:

Vad är en inventarie?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en inventarie?
 2. När skriver man av inventarier?
 3. Är gardiner inventarier?
 4. Får man skriva av inventarier på 3 år?
 5. Är möbler inventarier?
 6. Hur räknar man ut inventarier?
 7. Vad händer när en inventarie är avskriven?
 8. Hur bokför man inventarier?
 9. Hur bokför man en inventarier?
 10. Was ist ein Inventar?
 11. Was ist der Unterschied zwischen einer Bilanz und einem Inventar?
 12. Was versteht man unter Inventar-Nummer?
 13. Was ist ein Inventarium?

Vad är en inventarie?

Det finns olika slags inventarier, t ex:

Eftersom ett inventarium har en ekonomisk livslängd på flera år ska inköpet inte kostnadsföras direkt. Utgiften ska istället delas upp på så många år som motsvarar den beräknade ekonomiska livslängden. Detta kallas att göra avskrivningar enligt plan (planmässiga avskrivningar).

När skriver man av inventarier?

Löpande avskrivning kan göras varje månad för att möjliggöra kontinuerlig uppföljning av företagets ställning och resultat, framför allt om avskrivningarna uppgår till större belopp. Vid en nyttjandeperiod på t.ex. fem år (dvs. avskrivning med 20 % årligen) kan en tolftedel (1,67 %) kostnadsföras månadsvis med en bokföringsorder eller via automatkontering. Samma konton används som nedan under Bokslut.

Är gardiner inventarier?

Är ingen expert på bokföring men det låter troligt. Hittade denna texten vid en sökning: [i][b]5410 Förbrukningsinventarier[/b] På detta konto debiteras kostnader för täcken, kuddar, filtar, överkast, gardiner, mattor, möbler, kontorsinventarier inklusive datorer och annan elektronisk utrustning, mötesutrustning m m. Periodisering bör ske över flera månader. Vi behov kan kontot underindelas för olika avdelningar eller olika varuslag.[/i] [i][b]4460 Förbrukningsmaterial restaurang[/b] På detta konto redovisas förbrukningsmaterial som ingår i restaurangprodukten, till exempel servetter (ingår i måltiden), tvätt av linnedukar (ingår i måltiden) och andra varor och tjänster som inte är mat eller dryck.[/i]

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. Klicka här för att registrera dig som medlem.

Får man skriva av inventarier på 3 år?

Något förenklat kan man säga att en avskrivning är ett sätt att dela upp utgiften för en ny tillgång på hela den tid som den ska användas/nyttjas i bolaget.

Tänk dig ett åkeri som köper en ny lastbil för en miljon kronor (utgift)  som de planerar att använda i fem år. Om de skulle ta upp hela kostnaden för lastbilen i bokföringen det första året skulle vinsten minska ordentligt, de kanske till och med skulle göra en förlust. Nästkommande fyra år skulle de istället inte ha någon kostnad alls för sin lastbil.

Det här är inte skattemässigt tillåtet, och för att få en jämnare och mer rättvisande fördelning av kostnaden gör man avskrivningar på sina inventarier. I exemplet med lastbilen skulle det innebära att man istället bokför 200 000 kronor som kostnad varje år, det vill säga en miljon kronor fördelat på 5 år.

Det vill säga även om företaget betalar hela lastbilen på en gång så sprider man i bokföringen ut kostnaden över flera år. På så vis speglar resultaträkningen hur företaget nyttjar resursen.

Är möbler inventarier?

Inom kategorin finns bland annat kontorsmöbler, leksaker, tavlor och konst, mattor och andra textilier.

För samhällsviktig verksamhet, kan tillgången till vissa möbler, exempelvis inom sjukvården vara viktig för att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet. För annan verksamhet kan tillgången till möbler och andra inventarier ha större eller mindre konsekvenser. Man bör i förarbetet till upphandlingen identifiera eventuella risker för försörjningsstörningar, bland annat utifrån ett förändrat klimat, om upphandlingen görs inom vad som kan anses vara samhällsviktig verksamhet och om inte, vilka andra konsekvenser störningar i försörjningen kan få.

Hur räknar man ut inventarier?

När du köper inventarier eller maskiner bokförs de som tillgångar, anläggningstillgångar närmare bestämt. Det innebär att det inte uppstår någon kostnad vid köpet. Men de flesta inventarier och maskiner minskar i värde, vilket innebär en kostnad i företaget. Den kostnaden redovisar du genom att göra avskrivningar på inventarier och maskiner.

Avskrivningar är alltså kort och gott när du delar upp kostnaden för en tillgång över en längre tid. Anledningen att vi gör det är att redovisningen ska ge en bättre bild av verkligheten. När man beräknar tiden pratar man om ekonomisk livslängd, vilket betyder den tiden du beräknar att använda tillgången i verksamheten.

Exempel: Du äger en entreprenad och köper en asfaltsläggare som du kommer använda under fem år. Eftersom det är en materiell tillgång som används över en tid så bokförs den som en tillgång i verksamheten, köpet innebär därigenom inte en kostnad i sig.

Vad händer när en inventarie är avskriven?

och lösöre i din verksamhet är det bäst att sälja sakerna – både ur hållbarhets- samt ekonomisk synpunkt. Du kan även skänka till välgörande ändamål. Vissa välgörenhetsorganisationer erbjuder, vid större partier, även upphämtning.

För inventarier och lösöre som ej går att sälja bör det återvinnas i så hög grad som möjligt. Farligt avfall ska hanteras på korrekt sätt. Här finns mer information: Avfall, farligt avfall (naturvardsverket.se)

Hur bokför man inventarier?

Inventarie eller förbrukningsinventarie - vad är skillnaden egentligen? Vilka belopp är det som gäller och hur påverkar det mitt resultat om jag bokför det på olika sätt? Låt mig ge dig några enkla tips på hur du kan tänka. 

En inventarie är ett större inköp för stadigvarande bruk, det vill säga – det ska användas i verksamheten och inte säljas vidare. En inventarie klassas som en anläggningstillgång i balansräkningen och kostnadsförs över tiden (årligen) genom avskrivning. 

Hur bokför man en inventarier?

Alla inköp av utrustning och inventarier ska göras i enlighet med GUs regler för inköp och upphandling av varor och tjänster. Vid beslut om inköp av utrustning/inventarier behöver man ta ställning till om inköpet ska redovisas som anläggningstillgång, stöldbegärlig korttidsinventarie som ska registreras i anläggningsregistret eller ej stöldbegärlig inventarie som inte behöver registreras i anläggningsregistret.

Ett inköp som uppfyller kraven för att redovisas som anläggningstillgång (se Beskrivning av anläggningar/inventarier) konteras med konto 10001. Verksamhet är alltid 7099.

Was ist ein Inventar?

Das BGB übernahm das Inventar im Januar 1900 auch im Zusammenhang mit der Erbschaft als Nachlassverzeichnis. Nach § 1993 BGB ist der Erbe berechtigt, ein Verzeichnis des Nachlasses (Inventar) beim Nachlassgericht einzureichen (Inventarerrichtung). Es enthält alle Nachlassgegenstände und Nachlassverbindlichkeiten ( § 2001 Abs. 1 BGB).

Was ist der Unterschied zwischen einer Bilanz und einem Inventar?

Ähnlich wie die Bilanz gibt das Inventar Aufschluss über die Vermögens- und Schuldenlage eines Unternehmens. Der Unterschied zur Bilanz liegt darin, dass das Inventar wesentlich umfangreicher und detaillierter ist. Grundsätzlich kann die Bilanz als verkürzte Form des Inventars betrachtet werden.

Was versteht man unter Inventar-Nummer?

Inventar in Betrieben oder Schulen der DDR wurde als Volkseigentum durch einen solchen Aufkleber mit Inventar-Nummer kenntlich gemacht. Das Inventar ( lateinisch inventarium „Gesamtheit des Gefundenen“) ist im Rechnungswesen ein Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände und Schulden eines Unternehmens zu einem bestimmten Stichtag.

Was ist ein Inventarium?

Es handelte sich um eine gesetzliche Frist, innerhalb der die Erben von diesem Recht Gebrauch machen mussten. Das Inventarium tauchte im Spätmittelalter Deutschlands erstmals in den Nürnberger Stadtrechtsreformation ab auf, die es als „benennung und beschreibung der habe“ erklärte.