:

Vad sker vid en fusion?

Innehållsförteckning:

 1. Vad sker vid en fusion?
 2. Vad betyder begreppet fusion?
 3. Vad händer med avtal vid en fusion?
 4. Varför fusionera bolag?
 5. Är fusion säkert?
 6. Vilka risker finns med fusion?
 7. Vad är fission och fusion?
 8. Vad kostar en fusion?
 9. Hur lång tid tar det att genomföra en fusion?
 10. Hur bokför man en fusion?
 11. Vad är problemet med fusion?
 12. Är fusion miljövänligt?
 13. Vad är nackdelar med fusion?
 14. Är fusion kärnkraft?
 15. Vad händer efter fusion?

Vad sker vid en fusion?

Mattecentrum och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet och samla in besöks­statistik. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik

Vad betyder begreppet fusion?

Med fusion avses en särskilt reglerad sammanslagning av två eller flera företag där det överlåtande företaget upplöses utan likvidation. För aktiebolag regleras fusioner i 23 kap. ABL, och för ekonomiska föreningar i 16 kap. EFL.

ABL reglerar endast fusioner mellan aktiebolag och tillåter inte fusion mellan ett aktiebolag och en annan associationsform, t.ex. handelsbolag eller en ekonomisk förening. I EFL finns det däremot fusionsregler som tillåter att ett helägt dotteraktiebolag fusioneras in i en ekonomisk förening.

Fusion innebär enligt 23 kap. 1 § ABL att två eller flera aktiebolag går samman genom att samtliga tillgångar och skulder i ett eller flera av bolagen övertas av ett annat aktiebolag, mot ett vederlag till aktieägarna i det eller de överlåtande bolagen. Vederlaget ska bestå av aktier i det övertagande bolaget eller av pengar. Mer än hälften av det sammanlagda värdet av vederlaget ska utgöras av aktier (23 kap. 2 § ABL). Vid fusionen upplöses det eller de överlåtande bolagen utan likvidation.

Vad händer med avtal vid en fusion?

Ett bolag som berörs av en fusion måste upprätta en handling som kallas gemensam fusionsplan och som innehåller åtminstone följande uppgifter:

 • Namn och säte för de deltagande bolagen och det bolag som bildas genom fusionen.
 • Utbytesförhållande och villkor för de värdepapper som lämnas i utbyte (t.ex. hur många av det övertagande bolagets aktier som ska erbjudas aktieägarna i de överlåtande bolagen) och beloppet för en eventuell kontantersättning.
 • Sannolika effekter för de anställda.
 • Från vilken tidpunkt de värdepapper som lämnas i utbyte ger rätt till utdelning (i det övertagande bolaget).
 • Det nya bolagets bolagsordning.
 • Arrangemang för arbetstagarnas representation i det nya bolagets styrelse (i förekommande fall).
 • Information om hur de tillgångar och skulder som överförs till det nya bolaget har värderats.

Fusionsplanen måste offentliggöras minst en månad före de bolagsstämmor som ska fatta beslut om fusionen.

Fusionsplanen ska antingen läggas ut på de deltagande bolagens webbplatser eller på en särskild webbplats för företagskoncentrationer i de berörda EU-länderna.

Varför fusionera bolag?

En fusion innebär att två eller flera aktiebolag går samman genom att samtliga tillgångar och skulder överförs på ett av bolagen, samtidigt som det eller de överlåtande bolagen upplöses.

En fusion kan innebära en risk för bolagens borgenärer:

 • Om det övertagande bolaget har sämre betalningsförmåga än det överlåtande bolaget innebär fusionen en risk för det överlåtande bolagets borgenärer.
 • Om fusionen innebär att det övertagande bolagets ekonomiska ställning försämras får fusionen effekter också för det övertagande bolagets borgenärer.

Är fusion säkert?

I en global fossilfri framtid måste förnybara energikällor stödjas av storskaliga bidrag från andra hållbara energikällor. Fusion, reaktioner mellan lätta atomkärnor, erbjuder säker, ekonomisk och miljövänlig energi, och använder rikligt förekommande och allmänt tillgängligt bränsle utan produktion av varken växthusgaser eller långlivat avfall. Med politiskt och ekonomiskt stöd kan ett snabbspår för fusion leda till en kommersiell elproduktion i mitten av seklet.

Vilka risker finns med fusion?

Fusionskraft skulle kunna förse oss med ren, ofarlig och koldioxidfri energi. Men att efterlikna solens energiprocess är väldigt svårt. Nu har två unga plasmafysiker på Chalmers tagit oss ett steg närmare en fungerande fusionsreaktor. Deras modell kan leda till bättre metoder för att bromsa in skenade elektroner som utan förvarning kan förstöra en framtida reaktor.

För att få atomer att slå sig ihop krävs högt tryck och temperaturer på sådär 150 miljoner grader. Som om det inte skulle vara nog finns skenande elektroner, elementarpartiklar med negativ laddning, som ställer till det i de fusionsreaktorer som utvecklas just nu. I den lovande reaktortypen tokamak kan oönskade elektriska fält äventyra hela processen. Plötsligt kan elektroner med mycket hög energi accelerera till så höga hastigheter att de slår sönder reaktorns vägg.

Vad är fission och fusion?

Frågan ställdes 2021-10-28 av Pablo, 35 år.

Frågan om ifall värmekällor skulle kunna bidra till global uppvärming har kommit upp vid flera tillfällen förut. Även om det iofs. är sant att värmeproduktion från energikällor som fission och fusion (och även fossila bränslen) i en viss mån gör jorden varmare, så är detta en försumbar term i sammanhanget.

Vad kostar en fusion?

Du kommer strax att få ett mail av oss med länk till objektet/objekten, kontaktuppgifter till säljaren och lite andra bra tips inför köpet.

Hur lång tid tar det att genomföra en fusion?

Bolagspoolen ägs sedan 2015 av Bolagspartner. Läs mer om oss och beställ lagerbolag och snabbavvecklingar här: www.bolagspartner.se

Informationen nedan kan vara inaktuell.

Hur bokför man en fusion?

Det nya allmänna rådet om fusion (BFNAR 2020:5) med tillhörande vägledning ersätter två tidigare allmänna råd om redovisning av fusion av helägt aktiebolag (BFNAR 1999:1) och redovisning av fusion (BFNAR 2003:2).

Det nya allmänna rådet om fusion (BFNAR 2020:5) ska tillämpas på fusioner med fusionsdag efter den 31 december 2021. Läs om de tidigare redovisningsreglerna vid fusion i Rättslig vägledning.

Det nya allmänna rådet om redovisning av fusioner ska vara ett heltäckande regelverk. Utöver det som framgår av tidigare fusionsregelverk omfattar regelverket även redovisning av fusioner av ekonomiska föreningar, fusioner mellan direktägda dotterföretag till ett gemensamt moderföretag och nedströmsfusioner.

Genom en fusion övertar ett företag samtliga tillgångar och skulder från ett annat företag. Effekten av en fusion är i denna del densamma som om det övertagande företaget hade förvärvat samtliga tillgångar och skulder från ett annat företag. Det överlåtande företagets tillgångar och skulder kommer efter fusionen att redovisas i det övertagande företaget. Utgångspunkten i det allmänna rådet är att redovisningen av en fusion så långt det är möjligt ska göras utifrån transaktionens ekonomiska innebörd. Det ska bli samma redovisningsmässiga effekter av transaktioner som är ekonomiskt likvärdiga oavsett om transaktionen legalt ges formen av ett aktieförvärv, ett inkråmsförvärv eller en fusion.

I samband med fusionen ska aktieägarna i det överlåtande företaget få ett fusionsvederlag. Vid koncerninterna fusioner är det vanligt att ägarföretaget avstår från fusionsvederlag.

Vad är problemet med fusion?

Fusionskraft skulle kunna förse oss med ren, ofarlig och koldioxidfri energi. Men att efterlikna solens energiprocess är väldigt svårt. Nu har två unga plasmafysiker på Chalmers tagit oss ett steg närmare en fungerande fusionsreaktor. Deras modell kan leda till bättre metoder för att bromsa in skenade elektroner som utan förvarning kan förstöra en framtida reaktor.

För att få atomer att slå sig ihop krävs högt tryck och temperaturer på sådär 150 miljoner grader. Som om det inte skulle vara nog finns skenande elektroner, elementarpartiklar med negativ laddning, som ställer till det i de fusionsreaktorer som utvecklas just nu. I den lovande reaktortypen tokamak kan oönskade elektriska fält äventyra hela processen. Plötsligt kan elektroner med mycket hög energi accelerera till så höga hastigheter att de slår sönder reaktorns vägg.

Är fusion miljövänligt?

Fusionskraft kan snart användas i små kraftverk. Detta innebär miljövänlig värme och elektricitet till en låg kostnad från ett bränsle som finns i vatten. Både värmegeneratorer och generatorer för elektricitet kan utvecklas inom några år, baserat på forskningsarbete som skett främst vid Göteborgs universitet.

Kärnfusion är en process där atomkärnor smälter ihop och energi frigörs. På grund av de små atomkärnornas låga bindningsenergi kan man frigöra energi om man slår ihop två små kärnor till en tyngre.

Vad är nackdelar med fusion?

Kärnfusion är den process som ger solen och stjärnorna deras energi. I kärnfusion, två lätta atomkärnor — eller atomer som inte har elektroner – smash tillsammans i plasma. Denna kollision bildar en större nucleus, omvandling av ärendet till energi. Medan kärnfusion kan teoretiskt vara en säker och miljövänlig energikälla, enligt US Department of Energy, innebär utvecklingen av Kärn-fusion power teknik flera utmaningar.

Fusion är en lovande energikälla, enligt US Department of Energy, har storskaliga kärnfusion tekniker ännu inte utvecklat eller noggrant testade. Forskningsanläggningar är dyra eftersom de flesta fusionsforskning är inriktad på plasma, en överhettad gas som måste innehöll och hettas upp till temperaturer mer än 100 miljoner grader. Enligt amerikanska ITER, kommer att tillräckliga forskningsresurser kosta $1 till $10 miljarder.

Är fusion kärnkraft?

– Fusion är det som driver energiproduktionen i solen. Väteatomer slås samman till helium och då frigörs stora mängder energi. I kärnkraft talar man istället om fission, där klyver man atomkärnor medan här handlar det om att slå ihop dem.

– Det är ett stort vetenskapligt genombrott, absolut, men man får inse att det är väldigt lång väg kvar. Även om man får ut mer energi än man stoppar in så måste man tänka på hur mycket energi man måste tillföra lasrarna som används, för att de ska leverera. Man får vara lite försiktig att börja hoppas på snabba lösningar. Nu när det pratas så mycket om energipriser vill man ju helst ha det klart innan våren. Men när jag började för 30 år sedan nämnde man samma tidsskalor som man gör nu, att det kommer att kunna användas "om 30 år".

Vad händer efter fusion?

En fusion innebär att två eller flera aktiebolag går samman genom att samtliga tillgångar och skulder överförs på ett av bolagen, samtidigt som det eller de överlåtande bolagen upplöses.

En fusion kan innebära en risk för bolagens borgenärer:

 • Om det övertagande bolaget har sämre betalningsförmåga än det överlåtande bolaget innebär fusionen en risk för det överlåtande bolagets borgenärer.
 • Om fusionen innebär att det övertagande bolagets ekonomiska ställning försämras får fusionen effekter också för det övertagande bolagets borgenärer.