:

Hur mycket skatt betalar man på en avverkning av skog?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket skatt betalar man på en avverkning av skog?
 2. Hur mycket får man per hektar avverkad skog?
 3. Måste man ha f skatt som skogsägare?
 4. Får man ta ut pengar från Skogskontot för att använda dem privat?
 5. Hur mycket får man för 1 hektar skog?
 6. Hur mycket är 1000 hektar skog värt?
 7. Hur mycket är 5 hektar skog värd?
 8. Vad är 10 hektar skog värd?
 9. Kan man äga skog som privatperson?
 10. Måste man ha enskild firma om man äger skog?
 11. Vad händer med Skogskonto efter 10 år?
 12. Hur mycket kostar 10 hektar skog?
 13. Är det värt att äga skog?
 14. Hur mycket är 10 hektar skog värt?
 15. Hur mycket är 100 ha skog värt?

Hur mycket skatt betalar man på en avverkning av skog?

Företagande14 mars 2020

Går det att sprida ut intäkterna efter en avverkning på flera år? Redovisningsspecialisten Åsa Westin Öberg, som gör ett inhopp i rollen som ATL:s ekonomicoach, reder ut.

Hur mycket får man per hektar avverkad skog?

Jag vill tipsa om ett exjobb som passar in på dessa sidor: Malin Brämsgården publicerade 2018 sitt exjobb med titeln "Vilka skogliga variabler på fastighetsnivå har störst samband med virkesavkastningsvärdet på skogsfastigheter i norra Sverige?. Umeå: SLU, Institutionen för skoglig resurshushållning Hon skattade avkastningsvärdet med Heureka PlanVis för många skogsfastigheter i norra Sverige, och sökte efter samband mellan mellan avkastningsvärdet och virkesförråd, bonitet med mera. "Eftersom avkastningsvärdet är viktigt för att ta fram ett marknadsvärde, finns det anledning att studera vilka skogliga variabler på fastighetsnivå som har starkast samband med avkastningsvärdet. I studiens användes data från 82 skogsbruksplaner som analyserades i Heureka PlanVis och i statistikprogrammet Minitab. En enskild variabel som förklarar avkastningsvärdet i hög grad är medelvolym per ha, men även bonitet och tillväxt är viktiga variabler. Andel av areal med höjd 20–25 meter, andel volym barr, samt andel slutavverknings- och gallringsskog äldre än lägsta slutavverkningsålder kan förklara avkastningsvärdet." https://stud.epsilon.slu.se/13739/

Måste man ha f skatt som skogsägare?

En privatperson med enskild firma har möjlighet att köpa skogsfastigheter oavsett vem som säljer. Juridiska personer, som aktiebolag, kan vanligtvis bara köpa av andra juridiska personer.

För att en juridisk person, till exempel ett aktiebolag, ska få köpa en skogs- eller jordbruksfastighet från en privatperson krävs förvärvstillstånd, och ett sådant är inte helt lätt att få.

– För att man som bolag ska få förvärvstillstånd för att kunna köpa skog av en privatperson brukar man behöva uppfylla vissa krav, säger Ulrik.

Även om skogen ägs av den enskilda firman kan det finnas skäl att driva andra delar av verksamheten på fastigheten i bolagsform.

– Om man har en fastighet med stora årliga intäkter, till exempel från en bergtäkt eller hyresinkomster från bostäder på fastigheten, kan ett arrendeupplägg med ett eget driftsbolag vara skattemässigt att föredra, säger Ulrik.

För en enskild person är det i princip bara en fördel att ha ägarformen bolag om man har extremt stora årliga intäkter från sin skogsfastighet.

Får man ta ut pengar från Skogskontot för att använda dem privat?

Skogskonto är ett särskilt bankkonto där den som bedriver skogsbruk kan sätta in delar av intäkten från skogen. Den som sätter av ett belopp till ett skogskonto eller skogsskadekonto får dra av det beloppet i deklarationen det år intäkten uppstår. När pengarna tas ut från kontot beskattas de som intäkt i näringsverksamhet.

Den som vill göra avdrag för avsättning till skogskonto eller skogsskadekonto ska sätta in beloppet på ett särskilt konto hos ett kreditinstitut.  Alla stora banker i Sverige tillhandahåller skogskonton. Pengarna ska måste du sätta in på kontot senast den dag inkomstdeklarationen ska lämnas. Själva avdraget gör man genom att dra av motsvarande belopp på näringsbilagan till inkomstdeklarationen.

Man får inte göra insättning på skogskonto i mer än en bank per inkomstår. Den bank som du väljer kommer att lämna kontrolluppgift om insättningen till Skatteverket.

 • 60 procent av skogsintäkten på grund av upplåtelse av avverkningsrätt,
 • 40 procent av skogsintäkten på grund av avyttring av skogsprodukter, och
 • 40 procent av skogsintäkten på grund av uttag av skogsprodukter.

Som intäkt räknas också försäkringsersättningar för skog.  Den som behöver avverka skogen i förtid på grund av naturkatastrofer, insektsangrepp eller liknande händelser kan välja att i stället göra avsättningar till ett särskilt skogsskadekonto.

Hur mycket får man för 1 hektar skog?

När skogen vårdas på rätt sätt, i rätt tid och på ett planenligt sätt förbättras skogens avkastning och den producerar regelbundna avverkningsinkomster. En välvårdad skog mår dessutom bra.

En skog som vårdas väl och i rätt tid växer bäst och producerar värdefullt timmer av god kvalitet. Hurdan avverkningsinkomst ägaren får i samband med förnyelseavverkningen som genomförs i slutet av beståndets omloppstid beror på flera faktorer.

Hur mycket är 1000 hektar skog värt?

Snittpriserna på skogsmark ökade efter två års nedgång något under 2014. Det visar ny statistik från LRF Konsult. Det är ortsbor i kommunen som gör flest affärer, och ungefär 60 procent av affärerna är tillköp till befintligt innehav.

Birgitta Löthman, mäklare i Skogssällskapet, menar att intresserade grannar kan få priset att skjuta i höjden rejält, samtidigt som en annan fastighet med liknande egenskaper kan vara svårsåld om det inte finns intresse från grannar.

Hur mycket är 5 hektar skog värd?

Att värdera en skog är ofta komplicerat eftersom en mängd olika faktorer behöver tas med i beräkningen. Nu har vi dock gjort det lite enklare för dig! Fyll i formuläret nedan, så får du en uppskattning av hur mycket din skogsfastighet kan vara värd vid en försäljning.

Värderingssnurra – kommentarer. Areal har tagit fram en värderingssnurra för att du på ett enkelt sätt ska få hjälp med en översiktlig värdebedömning av din skog. Snurran bygger på Faustmanns formel vilket förenklat innebär att man skiljer skogsbruksvärde och markvärde åt. Denna modell ger en mer nyanserad bild av värdet än det gängse sättet att åsätta skogen ett pris per kubikmeter. Modellen har tagits fram av Areals fastighetsmäklare och indatat i värderingsmodellen utgörs av Areals statistik. Det värde som presenteras omfattar skog och jaktvärdet på din fastighet. Inägomark, byggnader och eventuella exploateringsvärden ingår ej. Värt att notera är att modellen är just en modell. För en mer korrekt beräkning av värdet på din fastighet kontakta någon av Areals mäklare. Uppdaterad under hösten 2022 med statistik som grundats på de fastighetsaffärer som Areal och andra aktörer har genomfört till och med första halvan av 2022.

Vad är 10 hektar skog värd?

Många använder sig av medelvärden från prisstatistik för att göra värderingar av skogsfastigheter. Men det kan slå väldigt fel, varnar Örjan Carlsson på mäklarfirman Skogsmark.

– Medelvärdena är nyckeltal som bygger på grunddata med mycket stor variation. Många använder de nyckeltalen alldeles för generellt och det kan slå fel på miljonbelopp när man till exempel ska räkna fram rättvis ersättning till syskon vid generationsskifte eller lägga ett bud på den öppna marknaden, säger han.

Kan man äga skog som privatperson?

Informationen i den här statistiken har hämtats från Finlands skogscentrals kundregister, som innehåller information om fysiska personer och dödsbon som äger skog i Finland (med undantag för Åland).

I statistiken finns privatpersoner som äger totalt minst 0,5 hektar skog. Arealen har räknats ut utgående från det kartmaterial som Skogscentralen har tagit fram över Finlands skogsbruksmark. Kartmaterialet uppdateras minst två gånger om året.

Måste man ha enskild firma om man äger skog?

Landshypotek bildades för snart 200 år sedan för att finansiera svenska jord- och skogsbrukares verksamheter. Banken är medlemsägd, där kunderna inom jord och skog utgör ägarna. Med hänsyn till livscykeln för skogen och inte minst kundernas perspektiv är banken långsiktig i sin vision.

Många på Landshypotek är själva skogsägare, har en utbildning inom ett område som berör skogen, eller är födda och uppväxta på gård.– Medan personalen på andra banker ofta kan lite om mycket, möter våra skogskunder specialister på skog och lantbruk. Det här med skog finns i vårt DNA, säger Per Lindblad, som själv är skogsägare.

Ett exempel på skogsnäringens unika förutsättningar är skattelagstiftningen, som ofta berör två associationsrättsliga företagsformer. Dels en för själva gården, dels en för verksamheten med maskiner och djur.– På Landshypotek förstår vi saker som räntefördelning, skogskonton och skillnaden mellan de olika beskattningssystemen som följer av den juridiska formen, vilket ofta är enskild firma. Vi förstår vilket som är det bästa finansiella upplägget för varje kund, som då rör sig mellan två olika associationsformer och därmed skattesystem, säger Per.

Vad händer med Skogskonto efter 10 år?

Du som bedriver enskild näringsverksamhet och som äger lantbruksenhet kan under vissa förutsättningar göra så kallat skogsavdrag i inkomstdeklarationen för näringsverksamheten. Du får göra skogsavdrag med högst hälften av skogens och skogsmarkens anskaffningsvärde. Denna hälft kallas avdragsutrymmet. Skogsavdraget ska återföras till beskattning när fastigheten avyttras.

Begärt skogsavdrag och återfört skogsavdrag ska du redovisa på blankett N8 – Skogsavdrag – Substansminskningsavdrag (SKV 2155). Där ska du även redovisa ökat och minskat avdragsutrymme.

Avdraget får för varje inkomstår maximalt uppgå till

 • 50 procent av intäkten för såld avverkningsrätt
 • 30 procent av intäkten för sålda skogsprodukter
 • 30 procent av intäkten av uttagna skogsprodukter (virke med mera).

Kan du visa att skog och skogsmark har köpts genom ett så kallat rationaliseringsförvärv, har du i stället rätt till avdrag för hela ersättningen för avverkningsrätt och med 60 procent av ersättningen för skogsprodukter respektive värdet av egna uttag. Det förhöjda avdraget får göras det inkomstår då köpet skedde och/eller de följande fem åren.

Hur mycket kostar 10 hektar skog?

Mest har priserna stigit i norra Sverige, där realprisökningen i genomsnitt var 6,8 procent per kubikmeter. I mellersta Sverige har priset på skog däremot minskat med 4,3 procent. I landets södra delar är prisuppgången 3,3 procent.

Under förra årets sista kvartal märktes en viss avmattning på marknaden. Försäljning tog längre tid och budgivningar drog inte iväg lika mycket.

"Det är fullt naturligt. Fast det finns mycket kapital i marknaden och efterfrågan fortsatt är stor ska ändå varje köp finansieras. Rådande marknadsläge skapar delvis en viss osäkerhet hos många. Men framförallt har det högre ränteläget bidragit till en avkylande effekt på priset på skogsfastigheter", säger Markus Helin på Ludvig & Co.

Är det värt att äga skog?

Det finns många som är intresserade av att köpa skog, men de allra flesta har ärvt sitt skogsinnehav. Att äga en stor skogsfastighet kan vara fantastiskt – men det kan också kännas nervöst och främmande om du är ovan.

Det finns många som är intresserade av att köpa skog, men de allra flesta har ärvt sitt skogsinnehav. Att äga en stor skogsfastighet kan vara fantastiskt – men det kan också kännas nervöst och främmande om du är ovan.

Hur funkar det egentligen att äga skog egentligen? Vad behöver göras? Är det inte väldigt dyrt att sköta skog innan den går att avverka? Frågorna är många – och det kan kännas knepigt att komma igång. Vi hjälper dig reda ut alla frågetecken så att du kan ta första steget mot att bli skogsägare!

Hur mycket är 10 hektar skog värt?

Procentuellt var uppgången störst i södra Sverige där priset steg med 13,8 procent till 817 kronor per skogskubikmeter, enligt beräkningar från Ludvig & Co.

 I mellersta landsdelen steg priserna på skogsmark med 9,4 procent vilket innebar 540 kronor skogskubikmetern. I norra Sverige steg priserna 10 procent till 333 kronor per skogskubikmeter.

Hur mycket är 100 ha skog värt?

KRÖNIKA. Jag skulle lika gärna kunna börja med frågan, hur långt är ett snöre? Men först - skogsfastigheter har haft en otrolig värdeökning under de senaste 10 till 15 åren. Det brukar talas om milstolpar; först när försäljningspriserna översteg rotnettot i slutet på 1990-talet och sedan när desamma översteg virkespriserna under andra halvan av 2000-talet.

Svaret är att värdet på virkesförrådet i yngre gallringskog nog inte är högre, resten av värdet ligger i marken och att den finns kvar. Jag kan belysa det ytterligare med ett förenklat räkneexempel. Tänk er en ungskog i Östergötland med en ålder på 5-10 år och en virkesvolym om ca 20 m3sk/ha och ett snittpris på 500 kr/m3sk. När enbart hänsyn tas till kubikmeterpriset skulle marknadsvärdet då bli 10 000 kr/ha. När markvärdet läggs till blir marknadsvärdet istället bli 40 000 kr/ha fördelat på ett markvärde på ca 30 000 kr/ha och ett värde på ungskogen på ca 10 000 kr/ha. Jag brukar göra jämförelsen med åkermark, där är det marken med framtida avkastning man betalar för och inte värdet på grödan vid tidpunkten för köpet.