:

Vilken lag gäller för ekonomisk förening?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken lag gäller för ekonomisk förening?
 2. Hur förkortas lag om ekonomiska föreningar?
 3. Vem är ansvarig i en ekonomisk förening?
 4. Vad är skillnad på en ekonomisk och en ideell förening?
 5. Måste en ekonomisk förening ha en revisor?
 6. Måste en ekonomisk förening ha en kassör?
 7. Måste ekonomisk förening skicka in årsredovisning?
 8. Vilka lagar gäller för föreningar?
 9. Hur mycket kostar det att starta en ekonomisk förening?
 10. Kan en ekonomisk förening ha anställda?
 11. Hur många personer krävs för att kunna bilda en ekonomisk förening?
 12. Måste en ekonomisk förening registreras?
 13. Vilket är det högsta beslutande organet i en ekonomisk förening?
 14. Är föreningar bokföringsskyldiga?

Vilken lag gäller för ekonomisk förening?

Om en förpliktelse uppkommer genom en åtgärd som görs på föreningens vägnar innan föreningen har registrerats hos Bolagsverket, svarar de som har beslutat eller deltagit i åtgärden solidariskt för förpliktelsen. När föreningen registreras övergår dock ansvaret på föreningen under förutsättning att förpliktelsen tillkommit efter det att föreningen bildats (2 kap. 4 § EFL).

Hur förkortas lag om ekonomiska föreningar?

”Lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar” trädde i kraft 1 juli 2018 och ersatte den tidigare lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Lagen kallas ofta för föreningslagen och är den lag som definierar och reglerar ekonomiska föreningar. Syftet med ekonomiska föreningar är att ta tillvara medlemmarnas ekonomiska intressen, det vill säga få ta del av de skalfördelar som gemensamma inköp av egendom, maskiner med mera för med sig.

Enligt lagen måste en ekonomisk förening ha minst tre medlemmar samt en styrelse och vara registrerad hos Bolagsverket.

Medlemmarna är de som innehar ("äger") föreningen, men utan personlig ansvarighet, genom andel eller insats. Medlem kan den fysiska eller juridiska person bli som uppfyller kraven för medlemskap; men det får inte vara diskriminerande (hudfärg, ekonomiska tillgångar, med mera).

Bildande och styrning av ekonomiska föreningar regleras i lagen om ekonomiska föreningar.[2]

En ekonomisk förening ska ha minst tre medlemmar. Medlemmarna ska anta stadgar samt välja styrelse och revisorer.[3]

För en ekonomisk förening är utmärkande att den uppfyller särskilda villkor i fråga om

 • rätten till medlemskap enligt 4 kap.[5]
 • rösträtt utövad vid föreningsstämma enligt 6 kap.[6]
 • vinstutdelning enligt 13 kap.[7]

Detta gäller till skillnad mot till exempel en ideell förening där normalt inga vinstintressen förekommer. Ideella föreningar är inte reglerade i lag annat än att det är fritt att bilda föreningar i Sverige. Vid juridiska tvister så associeras ideella föreningar med ekonomiska föreningar och lagen om ekonomiska föreningar tillämpas.

Vem är ansvarig i en ekonomisk förening?

Ekonomisk förening är en företagsform där medlemmarnas ansvar begränsas till det kapital som satsas i föreningen. Medlemmarna ska vara delaktiga i föreningen som konsumenter eller förbrukare, som leverantörer, genom att själva arbeta inom föreningen eller genom att använda de tjänster som föreningen erbjuder.

Föreningen ska bestå av minst tre medlemmar och företrädas av en styrelse samt ha minst en revisor. Styrelsen och revisorn väljs av en föreningsstämma. När den ekonomiska föreningen har bildats ska den registreras hos Bolagsverket och blir då en juridisk person och får ett organisationsnummer.

 Lästips!  Så startar du en ekonomisk eller ideell förening

Vad är skillnad på en ekonomisk och en ideell förening?

En ekonomisk förening bildas av minst tre personer som blir medlemmar i föreningen. Medlemmarna kan vara fysiska eller juridiska personer. Det ekonomiska ansvaret är begränsat till insatt kapital, som kan vara från 1 krona och uppåt.

En ekonomisk förening är en egen juridisk person med eget organisationsnummer och ska

 • vara registrerad hos Bolagsverket för att anses vara bildad
 • ha revisor, men det måste inte vara en kvalificerad revisor, det vill säga auktoriserad eller godkänd
 • upprätta en årsredovisning varje år.

Måste en ekonomisk förening ha en revisor?

Alla ekonomiska föreningar ska ha åtminstone en revisor. Vem som ska vara revisor för föreningen bestäms av föreningsstämman, förutsatt att stadgarna inte säger någonting annat. Bland annat kan idrottsföreningar, bostadsrättsföreningar och ideella föreningar ha en revisor. 

I samband med att föreningen startas behöver ni inte registrera en revisor hos Bolagsverket. Det ni däremot behöver känna till är att det finns olika krav på vem som kan vara revisor beroende på vilken slags förening det är frågan om. Om det senare är så att verksamheten i föreningen förändras kan det bli nödvändigt för er att registrera en revisor.

Måste en ekonomisk förening ha en kassör?

Kassörens uppgift är, enkelt uttryckt, att hjälpa styrelsen att sköta om och hålla koll på bostadsrättsföreningens ekonomi. Det är dock inte så att du ensam är ansvarig för allt som har att göra med ekonomin i en bostadsrättsförening. Du kan genomföra många uppgifter med stöd från resten av styrelsen.

Känns uppgiften betungande? Då kan föreningen ta hjälp av en ekonomisk förvaltare. Genom tjänsten fullförvaltning kan ni överlåta allt arbete med bland annat avisering, leverantörsskulder och årsredovisning. Att lägga över skötseln av bostadsrättsföreningens ekonomi på en ekonomisk förvaltare är en trygghet för både styrelsen och dess medlemmar. En styrelseledamot sköter sina uppgifter vid sidan av vanligt arbete och det kan helt enkelt bli för mycket arbete ibland.

Måste ekonomisk förening skicka in årsredovisning?

En ekonomisk förening ska alltid avsluta den löpande bokföringen för räkenskapsåret med en årsredovisning (6 kap. 1 § BFL). Vilken normgivning som föreningen kan använda vid upprättandet av årsredovisningen beror på företagets storlek.

Vilka lagar gäller för föreningar?

Arbetsrätt är den lagstiftning som reglerar förhållandet mellan anställd och arbetsgivare. Sverige har en relativt omfattande lagstiftning som berör detta förhållande, däribland Medbestämmandelagen, Lagen om anställningsskydd och Förtroendemannalagen.

Tillsammans med dessa lagar reglerar kollektivavtal rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden. Flera av lagarna innehåller en blandning av tvingande och dispositiva paragrafer. I vissa fall kan avsteg från lag endast ske i kollektivavtal (dispositiva lagar innebär att de kan förhandlas och förändras till det, för den anställde, bättre genom kollektivavtal).

Hur mycket kostar det att starta en ekonomisk förening?

Det krävs minst tre medlemmar i föreningen. Både juridiska och fysiska personer kan vara medlemmar. Alla medlemmar betalar medlemsinsats och har rätt att vara med och besluta om grundläggande regler som ska gälla för föreningen. Medlemsinsatsen kan vara från 1 krona och uppåt. 

En ekonomisk förening måste ha stadgar. Stadgarna är föreningens grundläggande regler. Stadgarna ska bland annat innehålla information om föreningens namn och verksamhet. Stadgarna innehåller också regler om föreningsstämman, när den ska hållas och vilka ärenden som ska tas upp på stämman. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna. 

Varje år ska ni hålla en föreningsstämma där medlemmarna fattar beslut om föreningen. Varje medlem har en röst. Föreningen kan göra undantag i stadgarna som begränsar vem som får rösta, till exempel att medlemmar måste ha betalat sina avgifter till föreningen för att få rösta. På stämman utser medlemmarna också styrelse

Kan en ekonomisk förening ha anställda?

Ekonomisk förening är en företagsform där medlemmarnas ansvar begränsas till det kapital som satsas i föreningen. Medlemmarna ska vara delaktiga i föreningen som konsumenter eller förbrukare, som leverantörer, genom att själva arbeta inom föreningen eller genom att använda de tjänster som föreningen erbjuder.

Föreningen ska bestå av minst tre medlemmar och företrädas av en styrelse samt ha minst en revisor. Styrelsen och revisorn väljs av en föreningsstämma. När den ekonomiska föreningen har bildats ska den registreras hos Bolagsverket och blir då en juridisk person och får ett organisationsnummer.

 Lästips!  Så startar du en ekonomisk eller ideell förening

Hur många personer krävs för att kunna bilda en ekonomisk förening?

Det krävs minst tre medlemmar i föreningen. Både juridiska och fysiska personer kan vara medlemmar. Alla medlemmar betalar medlemsinsats och har rätt att vara med och besluta om grundläggande regler som ska gälla för föreningen. Medlemsinsatsen kan vara från 1 krona och uppåt. 

En ekonomisk förening måste ha stadgar. Stadgarna är föreningens grundläggande regler. Stadgarna ska bland annat innehålla information om föreningens namn och verksamhet. Stadgarna innehåller också regler om föreningsstämman, när den ska hållas och vilka ärenden som ska tas upp på stämman. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna. 

Varje år ska ni hålla en föreningsstämma där medlemmarna fattar beslut om föreningen. Varje medlem har en röst. Föreningen kan göra undantag i stadgarna som begränsar vem som får rösta, till exempel att medlemmar måste ha betalat sina avgifter till föreningen för att få rösta. På stämman utser medlemmarna också styrelse

Måste en ekonomisk förening registreras?

Om du vill se hur en föreningsbildning går till enligt en standardprocess kan du kolla in vår steg för steg-guide. Nedan har vi anpassat listan till en ekonomisk förening.

Efter första föreningsstämman är det dags för registrering av föreningen. Det är viktigt att göra detta inom ett halvår efter att beslutet togs att föreningen skulle startas. Du gör detta på Bolagsverkets e-tjänst på Verksamt.se.

På denna sida kan ni också moms- och arbetsgivarregistrera föreningen eller ansöka om F-skatt. Bolaget blir efter registrering en juridisk person.

Vilket är det högsta beslutande organet i en ekonomisk förening?

Enligt aktiebolagslagen, ABL, och föreningslagen, FL, finns det tre typer av bolags- respektive föreningsorgan som brukar benämnas

beslutande förvaltande – verkställande och kontrollerande organ.

Är föreningar bokföringsskyldiga?

Dessa åtgärder ger allmänna riktlinjer om vad största delen av föreningarna ska göra helst redan under räkenskapsperiodens första månad. Bokslutet ska upprättas inom fyra månader efter räkenskapsperiodens slut. Ordningsföljden är inte kronologiskt absolut utan snarare än lista över viktiga åtgärder som särskilt kassören men vid behov också hela styrelsen ska vara medvetna om.

1) Läs och behärska särskilt föreningens kontoplan.