:

Hur kallar man till bouppteckning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kallar man till bouppteckning?
 2. Måste syskon kallas till bouppteckning?
 3. Får vem som helst vara med på bouppteckning?
 4. När ska Efterarvingar kallas till bouppteckning?
 5. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 6. Måste man delta i bouppteckning?
 7. Vad händer om man inte blir kallad till bouppteckning?
 8. Måste man ange lösöre i bouppteckning?
 9. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 10. Vad får man inte göra innan bouppteckning?
 11. Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?
 12. Får man slänga kläder innan bouppteckning?
 13. Vem får röra ett dödsbo?
 14. Får man röra ett dödsbo innan bouppteckning?
 15. Får man gå in i ett dödsbo innan bouppteckning?

Hur kallar man till bouppteckning?

 • En bouppteckningsförrättning ska hållas inom tre månader efter inträffat dödsfall.
 • Syftet och avsikten med bouppteckningsförrättningen är att gå igenom dödsboets tillgångar och skulder. Det görs för att de närvarande ska få information av vad som ingår i den avlidnes dödsbo.
 • En förutsättning för att bouppteckningsförrättning ska kunna ske är att en kallelse skickas inom god tid innan tillfället för bouppteckningsförrättningen.
 • Måste syskon kallas till bouppteckning?

  När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder göras, en så kallad bouppteckning. Bouppteckning fungerar som ett underlag för bodelning och arvskifte och måste vara klar inom tre månader från dödsfallet. Om en förälder dör och lämnar efter sig make och barn under 18 år, ska i regel överförmyndaren förordna en god man som ska representera barnet vid till exempel bouppteckningen.

  I regel är efterlevande make, registrerad partner, sambo, arvingar och universella testamentstagare (personer som enligt ett testamente ska få hela eller en viss del av boet) delägare i dödsboet. Delägarna ska gemensamt förvalta den avlidnes egendom under boets utredning.

  Får vem som helst vara med på bouppteckning?

  En bouppteckning ska förrättas av två kunniga och trovärdiga gode män (20 kap. 2 § första stycket ÄB). De kallas förrättningsmän.

  Förrättningsmännens uppgift är att anteckna allt av faktisk eller rättslig betydelse som förekommer vid förrättningen. Förrättningsmännen ska t.ex. anteckna om det finns äktenskapsförord eller testamenten, samt vilka som varit närvarande vid förrättningen. Förrättningsmännen har också ansvar för att tillgångarna värderats riktigt.

  När ska Efterarvingar kallas till bouppteckning?

  En förrättning är ett sammanträde (möte) där man bl.a. går igenom den avlidnas tillgångar och skulder, och i förekommande fall den efterlevande makens eller makans tillgångar och skulder. Alla berörda ska vara kallade till eller närvarande vid förrättningen. Ibland är ett dödsbo så omfattande att det behövs flera förrättningar.

  Om man har antecknat flera förrättningar men inte har kallat alla till samtliga datum anser Skatteverket att det är den sista och avslutande förrättningsdagen som ska antecknas som förrättningsdag i bouppteckningen. Det är den förrättningen som alla ska ha kallats till eller varit närvarande vid (Skatteverkets ställningstagande Kallelser till och godkännande av bouppteckning). Det betyder att om det förekommit flera förrättningsdagar i ett ärende ska samtliga som ska vara kallade till dessa förrättningar ha varit kallade till eller ha varit närvarande vid den sista och avslutande förrättningsdagen.

  Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

  Samma dag som en person dör övergår det som personen ägde, avtal och skulder till ett dödsbo. Ett dödsbo upphör när arvskiftet är klart, det vill säga när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna.

  När en anhörig dör, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

  Undersök om den avlidna har skrivit ett testamente där det står om en särskild person ska vara testamentsexekutor. En testamentsexekutor har rätt att sköta hela eller delar av dödsboet istället för dödsbodelägare. Om det inte finns en testamentsexekutor har dödsbodelägare själv ansvar att sköta dödsboet eller utse en person som ska göra det.

  Måste man delta i bouppteckning?

  Juridik vid dödsfall

  Min far har avlidit och mamma finns i livet. Det finns inga tillgångar som hus, bil eller annat av värde, allt tillfaller mamma utifrån att vi är 4 biologiska syskon, inget testamente eller annat. Det finns bara lite pengar på deras gemensamma konto. Måste ändå alla syskon närvara bouppteckningen? Skriva under något? Eller räcker det med att mamma och de som kan närvara gör det? 

  Vad händer om man inte blir kallad till bouppteckning?

  Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  För att besvara din fråga kommer regler från Ärvdabalken (ÄB) att tillämpas.

  Måste man ange lösöre i bouppteckning?

  När någon avlider ska dennes tillgångar och skulder sammanställas i en bouppteckning. Man kan säga att bouppteckningen är en sammanfattning av hur den avlidnes ekonomi såg ut – med både tillgångar och skulder. I bouppteckningen ska det även tydligt framgå vem som ska ärva eventuella tillgångar från den avlidne. 

  Både den avlidnes tillgångar och skulder ska finnas med i bouppteckningen. Det kan vara mer än vad man tänker på vid en första anblick. Om du vill läsa mer detaljerat om vad bouppteckningen i sin helhet ska innehålla kan du klicka här.

  Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

  Juridik vid dödsfall

  Vad gäller vid bodelning ? Får man gå in och tömma en lägenhet innan bouppteckningen gjort och två dagar innan personen avlidit ?

  Vad får man inte göra innan bouppteckning?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Regler om bouppteckning och arvsskifte finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

  Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

  Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

  För att förstå vad lösöre är, är det viktigt att först veta att all egendom som inte är fast egendom betraktas som lös egendom (se 1 kap. 1 § jordabalken motsatsvis). Begreppet lös egendom har alltså en mycket vid definition. Den vida definitionen har gjort det nödvändigt att dela in lös egendom i ytterligare underkategorier: lösöre, pengar, värdepapper och andra immateriella tillgångar. Till underkategorin lösöre räknas alla lösa saker som inte är pengar, värdepapper eller andra immateriella tillgångar. Porslin räknas alltså som lösöre. Husgeråd, möbler, kläder, smycken, datorer, bilar, vapen och tavlor är andra exempel på lösören.

  Får man slänga kläder innan bouppteckning?

  Det här vet du säkert redan – men en bouppteckning behöver alltid ordnas innan ett dödsbo kan tömmas. Vi har tidigare skrivit ett inlägg om vad ett dödsbo är för något. Kortfattat man kan man säga att det är en lista över tillgångarna och skulderna hos den avlidnes och efterlevande makan. Det är möjligt att göra en bouppteckning privat, det går även bra att göra det med hjälp av en jurist eller begravningsbyrå. Inom fyra månader från att personen avlider måste denna skickas in till Skatteverket.

  På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om vad en bouppteckning är för något.

  Det kan vara oerhört känslomässigt och tufft att behöva tömma ett dödsbo. Bland arvingar blir det ofta gräl och arvstvister är tyvärr relativt vanligt förekommande. Det handlar nästan uteslutande om vem som får behålla vad. Det lättaste att göra är att utgå från ett testamente ifall ett sådant finns. En jurist är alltid en god idé att anlita vid en arvstvist.

  Vem får röra ett dödsbo?

  Juridik vid dödsfall

  Vem får gå in till ett dödsbo för att hämta kläder till begravningen? Flera av anhöriga kan ej vistas på samma plats.

  Får man röra ett dödsbo innan bouppteckning?

  Från det att ett dödsfall inträffat brukar det ta åtminstone 3 månader att göra en bouppteckning – men ofta tar det längre tid än så. 

  Senast 3 månader efter dödsdagen ska bouppteckningsförrättningen hållas. Detta är ett möte där alla som ärver den avlidne har rätt att närvara tillsammans med två förrättningsmän. Inom en månad efter förrättningen ska bouppteckningen lämnas in till Skatteverket. Alltså ska den lämnas in senast 4 månader efter dödsdagen. 

  Det är vanligt att det tar längre tid än så innan bouppteckningen kan skickas in, och i dessa fall måste anstånd begäras från Skatteverket. Att samla in alla uppgifter är ofta den mest tidskrävande delen av bouppteckningen eftersom banker, myndigheter och försäkringsbolag har olika långa hanteringstider för att skicka ut all information.  

  Får man gå in i ett dödsbo innan bouppteckning?

  När en person går bort omvandlas den avlidnes tillgångar och skulder till ett dödsbo, som är en egen juridisk person. Det som ingår i ett dödsbo kan till exempel vara en bostad, tillgångar på bankkonton och eventuella lån. Dödsboet ägs och företräds av dödsbodelägarna.