:

Måste man begära bodelning vid dödsfall?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man begära bodelning vid dödsfall?
 2. Måste en bodelning alltid göras när en person avlider?
 3. Hur länge kan man vänta med bodelning vid dödsfall?
 4. Vad ingår i bodelning vid dödsfall?
 5. Vad händer om man inte gör bodelning vid dödsfall?
 6. Kan man göra bodelning själv vid dödsfall?
 7. Hur länge kan man vägra bodelning?
 8. Kan man skriva bodelning själv?
 9. Hur gör man en egen bodelning?
 10. Vad händer om man inte gör bodelning inom ett år?
 11. Vad ska inte ingå i en bodelning?
 12. Måste man ha en jurist vid bodelning?
 13. Kan man göra bodelning själv?
 14. Vem betalar jurist vid bodelning?
 15. Kan man göra en bodelning själv?

Måste man begära bodelning vid dödsfall?

Efterlevande sambo är också den enda som kan begära att få överta gemensam bostad och gemensamt bohag. Den avlidnes arvingar och testamentstagare ska då ersättas med värdet för det som övertas. Om den kvarlevande sambon äger mer än hälften av samboegendomen kan det vara en fördel att vid dödsfall inte begära bodelning, eftersom man då får behålla mer än hälften av samboegendomen.

Måste en bodelning alltid göras när en person avlider?

När ett äktenskap tar slut ska makarnas egendom fördelas i en bodelning. Den egendom som fördelas i bodelningen är makarnas giftorättsgods. En bodelning ska göras både efter skilsmässa och dödsfall, men reglerna för hur bodelningen bör gå till skiljer sig åt en aning. När bodelningen sker med anledning av att den ena maken har avlidit är det dennes arvingar eller universella testamentstagare som inträder i den avlidnes ställe. Om den efterlevande maken är enda arvinge behöver ingen bodelning göras. 

Hur länge kan man vänta med bodelning vid dödsfall?

När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder göras, en så kallad bouppteckning. Bouppteckning fungerar som ett underlag för bodelning och arvskifte och måste vara klar inom tre månader från dödsfallet. Om en förälder dör och lämnar efter sig make och barn under 18 år, ska i regel överförmyndaren förordna en god man som ska representera barnet vid till exempel bouppteckningen.

I regel är efterlevande make, registrerad partner, sambo, arvingar och universella testamentstagare (personer som enligt ett testamente ska få hela eller en viss del av boet) delägare i dödsboet. Delägarna ska gemensamt förvalta den avlidnes egendom under boets utredning.

Vad ingår i bodelning vid dödsfall?

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer med dina sparpengar i det fall att din man skulle avlida under förutsättning att ni har barn på varsitt håll och inte har ett äktenskapsförord.

Vad händer om man inte gör bodelning vid dödsfall?

Inom tre månader efter ett dödsfall ska bouppteckning förrättas. Det är ett dokument som visar den avlidnes tillgångar och skulder, men också vilka som är arvingar, efterarvingar och dödsbodelägare. När bouppteckningen sedan har registrerats hos Skatteverket senast en månad efter förrättningen, ligger den till grund för bodelning och arvskifte.

En bodelning är ett sätt att rent juridiskt upplösa ett äktenskap. Det sker alltså en bodelning även vid skilsmässor. Vid bodelning är huvudregeln att giftorättsgodset fördelas lika mellan makarna. Grundregeln är att man beräknar makarnas tillgångar minus eventuella skulder. Resterande belopp av giftorättsgodset dels sedan upp i två lika stora delar.

Vid en skilsmässa är det bara de två makarna som ingår i bodelningen. Men när bodelning görs på grund av att den ena maken avlider förrättas bodelningen istället mellan den efterlevande och den avlidnes arvingar och testamentstagare.

Kan man göra bodelning själv vid dödsfall?

Vad gäller vid en bodelning?

En bodelning görs vid en skilsmässa eller när ett samboförhållande tagit slut för att fördela tillgångarna.

Hur länge kan man vägra bodelning?

Så vad är då en bodelning? Vid en bodelning delar du och din partner upp den egendom som ni har mellan er. Tanken bakom lagen om bodelning är att tillgångarna, men också skulderna, ska delas lika. Däremot måste ni som par komma överens om vem som ska få vad, annars kan tingsrätten utse en bodelningsförrättare som fattar besluten åt er.

En bodelning kan göras vid en skilsmässa eller när ett samboförhållande upphör. Men också när ni fortfarande är gifta eller om någon av er går bort. Gifta makar är enligt lag skyldiga att göra en bodelning samt upprätta ett skriftligt bodelningsavtal. Om bodelningen ska göras vid en skilsmässa ska ni utgå från de egendomar som ni hade den dag som tingsrätten tog emot er ansökan om äktenskapsskillnad. Har du och din partner ett samboförhållande ska ni utgå från den dag då samboförhållandet upphörde. Det finns självklart undantag, exempelvis om det finns ett giltigt samboavtal. Ni kan använda er av vår gratismall för samboavtal för inspiration.

Är ni överens om hur egendomen ska delas upp är detta ofta tillräckligt, då kan bodelningen genomföras på ett korrekt sätt. I vissa fall behövs ett avtal som ni skriver under. Detta skulle exempelvis kunna vara om ni äger en fastighet tillsammans. Vill ni kan avtalet sedan registreras hos Skatteverket. Genomförs bodelningen under tiden som ni är gifta och i samband med skilsmässa måste ni anmäla det till Skatteverket, som då registrerar detta.

Tips! Avtal och andra viktiga dokument kan förvaras hos Fernita och det Digitala valvet. Ha alla dina viktiga papper sparade på ett och samma ställe tills den dag de behövs.

Kan man skriva bodelning själv?

Att upprätta ett bodelningsavtal är en juridisk manöver som många kan dra sig för att genomföra trots att det behövs. Det är heller inte alla som riktigt har koll på vad det egentligen innebär. Men det finns enkla sätt att göra det på! 

Vi vill tipsa om JuridiskaDokument som säljer mycket bra mallar: Köp ditt bodelningsavtal här.

Hur gör man en egen bodelning?

Om ni bodelar för att ni ska skiljas ska ni lämna in en ansökan om äktenskapsskillnad till Tingsrätten innan ni skriver bodelningshandlingen.

Vad händer om man inte gör bodelning inom ett år?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett samboförhållande upphör1. om samborna eller någon av dem ingår äktenskap,2. om samborna flyttar isär eller3. om någon av samborna avlider.

Vad ska inte ingå i en bodelning?

I samband med en bodelning är det många detaljer som ska redas ut. Några vanliga frågor som kan uppstå vid bodelningen handlar om vilka regler som gäller, vad som ska ingå samt vad som händer om parterna är oeniga. 

Reglerna för bodelningen varierar beroende på dels relationen och dels orsaken till uppbrottet. Här reder vi ut det som har med bodelning att göra och om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss, vi finns här för dig. 

I en skilsmässa är utgångspunkten att all egendom delas och i en samboseparation är utgångspunkten att endast gemensam anskaffad bostad och det inuti (bohag) delas upp. 

 • Vid problem och oenighet kan en bodelningsförrättare utses att hjälpa till vid skilsmässor och separationer. När det är svårt att reda ut ett dödsbo och åstadkomma en fördelning av arv kan en boutredningsman eller skiftesman utses. 
 • Ett bodelningsavtal bör alltid skrivas efter att bodelningen är avslutad, oavsett hur enkel eller komplicerad den varit. Avtalet fungerar som ett bevis på att bodelningen är klar och krävs för vissa praktiska frågor samt för undvikande av problem.  
 • En bodelning är inte obligatorisk i samband med en samboseparation. Det blir bara aktuellt om en sambo begär bodelning, vilket kan göras högst ett år efter uppbrottet. Annars går rätten till bodelning förlorad.
 • Måste man ha en jurist vid bodelning?

  Flytta isär, skilja sig & separera

  Jag och min man ska skiljas. Vi äger ett hus tillsammans som han ev ska köpa ut. Vi har tillgångar på varsina bankkonton och i fonder. Jag har studieskulder. När vi gör en bodelning, kan vi gemensamt komma överens i godo om hur våra tillgångar och skulder ska fördelas, eller måste vi dela allt lika?

  Kan man göra bodelning själv?

  I samband med en bodelning är det många detaljer som ska redas ut. Några vanliga frågor som kan uppstå vid bodelningen handlar om vilka regler som gäller, vad som ska ingå samt vad som händer om parterna är oeniga. 

  Reglerna för bodelningen varierar beroende på dels relationen och dels orsaken till uppbrottet. Här reder vi ut det som har med bodelning att göra och om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss, vi finns här för dig. 

  I en skilsmässa är utgångspunkten att all egendom delas och i en samboseparation är utgångspunkten att endast gemensam anskaffad bostad och det inuti (bohag) delas upp. 

 • Vid problem och oenighet kan en bodelningsförrättare utses att hjälpa till vid skilsmässor och separationer. När det är svårt att reda ut ett dödsbo och åstadkomma en fördelning av arv kan en boutredningsman eller skiftesman utses. 
 • Ett bodelningsavtal bör alltid skrivas efter att bodelningen är avslutad, oavsett hur enkel eller komplicerad den varit. Avtalet fungerar som ett bevis på att bodelningen är klar och krävs för vissa praktiska frågor samt för undvikande av problem.  
 • En bodelning är inte obligatorisk i samband med en samboseparation. Det blir bara aktuellt om en sambo begär bodelning, vilket kan göras högst ett år efter uppbrottet. Annars går rätten till bodelning förlorad.
 • Vem betalar jurist vid bodelning?

  Om ni är överens om hur egendomen ska delas upp är det ofta tillräckligt för att bodelning ska kunna genomföras. I vissa fall, till exempel om ni äger fastigheter, måste ett avtal skrivas. Ni kan själva skriva ett bodelningsavtal som ska undertecknas av er båda. Ni som vill kan få avtalet registrerat hos Skatteverket. En bodelning som görs medan ni är gifta och inte i samband med skilsmässa ska anmälas till Skatteverket som registrerar anmälan.  

  Kan man göra en bodelning själv?

  Om ni är överens om hur egendomen ska delas upp är det ofta tillräckligt för att bodelning ska kunna genomföras. I vissa fall, till exempel om ni äger fastigheter, måste ett avtal skrivas. Ni kan själva skriva ett bodelningsavtal som ska undertecknas av er båda. Ni som vill kan få avtalet registrerat hos Skatteverket. En bodelning som görs medan ni är gifta och inte i samband med skilsmässa ska anmälas till Skatteverket som registrerar anmälan.