:

Kan man vara anställd i en ideell förening?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man vara anställd i en ideell förening?
 2. Får man lön i en ideell förening?
 3. Vem är arbetsgivare i en ideell förening?
 4. Vilka inkomster är skattefria ideell förening?
 5. Kan en ideell förening betala ut lön?
 6. Vilka regler gäller för ideella föreningar?
 7. Vem är firmatecknare i en ideell förening?
 8. Hur får ideella föreningar pengar?
 9. Hur mycket skatt betalar en ideell förening?
 10. Vad får man betalt för att sitta i styrelse?
 11. Är styrelsearvode lön?
 12. Vem ansvarar för skulderna i en ideell förening?
 13. Måste man ha ett årsmöte i en ideell förening?
 14. Hur mycket bidrag får en förening?

Kan man vara anställd i en ideell förening?

En enkel regel att utgå ifrån är att en ideell förening inte kan bedriva näringsverksamhet

som ger medlemmarna ekonomisk vinst. Men föreningen kan bedriva näringsverksamhet om pengarna går tillbaka till exempelvis idrottsverksamheten som finns för ungdomarna på orten.

Får man lön i en ideell förening?

Fremia.se sparar information på din enhet via kakor för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad information. Du väljer vilka typer av kakor som du accepterar, utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Vem är arbetsgivare i en ideell förening?

Ni behöver inte betala arbetsgivaravgifter eller dra skatt på ersättningar under 26 250 kronor per idrottsutövare under år 2023 och 24 150 kronor 2022. Det gäller för ideella föreningar som främst ägnar sig åt idrottslig verksamhet. Föreningen ska ha ett syfte som är till nytta för allmänheten, en öppen medlemsantagning och en verksamhet som bidrar till att stödja föreningens syfte.

Ni ska alltså betala arbetsgivaravgifter och dra skatt på hela beloppet om ersättningen, per idrottsutövare, sammanlagt är 26 250 kronor eller mer under 2023.

Traktamenten, bilersättningar eller andra kostnadsersättningar som idrottsutövaren får göra avdrag för ska inte räknas med i beloppet.

Vilka inkomster är skattefria ideell förening?

Moms och skatter Moms är ett annat ord för Mervärdesskatt. Moms är en skatt som näringsidkare tillför kostnaden för en vara eller tjänst. I Sverige är momsen 25 procent av priset på de allra flesta varor. Det vill säga att en näringsidkare lägger på 25 procent av kostnaden av en vara eller tjänst, på priset. De 25 procent av varan eller tjänsten går sedan till staten.

Föreningar med ideell verksamhet har inkomster som inte är skattepliktiga. Sådana inkomster är medlemsavgifter, bidrag och gåvor som avser den ideella verksamheten. Allmännyttiga ideella föreningar beskattas bara för fastighets- och rörelseinkomster. Förutom den ideella verksamheten är även kapitalinkomster som räntor, utdelningar och kapitalvinster skattefria.

Kan en ideell förening betala ut lön?

beräknas av Skatteverket utifrån de uppgifter som ni uppger i ansökan via Skatteverkets e-tjänst på verksamt.se, eller de uppgifter ni lämnat i blanketten "Företagsregistrering". Därefter betalar ni in preliminär skatt med lika stora delar varje månad under beskattningsåret, normalt den 12:e varje månad. Inbetalningarnas storlek varierar därför inte med resultatet för respektive månad. Den preliminära skatten utgörs av inkomstskatt.

Vilka regler gäller för ideella föreningar?

Nedanstående gäller även för registrerade trossamfund.

En ideell förening kan vara bokföringsskyldig enligt 2 kap. bokföringslagen. När ideella föreningar är bokföringsskyldiga, vad bokföringsskyldigheten innebär och hur den löpande bokföringen ska avslutas beskrivs i informationsskriften Ideella föreningar m.fl. – Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas.

Vem är firmatecknare i en ideell förening?

Att vara kassör i en ideell förening innebär många gånger en ganska stor arbetsbelastning. Den som blir förtroendevald till detta uppdrag bör ha ett stort intresse och engagemang i föreningen. Kassören bör även ha erfarenhet av eller kunskap om förhållandet mellan ekonomi och verksamhet i föreningslivet.

Kassören har hand om de övergripande ekonomiska uppgifterna. Man kan säga att kassören förvaltar föreningens ekonomiska tillgångar. Kassören är ansvarig att kontinuerligt informera om den ekonomiska situationen i föreningen. Beroende på föreningens storlek och dess ekonomiska omsättning, kan man välja att anställa en eller flera personer som sköter det löpande ekonomiska arbetet som bokföring, registrering av medlemsavgifter och betalning av fakturor. Kassören får i dessa fall en mer ledande funktion och även granskande av att de anställda behandlar föreningens ekonomi på det sätt som styrelsen beslutat om. I de flesta mindre föreningar har dock kassören ansvar för att skriva förslag till budget, bokföra och göra bokslut.

Hur får ideella föreningar pengar?

Välkommen till vår hjälpsida för dig som vill veta mer om vilka stiftelser eller fonder som en ideell förening kan söka bidrag från. Här samlar vi länkar till verk, organisationer, stiftelser och fonder som kan vara av nytta. Om ni som förening vill ha hjälp att söka medel så är ni även mycket välkomna att kontakta Svensk Bidragsförmedling för en kostnadsfri rådgivning. Du hittar våra kontaktuppgifter här

Först kommer några grundläggande länkar till webbplatser där det finns generell och viktig information till föreningar.

 • Sveriges Olympiska Kommitté, SOK, Läs mer här: www.sok.se
 • Riksidrottsförbundet, RF, Läs mer här: www.rf.se
 • Idrottslyftet, Läs mer här: www.svenskidrott.se/ekonomisktstod/Idrottslyftet
 • Bolagsverket, Läs mer här: www.bolagsverket.se
 • Skatteverket, Läs mer här: www.skatteverket.se
 • Jordbruksverket, Läs mer här: www.jordbruksverket.se
 • Fotbollsförbundet, anläggningsfonden, Läs mer här: http://fogis.se/anlaggningarenor/stod-kontakt/anlaggningsfonden/

Nedan finner du ett antal olika fonder och stiftelser som delar ut stipendier eller bidrag till projekt. Kontakta oss om du önskar ytterligare information om vilka möjligheter din organisation har för att få ett bidrag för ert eller era projekt.

Allmänna arvsfonden finansierar nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Två statliga myndigheter har hand om arvsfondsärenden, Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen. Läs mer om Arvsfonden här: www.arvsfonden.se

Brottsförebyggande rådet (Brå) delar årligen ut ekonomiskt stöd till utvärdering av lokalt brottsförebyggande arbete. De brottsförebyggande insatserna kan ha initierats och genomförts i samverkan med en eller flera aktörer, som till exempel mellan kommun, polis, näringsliv, civilsamhälle eller andra organisationer. Läs mer om Brottsförebyggande rådet här: https://www.bra.se/forebygga-brott/ekonomiskt-stod.html

Stiftelsen ger bidrag till medicinsk forskning med syfte att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet. Stiftelsen ger också bidrag till enskilda personer för barns eller ungdomars vård och fostran, ungdomars utbildning och vård och hjälp till åldersstigna, sjuka eller personer med funktionsnedsättning. Läs mer om Dr Félix Neuberghs stiftelse: www.felixneubergh.se

Hur mycket skatt betalar en ideell förening?

En förening som inte har F-skatt kan ändå utföra enstaka uppdrag under året. För att föreningens uppdragsgivare inte ska behöva dra skatt med 30 procent på utbetalningen ska du skicka med ett A-skatteintyg tillsammans med fakturan.

Intyget beställer du genom att skicka ett mejl till oss.

Vad får man betalt för att sitta i styrelse?

Beslutet om arvode är ett stämmobeslut. Lämpligt är att valberedningen får i uppdrag att utreda och komma med ett färdigt förslag till stämman. Det är inte oviktigt vad de som sitter i den avgående styrelsen eller föreslås till den kommande styrelsen tycker i frågan, men det är inte avgörande. Styrelseledamöterna har rent objektivt ett personligt intresse i frågan. Om föreningen saknar valberedning kan en medlem t.ex. motionera om arvodet... Förutom styrelsen kan det finnas andra som ska få arvoden. Också detta ska stämman besluta om. Valberedningen kan få ett arvode för sin insats liksom revisorerna. Inget hindrar heller att också andra beslut om arvoden fattas av stämman. Men man ska skilja på arvoden och ersättningar för arbetsinsatser. Exempelvis betalning för olika förvaltningsuppdrag är en sak för styrelsen att besluta om. När det gäller föreningar som anlitar en auktoriserad eller godkänd revisor så utgår vanligen ett arvode som avtalats mellan parterna. Stämman kan då besluta att betala ”enligt räkning”.

Beslutet ska också omfatta andra ersättningar till styrelsens ledamöter. Om exempelvis någon måste ta ledigt från arbetet för att närvara vid en besiktning, kan det vara rimligt att ge en kompensation för lönebortfallet. Däremot är inte ersättningar som styrelsen ger enskilda medlemmar för olika insatser att betrakta som arvode och ska därför inte beslutas av stämman. Det kan gälla sådant som ersättning till någon som tar hand om ett uthyrningsrum eller gym, någon som får ersättning för att vara trappombud eller gör insatser i trädgården. Detta är i princip förvaltningstjänster som styrelsen rår över och ansvarar för. Därför brukar inte heller stämman fatta beslut om att ge den typen av ersättningar.

Är styrelsearvode lön?

Styrelsearvode ska även i fortsättningen beskattas hos styrelseledamoten personligen och som inkomst av tjänst. Detta meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i en dom den 16 december. Endast enstaka styrelseuppdrag som är tidsbegränsade och specifika får faktureras via eget bolag.

Många har väntat med spänning på domen i målet mellan en advokat och Skatteverket som rör beskattning av styrelsearvode. Frågan i målet, som hamnade hos HFD i somras, gällde om advokatens arvode som styrelseordförande skulle ses som inkomst av tjänst för advokaten eller som inkomst av näringsverksamhet (tas upp som intäkt i advokatens bolag, tillika fakturautställande bolag).

Vem ansvarar för skulderna i en ideell förening?

Övrigt/annat

Hej! Jag är kassör i en Ideell förening och min fråga lyder. Kan jag bli personligt betalningsansvarig? Föreningen omfattar tre medlemmar och har stadgar. Jag har förstått att detta innebär då att föreningen är en juridisk person. Vi anordnar en festival just nu men det finns alltid risker och om alla fakturor inte skulle kunna betalas, vad händer då? En till fråga är. Hur lämnar kassören föreningen? Behövs styrelsen meddelas i förväg och måste man då ha beslutet godkänt av alla i föreningen?

Måste man ha ett årsmöte i en ideell förening?

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Din fråga rör huruvida det är ett måste för en ideell förening att ha en årsstämma eller om det är möjligt att helt och hållet hoppa över årsstämman. Om det inte skulle vara möjligt, då förstår jag det också som att du undrar hur man ska gå tillväga för att skjuta upp på årsstämman i och med att det inte i dagsläget är aktuellt med hänvisning till Corona.

Hur mycket bidrag får en förening?

Välkommen till vår hjälpsida för dig som vill veta mer om vilka stiftelser eller fonder som en ideell förening kan söka bidrag från. Här samlar vi länkar till verk, organisationer, stiftelser och fonder som kan vara av nytta. Om ni som förening vill ha hjälp att söka medel så är ni även mycket välkomna att kontakta Svensk Bidragsförmedling för en kostnadsfri rådgivning. Du hittar våra kontaktuppgifter här

Först kommer några grundläggande länkar till webbplatser där det finns generell och viktig information till föreningar.

 • Sveriges Olympiska Kommitté, SOK, Läs mer här: www.sok.se
 • Riksidrottsförbundet, RF, Läs mer här: www.rf.se
 • Idrottslyftet, Läs mer här: www.svenskidrott.se/ekonomisktstod/Idrottslyftet
 • Bolagsverket, Läs mer här: www.bolagsverket.se
 • Skatteverket, Läs mer här: www.skatteverket.se
 • Jordbruksverket, Läs mer här: www.jordbruksverket.se
 • Fotbollsförbundet, anläggningsfonden, Läs mer här: http://fogis.se/anlaggningarenor/stod-kontakt/anlaggningsfonden/

Nedan finner du ett antal olika fonder och stiftelser som delar ut stipendier eller bidrag till projekt. Kontakta oss om du önskar ytterligare information om vilka möjligheter din organisation har för att få ett bidrag för ert eller era projekt.

Allmänna arvsfonden finansierar nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Två statliga myndigheter har hand om arvsfondsärenden, Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen. Läs mer om Arvsfonden här: www.arvsfonden.se

Brottsförebyggande rådet (Brå) delar årligen ut ekonomiskt stöd till utvärdering av lokalt brottsförebyggande arbete. De brottsförebyggande insatserna kan ha initierats och genomförts i samverkan med en eller flera aktörer, som till exempel mellan kommun, polis, näringsliv, civilsamhälle eller andra organisationer. Läs mer om Brottsförebyggande rådet här: https://www.bra.se/forebygga-brott/ekonomiskt-stod.html

Stiftelsen ger bidrag till medicinsk forskning med syfte att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet. Stiftelsen ger också bidrag till enskilda personer för barns eller ungdomars vård och fostran, ungdomars utbildning och vård och hjälp till åldersstigna, sjuka eller personer med funktionsnedsättning. Läs mer om Dr Félix Neuberghs stiftelse: www.felixneubergh.se