:

Är kundförluster avdragsgilla?

Innehållsförteckning:

 1. Är kundförluster avdragsgilla?
 2. Hur bokför man en befarad kundförlust?
 3. Vad är det för skillnad på konstaterade och befarade kundförluster?
 4. Hur bokför man en kundförlust?
 5. Vad är befarade kundförluster?
 6. Vad är en befarad kundförlust?
 7. Vad är befarad kundförlust?
 8. Hur bokför man en kundfordran?
 9. Hur ska man bokför konstaterade kundförluster?
 10. Vilket konto befarade kundförluster?
 11. Hur bokföra man återvunna kundförluster?
 12. Hur bokför jag en kundfordran?

Är kundförluster avdragsgilla?

Vi har i en tidigare artikel redogjort för en säljarens möjlighet att få tillbaka momsen vid kundförluster och prisnedsättningar i efterhand. Vid dessa situationer finns det även inkomstskatterättsliga frågor som kan uppstå. Nedan redogör vi kort för vad man bör vara uppmärksam på när det gäller kundförluster, ackord och avdrag för tidigare års underskott.

En kundförlust föreligger när betalning helt eller delvis uteblir trots att köparen är skyldig att betala det avtalade priset. I bokföringen kan man dela in kundförluster i tre kategorier - osäkra, befarade och konstaterade. Om man vet att en kund har fått likviditetsproblem kan fordran bedömas som osäker. Befarar man däremot att kunden inte kommer att kunna betala, blir fordran en befarad kundförlust. En kundförlust är konstaterad först när det är sannolikt att kunden inte kommer att betala, till exempel när kunden är försatt i konkurs eller när säljaren gjort reella indrivningsförsök.  

Hur bokför man en befarad kundförlust?

Kundförluster uppstår i en redovisningsenhet på grund av bristande betalningsförmåga hos de kunder som har fått kundfaktura med kredit från en redovisningsenhet.

En redovisningsenhet kan minska risken för kundförluster genom att göra kreditupplysningar på de kunder man säljer till och kräva förskottsbetalning från de kunder som inte är tillräckligt kreditvärdiga.

Vad är det för skillnad på konstaterade och befarade kundförluster?

Du kan endast minska utgående moms vid konstaterade kundförluster. Det belopp som den utgående momsen ska minskas med beräknas efter samma momssats som på den ursprungliga fakturan. Minskningen gör du i momsdeklarationen för den period då kundförlusten har konstaterats.

Hur bokför man en kundförlust?

Du kan endast minska utgående moms vid konstaterade kundförluster. Det belopp som den utgående momsen ska minskas med beräknas efter samma momssats som på den ursprungliga fakturan. Minskningen gör du i momsdeklarationen för den period då kundförlusten har konstaterats.

Vad är befarade kundförluster?

Om du har anledning att tro att en kund inte kommer att betala, kan du boka din kundfordran som en befarad kundförlust. Vid inkomstbeskattningen får företaget avdrag för kundförlusten om du kan göra det troligt att det finns ett nedskrivningsbehov. Detta är normalt fallet först vid en konstaterad förlust, t ex vi konkurs eller offentligt ackord. Du kan dock få avdrag för förlusten även om den inte är konstaterad om det finns ett sannolikt nedskrivningsbehov. Enligt Skatteverket ska nedskrivningsbehovet prövas utifrån en samlad bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

Tecken på att det finns ett nedskrivningsbehov av en kundfordran kan vara (förutom fordrans ålder i relation till normal kredittid) att den trots upprepade krav inte har betalats.

Vad är en befarad kundförlust?

Kundförluster uppstår i en redovisningsenhet på grund av bristande betalningsförmåga hos de kunder som har fått kundfaktura med kredit från en redovisningsenhet.

En redovisningsenhet kan minska risken för kundförluster genom att göra kreditupplysningar på de kunder man säljer till och kräva förskottsbetalning från de kunder som inte är tillräckligt kreditvärdiga.

Vad är befarad kundförlust?

Det första du ska göra när du märker att en kundfaktura är obetald, trots att förfallodatum har passerat, är förstås att göra ditt bästa för att kunden ska betala sin skuld. I inledningsskedet kanske det handlar om att ringa upp kunden eller att skicka en påminnelsefaktura.

Om det inte hjälper kan du ta hjälp av ett inkassoföretag som skickar inkassokrav vilket i förlängningen skulle kunna innebära att Kronofogden kopplas in med hot om utmätning och konkurs.

Hur långt och hårt du orkar kämpa för dina pengar beror förstås på hur stor summa det rör sig om – kanske är det inte värt att lägga allt för mycket tid och resurser på att få betalt för en faktura på ett par tusenlappar, medan en kundfordran på hundratusentals kronor är desto viktigare att driva in.‍

Hur bokför man en kundfordran?

Om du har anledning att tro att en kund inte kommer att betala, kan du boka din kundfordran som en befarad kundförlust. Vid inkomstbeskattningen får företaget avdrag för kundförlusten om du kan göra det troligt att det finns ett nedskrivningsbehov. Detta är normalt fallet först vid en konstaterad förlust, t ex vi konkurs eller offentligt ackord. Du kan dock få avdrag för förlusten även om den inte är konstaterad om det finns ett sannolikt nedskrivningsbehov. Enligt Skatteverket ska nedskrivningsbehovet prövas utifrån en samlad bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

Tecken på att det finns ett nedskrivningsbehov av en kundfordran kan vara (förutom fordrans ålder i relation till normal kredittid) att den trots upprepade krav inte har betalats.

Hur ska man bokför konstaterade kundförluster?

Kundförluster uppstår när kunder som fått en faktura av dig inte kan betala den på grund av bristande betalningsförmåga.

En redovisningsenhet kan minska risken för kundförluster genom att göra kreditupplysningar på de kunder man säljer till och kräva förskottsbetalning från de kunder som inte är tillräckligt kreditvärdiga.

Vilket konto befarade kundförluster?

För enkelhetens skull används här ett sifferexempel för att illustrera gången från kundfordran, osäker kundfordran, befarad kundförlust, konstaterad kundförlust och till återvinning av tidigare avskriven kundfordran (konton enligt BAS 2023):

Säljaren fakturerar en kund med 10 000 kr plus moms 25 % (faktura vid försäljning). Konto 1510 Kundfordringar debiteras med 12 500 kr. Ett försäljningskonto i kontoklass 3 krediteras med 10 000 kr och konto 2610 Utgående moms krediteras med 2 500 kr.

Säljaren får sedan veta att kunden fått likviditetsproblem. För att underlätta bevakningen överförs denna kundfordran till ett separat konto för osäkra fordringar. Konto 1510 krediteras och konto 1515 Osäkra kundfordringar debiteras med 12 500 kr.

Hur bokföra man återvunna kundförluster?

I räkenskaperna ska en kundfordran tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Det framgår av 4 kap. 9 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554). Det innebär att en kundfordran ska tas upp till det belopp som beräknas inflyta.

I bokföringen kan man dela in kundförluster i tre kategorier - osäkra, befarade och konstaterade.

Vid en försäljning mot faktura debiteras konto 1510 Kundfordringar. Om man får veta att kunden fått likviditetsproblem kan man föra över fordran till konto 1515 Osäkra kundfordringar. En anledning att göra det är att underlätta bevakningen av fordran.

I skattelagstiftningen saknas särskilda bestämmelser om värdering av kundfordringar. Det innebär att den nedskrivning som gjorts i redovisningen i princip ska godtas även vid beskattningen under förutsättning att den följer god redovisningssed. Den skatterättsliga praxisen har dock varit restriktiv vad gäller avdragsrätten för kundförluster.

Avdrag medges alltid för en konstaterad förlust på kundfordringar, vilket är fallet vid konkurs eller ackord. Avdrag medges normalt också när kunden har ställt in betalningarna eller begärt ackord. Även om förlusten inte är definitiv kan avdrag medges om det är sannolikt att det finns ett nedskrivningsbehov.

Det är den skattskyldige som har bevisbördan och som ska visa att det är sannolikt att en kundfordran är osäker. Tecken på det är att fordran, trots flera krav, inte har reglerats. I praktiken innebär det att den skattskyldige bör ha gjort aktiva åtgärder för att få in fordran. De aktiva åtgärderna kan bestå i att man riktat ett betalningsföreläggande eller att man lämnat fordringen till inkasso utan att det fått effekt.

Hur bokför jag en kundfordran?

Kundfordringar bokförs normalt vid utställandet på konto 1510 Kundfordringar. Enligt 5 kap. 2 § BFL får företag, vars årliga nettoomsättning normalt uppgår till högst 3 mkr, tillämpa kontantmetoden, dvs. att vänta med att bokföra affärshändelser till dess betalning sker. Därmed bokförs inte kundfordringar utan en intäkt bokförs när betalning sker. Vid räkenskapsårets utgång ska dock samtliga då obetalda kundfordringar bokföras.