:

Vilka avdrag kan man göra på skatten som student?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka avdrag kan man göra på skatten som student?
 2. Vad får man dra av för dubbelt boende?
 3. Får man göra avdrag som student?
 4. Vad kan man deklarera som student?
 5. Hur gör man schablonavdrag?
 6. Vad gäller vid arbete på annan ort?
 7. Måste studenter deklarera?
 8. Är CSN med i deklarationen?
 9. Vad är rimligt att lägga på mat i månaden student?
 10. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 11. Kan man göra avdrag för hemmakontor?
 12. Får man bo på sitt jobb?
 13. Måste man sova över för att få traktamente?
 14. Hur mycket ska en 18 åring betala i skatt?
 15. Hur mycket får en student tjäna innan skatt?

Vilka avdrag kan man göra på skatten som student?

Enkel bosättning innebär att en individ bor i en bostad och är folkbokförd där. Personen ska spendera majoriteten av sin dygnsvila (lediga tid) i bostaden.

För att få avdrag för dubbel bosättning eller tillfälligt arbete krävs det att personen spenderar minst en sjundedel av sin dygnsvila på en annan adress än den hen är folkbokförd på. Dubbel bosättning och tillfälligt arbete innebär därmed att en individ har behov av bostad på två olika orter.

Exempel: Henrik har blivit befordrad. Han bor just nu med sin familj i Stockholm, men den nya tjänsten kräver att Henrik är på plats på huvudkontoret. Familjen kommer att bo kvar, men Henrik kommer att bo i Göteborg var fjärde vecka. Det innebär en ökad boendekostnad: Henrik har rätt till avdrag för dubbel bosättning.

För att ha rätt till avdrag måste flytten innebära ökade levnadskostnader för den som flyttar. Man kan till exempel få kompensation för olika småutgifter, som mat. Även logiutgifter räknas hit.

För att en person ska beviljas avdrag för dubbel bosättning behöver hen uppfylla ett antal kriterier.

Vad får man dra av för dubbelt boende?

Skatterättsnämnden har prövat frågan om vilken bostad man kan få avdrag för när en arbetstagare tillsammans med sin familj tar ett arbete på annan ort och behåller sin tidigare bostad på den gamla arbetsorten. Den oeniga Skatterättsnämnden gav ett förhandsbesked att avdrag kan ges för bostaden på den gamla arbetsorten. Högsta förvaltningsdomstolen får slutligen avgöra frågan.

Den sökande hade blivit erbjuden ett arbete i Göteborg och ämnade flytta dit till en hyrd bostad. Han skulle behålla sin bostad i Stockholm. Den sökandes familj hade för avsikt att följa med till Göteborg.

Får man göra avdrag som student?

Många ungdomar som studerar tar sommarjobb på sin före detta hemort och bor då hos föräldrar eller andra anhöriga. Skatteverket har i ett ställningstagande tagit upp vilken bevisbörda som studenterna har för att få göra avdrag för ökade levnadskostnader och logikostnader i samband med tillfälliga arbeten. 

I sin bedömning börjar Skatteverket med att konstatera att feriearbetande studenter inte ska behandlas annorlunda än andra skattskyldiga som yrkar avdrag för ökade levnadskostnader i samband med en tillfällig anställning. 

Vad kan man deklarera som student?

Kostnader för studier går i allmänhet inte att dra av. Det gäller dessutom om man studerar för att skaffa sig ett annat jobb eller en högre tjänst inom sin egen yrkesgren blir det i regel inga avdrag.

Studiekostnader är däremot avdragsgilla om utbildningen varit nödvändig för att behålla arbetet och inkomster. Men dessa kostnader måste tillsammans med andra »övriga kostnader« överstiga 5 000 kr.

Den som får full lön av sin arbetsgivare under studietiden har i allmänhet också rätt att dra av för de studiekostnader som arbetsgivaren inte står för. Däremot brukar t ex lärare som har lön med s k B-avdrag under studietiden inte få dra av för några studiekostnader.

 • § Doktorand, RÅ 1987 ref 30.
 • Lärare, RÅ 1967 ref 52I, RÅ 1966 not 1189
 • Redovisningskonsult för att erhålla auktorisation, HFD 2012 ref 38
 • Studieresor för lantbrukare resp fåmansföretagare, RÅ80 1:81, RÅ83 1:78
 • Undersköterska för vidareutbildning, RÅ 2002 not 96
 • Språkkurs för tolk, KRS 1750/1982
 • Studier för tjänsteman för traktamente, RÅ 1971:49/1
 • Merkostnad vid omskolning, RÅ 1969 fi 403
 • Polis för kurs under arbetstid, RÅ 1953 fi 1306
 • Läkare, trots kompensationsledighet för att gå kurs, RRK K78 1:17

Den som fått skattepliktigt vuxenstudiestöd får avdrag för merkostnaderna under studietiden. Men avdragen får i princip inte överstiga det vuxenstudiestöd man fått.

Hur gör man schablonavdrag?

- Sista dagen att deklarera är den 2 maj, men för att få eventuell skatteåterbäring redan i april behöver du deklarera tidigare än så. Du kanske också behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid för att undvika att hamna i tidsnöd sista dagen, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom.

Den som godkänner sin deklaration digitalt senast den 30 mars, utan att göra tillägg eller ändringar, får sin eventuella skatteåterbäring mellan den 5 april och den 6 april. Som ändring räknas till exempel avdrag för resor till och från arbetet eller redovisning av bostadsförsäljning.

Vad gäller vid arbete på annan ort?

För att få avdrag krävs att

Det krävs dessutom att avståndet mellan bostaden och arbetsorten är längre än 50 km och att du övernattar på arbetsorten.

Måste studenter deklarera?

Det finns flera viktiga avdrag som den yngre skaran skattebetalare kan dra av i sin deklaration.Framför allt studenter som bor och studerar på annan ort.– Det är mycket pengar som man kan göra avdrag för, säger Sharon Lavie, familjeekonom på Ikano bank.

Senast den 2 maj ska deklarationen vara godkänd och inlämnad till Skatteverket. Enklast är att bara godkänna deklarationen i Skatteverkets app.

Är CSN med i deklarationen?

Myndighetsjuridik

Hej, jag vill fixa papper så min man kan flytta till mig i sverige. Det är så att jag ska börja plugga på universitet och har ingen arbetsrelaterade inkomst. Låt oss säga att jag ska ta csn lån och med pengarna ska jag ta en lägenhet som försörjer oss två och har 7820kr kvar för hygien, mat osv. Kan man göra så ? Eller måste jag skaffa jobb?

Vad är rimligt att lägga på mat i månaden student?

Exemplen över levnadskostnader visar hur ekonomin kan se ut för olika hushållstyper. Beräkningarna utgår från olika familjer med vanliga yrken och inkomster. Utgifterna baseras på Swedbanks beräkningar av nödvändiga levnadskostnader. Syftet med exemplen är att visa hur ekonomin kan se ut beroende på antal familjemedlemmar, antal inkomster och inkomsternas storlek.

Inga kostnader för bil ingår.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Hur kan jag kontrollera vilket mottagarkonto som är registrerat för mig? | Skatteverket

Skatteverkets brottsdatalag (SBDL) · Tillämpningsområde och personuppgiftsansvar · Hur personuppgifter får behandlas · Gemensamt tillgängliga uppgifter.

Hur kan jag kontrollera vilket mottagarkonto som är registrerat för mig?

När du har ett mottagande bankkonto registrerat, oavsett om det är ett svenskt eller utländskt bankkonto, kan du alltid begära utbetalning via e-tjänsten …

Kan man göra avdrag för hemmakontor?

För att du ska kunna göra avdrag för hemmakontoret krävs att själva ytan är dedikerad endast till arbete. Den ska i stort sett inte vara möjlig att använda till något annat och i princip krävs egen ingång. 

– Det känns orimligt att någon skulle ha byggt om så pass mycket som det skulle krävas för att få göra avdrag, säger Schauman. 

Skatteverket har av anledning av pandemin listat flera arbetsrelaterade punkter som folk undrar om de får göra avdrag för. En av dem är frukt och kaffe, som många tidigare tog för givet att de kunde få gratis på jobbet. 

Får man bo på sitt jobb?

Efter ett par år på den lilla Stockholmsfilialen ville Cecilias arbetsgivare plötsligt flytta hennes tjänst till huvudkontoret 50 mil bort. Arbetsgivaren krävde dessutom att hon skulle börja omgående. Cecilia trivdes med sitt arbete och ville jobba kvar på företaget men kände efter en del överväganden att familj och vänner i huvudstaden vägde tyngre än jobbet.

- Jag blev förbannad. De hade kunnat komma med det här betydligt tidigare. Nu fick jag en vecka på mig att bestämma mig och två veckor innan jag skulle inställa mig, det var respektlöst, säger hon.

Måste man sova över för att få traktamente?

Reser du i tjänsten? Då kan du få traktamente av din arbetsgivare. Traktamente är en ersättning som ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan – utgifter som högre måltidskostnader, boende och diverse småutgifter. Så här funkar det.

Tre punkter måste uppfyllas för att din arbetsgivare ska kunna betala ut schablonbeloppen, skattefritt traktamente, till dig:

Hur mycket ska en 18 åring betala i skatt?

Du behöver bara betala ålderspensionsavgift för anställda som fyllt 15 år men ännu inte 18 år och som tjänar mindre än 25 000 kronor i månaden. Är lönen högre betalar du full arbetsgivaravgift på totalt 31,42 %. Ålderspensionsavgiften är 10,21 %. För inkomst

Hur mycket får en student tjäna innan skatt?

För de flesta ungdomar har skolan ringt ut och sommarlovet tagit vid. En lite annorlunda sommar i spåren av pandemin men för den som ska jobba under lovet kan det vara bra att känna till att man inte behöver betala skatt på det man tjänar upp till en viss summa.

(Tips: Är du förälder, mor/farförälder eller har någon ungdom i din närhet som du vet ska sommarjobba? Tipsa om denna artikel så slipper din ungdom betala skatt i onödan.)