:

Kan man se vilka som ansökt om skilsmässa?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man se vilka som ansökt om skilsmässa?
 2. Kan man skilja sig digitalt?
 3. Hur skickar man in skilsmässoansökan?
 4. Kan man fullfölja skilsmässa online?
 5. Kan man skilja sig utan att den andra skriver på?
 6. Kan man skilja sig utan att den andra vill?
 7. Hur vet man att skilsmässan gått igenom?
 8. Vad delas inte vid skilsmässa?
 9. Kan man bli nekad skilsmässa?
 10. Hur gör vi för att få skilsmässa snarast?
 11. Måste man dela allt vid skilsmässa?
 12. Kan man neka att gå med på skilsmässa?
 13. Vem är det oftast som initiativ till skilsmässa?
 14. När syns skilsmässa på Skatteverket?
 15. Vad är den vanligaste orsaken till skilsmässa?

Kan man se vilka som ansökt om skilsmässa?

Från vilket datum är jag skild?

Skilsmässan gäller från den dag domen vinner laga kraft, alltså normalt tre veckor efter domens datum, då tiden för överklagandet har gått ut. Tingsrätten skickar då ett meddelande om skilsmässan till Skatteverket som registrerar den.

Kan man skilja sig digitalt?

Den formella delen av skilsmässan är inlämningen av ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Men även om det känns dramatiskt att skicka in ansökan är det bara en liten del av hela skilsmässan. Endbright kan hela tiden kan hjälpa dig med allt juridiskt stöd som du behöver kring bodelning, vårdnad, välmående, ekonomi med mera.

Nedan beskriver vi steg-för-steg vad du behöver göra när du ska ansöka om skilsmässa!

Hur skickar man in skilsmässoansökan?

Sök skilsmässa med blanketten för skilsmässoansökan. Med samma blankett kan du också ansöka om upplösning av registrerat partnerskap.

Med blanketten kan du ansöka om skilsmässa ensam eller tillsammans med din make/maka. Skilsmässa söks på basis av sex månaders betänketid i två skeden:

Kan man fullfölja skilsmässa online?

Betänketiden löper mellan lägst sex månader och högst 12 månader. Efter betänketiden är det viktigt, om parterna fortfarande önskar skilja sig, att aktivt begära fullföljd. I annat fall kommer giftermålet att fortsätta.

Det är tingsrätten som beslutar om betänketid är nödvändigt eller inte.  Det enda undantaget till betänketid är om makarna bott isär de senaste två åren.

Kan man skilja sig utan att den andra skriver på?

Läs mer genom att välja de alternativ som stämmer för dig.

Välj om du vill se de olika stegen i skilsmässan för gemensam eller enskild ansökan.

Kan man skilja sig utan att den andra vill?

Skils­mäs­sa börjar med en an­sö­kan om skils­mäs­sa till tings­rät­ten. Detta kan du enkelt göra genom Aatos online tjänst eller via tings­rät­tens blan­kett eller webb­si­da. Du ska också bifoga per­son­be­vis.

Dom­sto­len tar sedan beslut om huruvi­da ni får be­tän­ke­tid eller skils­mäs­sa direkt. Om det blir be­tän­ke­tid ska den vara minst 6 må­na­der, men kan vara upp till ett år.

När be­tän­ke­ti­den går ut så be­hö­ver ni sedan be­kräf­ta eller full­gö­ra skils­mäs­san genom att skicka in en andra skils­mäs­so­an­sö­kan. För att skynda på skils­mäs­san kan ni göra detta så snart dom sex må­na­der­na har pas­se­rat.  

Hur vet man att skilsmässan gått igenom?

I vissa situationer måste en skilsmässa föregås av betänketid. Betänketiden är minst sex månader och under denna tid är det inte möjligt för domstolen att bevilja din ansökan om skilsmässa. Måste en skilsmässa föregås av betänketid kommer det därför att ta minst sex månader innan skilsmässan kommer att beviljas.

En skilsmässa måste föregås av betänketid i följande situationer:

Vad delas inte vid skilsmässa?

Om ni vill skiljas vänder ni er till tingsrätten på den ort där ni är folkbokförda. Tingsrätten kan också besluta om frågor som hänger ihop med skilsmässa, till exempel frågor om vårdnad om barn.

Om ni är överens om att skiljas gör ni en gemensam ansökan på en särskild blankett hos domstol.se. Ni kan då beviljas skilsmässa direkt utan betänketid under förutsättning att ni inte har barn under 16 år.

Kan man bli nekad skilsmässa?

Betänketiden är minst sex månader och högst ett år. Det innebär att du måste ge in en särskild ansökan om fullföljd av skilsmässan till tingsrätten tidigast inom sex månader och senast inom ett år.

Ha ni båda undertecknat och lämnat in ansökan som skilsmässa räknas tiden från när ansökan kom in till domstolen. Är det en enskild ansökan, d v s det är endast du som har begärt skilsmässa, räknas tiden från när din make delgavs ansökan. En ansökan om fullföljd som kommer in tidigare än sex månader eller senare än ett år kommer att avvisas av domstolen.

Hur gör vi för att få skilsmässa snarast?

I vissa fall ska ni ha betänketid innan tingsrätten kan besluta om skilsmässa:

 • När det finns barn under 16 år i familjen. Ni får betänketid om båda eller någon av er varaktigt bor tillsammans med och är vårdnadshavare för barnet.
 • Måste man dela allt vid skilsmässa?

  Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

  Cookies

  Kan man neka att gå med på skilsmässa?

  Flytta isär, skilja sig & separera

  Jag och min ex make ligger i skilsmässan. Inga papper är påskrivna då hans vögrat göra det. Vi är därför fortfarande gifta. Jag har fått mina personliga saker och barnens saker. Det vi köpt ihopa har han behållit. Finns 2 bilar och 2 husvagnar som han behållit. Ena bilen är köpt med arv från min mormor. Den har stått på han då jag inte haft körkort. Han har nakenbilder på mig han vägrar ge mig. Vad kan jag göra åt det ? Vi har ett gemensamt förråd med saker har jag rätt att hämta mina saker där själv ?

  Vem är det oftast som initiativ till skilsmässa?

   I sin avhandling ”Life after divorce” utgår Michael Gähler från intervjuer med ett stort antal kvinnor och män, både före och efter skilsmässan. Ett tydligt resultat är att männen mår sämre än kvinnorna efteråt.

   – Särskilt dåligt mår de män som efter flera år inte har gått in i en ny relation. Jämfört med kvinnor som befinner sig i samma situation är det en stor skillnad i deras psykiska hälsa, säger Michael Gähler.

  När syns skilsmässa på Skatteverket?

  Ett äktenskap kan enligt svensk lag upplösas genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). Makarna kan gemensamt eller var för sig ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten. Äktenskapsskillnaden ska i vissa situationer föregås av betänketid (5 kap. 1–5 §§ ÄktB). Äktenskapet är upplöst när tingsrättens dom om äktenskapsskillnad har vunnit laga kraft (5 kap. 6 § ÄktB).

  Domstolen ska underrätta Skatteverket när en dom om äktenskapsskillnad har vunnit laga kraft (3 a § förordningen [1983:490] om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål om äktenskapsskillnader m.m.).

  Ett registrerat partnerskap som ingåtts enligt PskL kan upplösas genom en lagakraftvunnen dom (2 kap. 1 § PskL och 2 § lagen [2009:260] om upphävande av PskL).

  Vad är den vanligaste orsaken till skilsmässa?

  Enligt relationsexperterna som Huffington Post förhört sig med är det här den allra vanligaste orsaken till att kvinnor bestämmer sig för skilsmässa. De känslomässiga banden som en gång fanns där är borta: man luftar varken sina intressefrågor eller saker som rör relationen. När kommunikationen reduceras till samtal om valet av middagsmat eller vad det är på tv i kväll känner sig många makor ostimulerade och tomma. Det gör dem mer benägna att söka nöje utanför relationen, vilket inte sällan resulterar i otrohet.

  Enligt relationsexperterna som Huffington Post förhört sig med är det här den allra vanligaste orsaken till att kvinnor bestämmer sig för skilsmässa. De känslomässiga banden som en gång fanns där är borta: man luftar varken sina intressefrågor eller saker som rör relationen. När kommunikationen reduceras till samtal om valet av middagsmat eller vad det är på tv i kväll känner sig många makor ostimulerade och tomma. Det gör dem mer benägna att söka nöje utanför relationen, vilket inte sällan resulterar i otrohet.