du har möjlighet att omvandla teckningsoptionerna och till vilket pris, och vilka andra villkor som ska gälla vid en eventuell framtida aktieteckning.

Vad händer om jag inte utnyttjar teckningsoptioner?

Teckningsperioden för att teckna nya B-aktier i Medimi AB genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 6 löper från och med den 5 juni 2023 till och med den 16 juni 2023.

Måste man utnyttja teckningsoptioner?

Som vi skrivit om tidigare har de allra flesta svenska bolag för få aktier, och har ni det är det hög tid att göra en uppdelning (split) innan ni ställer ut optioner. Lämpligt antal aktier är 5 miljoner om man har ett bolag med 50 000 kronor i aktiekapital, vilket ger ett kvotvärde på 0,01 kr. Visserligen går det att göra uppdelningen efter att optionsprogrammet skapats, men det blir väsentligt mer rörigt, både vid inlösen och senare vid deklarationen. Det går att göra anmälan om uppdelning i samma ärende hos Bolagsverket, så bolaget behöver inte betala dubbel anmälningsavgift. Uppdelning av aktier är ett bolagsstämmobeslut som innebär att man ändrar antalet aktier i bolagsordningen.

Se samtidigt över att antalet optioner, när de görs om till aktier, ryms inom bolagsordningens gränser. Bolagsordningen talar om hur många aktier man lägst och högst får ha, och förhållandet är som mest 1:4, dvs om du startar ett bolag med 5 000 000 aktier så får det högst ha en övre gräns på 20 000 000 miljoner. Om bolaget inte gjort väldigt stora nyemissioner, eller satt gränserna snävare brukar man inte behöva göra någon ändring, men kolla alltid; annars kan registreringen stoppas.

Nästa steg är att kolla om styrelsen har mandat att fatta beslut eller om det krävs en bolagsstämma. Ett bemyndigande är ett beslut som en bolagsstämma fattar och som ger styrelsen rätt att ge ut teckningsoptioner (eller aktier och konvertibler).

Om du använder vår plattform kan du se om det finns ett bemyndigande registrerat. Efter inloggning, välj "Översikt", sedan "Ärenden" och längst ned ser du registrerade "Bemyndiganden":

Gör en lista på de som ska få köpa optionerna. Både privatpersoner och företag kan vara köpare. Bestäm hur många optioner som varje köpare ska erbjudas och att summan ryms inom det totala antalet.

En option har en viss löptid, dvs en tid innan vilken man behöver bestämma sig för om man vill utnyttja optionen. Ju längre löptid, desto längre tid har bolaget på sig att öka i värde innan man bestämmer sig för att lösa in optionen till aktie. För den som har optionen är det alltså en fördel med så lång löptid som möjligt. Tyvärr gör längre löptid att priset på optionen stiger. Mindre än tre år är sällan tillräckligt med tid, och längre än fem år blir oftast för dyrt.

Vad är skillnad mellan teckningsrätt och teckningsoption?

För att beräkna det teoretiska värdet pt av en teckningsrätt måste man först beräkna värdet pe av en aktie efter nyemissionen.

där Ve är det totala (teoretiska) värdet efter emissionen och Ne är det totala antalet aktier efter emissionen (dvs antalet gamla aktier plus antalet nyemitterade aktier).

Det totala (teoretiska) värdet efter emissionen beräknas enligt följande formel, där Ni är antalet aktier före emissionen, pi är värdet per aktie före emissionen (dvs marknadsvärdet per aktie, inte kvotvärdet), Nn är antalet nyemitterade aktier och pn är teckningspriset (dvs priset på de nyemitterade aktierna):

Vad menas med vederlagsfri?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna en handelsregisteranmälan. Läs mer om att underteckna en e-anmälan på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga (auktorisera) en utomstående person att lämna in e-anmälan. Läs mer om befullmäktigande på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

När ska man sälja teckningsoptioner?

En emission av teckningsoptioner (TO) sker i form av så kallade units. En unit innehåller en eller flera aktier och en eller flera teckningsoptioner. Teckningsoptionen ger man ut som ett incitament för att få allmänheten att teckna aktier i bolaget. Själva emissionen sker sedan i två steg. Först registreras utgivandet av teckningsoptionen och då får du som är aktieägare i bolaget units inbokade på ditt konto. Det går även att köpa teckningsoptioner på börsen. I det här skedet förändras inte aktiekapitalet, utan det sker först senare om innehavaren väljer att utnyttja sin teckningsoption.

Villkoren för teckningsoptionen finns att hitta på företagets hemsida och i prospektet som är kopplat till emissionen. Där kan du se under vilket eller vilka tillfällen i framtiden du har möjlighet att omvandla teckningsoptionerna och till vilket pris, och vilka andra villkor som ska gälla vid en eventuell framtida aktieteckning.

Kan man köpa och sälja teckningsoptioner?

Till skillnad från vanliga standardiserade optioner är det ett aktiebolag som ger ut teckningsoptioner som riktas till befintliga aktieägare i proportion till deras aktieandel.

Det är vanligt att bolag i uppstartsfasen ger ut teckningsoptioner för att få in kapital till bolaget eftersom banklån kan vara svåra att få då man oftast inte redovisar vinster under den första perioden. En annan anledning kan vara att man vill dra ned på skuldsättningen i bolaget genom att öka det egna kapitalet och minska skulderna.

Vad kännetecknar en uniträtt?

Det används många specifika och komplexa termer i finansbranschen. Nedan har vi försökt lista och förklara de mest vanligt förekommande begreppen i samband med vårt arbete. Vi hoppas det kan komma till hjälp!

Förklaringar/ordlista

Vad händer om jag inte säljer mina teckningsrätter?

När ett företag gör en nyemission har du som aktieägare oftast förtur till att vara med och teckna aktier i den. Därför får du teckningsrätter med vilka du kan köpa nya aktier. Vill du inte det kan du sälja teckningsrätterna.

Men det finns olika typer av nyemissioner. Det kan vara en ren nyemission, där vem som helst kan teckna aktier, men det finns också företrädesemission (i vilken du som aktieägare får företräde till de nya aktierna genom teckningsrätterna) och riktad emission.

Vilken aktie ska man köpa A eller B?

Genom att köpa aktier i ett bolag så blir du delägare. Som delägare ska du också få vara med och bestämma i vilken riktning bolaget ska gå. Det kan du göra genom rösträtter. 

Skillnaden mellan A och B-aktier är antalet rösträtter som aktieägaren är berättigad till. Det är alltså inflytandet över bolaget som skiljer A och B-aktier åt. 

Det vanligaste är att en A-aktie är värd tio gånger mer rösträtter än en B-aktie. En B-aktie ger då alltså oftast berättigande till 1 rösträtt per B-aktie. Medan en A-aktie ger rätt till 10 stycken rösträtter per A-aktie. 

Aktier ges ut av bolag för att få in pengar för att kunna finansiera olika saker. Detta gör man genom något som kallas nyemission.

De som har grundat bolaget ger ut aktier till investerare. Dock vill man ju som grundare ofta ha kvar kontrollen över bolaget. Det kan man få genom att ge ut aktier som har mindre antal rösträtter. 

Det man gör då är att man ger ut B-aktier, vilket leder till att grundarnas och andra aktieägares aktier blir mindre värda i form av ägarandel av bolaget. När aktierna blir fler i ett bolag så representerar ju varje aktie en mindre del av bolaget än vad det gjorde innan. Det är det som händer när B-aktierna ges ut, grundarna minskar sin ägarandel i bolaget. 

Vad är skillnad på B och D aktie?

När det kommer till olika typer av aktier kan det ibland vara svårt att veta varför jag valt det ena framför det andra. Här kommer en fråga som handlar om varför jag valt SBB D framför SBB B.

Hej!

Vad är teckningsrätter och teckningsoptioner?

Teckningsrätter (förkortas TR) ger dig som innehavare rätt, men inte skyldighet, att teckna nya aktier i en nyemission till ett förutbestämt pris.

Det främsta syftet med teckningsrätter är att ge aktieägarna i bolaget som genomför en nyemission en möjlighet att köpa ytterligare aktier före andra investerare, så kallad företrädesrätt, och därmed bibehålla samma ägarandel i bolaget som innan emissionen.