:

När ska man betala Importmoms?

Innehållsförteckning:

 1. När ska man betala Importmoms?
 2. Kan man få tillbaka Importmoms?
 3. Vad är Importmoms och Deklarationsavgift?
 4. Hur räknar man ut Importmoms?
 5. Vem ska betala Importmoms?
 6. Vad händer om man inte betalar Importmoms?
 7. Hur deklarerar man Importmoms?
 8. Vad gäller vid import?
 9. Vad baseras Importmoms på?
 10. Måste man bokföra Importmoms?
 11. Vad menas med att vara import?
 12. Vem betalar moms vid export?
 13. Vem ska betalar tull vid import?

När ska man betala Importmoms?

”Sverige ska vara världens mest attraktiva land att investera i” uttrycker utrikeshandelsminister Anna Hallberg och näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson på DI debatt den 20 juni i samband med Sveriges första investeringskonferens någonsin: Join Sweden Summit. Vi kan inte annat än helt hålla med om denna vision men blir samtidigt mycket frustrerade att vi inte fått någon återkoppling från regeringen kring problemen med importmomsen. Ett problem där samsyn finns med Skatteverket och enkel lösning utan kostnad har presenterats (2019 respektive 2021).

Problemet kan kortfattat förklaras enligt följande. Enligt svensk momslag är den som importerar en vara från ett land utanför EU skyldig att betala importmoms. Normalt anses den som äger varan vara importör och kan också dra av momsen. Vid minsta fel eller misstag i tullhanteringen anses dock den som har gjort fel, vanligtvis transportören, skyldig att betala importmoms. Om denna person inte äger varorna och inte ska använda varorna i sin verksamhet menar Skatteverket att denna person varken har rätt att dra av importmomsen eller vidarefakturera momsen till varuägaren. Importen blir således 25 procent dyrare. Staten får in mer moms än vad som är syftet med reglerna och företagen får stå för notan.

Kan man få tillbaka Importmoms?

Det är inte alltid det går som du tänkt dig när du handlar på nätet. Här får du veta hur du går till väga för att till exempel betala moms, få tillbaka tullavgiften eller när du ska skicka en vara i retur till avsändaren.

Om du ansöker åt någon annan måste du ha en fullmakt från den du företräder för att få agera i dennes namn. Om eventuell återbetalning ska ske till annan än den du företräder ska detta framgå i fullmakten.

Vad är Importmoms och Deklarationsavgift?

Den som är skattskyldig för import av en vara har rätt att göra avdrag för ingående skatt på importen, om den görs för en verksamhet som medför skattskyldighet (8 kap. 3 § ML).

Motsvarande gäller för den som har rätt till återbetalning av mervärdesskatt enligt 10 kap. ML. Samma begränsningar i avdragsrätten gäller för återbetalning av ingående skatt på import som för mervärdesskatt på inköp inom landet, se Rätt till återbetalning.

För mervärdesskattebelopp som påförts av Tullverket vid import i fall då Skatteverket är rätt beskattningsmyndighet finns inte rätt till avdrag eller återbetalning från Skatteverket. Denna situation kan uppkomma om en utländsk juridisk person är registrerad till mervärdesskatt i Sverige men inte har kompletterat EORI-databasen med det svenska registreringsnumret.

Hur räknar man ut Importmoms?

Om du är momsregistrerad och importerar varor till din verksamhet ska du redovisa och betala moms på importen till Skatteverket. Detta gäller också för dig som är momsregistrerad och importerar varor med hjälp av ett ombud som tulldeklarerar åt dig.  

Om du inte är momsregistrerad, eller om du är en fysisk person som är momsregistrerad men importerar en vara som endast ska användas för privat bruk, ska du i stället vända dig till Tullverket.

Vem ska betala Importmoms?

Den som är skattskyldig för import av en vara har rätt att göra avdrag för ingående skatt på importen, om den görs för en verksamhet som medför skattskyldighet (8 kap. 3 § ML).

Motsvarande gäller för den som har rätt till återbetalning av mervärdesskatt enligt 10 kap. ML. Samma begränsningar i avdragsrätten gäller för återbetalning av ingående skatt på import som för mervärdesskatt på inköp inom landet, se Rätt till återbetalning.

För mervärdesskattebelopp som påförts av Tullverket vid import i fall då Skatteverket är rätt beskattningsmyndighet finns inte rätt till avdrag eller återbetalning från Skatteverket. Denna situation kan uppkomma om en utländsk juridisk person är registrerad till mervärdesskatt i Sverige men inte har kompletterat EORI-databasen med det svenska registreringsnumret.

Vad händer om man inte betalar Importmoms?

Om du inte betalar din tullräkning i tid skickar Tullverket en betalningspåminnelse med påförd dröjsmålsränta.

Hur deklarerar man Importmoms?

Importdeklarationen lämnas till Tullverket, som fastställer det monetära tullvärdet (tullvärdet uttryckt i SEK). Därefter ska momsen redovisas och betalas till Skatteverket i momsdeklarationen. Om företaget inte har svensk momsregistrering ska importmoms deklareras i importdeklarationen och betalas till Tullverket.

Vad är skillnaden på Eori-nummer och momsregistreringsnummer, och hur ska jag deklarera dessa?

Vad gäller vid import?

Tullverket samarbetar med flera myndigheter i sitt arbete med gränskontroll. Om Tullverket vid en importkontroll misstänker att varor inte uppfyller de krav som gäller kontaktas relevant myndighet. Konsumentverket kontaktas när de stoppade varorna är leksaker, personlig skyddsutrustning för privat bruk eller enklare konsumentvaror, till exempel möbler och barnvagnar. Syftet med gränskontrollen är, förutom säkerhet och regeluppfyllelse, att bidra till rättvis konkurrens. Gränskontrollen ger även ett bra underlag när Konsumentverket planerar kommande varukontroller och vilka företag som ska granskas. 

Vad baseras Importmoms på?Vid import från länder utanför EU tillkommer alltid moms. Det råder dock en del oklarheter rörande till vem som skall betalas, hur och när betalningen sker. I denna artikel förklarar vi hur Moms fungerar vid import från Kina. Vi börjar med att förklara hur momsen beräknas.

Måste man bokföra Importmoms?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Vad menas med att vara import?

Med import menas att en vara förs in till Sverige från en plats utanför EU (2 kap. 1 a § ML). Varan ska rent fysiskt transporteras till Sverige från ett land utanför EU. Varan kan vid transitering transporteras genom ett annat EU-land. Bestämmelsen i 2 kap. 1 a § ML motsvaras närmast av artikel 30 i mervärdesskattedirektivet.

Alla varor som förs in till Sverige från ett land utanför EU ska tullklareras. Med tullklarering avses de åtgärder som Tullverket vidtar i fråga om en vara som anmäls till godkänd tullbehandling. Ett av de vanligaste tullförfarandena är övergång till fri omsättning. Övergång till fri omsättning innebär bl.a. att importören betalar tillämplig tull och därefter kan fritt förfoga över de importerade varorna. Genom övergången till fri omsättning förändras varornas status till att behandlas som unionsvaror.

Mervärdesskatt ska betalas vid sådan import av varor till Sverige som är skattepliktig (1 kap. 1 § första stycket 3 ML). Om omsättningen av en vara är undantagen från skatteplikt enligt någon bestämmelse i 3 kap. ML är även import av den varan undantagen från skatteplikt (3 kap. 1 § andra stycket ML). En import kan också vara undantagen från skatteplikt enligt 9 c kap. ML.

En grundläggande förutsättning för att Skatteverket ska kunna vara beskattningsmyndighet vid import är att det finns en deklarant, vilket det gör vid laglig införsel (se artikel 77 i tullkodex, jämför prop. 2013/14:16 s. 69).

Skatteverket är beskattningsmyndighet för mervärdesskatt vid import om deklaranten är registrerad till mervärdesskatt i Sverige vid tidpunkten för beslut om fastställande av tull (tulltaxeringsbeslutet) och agerar i egenskap av beskattningsbar person. Detsamma gäller om deklaranten är en juridisk person som är registrerad till mervärdeskatt i Sverige vid tidpunkten för tulltaxeringsbeslutet men inte agerar i egenskap av beskattningsbar person. Om deklaranten är ett ombud är Skatteverket beskattningsmyndighet om den person för vars räkning ombudet handlar, uppfyller ovan nämnda förutsättningar (2 kap. 2 § tullagen).

Det är Tullverket som ansvarar för att fastställa tullvärdet som ligger till grund för beskattningsunderlaget och det är även Tullverket som fattar tulltaxeringsbeslut för import.

Vem betalar moms vid export?

Att det heter mervärdesskatt beror på att det bara är det ökade värdet på en vara eller tjänst, mervärdet, som ett ­företag betalar in moms på.

Man skiljer mellan ingående moms och utgående moms.

Vem ska betalar tull vid import?

Import kallas det när du tar in en vara till EU från ett land som är utanför EU. Varan ska i samband med detta anmälas och deklareras till Tullverket och du ska betala moms och eventuellt tull och andra skatter och avgifter. Hur mycket du ska betala beror bland annat på hur mycket din vara är värd och vad det är för slags vara.

Använd vår tjänst Tullräknaren för att räkna ut vad du ska betala