:

Är det sociala avgifter på tantiem?

Innehållsförteckning:

 1. Är det sociala avgifter på tantiem?
 2. Vad är tantiem lön?
 3. Vad är det för skatt på bonus?
 4. Hur bokför man tantiem?
 5. Hur mycket skatt och sociala avgifter?
 6. Hur mycket ska arbetsgivaren betala i skatt?
 7. Är tantiem pensionsgrundande?
 8. När ska man redovisa tantiem?
 9. När betalar man 57% skatt?
 10. Varför betalar man 50% skatt?
 11. Varför tantiem?
 12. Vad kostar en lön på 25000?
 13. Hur mycket skatt betalar man om man tjänar 50 000?
 14. När får man betala 50 procent skatt?
 15. Hur bokföra skatt på utdelning?

Är det sociala avgifter på tantiem?

När bolagsskatten sänktes från 26,3 till 22 procent den 1 januari 2013 blev det extra intressant att göra tantiemavsättning under 2012. Tantiem är en extra utbetalning av ett företags vinst som vanligtvis görs till VD eller andra chefstjänstemän och har karaktären av bonus.

Ett tantiem påverkar företagets resultat det år som utfästelsen görs men mottagaren beskattas först året därpå när bolagsstämman fastställt balans- och resultaträkningen.

Vad är tantiem lön?

I inkomstslaget tjänst gäller som huvudregel den s.k. kontantprincipen när man bestämmer beskattningstidpunkten. Den innebär att inkomster ska tas upp till beskattning som intäkt det beskattningsår då de kan disponeras eller på något annat sätt kommer den skattskyldige till del (10 kap. 8 § IL).

Denna huvudregel gäller även när ersättning för arbete har tjänats in i ett annat land. Vid bedömningen av när beskattningstidpunkten infaller för en ersättning som har tjänats in utomlands ska regleringen i intjänandelandet inte påverka bedömningen. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen talar starka principiella skäl emot att låta innehållet i utländsk rätt påverka den tolkningen. Beskattningstidpunkten ska alltså bestämmas utan hänsyn till när skattskyldigheten för den aktuella ersättningen infaller i utlandet (HFD 2019 ref. 13). Sexmånadersregeln, ettårsregeln och skatteavtal kan dock begränsa Sveriges beskattningsrätt vid beskattningstidpunkten.

Vad är det för skatt på bonus?

Det är vanligt att bonusar och incitamentsprogram har någon form av intjänandeperiod som är viktig att fastställa. En kontant bonus som exempelvis utbetalas under inkomstår 2020 har med stor sannolikhet tjänats in under inkomståret 2019. Det är därför viktigt att se över hur skattskyldigheten såg ut för den anställde under just intjänandeperioden.

Den anställdes socialförsäkringstillhörighet under intjänandeperioden behöver också fastställas för att säkerställa att rätt arbetsgivaravgifter betalas. Kanske intjänades en bonus innan en person började arbeta i Sverige, under en period, då han eller hon inte omfattades av svensk socialförsäkring. Då ska inte svenska arbetsgivaravgifter betalas utan istället ska eventuella socialavgifter i intjänandelandet betalas.

Hur bokför man tantiem?

En redovisningsenhet som i avtal med företagsledare, styrelseledamöter och verkställande direktörer har avtalat om tantiem har utgifter för den här rörliga ersättningsformen under förutsättning att villkoren för utbetalning har uppfyllts.

Tantiem är en rörlig ersättning som baseras på utförda prestationer under en viss period och utgör normalt en procentsats av en redovisningsenhets vinst eller omsättning under ett kvartal eller ett räkenskapsår. Bestämmelser om tantiem finns i avtal mellan en redovisningsenhet och en företagsledare, en styrelseledamot eller en verkställande direktör.

Hur mycket skatt och sociala avgifter?

Arbetsgivaravgifter för kommuner 2023 och preliminärt 2024 (Excel) Excel, 19 kB.Arbetsgivaravgifter för regioner 2023 och preliminärt 2024 (Excel) Excel, 19 kB.

Hur mycket ska arbetsgivaren betala i skatt?

Som sommarjobbare finns det dock anledning att titta över hur mycket man kommer tjäna under året. I Sverige behöver man inte betala skatt på inkomst under 22 208 kronor per år (gäller för 2023). Det betyder att om du till exempel tjänar 22 000 kronor på ditt sommarjobb så kommer du inte behöva betala någon skatt utan du kan få hela beloppet utbetalt på ditt bankkonto. Läs mer hos Skatteverket.

Du måste fylla i blanketten intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag och lämna till din arbetsgivare. Annars kommer arbetsgivaren automatiskt att dra av cirka 30% av din lön i skatt. Dessa pengarna får du då först tillbaka i samband med att man gör en deklaration cirka ett år senare. Var därför mycket noga med att lämna in denna blankett så att du får hela lönen du har förtjänat direkt!

Är tantiem pensionsgrundande?

Det ska vara begripligt och förutsägbart så att det tydligt framgår vilka som omfattas av belöningssystemet, vilka kriterierna är, hur de fungerar och hur de anställda själva kan påverka utfallet. Det är även viktigt att målen är realistiska och mätbara.

Bonus bygger på att den anställde eller verksamheten ska uppnå ett eller flera mål. Om målen uppfylls betalas bonus ut. Bonus uttrycks ibland som en fast summa och ibland som en angiven procent på lönen.

När ska man redovisa tantiem?

När bolagsskatten sänktes från 26,3 till 22 procent den 1 januari 2013 blev det extra intressant att göra tantiemavsättning under 2012. Tantiem är en extra utbetalning av ett företags vinst som vanligtvis görs till VD eller andra chefstjänstemän och har karaktären av bonus.

Ett tantiem påverkar företagets resultat det år som utfästelsen görs men mottagaren beskattas först året därpå när bolagsstämman fastställt balans- och resultaträkningen.

När betalar man 57% skatt?

 • Vad är inkomstskatt?
 • Vad är statlig skatt?
 • Vad är skiktgräns och brytpunkt (statlig skatt)?

Inkomstskatt, på engelska income tax, är en skatt som anställda betalar till kommun och landsting (kommunalskatt) på sitt arbete. För kommunalskatten är skattesatsen lika för alla oavsett inkomst, men olika kommuner har olika skattesatser. 2022 låg kommunalskatten i Sverige mellan 29 och 35 procent. 

När en anställd tjänar över en viss gräns, över den så kallade brytpunkten för statlig skatt, så får man också betala inkomstskatt till staten. Detta kallas statlig skatt eller statlig inkomstskatt.

Varför betalar man 50% skatt?

En av de första talarna på scenen var Johanna Jaaraa Åstrand, förbundsordförande för Sveriges lärare. I talet betonade hon att Barnkonventionen är lag i Sverige, som ger alla barn och elever rätt till utbildning, oavsett om de är papperslösa eller inte.

– Den här lagen är oförenlig med lärares yrkesetik. Den handlar alltid om att sätta barnens bästa i centrum och om det får det inte råda någon som helst tvekan, sade hon i talet.

Varför tantiem?

Bolagsskatt, eller corporate tax på engelska, är en statlig skatt på 20,6 procent av den årliga vinsten i aktiebolag eller ekonomisk förening. Även stiftelser och ideella föreningar i Sverige kan behöva betala bolagsskatt.

Medan aktiebolaget beskattas för verksamhetens vinst, blir bolagets ägare beskattade för lönen och eventuell utdelning på aktierna. Arbetsgivaravgifter och delägarnas personalskatt betalas i efterskott, medan bolagsskatten betalas i förskott i form av preliminära inbetalningar.

Skattereglerna för ekonomiska föreningar är i stort sett desamma som för aktiebolag.

Vad kostar en lön på 25000?

Arbetsgivaravgiften ligger för en normal anställd på 31,42 procent av bruttolönen upp till 65 år. I arbetsgivaravgiften ingår flera olika avgifter, bland annat ålderspensionsavgift och sjukförsäkringsavgift.  

Tjänstepension ingår inte, utan betalas av de arbetsgivare som anslutit sig till ett kollektivavtal eller betalar ut det frivilligt. Pensionslösningar medför också en kostnad per anställd samt att löneskatt då tillkommer. 

Hur mycket skatt betalar man om man tjänar 50 000?

Ta reda på hur mycket skatt du själv betalar på dinskatt.se. Du kan också jämföra hur mycket du hade betalat i skatt på samma lön för alla år ända tillbaka till 1971.

I denna video förklaras hur arbetsgivaravgifter och moms och andra konsumtionsskatter sammanlagt gör att skattebördan överstiger 50 procent för vanliga inkomster:

När får man betala 50 procent skatt?

Marginalskatten är faktiskt inte en skatt utan ett uttryck för hur stor andel av din inkomst över en viss gräns du betalar i skatt. Enkelt uttryckt kan man säga att marginalskatten är den skatt du betalar på den sista intjänade hundra- eller tusenlappen. Om du till exempel får en löneökning på 1 000 kronor i månaden men bara får en femhundring extra på lönekontot varje månad kan man säga att din marginalskatt är 50 %.

Hur bokföra skatt på utdelning?

När aktieutdelning har beslutats antingen via en årsstämma eller extra bolagsstämma så ska detta bokföras.  Sedan då själva utdelningen görs, så måste du bokföra det manuellt i Bokio. 

Beslut om aktieutdelning bokförs manuellt så här: