:

Är Boliden köpvärd?

Innehållsförteckning:

 1. Är Boliden köpvärd?
 2. Vad händer med inlösenaktier?
 3. När utdelning Boliden 2023?
 4. Kan man använda schablonmetoden på inlösenaktier?
 5. Vilka aktier ger utdelning 2023?
 6. Varför sjunker Boliden?
 7. Vem är ägare till Boliden?
 8. Hur deklarerar man inlösen av aktier?
 9. Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2023?
 10. När får jag min utdelning?
 11. Hur deklarerar jag inlösen aktier?
 12. Varför är SSAB så lågt värderat?
 13. Vad är Boliden inlösen aktie?

Är Boliden köpvärd?

Vid cirka kvart över tolv hade storbolagsindexet OMXS30 stigit 0,7 procent till 2.308 och aktier för 7 miljarder kronor var omsatta på Stockholmsbörsen. Ute på de ledande Europabörserna återfanns index i Frankfurt och Paris strax under oförändrade nivåer medan Londonbörsen var i det närmaste oförändrad.

Under måndagskvällen meddelades att låsbolaget Assa Abloy har fått godkännande från Mexikos konkurrensrättsmyndighet avseende förvärvet av HHI. Bolaget ingick i början av maj ett förlikningsavtal med amerikanska justitiedepartementet som innebar att DOJ lade ner sitt motstånd mot förvärvet, som väntas slutföras i slutet av juni i år.

Vad händer med inlösenaktier?

Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för sin bedömning av hur man ska beräkna gränsbeloppet vid indragning (inlösen) av en kvalificerad aktie. Ställningstagandet avser inlösen av del av ett innehav av aktier som före inlösen var av samma slag och sort. Nedan följer en kort redogörelse.

Vinst som uppkommer vid minskning av aktiekapitalet genom indragning (inlösen) av aktier behandlas som utdelning (57 kap. 2 § första stycket IL).

Vinsten beräknas enligt de vanliga kapitalvinstreglerna. Det är denna framräknade vinst som ska behandlas som utdelning när man tillämpar bestämmelserna i 57 kap. IL. Eftersom vinsten uppkommer på de aktier som löses in så får den anses höra till dessa aktier även när den behandlas som utdelning.

När utdelning Boliden 2023?

Här hittar du en lista över alla kommande aktieutdelningar på börsen. Du kan också söka direkt på bolag och få svar på när de har en aktieutdelning.

Tips! Jämför och hitta bästa sparräntan för ditt kapital >>

Kan man använda schablonmetoden på inlösenaktier?

Banker och kreditinstitut lämnar kontrolluppgift när du sålt sälj-, inlösen-, tecknings- eller uniträtter. På kontrolluppgiften får du information om ersättningen för rätterna efter avdrag för försäljningsprovision (courtage), hur många sälj-, inlösen-, tecknings- eller uniträtter du sålt och namnet på rätterna.

Vilka aktier ger utdelning 2023?

Det är stökiga tider på börsen just nu. Räntehöjningscykler, hög inflation och höga energipriser är tre exempel på klart påverkande faktorer för företagsverksamheter framgent. Detta är faktorer som kan göra det svårt för bolagen att prognostisera för framtiden. Sedan kan just påverkan från energipriserna vara något avtagande redan.

Börsen har varit volatil, men haft en stark period sedan lägstanoteringen i slutet på september förra året. I perioder av räntehöjningar så har exempelvis fastighetsbolagsaktier haft det särskilt tufft, där direktavkastningen i många fall kommit upp en hel del. I fallet kring fastighetsbolagen blir det klart intressant att se om bolagen kan behålla direktavkastningen i situationen där kostnaderna för exempelvis obligationer går uppåt.

Några saker som kan vara värt att tänka på är att i osäkra tider som nu, kan kursen i bolagens aktier röra sig mycket och direktavkastningsnivåerna därefter. Vidare kan utspel och reglementen från regelsättande aktörer påverka hur stor utdelning bolagen får lämna, exempelvis bankernas regler för utdelningar i relation till pandemistöd. En ytterligare sak som kan vara värt att ha i åtankte är att ett bolag exempelvis kan tycka att utsikterna för 2023 är osäkra. Bolaget kan därför välja att sänka eller helt dra in utdelningen för att behålla lite utrymme för exempelvis minskat kassaflöde i verksamheten.

Varför sjunker Boliden?

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Love Strandberg

Tillhandahållare av innehåll: Bonnier Business Media Sweden AB, 105 16 Stockholm, org. nr 556468-8892.

Vem är ägare till Boliden?

Styrelsen är utsedd av Bolidens aktieägare för att ytterst ansvara för bolagets organisation, förvaltning och vara beslutsfattande. Styrelseordföranden leder styrelsens arbete, säkerställer att styrelsens beslut, instruktioner och anvisningar genomförs och följs samt ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete. Styrelsen utses på Bolidens årsstämma och tillsammans med verkställande direktör leder företaget i Bolidens aktieägares bästa intresse. 

Varje styrelsemöte inleds med en genomgång av verksamheten och av aktu­ellt säkerhetsläge samt hållbarhetsfrågor. I tillägg till dessa och andra verksam­hetsrelaterade frågor finns årligen återkommande ärenden: hållbarhets- och säkerhetsfrågor, genomgång av verk­samheten, investeringar, efterkalkyler och temapunkter. 

Hur deklarerar man inlösen av aktier?

Om ett bolag har en stark finansiell ställning kan det vara en idé att anpassa balansräkningen till en mer effektiv kapitalstruktur, vilket kan göras genom att köpa tillbaka sina egna aktier.

En inlösen av aktier kan ses som en typ av utdelning till aktieägarna. Anledningen till att man vill göra en inlösen av aktier istället för, eller utöver, en vanlig kontant utdelning är att det kan vara skattemässigt mer fördelaktigt för vissa aktieägare. Det gynnar framförallt utländska investerare givet att de säljer inlösenaktierna på marknaden i stället för att låta dem gå till inlösen. Att låta dem gå till inlösen innebär annars att de måste betala svensk kupongskatt på hela inlösenbeloppet, alltså att den beskattas som en svensk utdelning.

Skillnaden mellan att göra inlösen av aktier och återköp av aktier är att vid det senare är det enbart de aktieägare som säljer sina aktier som deltar, medan en inlösen innebär att samtliga aktieägare deltar. Om syftet är att bolagets aktieägare ska få sin andel av det likvida belopp som skiftas ut, är det viktigt att alla deltar.

Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2023?

Förenklingsregeln utgår ifrån en schablon motsvarande 2,75 inkomstbasbelopp. För utdelning 2023 uppgår gränsbeloppet enligt förenklingsregeln till 195 250 kronor, oavsett löneuttag.

Förenklingsregeln kan bara nyttjas i ett bolag och att schablonbeloppet beräknas utifrån ägarens andel i bolaget. Är ni flera ägare till ett bolag så fördelas schablonbeloppet utifrån ägarandel.

När får jag min utdelning?

Om du vill köpa aktien för att ta del av aktieutdelningen så måste du köpa aktien bankdagen innan X-dagen, på så kallat Ink-dagen.

Om du vill sälja aktien men fortfarande säkerställa att få aktieutdelningen så kan du sälja aktien först på X-dagen.

Hur deklarerar jag inlösen aktier?

Banker och kreditinstitut lämnar kontrolluppgift när du sålt sälj-, inlösen-, tecknings- eller uniträtter. På kontrolluppgiften får du information om ersättningen för rätterna efter avdrag för försäljningsprovision (courtage), hur många sälj-, inlösen-, tecknings- eller uniträtter du sålt och namnet på rätterna.

Varför är SSAB så lågt värderat?

Låt oss börja med att resonera lite kring vad innebörden av en köpvärd aktie är – hur vet man egentligen om en aktie är köpvärd eller inte? Det finns ingen direkt enhetlig benämning av hur man ska definiera vad en köpvärd aktie är, utan det är kanske snarare något som ligger i betraktarens ögon och beroende på vilken typ av strategi man använder för att hitta aktier till sin portfölj.

En köpvärd aktie för en typ av investerare behöver inte alls anses vara köpvärd för en annan investerare, då dessa kan ha helt olika investeringsstrategier som skiljer sig markant åt i termer av exempelvis tidshorisont, frekvens eller inriktning. En definition som nog de flesta investerare kan skriva under på är att en köpvärd aktie är en aktie där man ser hög sannolikhet för en stigande aktiekurs / positiv avkastning inom given tidshorisont – men som alltid måste det också ställas mot risken i investeringen!

Vad är Boliden inlösen aktie?

Den 25 april 2023 beslutade årsstämman i Boliden såsom tidigare offentliggjorts om ett automatiskt inlösenförfarande innefattande en uppdelning av Bolidens aktier, s.k. aktiesplit 2:1, varvid en befintlig aktie delas i två aktier. Aktiespliten har under maj 2023 genomförts och till följd därav har antalet aktier och röster i Boliden ökat med 273 511 169.

Per den 31 maj 2023 uppgår antalet aktier och röster i Boliden till 547 022 338. De aktier som tillkommit genom aktiespliten kommer dock att dras in under juni 2023 som ett led i inlösenförfarandet, varefter antalet aktier och röster i bolaget åter kommer att uppgå till 273 511 169.