:

Hur länge gäller ett äktenskapsförord?

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge gäller ett äktenskapsförord?
 2. Måste man förnya äktenskapsförord?
 3. När börjar ett äktenskapsförord att gälla?
 4. Vad gäller med äktenskapsförord vid dödsfall?
 5. Kan man ta bort ett äktenskapsförord?
 6. Var hittar jag mitt äktenskapsförord?
 7. Hur får man bort ett äktenskapsförord?
 8. Vad händer om man skiljer sig utan äktenskapsförord?
 9. Vem äger huset vid dödsfall?
 10. Vem äger huset vid dödsfall särkullbarn?
 11. Vad ska man tänka på vid äktenskapsförord?
 12. Kan man ångra sitt giftermål?
 13. Vem får huset när man skiljer sig?
 14. Hur länge behöver man vara gift för att ha rätt till hälften?
 15. Hur gör vi för att slippa lämna hus och hem om någon av oss går bort?

Hur länge gäller ett äktenskapsförord?

Makar eller blivande makar kan avtala om sin egendomsordning i äktenskapet genom att upprätta ett äktenskapsförord. De formella kraven för ett äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken och i EU-förordningarna om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden.

Makar eller blivande makar kan i ett äktenskapsförord bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara makens eller makans enskilda egendom (7 kap. 3 § första stycket ÄktB). Ett äktenskapsförord kan omfatta all makarnas egendom eller delar av egendomen. Äktenskapsförordet kan också omfatta bara den ena makens eller makans egendom.

Måste man förnya äktenskapsförord?

Äktenskapsbalken är tydlig med att allt det äkta makar äger, var för sig eller tillsammans, ska delas lika vid en eventuell skilsmässa, bodelning eller om någon part avlider. 

Det är alltså inte så att du inte ensam äger dina egna tillgångar när du är gift, utan det är först om ni väljer att dela på ert bohag eller ert äktenskap som allt ska delas lika. Till skillnad från sambolagen, där endast bohaget och bostaden delas lika, är det i det här fallet allt man äger som ska delas. Det vill säga även fordon, sparkonton, fritidsbostäder, lösöre och så vidare.

När börjar ett äktenskapsförord att gälla?

Ett äktenskapsförord är en god idé då ni som makar eller blivande makar vill avtala om att viss egendom ska vara enskild egendom och därför inte ingå i en bodelning vid en eventuell skilsmässa. Det som inte är enskild egendom är giftorättsgods och vid en skilsmässa halverar man det, en del till vardera part. Ni kan skriva ert äktenskapsförord antingen innan ni ingår äktenskap eller under äktenskapets gång.

Vad gäller med äktenskapsförord vid dödsfall?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Kan man ta bort ett äktenskapsförord?

Trygga min framtid

Min make och jag har ett äktenskapsförord registrerat sedan 1984. Nu tycker vi att innehållet inte längre är aktuellt och skulle egentligen bara vilja upphäva det, men det går ju inte. Man måste registrera ett nytt, har vi förstått. Min fråga är alltså: Hur ska vi formulera ett nytt äktenskapsförord, så att det i princip innebär ett upphävande av det gamla?

Var hittar jag mitt äktenskapsförord?

Gör så här för att registrera ett äktenskapsförord hos Skatteverket:

 • Skriv äktenskapsförordet. Eftersom det kan se ut på olika sätt finns ingen särskild blankett. Det kan därför vara bra att kontakta en jurist för att få hjälp att formulera äktenskapsförordet.
 • Ange era personnummer i äktenskapsförordet, så att Skatteverket kan kontrollera era folkbokföringsuppgifter.
 • Hur får man bort ett äktenskapsförord?

  De flesta makar har inte äktenskapsförord, och de som funderar på att upprätta ett sådant bör först noga göra klart för sig vad de vill uppnå med äktenskapsförordet innan de skrider till verket. Många vill uppnå något av följande med sina äktenskapsförord:

  Det kan också finnas andra skäl, men dessa är vanligast.

  Vad händer om man skiljer sig utan äktenskapsförord?

  Flytta isär, skilja sig & separera

  Hej! Måste jag dela huset 50/50??jag köpte huset innan vi träffades och gifte oss. Har renoverat för egna pengar samt lånade pengar från bank. Om vi skiljer oss vad har hon rätt till??har inte skrivit äktenskap förord.

  Vem äger huset vid dödsfall?

  Om den efterlevande maken eller makan har möjlighet att bo kvar i bostaden behåller denne sin andel av fastigheten eller bostadsrätten, och förvaltar även eventuella gemensamma barns andelar under resten av livet.

  En efterlevande sambo ärver inte automatiskt, det måste alltså ha skrivits ett testamente till dennes fördel om den efterlevande sambon ska få bo kvar, alternativt att sambon köper ut arvingarna.

  Vem äger huset vid dödsfall särkullbarn?

  Hej, Har lyssnat på avsnittet 151 om arv. Där berättar ni om en make som är ensam ägare till huset och har särkullbarn dör så förlorar hustru huset. Stämmer detta verkligen?

  För först ska huset som är giftorätt ( om det var inte makens enskilda egendom) ingå i bodelning och därifrån hustru får hälften av huset.

  Vad ska man tänka på vid äktenskapsförord?

  Hur ett äktenskapsförord ska vara utformat beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Makarnas personliga situation i form av till exempel vilka tillgångar de har och i vilket land de är bosatta, men framförallt – vad de vill uppnå med äktenskapsförordet – är avgörande för hur äktenskapsförordets ska formuleras. Det är därför inte möjligt att skapa en checklista vilken är tillämplig i alla tänkbara situationer. Men följande punkter kan i vart fall vara en bra utgångspunkt för en checklista när man ska skriva ett grundläggande  äktenskapsförord: 

  Kan man ångra sitt giftermål?

  Men tvivlet låg kvar. Varje dag under de nästkommande tre månaderna kändes bröllopet fel.

  Då tog hon det svåraste beslutet i sitt liv, berättar Kristine. Hon berättade för sin man att hon ville skilja sig.

  Vem får huset när man skiljer sig?

  Om man inte kan komma överens om vem som ska få bo kvar i bostaden under tiden för en skilsmässa kan man ansöka hos tingsrätten som då fattar beslut i frågan. Domstolen beslutar om en av makarna har rätt att ensam bo kvar i bostaden fram till dess att bodelning sker och den slutliga frågan om vem som ska tilldelas bostaden avgörs. Denna rätt att bo kvar kallas för kvarsittningsrätt och gäller även för sambor. En förutsättning för kvarsittningsrätt är att det avser den gemensamma bostaden, d.v.s. att bostaden rent faktiskt har varit avsedd att användas av båda makarna. Vem som får kvarsittningsrätt påverkas inte av ägarförhållandena till bostaden. Det innebär att en make som inte äger bostaden ändå kan vara den som får rätt att ensam bo kvar.

  Det som avgör vem som får kvarsittningsrätt är vem av makarna som har störst behov av bostaden. En vanlig omständighet som kan föranleda att den ena maken få kvarsittningsrätt är att denna maken ska ha de gemensamma barnen boende hos sig. Om det inte finns några gemensamma barn kan ekonomi, hälsoskäl, eller behov i övrigt avgöra vem som får kvarsittningsrätt. Bedömningen som görs är en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet.

  Hur länge behöver man vara gift för att ha rätt till hälften?

  Skillnaden mellan att vara gift och sambo är större än vad många tror. Vad säger egentligen arvsreglerna, och vad gäller vid en separation mellan gifta respektive sambor? Här informerar vi om vad som är viktigt att känna till.

  Om man skaffar en bostad för gemensamt bruk säger sambolagen att värdet av den ska delas lika vid en separation. Det spelar inte någon roll vem som står på lånet, kontraktet eller vem som lagt in kontantinsatsen. Samma sak gäller bohag, det vill säga möbler, inredningsdetaljer, elektronikprylar och husgeråd, som ni köpt under tiden ni varit tillsammans. Om du och din sambo vill att fördelningen ska vara annorlunda behöver ni skriva ett samboavtal.

  Hur gör vi för att slippa lämna hus och hem om någon av oss går bort?

 • Med make/maka krävs äktenskapsförord för att slippa dela egendom vid eventuell bodelning. Genom ett äktenskapsförord kan makarna föreskriva att egendom ska vara enskild.
 • För att skydda egendom man ger bort i gåva krävs ett gåvobrev med villkor om enskild egendom.
 • För att skydda egendom som någon får genom arv krävs ett testamente som innehåller krav om att egendom ska vara enskild.
 • Ring oss på eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.