:

Vilket ansvar har styrelsen i en ideell förening?

Innehållsförteckning:

 1. Vilket ansvar har styrelsen i en ideell förening?
 2. Vilket ansvar har en styrelseledamot?
 3. Vem ansvarar för skulderna i en ideell förening?
 4. Vad gör en styrelseledamot i en förening?
 5. Vilka har ett ansvar i styrelsen?
 6. Vem bestämmer i en ideell förening?
 7. Vad förväntas av en styrelseledamot?
 8. Vad är skillnad mellan styrelseledamot och styrelsesuppleant?
 9. Vem är firmatecknare i en ideell förening?
 10. Hur styrs en ideell förening?
 11. Vad får styrelsen inte besluta om?
 12. Kan styrelseledamot lämna motion?
 13. Vad ska en styrelseledamot göra?
 14. Vad innebär att vara styrelseledamot?
 15. Vem kontrollerar ideella föreningar?

Vilket ansvar har styrelsen i en ideell förening?

Övrigt/annat

Hej! Jag är kassör i en Ideell förening och min fråga lyder. Kan jag bli personligt betalningsansvarig? Föreningen omfattar tre medlemmar och har stadgar. Jag har förstått att detta innebär då att föreningen är en juridisk person. Vi anordnar en festival just nu men det finns alltid risker och om alla fakturor inte skulle kunna betalas, vad händer då? En till fråga är. Hur lämnar kassören föreningen? Behövs styrelsen meddelas i förväg och måste man då ha beslutet godkänt av alla i föreningen?

Vilket ansvar har en styrelseledamot?

Alla aktiebolag ska ha en styrelse enligt aktiebolagslagen (ABL). Antalet styrelseledamöter ska anges i bolagsordningen och ändringar i styrelsen registreras hos Bolagsverket. Om bolaget är ett mindre aktiebolag, är det tillräckligt med en eller två ledamöter under förutsättning att det finns en suppleant. Om bolaget är ett publikt bolag ska styrelsen enligt lagen bestå av minst tre ledamöter. Styrelsens roll varierar mycket beroende på företagets storlek och regleras i ABL 8 kapitlet.

Styrelsens huvuduppgifter är att svara för bolagets organisation och förvaltning. Det innebär att de ska hålla koll på bolagets ekonomiska situation och se till att bolagets organisation är utformad på ett bra sätt. Det innebär att bokföringen, bolagets pengar och andra tillgångar samt bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Detta kan man läsa mer om i ABL 8 kap. § 4. Styrelsen ska leda bolagets affärsverksamhet på ett så ekonomiskt bra sätt som möjligt.

Vem ansvarar för skulderna i en ideell förening?

Att vara kassör i en ideell förening innebär många gånger en ganska stor arbetsbelastning. Den som blir förtroendevald till detta uppdrag bör ha ett stort intresse och engagemang i föreningen. Kassören bör även ha erfarenhet av eller kunskap om förhållandet mellan ekonomi och verksamhet i föreningslivet.

Kassören har hand om de övergripande ekonomiska uppgifterna. Man kan säga att kassören förvaltar föreningens ekonomiska tillgångar. Kassören är ansvarig att kontinuerligt informera om den ekonomiska situationen i föreningen. Beroende på föreningens storlek och dess ekonomiska omsättning, kan man välja att anställa en eller flera personer som sköter det löpande ekonomiska arbetet som bokföring, registrering av medlemsavgifter och betalning av fakturor. Kassören får i dessa fall en mer ledande funktion och även granskande av att de anställda behandlar föreningens ekonomi på det sätt som styrelsen beslutat om. I de flesta mindre föreningar har dock kassören ansvar för att skriva förslag till budget, bokföra och göra bokslut.

Vad gör en styrelseledamot i en förening?

Styrelsen är ett ”lag” som medlemmarna väljer på årsmötet som har till uppgift att genomföra de beslut som årsmötet fattar, att sköta administration och ekonomi samt planera medlemsaktiviteter.

Inom styrelsen fördelas arbetet och var och en gör det man är bra på. De styrdokument som styrelsen arbetar efter är stadgarna, verksamhetsplanen och budgeten.

Vilka har ett ansvar i styrelsen?

Den centrala funktionen i ett aktiebolag har aktiebolagets styrelse och det är just aktiebolagslagens reglering av styrelsens ansvar i aktiebolaget som vi ska ägna denna artikel åt.

Det är framförallt i 8:e kapitlet i aktiebolagslagen som styrelsens ansvar beskrivs. 8:e kapitlet i aktiebolagslagen har rubriken ”Bolagets ledning”, och det är precis det som styrelsen i ett aktiebolag är, de är styrelsens ledning och de är också de som på högsta nivå leder aktiebolaget.

Vem bestämmer i en ideell förening?

En enkel regel att utgå ifrån är att en ideell förening inte kan bedriva näringsverksamhet

som ger medlemmarna ekonomisk vinst. Men föreningen kan bedriva näringsverksamhet om pengarna går tillbaka till exempelvis idrottsverksamheten som finns för ungdomarna på orten.

Vad förväntas av en styrelseledamot?

En styrelse består av en grupp personer som är utsedda att ansvara för organisation, förvaltning och beslutsfattande i ett aktiebolag, en förening, en stiftelse eller annan juridisk person. Personerna i styrelsen har olika kompetenser, erfarenheter och nätverk.

Det är därför viktigt att gruppen fungerar bra tillsammans, eftersom den samlade kompetensen och samarbetet är mycket betydande för företagets prestation. Om det finns en verkställande direktör (VD) är det styrelsen tillsammans med VD:n som leder företaget. Företagsstyrelser väljs vanligtvis på bolagsstämman medan föreningsstyrelser brukar väljas på ett årsmöte.

Enligt lag ska en styrelse eller annan form av ledningsorgan finnas i ekonomiska föreningar, ideella föreningar och aktiebolag. I aktiebolagslagen (2005:551) och i lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) finns regler om styrelsens uppgifter, sammansättning och hur den ska arbeta. Det finns inga krav på att handelsbolag eller kommanditbolag ska ha en styrelse.

Vad är skillnad mellan styrelseledamot och styrelsesuppleant?

Suppleanten ersätter en ordinarie ledamot i en styrelse när denne av någon anledning är frånvarande. En styrelsesuppleant har alltså samma arbetsuppgifter som en vanlig styrelseledamot och får också närvara vid sammanträden och styrelsemöten för att hålla sig ajour. Enda skillnaden är att suppleanter inte får rösta när den ordinarie ledamoten är närvarande.

När det gäller kyrkor, kommuner och regeringar brukar själva ordet suppleant användas i lägre utsträckning. Istället har man valt att säga "ersättare". När det gäller företag brukar ordet suppleant fortfarande användas men egentligen är de två en och samma sak.

Vem är firmatecknare i en ideell förening?

När en ideell förening önskar teckna avtal om olika banktjänster exempelvis att lägga till eller ändra nya behörigheter i en fullmakt, behöver banken ta del av vissa dokument. Detta för att veta att föreningen fattat de beslut som krävs och vem som har rätt att företräda föreningen vid kontakt med banken. 

Hur styrs en ideell förening?

Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska vara utformad eller hur den ska verka. Det finns dock en stark tradition och praxis i Sverige om hur en ideell förening bör vara uppbyggd. Det som främst kännetecknar denna tradition är att föreningen ska vara uppbyggd i enlighet med demokratiska principer. Detta innebär att årsmötet är det högst beslutande organet som väljer en styrelse som leder arbetet mellan föreningsstämmorna. En annan central princip är att föreningen ska vara öppen. Personer som delar föreningens intresse ska ha möjlighet att bli medlem, delta i och påverka föreningens verksamhet.

För ekonomiska föreningar finns det en lag som kallas Föreningslagen. Skillnaden mellan en ideell förening och en ekonomisk förening är att en ekonomisk förening har syftet att verka för sina medlemmars ekonomiska intressen genom en ekonomiskt inriktad verksamhet. Det är delvis ändamålsbeskrivningen i stadgarna men även verksamheten som avgör om föreningen kan betraktas som ideell.

Vad får styrelsen inte besluta om?

Hej och tack för att för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gränsdragningen mellan vad för beslut styrelsen kan besluta om och vad som kräver ett stämmobeslut är inte alltid helt lätt att avgöra. Styrelsen får inte besluta i alla frågor. Styrelsen främsta uppgift är att ansvara för fastighetens angelägenheter och sköta den löpande förvaltningen av föreningen så som redovisning, underhåll och reperation av fastighet, upphandling av tjänster osv. I övrigt får man leta i föreningens stadgar som kan innehålla bestämmelser om hur beslut ska tas i vissa frågor.

Kan styrelseledamot lämna motion?

Det är styrelsen som har ansvar att kalla till årsmöte. Hur detta ska gå till regleras i stadgarna. Det är också styrelsen som har ansvar att planera och samordna ett årsmöte. Medlemmarna ska känna till hur de kan skriva motioner till årsmötet. En motion är ett förslag om en förändring som en eller flera medlemmar vill att årsmötet ska rösta om. Styrelsen ska sedan läsa och kommentera de motioner som har inkommit. Styrelsen bör också skriva ett förslag till beslut i de frågor som motionerna berör. Dessa kommentarer och förslag, tillsammans med dagordningen, bör skickas ut till medlemmarna i god tid före årsmötet.

Styrelsen har också möjlighet att komma med förslag på frågor som ska upp till beslut av årsmötet. De kallas propositioner. Även propositionerna ska skickas ut till medlemmarna i god tid före mötet så alla har möjlighet att sätta sig in i de olika frågorna.

Vad ska en styrelseledamot göra?

En styrelseledamot har ansvar för att alla lagar och regler sköts i bolaget och att ta hand om bolagets förvaltning, genom att bland annat se till att årsredovisningen blir upprättad och inskickad till Bolagsverket och att skatter blir betalda i tid. Som styrelseledamot har man också en rådgivande roll där man stöttar och ger professionella råd kring bolagets strategier och tar beslut som rör bolagets framtid.

För att bli en styrelseledamot måste man uppfylla följande krav:

 • Vara minst 18 år gammal
 • Vara bosatt inom EES
 • Inte ha någon förvaltare
 • Inte vara i konkurs
 • Inte ha något näringsförbud

Att ta sig an arbetet som en styrelseledamot innebär även stort ansvar och om det går dåligt för bolaget kan man bli personligt drabbad. Som styrelseledamot i ett bolag har man personligt betalningsansvar om inte bolaget sköter sig enligt de lagar och regler som finns. Bland annat kan en styrelseledamot blir personligt betalningsansvarig om inte årsredovisningen skickas in till Bolagsverket i tid. 

Ytterligare kan man behöva betala skadestånd om man handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Som styrelseledamot ska man utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och lojalt. Gör man inte det och orsakar skador på verksamheten av oaktsamhet kan man behöva betala skadestånd. På årsstämman fattar aktieägarna beslut om VD:n och styrelseledamöterna ska beviljas ansvarsfrihet för gångna året.

Som styrelseledamot kan även ta på sig rollen och ansvaret som styrelseordförande. Här kommer lite mer information kring vad en styrelseordförande är och vilka uppgifter som hen har ansvar för. 

Om det finns två eller fler styrelseledamöter i styrelsen måste man anmäla en styrelseordförande till Bolagsverket. Styrelseordföranden ska vara en av styrelseledamöterna och har i uppgift att se till att arbetet av styrelsen sköts korrekt. 

Detta görs bland annat genom att organisera och styra styrelsens arbete, informera om kommande möten, säkerhetsställa att protokoll görs under styrelsemöten samt fastställa dagordning, sköta kontakten mellan aktieägarna och styrelsen och se till att styrelsens och VD:ns arbete blir utvärderat efter ett år har passerat.

Vad innebär att vara styrelseledamot?

En ledamot är en person som har valts för att representera en grupp människor och som har en beslutande roll. Ibland kan en ledamot också ha blivit tilldelad ett uppdrag. Tillsammans med andra ledamöter sitter du i en ledningsgrupp och ansvarar för organisationen du företräder. Att vara en ledamot är därför ett förtroendeuppdrag.

Vem kontrollerar ideella föreningar?

Det är föreningens stadgar som avgör om det ska finnas en eller flera revisorer. Stadgarna är som ett regeldokument som gör gällande hur föreningen ska skötas och man gör stadgarna i samband med att föreningen upprättas. Det går också att göra ändringar i stadgarna på föreningsstämman i takt med att föreningen utvecklas.

Allt det vi går igenom i vår guide är generella tillvägagångssätt och regler. Det är alltid det som står i stadgarna som gäller ifall de säger något annat än det vi berättar i den här texten. 

Ett aktiebolag som måste ha en revisor behöver välja en auktoriserad revisor som ska anmälas till Bolagsverket. Det regleras i lagen. Det finns inga liknande bestämmelser kring vem som kan göra revision av en ideell förening utan reglerna är inte lika krävande. En revisor i en ideell förening behöver egentligen inte ha några förkunskaper, men det är förstås bra om denne har det.

Många tänker att en revision handlar om att hitta fel i arbetet som styrelsen har gjort, men det är inte det som är det huvudsakliga eller enda syftet med en revision. Därför ska man verkligen lägga ner tid på att hitta en revisor som är seriös och som hjälper föreningen att utvecklas. En bra revisor kommer göra ett arbete som stärker medlemmarnas förtroende för det som styrelsen gör. 

Även fast det inte finns regler som säger att revisorn måste ha förkunskaper ska man ändå leta efter någon som kan ekonomi. Det är en förutsättning för att revisorn ska veta vad och hur hen ska göra den granskning som revisionen innebär.