:

Vad är ett fusionsvederlag?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett fusionsvederlag?
 2. Vad betyder begreppet fusion?
 3. Vad händer med mina aktier vid en fusion?
 4. Hur går en fusion till?
 5. Varför fusionera bolag?
 6. När blir fusionsplan gällande?
 7. Hur fungerar Fusionsreaktorer?
 8. Finns det några nackdelar med fusion?
 9. Vem får mina aktier om jag dör?
 10. Är fusion säkert?
 11. Vad händer efter fusion?
 12. Vad kostar en fusion?
 13. Hur lång tid tar det att genomföra en fusion?
 14. Hur bokför man en fusion?
 15. Vad finns det för nackdelar med fusion?

Vad är ett fusionsvederlag?

Fusionsplanen för fusion av två eller flera bolag

Vid en fusion ska en fusionsplan innehålla alla uppgifter som kan vara av vikt för bolagens olika aktieägare när de skall ta ställning till fusionen. Följande uppgifter måste vara med för att Bolagsverket över huvud taget skall godkänna planen.

Vad betyder begreppet fusion?

Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010

Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

Vad händer med mina aktier vid en fusion?

I denna artikel ska vi översiktligt redogöra för hur överlåtelse, fusion och delning av ett aktiebolag skall gå till i enlighet med bolagsrätt i allmänhet och aktiebolagslagen i synnerhet.

Hur går en fusion till?

Det som händer vid en fusion är att andelar i det övertagna företaget (vanligen dotterföretag) ersätts av tillgångar och skulder i det övertagande företaget (vanligen moderföretag). Det normala är att tillgångar och skulder övertas till det värde de redovisats i koncernredovisningen. De måste dock motsvaras av reella värden. Eventuella övervärden skrivs av i moderbolaget i samma takt som de skrivits av i koncernredovisningen. 

Det finns tillfällen när justering behöver göras av den värdering av övertagna fordringar och skulder som gjorts i koncernredovisningen. Detta beror på att i koncernredovisningen tillämpas enhetssynen som princip, medan det i en juridisk person är ägarteorin som gäller. Enligt enhetssynen ses koncernen ses som en enhet där eventuella övervärden eller goodwill tas med i sin helhet även i delägda företag. I en juridisk person skall ägarteorin tillämpas där endast moderbolagets andel av övervärden eller goodwill skall redovisas. 

En annan skillnad gäller successiva förvärv. Med successiva förvärv avses fall där ett bestämmande inflytande uppstår successivt genom förvärv i flera steg. I koncernredovisningen skall en omvärdering ske vid den tillpunkt då bestämmande inflytande uppstår och företaget skall redovisas som ett dotterföretag. Någon omvärdering skall i dessa fall inte ske i juridisk person och det kan då behöva justeras vid en fusion. Andra situationer som tas upp och exemplifieras i BFNAR 2020:5 är:

Varför fusionera bolag?

Fusion innebär att ett eller flera bolag slås samman. I samband med fusionen tar ett bolag över samtliga tillgångar och skulder från ett eller flera andra bolag som därefter upplöses utan likvidation. Vad vinner man då på att rensa upp i koncernen, varför kan det vara en god idé att redan nu köra igång och vilka olika alternativ finns?

Bolag som bara belastar koncernen med onödiga kostnader och administration gör nog ingen lycklig. Det är lätt hänt att dessa vilande bolag får ligga kvar i koncernen år efter år i väntan på… Ja vad?

När blir fusionsplan gällande?

Om man har bokslut vid årsskiftet är det en fördel att få fusionen avslutad innan dess eftersom man slipper upprätta en årsredovisning för det förkortade räkenskapsåret (fram till fusionsdagen). Redovisningen i dotterbolaget överförs och redovisas istället i moderbolaget.

En fusion är ett sätt att avveckla ett aktiebolag. Det går lite snabbare att genomföra jämfört med en likvidation som tar cirka sju månader. Det finns olika typer av fusioner men fusion av helägt dotterbolag är den mest förekommande.Fusion av helägt dotterbolag innebär att dotterbolagets samtliga tillgångar och skulder tas över av moderbolaget. Samtidigt upplöses dotterbolaget utan likvidation. Vid upplösningen övergår dotterbolagets tillgångar och skulder till moderbolaget.

Hur fungerar Fusionsreaktorer?

Många hoppas på fusion som en framtida energikälla som inte ger något farligt avfall och som kan ta bränsle ur vanligt havsvatten. En av grupperna inom Avdelningen för tillämpad kärnfysik sysslar med fusionsdiagnostik, som handlar om att hålla koll på processerna som pågår inuti de fusionsexperiment som görs nu och som kommer att göras i framtiden.

Nedan får du veta lite mer om hur fusion fungerar. Här finns också professor Göran Ericssons installationsföreläsning från 2012: Neutronmätningar för fusionsenergi – hur man mäter 100 miljoner grader.

Finns det några nackdelar med fusion?

Är fusionskraften lösningen?

En atomforskare analyserar noggrant de hinder som måste avlägsnas innan fusionskraften kan användas för att fylla vårt energibehov

Vem får mina aktier om jag dör?

Juridik vid dödsfall

Ni har hjälpt mig att skriva mitt testamente. En fråga bara på det. Då jag går bort undrar jag om mitt Testamente tar över mitt ISK-sparande. Texten idag: Den av oss som överlever den andra ska med fri förfoganderätt erhålla vår bostad, bil, båt dock ej arvegods. Resterande kvarlåtenskap ska tillfalla bröstarvinge enligt lag. Jag är gift, har ett barn o min man 2 barn sedan tidigare. Inga gemensamma barn. Vi vill att resp barn ska ärva från resp förälder.

Är fusion säkert?

Fusionskraft skulle kunna förse oss med ren, ofarlig och koldioxidfri energi. Men att efterlikna solens energiprocess är väldigt svårt. Nu har två unga plasmafysiker på Chalmers tagit oss ett steg närmare en fungerande fusionsreaktor. Deras modell kan leda till bättre metoder för att bromsa in skenade elektroner som utan förvarning kan förstöra en framtida reaktor.

För att få atomer att slå sig ihop krävs högt tryck och temperaturer på sådär 150 miljoner grader. Som om det inte skulle vara nog finns skenande elektroner, elementarpartiklar med negativ laddning, som ställer till det i de fusionsreaktorer som utvecklas just nu. I den lovande reaktortypen tokamak kan oönskade elektriska fält äventyra hela processen. Plötsligt kan elektroner med mycket hög energi accelerera till så höga hastigheter att de slår sönder reaktorns vägg.

Vad händer efter fusion?

Med fusion upphör det överlåtande bolaget att existera utan att ett likvidationsförfarande krävs. Vanligast är att ett helägt dotterbolag fusioneras upp till moderbolaget.

Starta fusionen i god tid då flera faktorer påverkar handläggningstiden. Vi rekommenderar att fusionen påbörjas 3-4 månader innan den önskas vara klar.

Kontakta oss så upprättar vi de handlingar som krävs inklusive fusionsplan, bevakar samtliga delar i fusionsprocessen och ser till att fusionen registreras i rätt tid.

Många företagare är ägare till och bedriver verksamhet i två eller flera aktiebolag. När det inte längre finns någon direkt fördel eller behov av att ha flera aktiebolag kan sammanslagning av bolagen genom fusion vara ett bra alternativ.

Vad kostar en fusion?

Med fusion avses en särskilt reglerad sammanslagning av två eller flera företag där det överlåtande företaget upplöses utan likvidation. För aktiebolag regleras fusioner i 23 kap. ABL, och för ekonomiska föreningar i 16 kap. EFL.

ABL reglerar endast fusioner mellan aktiebolag och tillåter inte fusion mellan ett aktiebolag och en annan associationsform, t.ex. handelsbolag eller en ekonomisk förening. I EFL finns det däremot fusionsregler som tillåter att ett helägt dotteraktiebolag fusioneras in i en ekonomisk förening.

Fusion innebär enligt 23 kap. 1 § ABL att två eller flera aktiebolag går samman genom att samtliga tillgångar och skulder i ett eller flera av bolagen övertas av ett annat aktiebolag, mot ett vederlag till aktieägarna i det eller de överlåtande bolagen. Vederlaget ska bestå av aktier i det övertagande bolaget eller av pengar. Mer än hälften av det sammanlagda värdet av vederlaget ska utgöras av aktier (23 kap. 2 § ABL). Vid fusionen upplöses det eller de överlåtande bolagen utan likvidation.

Hur lång tid tar det att genomföra en fusion?

Det är styrelsen i moderbolaget och dotterbolaget, eller dotterbolagen, som beslutar om fusion och upprättar en gemensam plan med villkoren för fusionen. När aktieägarna godkänner den gemensamma fusionsplanen blir den gällande.

Fusionsplanen ska alltid granskas av en auktoriserad eller godkänd revisor och kravet gäller samtliga bolag som deltar i fusionen oavsett om de har en vald revisor eller inte.

Hur bokför man en fusion?

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

 • Mina bokningar 2021
 • Mina bokningar 2020
 • Nätbutiken
 • Externredovisning – Lärobok för högskolor med Norstedts Juridik

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov på ditt företag.

Vad finns det för nackdelar med fusion?

ITER byggs i dag i södra Frankrike och så här långt har 530 företag och 70 forsknings- och utvecklingsorganisationer varit inblandade genom Fusion for energy (F4E), EU:s kontor för ITER. EU är den viktigaste finansiären och står för närmare hälften av budgeten men Kina, Japan, Sydkorea, Indien, Ryssland och USA står också bakom projektet. 

– ITER, som betyder ”vägen” på latin, är nästa stora milstolpe på vägen till fusionsenergi. Tusentals forskare, ingenjörer, företag och politiker från alla deltagande länder har varit inblandade. Det här är ett projekt som för samman hälften av jordens befolkning och 80 procent av jordens BNP, säger Johannes Schwemmer, generaldirektör för F4E.  

Projektet började planeras i mitten av 80-talet och 2010 startade byggarbetet. Totalt har F4E genomfört upphandlingar för fem miljarder euro, men överraskande få har gått till svenska aktörer. Sverige som har en stor vana av att jobba med teknik och anläggningskonstruktion, vilket inte minst har bevisats genom arbetet med forskningsanläggningen ESS utanför Lund, har alla möjligheter att öka sitt engagemang i ITER. Hittills har svenska aktörer bara vunnit 2,5 procent av kontrakten och endast 0,1 % av kontraktsvärdet, och det beror till stor del på att få har deltagit i upphandlingarna.