:

Vad är ett uppehållskort?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett uppehållskort?
 2. Vad är skillnaden mellan uppehållstillstånd och uppehållskort?
 3. Hur får man uppehållskort?
 4. Vad innebär det att ha Uppehållsstatus?
 5. Vad är skillnaden mellan permanent uppehållstillstånd och permanent uppehållskort?
 6. Kan man resa med uppehållskort inom EU?
 7. Kan man resa med uppehållskort?
 8. Hur länge gäller uppehållsstatus?
 9. Vad är skillnad mellan uppehållstillstånd och permanent?
 10. När kan man ansöka om permanent uppehållskort?
 11. Hur mycket måste man tjäna för att få uppehållstillstånd?
 12. Vad är skillnaden mellan svenskt medborgarskap och permanent uppehållstillstånd?
 13. Kan man bli utvisad om man har permanent uppehållstillstånd?
 14. Hur lång tid tar det att få sitt Uppehållstillståndskort?
 15. Vad krävs för att få uppehållsrätt?

Vad är ett uppehållskort?

 • sambo, make/maka eller registrerad partner
 • dina eller din partners ogifta barn under 21 år
 • dina eller din partners barn över 21 år om de är beroende av er för sin försörjning
 • dina eller din partners föräldrar som är ekonomiskt beroende av er (gäller inte föräldrar till studerande)

Vad är skillnaden mellan uppehållstillstånd och uppehållskort?

Det innebär att de har rätt att bo och arbeta i Sverige utan tillstånd. Din familjs uppehållsrätt är beroende av att du själv har uppehållsrätt genom arbete, studier, som egen företagare eller att du lever på en pension eller har tillräckliga medel för er försörjning.

Du har även rätt att starta och driva eget företag. Rätten för EU/EES-medborgare att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd kallas uppehållsrätt. Du har uppehållsrätt om du till exempel är arbetstagare, egen företagare, studerar eller har tillräckliga medel för din försörjning.

I utlänningslagen definieras uppehållsrätten som en rätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar att vistas i Sverige mer än tre månader utan uppehållstillstånd enligt bestämmelserna i 3 a kap. UtlL.

När du som är EU/EES-medborgare eller anhörig till en EU/EES-medborgare har haft uppehållsrätt och bott i Sverige i fem år har du permanent uppehållsrätt. Om du vill ha ett bevis på din permanenta uppehållsrätt kan du ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt.

Hur får man uppehållskort?

Senast kontrollerat: 02/04/2022

Under de första tre månaderna i ditt nya land behöver anhöriga som inte är EU-medborgare inget intyg som bekräftar att de får bo där. I vissa EU-länder måste de emellertid anmäla sin närvaro vid ankomsten.

Vad innebär det att ha Uppehållsstatus?

Den 1 februari 2020 trädde avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (2019/C 384 I/01), utträdesavtalet, i kraft. Storbritannien är sedan detta datum inte längre en medlemsstat i EU.

Från utträdesavtalets ikraftträdande till och med den 31 december 2020 gällde en övergångsperiod (artikel 126). Under övergångsperioden var EU-rätten, med några undantag, i sin helhet tillämplig på Storbritannien på samma sätt som före utträdet (prop. 2019/20:178 s. 16).

Storbritanniens utträde ur EU, brexit, innebär att landet från och med den 1 februari 2020 ses som ett land utanför EU. EU-domstolen har i sitt avgörande C-673/20 förtydligat att detta bl.a. innebär att brittiska medborgare inte längre är unionsmedborgare och därmed har förlorat de rättigheter som är förknippade med unionsmedborgarskap.

Utträdesavtalets andra del (artiklarna 9-39) innehåller bestämmelser som syftar till att skydda de medborgare som särskilt berörs av utträdet, bl.a. brittiska medborgare som vistades i en EU-medlemsstat med stöd av unionsrätten vid övergångsperiodens utgång (prop. 2019/20:178 s. 15).

Enligt artikel 18 i utträdesavtalet kan varje medlemsstat införa krav på att berörda personer måste ansöka om en ny s.k. uppehållsstatus för att kunna åberopa bl.a. bestämmelserna om rätt att fortsatt uppehålla sig i värdstaten (artikel 13) och en uppehållshandling som styrker denna status. Sverige har valt att införa ett sådant krav genom bestämmelser i utlänningslagen och utlänningsförordningen. Detta innebär bl.a. att brittiska medborgare och deras familjemedlemmar måste ansöka om uppehållsstatus hos Migrationsverket för att ha laglig rätt att vistas här i landet med stöd av utträdesavtalet (3 b kap. 3 § UtlL och prop. 2019/20:178 s. 34).

Vad är skillnaden mellan permanent uppehållstillstånd och permanent uppehållskort?

Som EU-medborgare har du automatiskt permanent uppehållsrätt i ett annat EU-land om du har bott där fem år i sträck. Då kan du ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt som visar att du har rätt att bo i ditt nuvarande hemland permanent, utan några villkor.

Intyget om permanent uppehållsrätt är inte obligatoriskt. Det är inte samma sak som det registreringsbevis som är obligatoriskt i många länder.

Intyget kan dock vara praktiskt att ha vid kontakter med myndigheter eller vissa administrativa formaliteter. Du behöver alltså inte visa att du har ett jobb, tillräckligt med pengar, sjukförsäkring osv.

Kan man resa med uppehållskort inom EU?

Min man har sökt svenskt medborgarskap vilket innebär att han inte har sitt pass just nu. Han har däremot permanent uppehållstillstånd. Min fråga är om han kan resa inom EU utan sitt pass med bara sitt uppehållstillståndskort?

Kan man resa med uppehållskort?

Vill du tillåta användningen av cookies från Facebook i den här webbläsaren?

Vi använder cookies och liknande teknik för att tillhandahålla och förbättra innehållet i Metas produkter. Vi använder även cookies för att skapa en säkrare upplevelse genom informationen vi får från cookies på och utanför Facebook och för att tillhandahålla och förbättra Metas produkter för alla som har ett konto.

Hur länge gäller uppehållsstatus?

Som EU-medborgare har du automatiskt permanent uppehållsrätt i ett annat EU-land om du har bott där fem år i sträck. Då kan du ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt som visar att du har rätt att bo i ditt nuvarande hemland permanent, utan några villkor.

Intyget om permanent uppehållsrätt är inte obligatoriskt. Det är inte samma sak som det registreringsbevis som är obligatoriskt i många länder.

Intyget kan dock vara praktiskt att ha vid kontakter med myndigheter eller vissa administrativa formaliteter. Du behöver alltså inte visa att du har ett jobb, tillräckligt med pengar, sjukförsäkring osv.

Vad är skillnad mellan uppehållstillstånd och permanent?

De personer som får tillfälliga uppehållstillstånd och en skyddsstatusförklaring, alltså status som flykting eller alternativt skyddsbehövande, har ett starkare skydd än personer som enbart får tillfälliga uppehållstillstånd. Statusförklaringen gäller till dess att den återkallas. Det vill säga att även om uppehållstillståndet i sig är tillfälligt så är statusförklaringen inte det och uppehållstillståndet måste förlängas så länge statusförklaringen inte återkallas.

När kan man ansöka om permanent uppehållskort?

Permanent uppehållsrätt inträder med automatik när en EES-medborgare eller dennes familjemedlem har uppehållit sig lagligt i Sverige med uppehållsrätt under minst fem år utan avbrott (3 a kap. 6 § UtlL). En person som har permanent uppehållsrätt behöver inte längre uppfylla villkoren för uppehållsrätt i 3 a kap. 3 och 4 §§ UtlL (prop. 2005/06:77 s. 187).

En EES-medborgare har permanent uppehållsrätt om hen har vistats lagligt i Sverige med uppehållsrätt utan avbrott i fem år (3 a kap. 6 § UtlL).

Hur mycket måste man tjäna för att få uppehållstillstånd?

Du bor i Malmö och tjänar 19 000 kr/månaden innan skatt. Du har ett förstahandskontrakt på en lägenhet som du betalar el och hemförsäkring för. Du arbetar i Malmö och har därför inga resekostnader.

Vad är skillnaden mellan svenskt medborgarskap och permanent uppehållstillstånd?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att Storbritannien lämnar EU påverkar inte mycket den ställning som du har i Sverige enligt det permanenta uppehållstillståndet (PUT). Dessutom finns det i princip inte mycket skillnad på att ha PUT och att vara svensk medborgare. Redan som PUT-hållare får du bl.a. stanna i Sverige hur länge du vill, arbeta i Sverige och rösta till kommun- och landstingsfullmäktige. De största skillnaderna med att ha svenskt medborgarskap är exempelvis rösträtt till riksdagsvalet och att kunna jobba i visa yrkor t.ex. polis eller domare. Mer information om detta finner du på Migrationsverkets hemsida.

Kan man bli utvisad om man har permanent uppehållstillstånd?

Myndighetsjuridik

Hej! Om vi ska söka efter förlängt uppehållstillstånd som sambon och tjejens nuvarande uppehållstillstånd tar slut 2022-03-01, när kan vi som tidigast söka? Det står lite otydligt om man bör vänta en viss tid tills det datum att uppehållstillståndet går ut innan man ansöker eller om det faktiskt är bättre att ansöka så fort som möjligt eftersom det tar tid innan Migrationsverket kollar på ansökan. Vi tänker att det är bäst att söka nu när hon är i Sverige och i värsta fall blir vi nekade och hon får åka tillbaka och så söker vi igen, där hon har högre chans att få tillståndet när hon söker från hemlandet. Vi söker på basis av nedan: 3 a § Uppehållstillstånd får, om inte annat anges i 17 § andra stycket, ges till 1. en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om förhållandet framstår som seriöst och inte särskilda skäl talar mot att tillstånd ges, Jag är svensk medborgare och når upp till andra krav på försörjning, boende osv så det är endast tiden och eventuellt hur långt det kan ta för de att gå igenom ansökan som jag är intresserad av. Tyvärr får jag ingen kontakt med Migrationsverket på grund av att de är väldigt upptagna just nu. Tack så mycket!

Hur lång tid tar det att få sitt Uppehållstillståndskort?

Myndighetsjuridik

Hej! Om vi ska söka efter förlängt uppehållstillstånd som sambon och tjejens nuvarande uppehållstillstånd tar slut 2022-03-01, när kan vi som tidigast söka? Det står lite otydligt om man bör vänta en viss tid tills det datum att uppehållstillståndet går ut innan man ansöker eller om det faktiskt är bättre att ansöka så fort som möjligt eftersom det tar tid innan Migrationsverket kollar på ansökan. Vi tänker att det är bäst att söka nu när hon är i Sverige och i värsta fall blir vi nekade och hon får åka tillbaka och så söker vi igen, där hon har högre chans att få tillståndet när hon söker från hemlandet. Vi söker på basis av nedan: 3 a § Uppehållstillstånd får, om inte annat anges i 17 § andra stycket, ges till 1. en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om förhållandet framstår som seriöst och inte särskilda skäl talar mot att tillstånd ges, Jag är svensk medborgare och når upp till andra krav på försörjning, boende osv så det är endast tiden och eventuellt hur långt det kan ta för de att gå igenom ansökan som jag är intresserad av. Tyvärr får jag ingen kontakt med Migrationsverket på grund av att de är väldigt upptagna just nu. Tack så mycket!

Vad krävs för att få uppehållsrätt?

Om du har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige, kan du få rätt till studiestöd för studier i Sverige. Du kan också få det för studier utanför Sverige i vissa fall. På gymnasiet kan du få rätt till studiehjälp för studier i Norden. På eftergymnasial nivå kan du få rätt till studiemedel för utbytesstudier utomlands.