:

Vad räknas som pensionsmedförande lön i ITP 1 planen?

Innehållsförteckning:

  1. Vilken lön ska anmälas till Collectum?
  2. Hur räknar man ut pensionsmedförande lön?
  3. Var går gränsen för pensionsgrundande inkomst?
  4. Vad är inte pensionsgrundande inkomst?
  5. Hur räknar man ut pensionsgrundande inkomst?
  6. Hur kan man maxar sin pension?
  7. Vilka inkomster är pensionsgrundande?
  8. Vad är min pensionsgrundande lön?

Vilken lön ska anmälas till Collectum?

Är tjänstemannen helt avlönad med rörlig lön utgörs den pensionsmedförande lönen av den genomsnittliga utbetalda lönen under de tre närmast föregående åren.

Om tjänstemannen har garanterad provision, eller liknande inkomstgaranti, får den pensionsmedförande lönen inte understiga inkomstgarantin. Garanterad provision eller liknande inkomstgaranti ska alltid anmälas direkt vid anställningens början, även om ni inte anmäler in de övriga rörliga lönedelarna förrän senare.

Hur räknar man ut pensionsmedförande lön?

Du ska alltid kunna tillgodoräkna dig löneökningar i takt med den allmänna löneutvecklingen. Men eftersom den är olika från år till år, tittar Collectum på hur mycket inkomstbasbeloppet förändrats när de bestämmer hur stora lönelyft som blir pensionsgrundande. Upp till den gränsen får du tillgodoräkna dig pension fullt ut, medan det som ligger däröver inte blir pensionsgrundande.

Var går gränsen för pensionsgrundande inkomst?

Inkomstbasbeloppet (IBB) avgör hur hög inkomst som försäkras i det allmänna pensionssystemet. IBB styr även storleken på avsättningar till tjänstepension.

I tabellen nedan redovisas de inkomstbasbelopp som är aktuella inom det allmänna pensionssystemet och inom de fyra största tjänstepensionsavtalen för de fem senaste åren.

Vad är inte pensionsgrundande inkomst?

Pensionen grundas på alla dina inkomster genom hela livet. Utöver inkomst av anställning kan den bestå av föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och sjuk- eller aktivitetsersättning. Dessutom räknas den taxerade inkomsten av näringsverksamhet som inkomst av annat arbete.Så kan olika livshändelser påverka pensionen

För att din inkomst ska vara pensionsgrundande måste den uppgå till minst 42,3 procent av det prisbasbelopp som gäller för året. Inkomster som överstiger 8,07 inkomstbasbelopp är inte pensionsgrundande för den allmänna pensionen.

Hur räknar man ut pensionsgrundande inkomst?

Om du är ung ger raknapension.se en bra bild av hur hög pension du kan förvänta dig givet de antaganden du anger.

Om du har arbetat i några decennier är prognosen mer osäker, eftersom denna sida inte har tillgång till information om hur mycket du tidigare har tjänat in till pensionen och hur hög avkastning du fått. Den officiella tjänsten minpension.se har tillgång till sådan information och kan på så sätt ge en bättre prognos – men räknar samtidigt inte med framtida ekonomisk tillväxt.

Hur kan man maxar sin pension?

Vi har Europas friskaste befolkning. En 70-åring idag har enligt forskare lika god hälsa som en 50-åring hade på 1970-talet.  

– Det innebär samtidigt att behovet av en jämnare pension under en längre tid har ökat, säger Mattias Munter.  

Vilka inkomster är pensionsgrundande?

Den pensionsgrundande inkomsten (PGI) kan bestå av flera typer av inkomster. Förutom den anställdes lön (eller den egna företagarens lön) kan den pensionsgrundande inkomst bestå av flera olika inkomster som till exempel föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och sjuk- eller aktivitetsersättning.

De sammanlagda inkomsterna under året måste uppgå till minst 42,3% av prisbasbelopp aktuellt för året för att PGI ska beräknas. .

Vad är min pensionsgrundande lön?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics