:

Hur mycket betalar man i begravningsavgift?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket betalar man i begravningsavgift?
 2. Kan man slippa betala begravningsavgift?
 3. Är begravningsavgift obligatorisk?
 4. Vad kostar begravning om man gått ur Svenska kyrkan?
 5. Hur räknar man ut begravningsavgiften?
 6. Måste anhöriga betala begravning?
 7. Vad gör man om man inte har råd med begravning?
 8. Får man begravas i kyrkan om man inte är medlem i kyrkan?
 9. Hur mycket kostar den billigaste begravningen?
 10. Hur mycket får man i begravningshjälp?
 11. Vad kostar en begravning med kremering?
 12. Vad ska betalas först vid dödsfall?
 13. Är kremering gratis?
 14. Måste barn betala föräldrars begravning?
 15. Hur mycket kostar det att göra en bouppteckning?

Hur mycket betalar man i begravningsavgift?

Kammarkollegiet har fastställt avgiftssatsen för nästa år till 26,1 öre per hundralapp, en ökning med 0,8 öre från föregående år. Den enhetliga avgiften tas ut från 2021 och syns på slutskattebeskedet 2022.

Begravningsavgift är en avgift som betalas av alla folkbokförda i Sverige som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst, oavsett trostillhörighet. Det är huvudmannens (oftast en församling eller ett pastorat i Svenska kyrkan) skyldighet att anordna och hålla allmänna begravningsplatser för alla dem som är folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde. I uppdraget ingår att tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund.

Kan man slippa betala begravningsavgift?

Fram tills 1996 så var det så att den som föddes till föräldrar som var med i Svenska kyrkan automatisk blev medlem i kyrkan, men numera så måste man ansöka om medlemskap. Då ett barn döps så brukar det också leda till att det blir medlem i kyrkan. Som medlem så ska man betala en avgift som ofta kallas för kyrkoskatt, men som är en avgift, och som används för att finansiera kyrkans aktiviteter lokalt och även på andra håll i Sverige och utomlands. Om man inte är medlem så behöver man inte betala kyrkoskatten, men man måste ändå betala en så kallad begravningsavgift och det oavsett om man är kristen eller inte. Om du är medlem men upplever att du inte vill betala kyrkoavgiften så är det så att du måste lämna kyrkan senast den sista oktober för att slippa skatten det nästkommande året.

Man måste vara medlem i Svenska kyrkan och även vara folkbokförd i Sverige för att betala kyrkoskatt. Alla som är folkbokförda i Sverige kommer också att få betala en begravningsavgift som inte är samma sak som kyrkoskatten då den enbart är till för att säkra att man kan få en begravning i Sverige. Man betalar kyrkoskatten i den församling som man tillhör och det här styrs av var man bor. Avgiften kan vara olika stor beroende på var man bor och dessutom så kommer den att påverkas av hur mycket man tjänar. Om man ser på riksgenomsnittet år 2015 så rör det sig om 1 % av din kommunalt beskattningsbara inkomst.

Är begravningsavgift obligatorisk?

Kyrkoavgift och begravningsavgift är två helt skilda saker. Trots detta så blandas de ihop ibland. Kyrkoavgiften betalas utav Svenska kyrkans medlemmar men begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige.

Begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och betalar inkomstskatt. Begravningsavgiften ska täcka kostnader för den löpande begravningsverksamheten och skatteinbetalningarna är inte kopplade till den enskildes begravning. Det är Svenska kyrkans som är huvudman och ansvarar för begravningsverksamheten i alla kommuner utom Stockholm och Tranås där istället kommunen är huvudmän. Huvudmannen bestämmer hur hög avgiften ska vara i respektive kommun och under 2016 är begravningsavgiften i genomsnitt 0,24 procent.

Vad kostar begravning om man gått ur Svenska kyrkan?

Läs mer

Alla är med och betalar en avgift för begravningarna i vårt land via skattsedeln. Men sedan tillkommer kostnaden när man själv arrangerar en anhörigs begravning. Det kan kosta obetydligt men mycket lätt uppgå till enorma kostnader.

Hur räknar man ut begravningsavgiften?

 • Begravningsavgift och kyrkoavgift är olika avgifter. Begravningsavgiften täcker allmänna kostnader som är kopplade till bland annat gravplats och kremering. Kyrkoavgiften har däremot en direkt koppling till Svenska kyrkans verksamhet.
 • I begravningsavgiften ingår följande: kostnaden för en eventuell kremering, vissa transporter, lokal för förvaring och visning av den avlidne, ceremonilokal utan religiösa symboler, gravsättning (inklusive gravöppning och återställande av grav) samt en gravplats i 25 år.
 • Skötsel och omvårdnad av gravplats ingår inte. Det är gravrättsinnehavarens ansvar att gravplatsen tas om hand och är i värdigt skick.
 • Måste anhöriga betala begravning?

  Dödsboet betalar för sin egen begravning. Om dödsboets medel inte räcker till begravningskostnaderna så ansöker de ansvariga för dödsboet om en dödsboanmälan med bidrag hos socialtjänsten i den avlidnes hemkommun. Men skulle ansvariga för dödsboet inte sätta pengar åt sidan för begravningen från den avlidnes medel så blir personen betalningsskyldig. Samma sak om det beställs en begravning som överskrider den avlidnes hemkommuns norm för en begravning. Då blir vårdnadshavaren betalningsskyldig för överskjutande belopp.

  Vad gör man om man inte har råd med begravning?

  Ibland händer det att den avlidnes skulder är större än de efterlämnade tillgångarna. Skulderna kan inte ärvas av arvingarna, däremot kommer de att betalas med tillgångarna från dödsboet. Skulderna som blir över måste därefter avskrivas.

  Skulle dödsboets tillgångar inte klara av att betala för begravningen och alla eventuella räkningar och skulder som blir över så finns det inga regler som anger vilka skulder som är mest prioriterade. Vanligtvis betalas boupptecknings- och begravningskostnaderna först och därefter andra skulder. Detta beror på att det finns regler för ett dödsbo som har försatts i konkurs och dessa anger att just boupptecknings- och begravningskostnader har allmän förmånsrätt.

  Får man begravas i kyrkan om man inte är medlem i kyrkan?

  Om den avlidna inte är med i Svenska kyrkan finns det möjlighet att arrangera en borgerlig begravning. En borgerlig begravning följer ingen färdig rutin och kan utformas precis som ni själva önskar, eller som den avlidna skulle önskat. Läs mer om borgerlig begravning här.

  Även om den avlidna inte är medlem i Svenska kyrkan kan det finnas önskemål att ordna en begravning enligt Svenska kyrkans ordning. Då kan vi på Fonus hjälpa till att kontakta kyrkoherden i den församling som den avlidna tillhörde.

  Hur mycket kostar den billigaste begravningen?

  Välkommen till Caelum begravningsbyrå i Stockholm. En begravningsbyrå på nätet som har specialiserat sig på begravning utan ceremoni, så kallad direktkremering. Stockholms billiga begravningsalternativ för er som bestämt er för att inte ha någon begravningsceremoni.

  Det kan ske i de fall man bestämt sig för att ta farväl på annat sätt eller om omständigheterna gör att en begravningsceremoni inte är aktuell.

  När man väljer direktkremation är det mycket viktigt att alla närstående är överens.

  Hur mycket får man i begravningshjälp?

  Om ett dödsfall inträffar i samband med arbete kan dödsboet efter den avlidne ha rätt till begravningshjälp från Pensionsmyndigheten. Begravningshjälp motsvarar 30 % av prisbasbeloppet vid tiden för dödsfallet, vilket 2023 motsvarar ett engångsbelopp om 15 750 kr. För att ersättning skall kunna betalas ut skall dödsfallet vara att betrakta som en arbetsskada, arbetsrelaterad sjukdom eller olycksfall.

  Om dödsfallet bedöms ha orsakats av någon form av arbetsskada kan närstående även har rätt till efterlevandelivränta. Tre olika livräntor betalas ut:

  Barnlivränta – Ensambarn erhåller 40 procent av avliden förälders arbetsinkomst i barnlivränta. Syskon erhåller 20 procent var av avliden förälders arbetsinkomst.

  Vad kostar en begravning med kremering?

 • Kremering kan ske både före och efter begravningsceremonin. Båda sätten har olika fördelar, läs mer om detta längre fram i artikeln. Du är dessutom varmt välkommen att kontakta oss för ytterligare rådgivning och stöd.
 • Kremering eller direkt gravsättning (i form av jordbegravning) måste ske inom 30 dagar från dödsdatum enligt svensk lag.
 • Kostnaden för kremering täcks av den begravningsavgift som betalas av samtliga folkbokförda i Sverige.
 • En kremering av den avlidnes kropp kan genomföras både innan och efter själva begravningsceremonin.

  Merparten av alla anhöriga väljer att genomföra kremeringen efter ceremonin.

  Fördelen med detta är förstås att man har en vacker kista att pryda med olika typer av begravningsblommor.

  Vad ska betalas först vid dödsfall?

  För de allra flesta kan det vara svårt att veta vad man ska göra vid dödsfall och i vilken ordning. Börja med att informera om dödsfallet, förbereda begravning, avsluta abonnemang och autogiron.

  Du kan använda Efterlevandeguidens checklista för att se vilka praktiska saker du behöver göra först.

  Ta en sak i taget och börja med det viktigaste. 

  Är kremering gratis?

  Enligt begravningslagen i Sverige är det bara de som är folkbokförda i Sverige och som betalar begravningsavgift via inkomstskatten som har rätt till begravningslagens tjänster. Är du inte folkbokförd i Sverige när du dör får dödsboet stå för begravningskostnaderna om du ska begravas här.

  Bor du utomlands och är folkbokförd i ett annat land än Sverige, men fortfarande medlem i Svenska Kyrkan, har du rätt till själva begravningsgudstjänsten med präst, kyrka och musiker utan kostnad. Du får i det fallet fritt välja vilken församling som begravningsgudstjänsten ska genomföras i. Många utlandssvenskar är fortfarande medlemmar i Svenska Kyrkan, i synnerhet de som är födda före 1996.

  Måste barn betala föräldrars begravning?

  När en person dör övergår alla tillgångar och skulder som personen hade till ett dödsbo. 

  Här hittar du grundläggande information om dödsbon och om hur du gör med kontakten med banker och försäkringsbolag, frågor som vi är specialiserade på.

  Mer omfattande information om dödsbon kan du bland annat hitta hos Skatteverket och i Efterlevandeguiden. Behöver du hjälp med att ta hand om ett dödsbo eller har frågor som gäller bouppteckningar och arvskiften med mera kan du behöva kontakta en jurist som arbetar med arvsfrågor.

  Hur mycket kostar det att göra en bouppteckning?

  En bouppteckning måste inte göras av dyra jurister. Enkla fall klarar du lätt själv – och sparar tusenlappar på köpet.

   En person kan ha flera roller i en bouppteckning. Ett barn till den avlidna kan till exempel vara både bouppgivare, döds­bodelägare och ingivare.

  Bouppgivare: Den som bäst känner till dödsboet, det vill säga vilka skulder och tillgångar som finns.

  Dödsbodelägare: De som ärver direkt från dödsboet.