:

Hur många förnamn får man?

Innehållsförteckning:

 1. Hur många förnamn får man?
 2. Kan man ha 3 förnamn?
 3. Kan man ha fyra förnamn?
 4. Hur många tilltalsnamn får man ha?
 5. Måste man ha flera förnamn?
 6. Hur mycket kostar det att lägga till ett förnamn?
 7. Vad kostar det att lägga till ett förnamn?
 8. Kan man lägga till ett förnamn?
 9. Får man inte ha mellannamn längre?
 10. Kan man ha flera mellannamn?
 11. Är det gratis att byta förnamn?
 12. Kan man ha två mellannamn?
 13. Är mellannamn olagligt?
 14. Vilka namn får man inte byta till?
 15. Kan man ha ett annat namn på Swish?

Hur många förnamn får man?

En del av de förnamn som vi har i Sverige är inhemska namn med förhistoriskt ursprung, som Erik och Ingrid. Men den största delen är namn som importerats och i många fall omvandlats från och med medeltiden. Ett par gamla importerade namn är Nils och Kerstin, ett par nyare är William och Fatima.

Vi kan ha ett eller flera förnamn. I dag är det vanligast att ha två förnamn, därnäst tre och sedan ett. Det eller de förnamn som vi använder i dagliga sammanhang kallas tilltalsnamn. Övriga förnamn kan kallas sidonamn eller sidoförnamn.

De äldsta nordiska personnamn som vi har någon vetskap om kan vara bortåt 2 000 år gamla. Språkhistoriskt talar man om urnordisk tid, som sträcker sig fram till omkring år 700. En viktig källa är runinskrifter, med omkring 100 namn. Det finns även ortnamn som innehåller personnamn från den här tiden, till exempel Västerslöv i Skåne som anses innehålla ett mansnamn som i urnordisk form kan återges som Westaharjaz, sammansatt av vårt ord väster och ett ord för krigare. Namnet är senare känt i västnordisk form som Vestarr. De bevarade namnen är till största delen mansnamn.

De nordiska namnen kan vara enledade, som Hrabnaz, och tvåledade, som Kunimunduz, eller avledda, som Niujila. Enledade namn består av substantiv eller adjektiv från det vanliga ordförrådet. Ett enledat namn är alltså Hrabnaz, som betyder ’korp’ och finns i en värmländsk inskrift. Namnet motsvarar ett västnordiskt Hrafn. Ett tvåledat namn är Kunimunduz, som finns på en inskrift från Blekinge. Det är sammansatt av ett ord för släkt och efterleden -munduz, som vi känner igen från till exempel Gudmund. Ett avlett namn är Niujila, som är från en inskrift i Danmark. Namnet består av en gammal form av vårt adjektiv ny och avledningsändelsen *-ilan-.

De olika delarna i tvåledade nordiska namn kan kombineras ganska fritt med varandra för att bilda nya namn och det kallas variation. Efterleden -munduz är känd också från bland annat Hroþimunduz (som ingår i det västgötska Rommele) medan förleden Hroþi- ingår i Hroþiwaldaz, i formen Rhoaltz känd från en norsk inskrift.

Kan man ha 3 förnamn?

Det kostar 250 kronor att ansöka om att ändra ditt förnamn. Vi handlägger din ansökan när vi har fått in betalningen. Betalningen är däremot inte en garanti för att du kommer att få namnet.

Kan man ha fyra förnamn?

Sedan den 1 juli 2017 finns det en ny namnlag i Sverige. Namnlagen reglerar i Sverige boende svenska medborgaren skyldigheter och rättigheter rörande personnamn. Det fanns tidigare enligt namnlagen tre typer av namn; förnamn, mellannamn och efternamn. I den uppdaterade lagen så har man tagit bort möjligheten att ansökan om mellannamn.

Namnlagen gäller för alla svenska, finska, danska och norska medborgare som bor i Sverige. Är du inte medborgare i ett nordiskt land kan du ändå, om du vill, anmäla namn och byte av namn till Skatteverket enligt svensk lag om du bor i Sverige. Även statslösa personer omfattas av den svenska namnlagen om de bor i Sverige.

Det är dock inte säkert att ett namnbyte som du gör i Sverige godkänns i ditt hemland. Vill du undvika problem med ditt hemlands myndigheter bör du därför, innan du byter namn, ta kontakt med ditt hemlands ambassad och ta reda på vad som gäller.

Hur många tilltalsnamn får man ha?

Skatteverket registrerar alla människor som bor i Sverige med födelsenummer och namn och godkänner eller avslår alla ansökningar om namn.

När ett barn föds ansöker man hos Skatteverket inom tre månader om vad barnet ska heta i förnamn och vilket efternamn barnet ska ha. Exempel: Erik Lindberg och Anna Andersson får en son som de kallar för Johan Axel med Johan som tilltalsnamn. Han kan få ett dubbelt efternamn: Andersson-Lindberg eller Lindberg Andersson eller också väljer föräldrarna ett av sina efternamn (Lindberg eller Andersson) till honom.

När man gifter sig måste man också ansöka hos Skatteverket om vilket eller vilka efternamn man vill ha efter vigseln. Om man vill ha ett dubbelt efternamn ska man också ange om namnen ska sitta ihop med ett bindestreck eller inte.

Måste man ha flera förnamn?

Ansökan om förvärv eller ändring av förnamn görs till Skatteverket och i vissa fall är det en ansökningsavgift. Förvärvet eller ändringen gäller från den dag då namnet registreras i folkbokföringen (35 § PNL).

Det finns inga begränsningar mot upprepade ansökningar om förvärv eller ändring av förnamn.

Om en ansökan om förvärv eller ändring av förnamn gäller ett barn som har fyllt 12 men inte 18 år, krävs att barnet skriftligen samtycker till ansökan (46 § första stycket PNL).

Varje barn som föds ska ha ett eller flera förnamn.

Barnets vårdnadshavare ska inom tre månader från barnets födelse ansöka om ett eller flera förnamn för barnet. Ansökan ska göras till Skatteverket (3 § PNL och 26 § PNL).

En ansökan om förvärv av förnamn för ett nyfött barn innebär att Skatteverket prövar om förnamnet kan godkännas utifrån kraven i 28 § PNL. Skatteverket ska pröva om förnamnet kan väcka anstöt, kan antas leda till obehag för barnet eller av någon annan anledning är olämpligt som förnamn.

Hur mycket kostar det att lägga till ett förnamn?

Tänker du genomföra en renovering med totalentreprenad? Rotavdraget kan erbjuda betydande ekonomiska fördelar för ditt projekt. Det är viktigt att välja rätt entreprenör, bestämma din budget, försäkra dig om att du har rätt försäkringar och att upprätta en realistisk tidsplan. Allt detta bidrar till att ditt renoveringsprojekt kan genomföras så smidigt som möjligt. Med rätt information i handen blir det enklare att genomföra ditt renoveringsprojekt på ett framgångsrikt sätt.

Vad kostar det att lägga till ett förnamn?

Det kostar 250 kronor att ansöka om att ändra ditt förnamn. Vi handlägger din ansökan när vi har fått in betalningen. Betalningen är däremot inte en garanti för att du kommer att få namnet.

Kan man lägga till ett förnamn?

Du kan lägga till, byta, ändra ordningsföljd eller ta bort förnamn genom en ansökan till Skatteverket. Du kan byta förnamn flera gånger och du behöver inte behålla något ursprungligt förnamn.

Ett förnamn får inte vara sådant att det kan uppfattas som stötande eller kan leda till obehag för den som ska ha det. Det får inte heller uppfattas som ett efternamn eller vara olämpligt som förnamn av någon annan anledning.

Får man inte ha mellannamn längre?

Enligt 1982 års namnlag (1982:670) kunde en person i vissa situationer förvärva ett mellannamn för att visa samhörighet med en förälder eller en make. Ett mellannamn kan inte föras vidare till ett barn eller till en make. Mellannamnet bärs efter förnamnen och närmast före efternamnet utan bindestreck, d.v.s. mellan de övriga namnen.

Kan man ha flera mellannamn?

Sedan den 1 juli 2017 finns det en ny namnlag i Sverige. Namnlagen reglerar i Sverige boende svenska medborgaren skyldigheter och rättigheter rörande personnamn. Det fanns tidigare enligt namnlagen tre typer av namn; förnamn, mellannamn och efternamn. I den uppdaterade lagen så har man tagit bort möjligheten att ansökan om mellannamn.

Namnlagen gäller för alla svenska, finska, danska och norska medborgare som bor i Sverige. Är du inte medborgare i ett nordiskt land kan du ändå, om du vill, anmäla namn och byte av namn till Skatteverket enligt svensk lag om du bor i Sverige. Även statslösa personer omfattas av den svenska namnlagen om de bor i Sverige.

Det är dock inte säkert att ett namnbyte som du gör i Sverige godkänns i ditt hemland. Vill du undvika problem med ditt hemlands myndigheter bör du därför, innan du byter namn, ta kontakt med ditt hemlands ambassad och ta reda på vad som gäller.

Är det gratis att byta förnamn?

Via ansökningsblanketter hos Skatteverket byter du efternamn. Beroende på om du vill byta eller ändra ett dubbelt efternamn, byte till ett annat efternamn eller om du vill ändra ett efternamn som du redan har finns det olika blanketter att använda sig av. Beroende på detta blir också handläggningstider för namnbyte olika. Vill du byta förnamn eller efternamn utan avgift är handläggningstiden ungefär en månad och vid byte av efternamn med avgift är tiden mellan en till två månader. För nybildade efternamn är handläggningstiden längst och tar ungefär två till tre månader.

Kan man ha två mellannamn?

Namnlagen är den lag som reglerar vilka rättigheter, men också skyldigheter, svenska och nordiska medborgare har gällande personnamn, även kallat borgerligt namn, i Sverige. Lagen bestämmer i korthet hur namn blir förvärvade och hur du ändrar namn. Namnlagen blev senast ändrad den 1 juli 2017.

Namnlagen fastställer vilka olika namntyper som finns. Den reglerar även vilka namn som är olämpliga att ha, exempelvis får ett barn inte heta något som kan väcka anstöt eller riskera att vålla obehag för bäraren. Förnamn som liknar ett efternamn, smeknamn eller ortsnamn är inte heller lämpliga enligt namnlagen och riskerar att bli nekade.

Är mellannamn olagligt?

Fram till införandet den 1 juli 2017 av den nu gällande namnlagen i Sverige (2016:1013) om personnamn, så kunde en gift person eller registrerad partner välja att behålla sitt eget efternamn och lägga till sin makas, makes eller partners efternamn som mellannamn, eller anta makans/makens/partnerns efternamn och ta sitt eget efternamn som mellannamn. Det "egna" efternamnet kunde vara ett som förvärvats genom ett tidigare äktenskap. Makar eller partner fick inte anta varandras namn för att få likalydande kombinationer av mellan- och efternamn.

Ett barn som får den ene förälderns efternamn kunde få den andra förälderns efternamn som mellannamn. Som vuxen kunde man själv uppta en förälders efternamn som mellannamn om man bar den andre förälderns namn som efternamn. Detta gällde dock bara ett efternamn som någon av föräldrarna bar, och inte någon förälders tidigare burna namn. Om ens föräldrar var gifta och bar exempelvis faderns namn när man föddes kunde man inte lägga till moderns efternamn som ogift som mellannamn.

Ett mellannamn kan, till skillnad från ett lagligt efternamn, inte ärvas eller tas av make/maka vid giftermål och kan inte tilldelas vid den reguljära namnanmälan efter födseln.

Vilka namn får man inte byta till?

Det kostar 250 kronor att ansöka om att ändra ditt förnamn. Vi handlägger din ansökan när vi har fått in betalningen. Betalningen är däremot inte en garanti för att du kommer att få namnet.

Kan man ha ett annat namn på Swish?

Getswish AB, 2023

Getswish AB, org 556913-7382, is a Swedish FinTech company behind the mobile payment service Swish. The corporate domicile is Stockholm, Sweden.