:

Hur bokföra Vägtrafikavgift?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokföra Vägtrafikavgift?
 2. Vilket konto bokför man fordonsskatt?
 3. Hur bokför man förmedlingsavgift?
 4. Hur bokför man uppläggningsavgift?
 5. Vad är Vägtrafikregisteravgift?
 6. När används konto 7691?
 7. Vad bokförs på konto 5619?
 8. Vad bokförs på 6991?
 9. Hur bokför man administrationsavgift?
 10. Vad är bokförda kostnader som inte ska dras av?
 11. Hur betalar man Vägtrafikregisteravgift?
 12. Vad händer om man inte betalar Vägtrafikregisteravgift?
 13. Vad bokförs på konto 7690?
 14. När används konto 6991?
 15. Vad bokförs på 6990?

Hur bokföra Vägtrafikavgift?

sön 17 apr 2016, 12:30#387785 Hej!Är det någon som kan hjälpa mig med hur vägavgift ska bokföras? Bor i privatbostad på lantbruksenhet, har ca 6 ha åker, är skogsägare. Större delen av åker och skog finns i närheten av privatbostaden. Får årligen en faktura från samfälligheten som förvaltar bl.a. vägarna. Min andel i Gemensamhetsanläggning för vägar är 2400, och årsmötet brukar vanligvis besluta om utdebitering på1 kr/andel. Min årliga vägavgiftfaktura är alltså 2400 kr.Andra fastighetsägare kan ha andra andelstal, så jag antar att lantmäteriet bestämt mitt andelstal i proportion till den nytta min fastighet har av vägen för skogs/jordbruk och privat nyttjande.

Är då hela summan avdragsgill?Ingår moms? Står inget på fakturan om moms ingår.

Vilket konto bokför man fordonsskatt?

Bilkostnader

Det finns en mängd olika kostnader du som företagare kan ha för företagsbilen. Det kan vara fordonsskatt, parkeringsavgifter, parkeringsböter, bilförsäkringar, drivmedel, reparation, trängselskatt med mera. De flesta av dessa kostnader skall bokföras på olika konton.

Hur bokför man förmedlingsavgift?

Beskattningsland för förmedlingstjänster bestäms på olika sätt beroende på om den som köper förmedlingstjänsten är en beskattningsbar person eller inte.

Hur bokför man uppläggningsavgift?

Bilar och moms är ett av de områden vi får flest frågor om. Dels finns speciella undantagsbestämmelser för personbilar i momslagen, och dels kan det vara svårt att avgöra hur olika transaktioner som har med köp, avbetalning, leasing, försäljning och utlösen mm ska bedömas och redovisas. I den här artikeln försöker vi ge svar på bland annat följande frågor:

Ända sedan momslagen infördes 1969 har det funnits ett förbud mot att lyfta moms vid köp av personbilar. Det finns dock ett antal undantag då det är tillåtet att lyfta momsen. Undantaget gäller för följande branscher:

Vad är Vägtrafikregisteravgift?

Transportstyrelsen låter försäkringsuppgifterna på bilen vara vilande i vägtrafikregistret och meddelar ditt försäkringsbolag att du ställt av fordonet. Ett avställt fordon får i regel inte användas. Det finns dock ett undantag och det är för färd kortast lämpliga väg till eller från närmaste besiktning. Ett avställt fordon får inte heller bogseras.

När används konto 7691?

När en redovisningsenhet skall rekrytera och anställa personal uppstår normalt utgifter för personalrekrytering oberoende av om ett rekryteringsbolag anlitas eller om redovisningsenheten tar hand om rekryteringen själva.

Utgifter för personalrekrytering inkluderar bland annat arvoden till rekryteringskonsulter, avgifter för platsannonser, lokalhyra, reseersättningar och flyttbidrag. Utgifter för löner till egna anställda som arbetar med personalrekrytering räknas som vanliga löner och klassificeras inte som kostnader för personalrekrytering.

Vad bokförs på konto 5619?

En reparation av firmabilen kostar 4 000 kr [5613] plus moms [2640] och ­betalas kontant [1910].

Om du vill se hur mycket bränsle, reparationer och annat kostar under året kan du använda BAS-konto­planens separata ­konton för t ex

Vad bokförs på 6991?

Erlagda utgifter debiteras konto 6940 Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter, alternativt konto 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla. Avgifter för certifiering kan i stället debiteras konto 6941 Certifieringskostnader.

Hur bokför man administrationsavgift?

En redovisningsenhet som erbjuder sina kunder kredit via en kundfaktura kan ta ut en faktureringsavgift på fakturan, detta för att kompensera för merkostnader och för att uppmuntra till förskottsbetalning.

En redovisningsenhet som erbjuder sina kunder kredit via en kundfaktura ådrar sig merkostnader i form av missade ränteintäkter, kreditrisker och utgifter för att driva in fordringar. Faktureringsavgifter syftar till att kompensera en redovisningsenhet för merkostnader avseende kreditbetalningar och för att uppmuntra kunder till förskottsbetalning.

Vad är bokförda kostnader som inte ska dras av?

Till kostnader som inte är avdragsgilla kan höra kostnadsräntor på skattekonto, föreningsavgifter, viss representation, gåvor, böter, skattetillägg, restavgifter.

Vid SIE-import från bokföringen föreslås belopp från följande konton vara sådana kostnader som inte ska dras av:

Hur betalar man Vägtrafikregisteravgift?

Fråga: Vid påställning av min 98 cc motorcykel skickade Transportstyrelsen en faktura på bland annat vägtrafikregisteravgift. Det handlar inte om summan, för den har råd att betala, men jag har aldrig hört talas om den avgiften. Knarren som jag har är från 1938 och kommer att gå högst 100 mil om året. Jag skall givetvis kontakta Transportstyrelsen i ärendet eftersom de frågar om jag tycker att debiteringen är felaktig, skall jag skriftligen begära omprövning hos Transportstyrelsen?

Alf

Vad händer om man inte betalar Vägtrafikregisteravgift?

För att öka benägenheten att betala infördes under 2010 en påminnelseavgift på 50 kronor för en obetald vägtrafikregisteravgift. Andelen obetalda avgifter sjönk tillfälligt för att därefter öka igen och är nu i sådan omfattning att Transportstyrelsen anser det nödvändigt med ytterligare påtryckningsmedel.

– Tyvärr finns det fordonsägare som struntar i att göra rätt för sig, och sådant riskerar att underminera allmänhetens förtroende för systemet. Därför anser vi att det är rimligt att vi agerar i frågan, säger Mats Einarsson.

Vad bokförs på konto 7690?

 • 1 Kontoklass
 • 2 Kontogrupp
 • 3 7690 Övriga personalkostnader
 • 4 Bokföringsmässig effekt
 • 5 Bokföringsmässig sammanställning

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

När används konto 6991?

En redovisningsenhet har utgifter för avgifter till bolagsverket vid nyregistrering av en firma och när uppgifter om en firma skall ändras i bolagsverkets register.

En eller flera person(er) som vill registrera ett nytt företag såsom en enskild firma, ett handelsbolag, ett kommanditbolag, ett aktiebolag eller en ekonomisk förening gör det hos bolagsverket via e-tjänst eller blankett. När ett nytt företag, en bifirma, en paralellfirma eller en filial registreras hos bolagsverket måste en registreringsavgift betalas.

Vad bokförs på 6990?

Utgifter för avdragsgilla inköp av mindre belopp kan debiteras konto 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla. Utgifter för icke avdragsgilla inköp debiteras konto 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla.