:

Hur mycket skatt på ett arv?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket skatt på ett arv?
 2. Är det någon skatt på arv?
 3. Måste jag deklarera arv?
 4. Hur mycket betalar man i gåvoskatt?
 5. Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?
 6. Hur undviker man arvsskatt?
 7. Är ett arv inkomst?
 8. Hur mycket pengar får man ärva utan att betala skatt?
 9. Hur mycket pengar får man ge sina barn utan skatt?
 10. Hur mycket pengar får man ge bort utan att betala skatt?
 11. Hur undvika arvsskatt?
 12. Hur betalas ett arv ut?
 13. Får jag ge bort pengar till ett barn innan jag dör?
 14. Är donationer skattefria?
 15. Är arv en inkomst?

Hur mycket skatt på ett arv?

1. Arvs- och gåvoskatten – en enig riksdag; från vänster till höger, avskaffade dem i december 2004.

2. Förmögenhetsskatten – infördes 1947 och avskaffades 2007. När den tillkom, var den ett effektivt verktyg för att jämna ut inkomstskillnader i Sverige.

3. Fastighetsskatten – länge ett irritationsmoment för många villaägare, främst i storstäderna. Den ersattes med en kommunal fastighetsavgift den 1 januari 2008.

Är det någon skatt på arv?

Arvsskatten avskaffades för ett antal år sedan tillsammans med gåvoskatten i Sverige. 1 januari 2005 valde Sverige att slopa arvsskatten som fick en bakåtverkande effekt och började verka från den 17 december 2004. Arvsskatt är däremot vanligt i andra delar av världen, vilket kan vara värt att undersöka vid en flytt utomlands. Har du några frågor kring arvsskatt utomlands? Du når Lavendla via kontaktformuläret längre ned, via mail eller på 0770 – 33 90 70.

Arvsskatten lever kvar i många länder. I EU tar 18 av 28 medlemsstater ut skatt på arv, vilket kan komma som något av en överraskning i samband med en flytt utomlands. För svenskar som är bosatta utomlands och önskar följa de svenska arvsreglerna krävs ett testamente.

Måste jag deklarera arv?

De inkomster som den döda hade före dödsfallet och eventuella inkomster som dödsboet har haft behöver deklareras av delägarna i dödsboet. Dödsboet behöver deklarera så länge det finns tillgångar som inte har flyttats över till arvingar. Skatteverket skickar en deklarationsblankett till dödsboets adress i början av april.

Hur mycket betalar man i gåvoskatt?

Hur det än ligger till så kan det vara på sin plats att ta en titt i back­spe­geln för att förstå varför saker och ting numera är som de är. Men vi börjar med idag.

Början på slutet för den svens­ka gå­voskat­ten kom i mitten av 2002. Den då­va­ran­de re­ge­ring­en gav den så kal­la­de Egen­doms­skat­te­kom­mit­tén i upp­drag att göra en hel­hets­gransk­ning av det svens­ka skat­te­sy­ste­met. Det re­sul­te­ra­de i flera för­slag om för­änd­ring­ar. Mest upp­märk­sam­mat blev för­mod­li­gen den suc­ces­si­va av­veck­ling­en av fas­tig­hets­skat­ten och av­skaf­fan­det av arvs­skatt och gå­voskatt.

En av de främs­ta an­led­ning­ar­na till att man bör­ja­de över­vä­ga för­änd­ring­ar i skat­te­sy­ste­met var att man ansåg det leda till skat­te­följ­der som var både svåra att för­ut­spå och ojämna be­ro­en­de på vilka till­gång­ar det hand­la­de om. Sy­ste­met ansågs även vara så pass kom­pli­ce­rat att det krävde om­fat­tan­de ad­mi­nist­ra­tion för att fak­tiskt räkna ut när skat­te­plik­ten gällde.

Som ett första steg av­skaf­fa­des gå­voskat­ten mellan makar och sambor. Det skedde 1 ja­nu­a­ri 2004. Ett år senare för­svann gå­voskat­ten helt.

Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor till anställda är under vissa förutsättningar skattefria (11 kap. 14 § IL).

Skatteverket anser att även uppdragstagare kan omfattas av reglerna om skattefrihet för gåvor till anställda.

Gåvobeloppen är så kallade gränsbelopp, vilket innebär att gåvan ska beskattas från första kronan om värdet överstiger de angivna beloppen (SKV A 2022:39).

Hur undviker man arvsskatt?

Arvsskatten avskaffades för ett antal år sedan tillsammans med gåvoskatten i Sverige. 1 januari 2005 valde Sverige att slopa arvsskatten som fick en bakåtverkande effekt och började verka från den 17 december 2004. Arvsskatt är däremot vanligt i andra delar av världen, vilket kan vara värt att undersöka vid en flytt utomlands. Har du några frågor kring arvsskatt utomlands? Du når Lavendla via kontaktformuläret längre ned, via mail eller på 0770 – 33 90 70.

Arvsskatten lever kvar i många länder. I EU tar 18 av 28 medlemsstater ut skatt på arv, vilket kan komma som något av en överraskning i samband med en flytt utomlands. För svenskar som är bosatta utomlands och önskar följa de svenska arvsreglerna krävs ett testamente.

Är ett arv inkomst?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag presumerar att du är intresserad av att veta om gåvor och arv har karaktären som inkomst av skatteskäl. Den lag som är av intresse att beakta är Inkomstskattelagen (IL)

Hur mycket pengar får man ärva utan att betala skatt?

Med arvskatteräknaren kan du preliminärt beräkna hur mycket arvsskatt du ska betala. Resultatet som räknaren ger grundar sig på det belopp som du anger. Räknaren beaktar inte alla eventuella avdrag, såsom avdrag för besittningsrätt. Med räknaren går det inte heller att beräkna eventuella dröjsmålspåföljder för arvsskatt.

Om din andel av arvet är mindre än 20 000 euro behöver du inte betala skatt.

Bouppteckningshandlingen och ett eventuellt testamente avgör på en hur stor arvsandel var och en ska betala skatt.

Hur mycket pengar får man ge sina barn utan skatt?

Vad många däremot kanske inte vet är att du som förälder vid sidan av penninggåvor också kan ge så kallade bohagsgåvor till dina barn. Med bohagsgåvor menas till exempel inredning och hushållsmaskiner (dock ej konstföremål). Det är alltså möjligt att inreda barnets studiebostad med allt som behövs utan att detta anses utgöra en gåva som ger upphov till beskattning.

Maxbeloppet för bohagsgåvan är också 4.999 euro, men det kan ändå löna sig att hålla gåvans värde under 4.000 euro. Om bohagsgåvans värde understiger 4.000 euro beaktas den nämligen inte i sammanräkningen av de gåvor som fåtts från samma gåvogivare under en treårsperiod.

Man kan alltså ge flera bohagsgåvor som understiger 4.000 euro till samma mottagare, men genast som bohagsgåvans värde är 4.000 euro eller mer räknas de ihop på samma sätt som penninggåvor (i tre års perioder). För att vara på säkra sidan är det alltså lättast att alltid hålla gåvans värde under 4.000 euro, för då kan man ge flera bohagsgåvor med jämna mellanrum.

Hur mycket pengar får man ge bort utan att betala skatt?

Gåvoskatten beräknas alltid enligt det sammanlagda värdet av gåvor som du fått av samma gåvogivare under tre år.

Om en person får flera gåvor av samma gåvogivare under tre år ska gåvotagaren deklarera alla gåvor i gåvoskattedeklarationen när gåvornas värde överstiger 5 000 euro. Gåvoskattedeklarationen ska göras även om värdet på en enskild gåva underskrider det beskattningsbara värdet.

Exempel: Far gav sin dotter 4 000 euro i penninggåva 3.1.2021. Senare, 1.5.2022, gav far henne ytterligare 2 000 euro i gåva. Gåvornas sammanlagda värde är 6 000 euro. Eftersom gränsen på 5 000 euro har nåtts ska dottern lämna gåvoskattedeklaration om gåvan hon fick 1.5.2022 och ange i deklarationen också gåvan hon fick 3.1.2021.

Hur undvika arvsskatt?

Arv-, gåvo- och för­mö­gen­hets­skat­ten sågs länge som verk­tyg för att bygga ett mer rätt­vist sam­häl­le genom att jämna ut för­del­ning­en av pengar och andra till­gång­ar. Som högst var skat­ten upp mot 60% under 30- och 40-talet. 

Med tiden kom många att istäl­let upp­fat­ta skat­ten som orätt­vis och ne­ga­tiv för jäm­lik­he­ten. Grän­sen för att betala skatt var re­la­tivt låg vilket in­ne­bar att många be­rör­des. Dom med lägre in­komst drab­ba­des hår­da­re än dom med högre och skat­ten kunde bli opro­por­tio­ner­lig. 

Åsik­ter­na är fort­fa­ran­de många och ar­gu­men­ta­tio­nen för och emot fort­sät­ter. En del anser att ett an­norlun­da ut­for­mat system för arvs­skatt skulle kunna leda till större rätt­vi­sa och jäm­lik­het. Det är tyd­ligt att arvs­skat­ten är laddad med starka käns­lor. 

Hur betalas ett arv ut?

Hej, och tack för din fråga!

När alla arvingar är överens och arvsskifteshandlingen, alltså den handling där det är dokumenterat vem som ska ärva vad, är signerad och godkänd av alla arvingar så ska arvet betalas ut, (23 kap. 4 § ärvdabalken). Den person som har tillgång till den avlidnes konton ansvarar för att utbetalning sker genom att gå till den avlidnes bank och visa upp arvsskifteshandlingen så att banken vet vem eller vilka som ska få pengarna. Utbetalning kan också ske av banken om arvskifteshandlingen har upprättats på ett bankkontor, eller av en testamentsexekutor om en sådan har anlitats. Pengarna sätts in på arvingarnas personliga bankkonton.

Får jag ge bort pengar till ett barn innan jag dör?

Jag formulerar om min fråga för att få svar som jag kan förstå. Min pappa dog förra året, min mamma som är 85 år och pappa har levt som gifta hela livet. Hon bor kvar i huset de ägt i 50 år. Det finns också en sommarstuga som hon nu känner att hon inte orkar med. Hon funderar på att nu, innan hon går bort, antingen sälja den, dela upp och ge pengarna för den till sina tre barnbarn, el ge den till ett av mina barn. Vi är två syskon, jag har två vuxna barn och min bror ett. Jag har det ekonomiskt problematiskt pga av låg sjukpeng och jag vet inte om jag kommer att kunna återgå i arbete igen. När min mamma för ett tag sedan berättade om sin plan med stugan, tog jag illa vid mej, eftersom alla barnbarnen har det gott ställt, men jag har det knapert. Förstår att hon vill göra det gott för dem, men har svårt för att se hennes prioritering. Kan hon rent arvstekniskt göra så? Och hur skall de i så fall ske?

Hej!

Är donationer skattefria?

Den här anvisningen gäller förutsättningar för donationer som avses i 57 § i inkomstskattelagen. Information om avdragbarheten av donationer som samfund gett finns i övrigt i punkt 3.2 i Skatteförvaltningens anvisning för harmonisering av beskattningen.

Avdragsrätten av donationer som avses i 57 § i inkomstskattelagen gäller endast samfund och därför är exempelvis sammanslutningar inte berättigade till avdraget. Avdraget kan enbart fås för donationer som syftar till att främja vetenskap, konst eller bevarande av kulturarvet i Finland.

Är arv en inkomst?

Med arvskatteräknaren kan du preliminärt beräkna hur mycket arvsskatt du ska betala. Resultatet som räknaren ger grundar sig på det belopp som du anger. Räknaren beaktar inte alla eventuella avdrag, såsom avdrag för besittningsrätt. Med räknaren går det inte heller att beräkna eventuella dröjsmålspåföljder för arvsskatt.

Om din andel av arvet är mindre än 20 000 euro behöver du inte betala skatt.

Bouppteckningshandlingen och ett eventuellt testamente avgör på en hur stor arvsandel var och en ska betala skatt.