:

Vad för skatt betalar man för koldioxidutsläpp?

Innehållsförteckning:

 1. Vad för skatt betalar man för koldioxidutsläpp?
 2. Vem betalar koldioxidskatt?
 3. Vad är koldioxidbaserad fordonsskatt?
 4. Vad används koldioxidskatten till?
 5. Hur mycket är koldioxidskatten?
 6. Hur mycket kostar koldioxidskatt?
 7. Hur fungerar koldioxidskatt?
 8. När infördes koldioxidskatten i Sverige?
 9. Hur mycket kostar en utsläppsrätt?
 10. När kom koldioxidskatten?
 11. Varför koldioxidskatt?
 12. Vad kostar en utsläppsrätt 2023?
 13. Vad kostar 1 kg koldioxid?
 14. Vad kostar en utsläppsrätt idag?
 15. Hur många procent utsläpp står Sverige för?

Vad för skatt betalar man för koldioxidutsläpp?

Fordonsskatt betalas för skattepliktiga fordon, det vill säga de flesta fordon som inte är avställda eller tillfälligt registrerade.

Vem betalar koldioxidskatt?

Det finns flera uppskattningar av hur mycket utsläppen av växthusgaser kostar samhället och hur dessa ska beräknas. Det är avgörande för att bestämma nivån på koldioxidskatten om man vill att skatten ska motsvara de skador som uppstår av utsläppen.[1][2][3]

Trafikverket har i kapitel 12 i rapporten ”Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn”, även kallad ASEK-rapporten, presenterat de samhällsekonomiska kalkylvärden som bör användas i transportsektorns samhällsekonomiska analyser.[4] ASEK rekommenderar ett kalkylvärde på 1,14 kr per kilo utsläpp av koldioxid, baserat på nivån på koldioxidskatten. I rapporten tar flera värderingsmetoder upp och svårigheterna att värdera utsläpp. Om man använder en skadekostnadsansats så beräknar man värderingen utifrån marginalkostnaden för de långsiktiga skadeverkningarna av koldioxidutsläpp, beroende på bland annat vilka effekter och vilka etiska val som görs har ekonomer kommit fram till värderingar av kostnaden mellan 10 öre och 12 kr per kilo utsläpp av koldioxid och koldioxidekvivalenter. Rapporten tar även upp andra värderingsmetoder som inte är kopplade till skadeverkningarna av koldioxidutsläpp, det kan till exempel handla om fastställda politiska mål eller marknadspriser.

Värderingen är alltså till stor del beroende på vilken värderingsmodell som används, vilken diskonteringsränta man använder,[5] om man tar med alla risker för större katastrofer och om man värderar mänskligt liv rättvist. Även ackumulerade effekter på ekonomin har uppmärksammats.[6]

Vad är koldioxidbaserad fordonsskatt?

Beräkningen för fordon som beskattas efter hur mycket koldioxid de släpper ut består av två delar: ett grundbelopp (360 kronor per år) och en koldioxidkomponent. För dieselfordon tillkommer även bränslefaktor och miljötillägg. För dieselfordon med fordonsår 2018 eller senare och som tagits i trafik första gången 1 juli 2018 eller senare är bränslefaktorn utbytt mot ett bränsletillägg.

De flesta fordon som beskattas utifrån koldioxidutsläpp har ett värde för utsläppet registrerat i vägtrafikregistret. Värdet är uppmätt av fordonstillverkaren enligt gällande EU-regler. Om värdet för koldioxidutsläpp saknas i vägtrafikregistret, beräknas fordonsskatten efter skälig grund.

Vad används koldioxidskatten till?

En skatt på koldioxid vore det effektivaste styrmedlet för att minska utsläppen. Det menar nationalekonomen Per Krusell som har byggt upp en världsledande forskning om samspelet mellan ekonomi och klimatförändringar. Han hoppas att både beslutsfattare och engagerade ungdomar ska få upp ögonen för de lösningar som samhällsvetenskaplig forskning kan bidra med.

Hur mycket är koldioxidskatten?

Här kan du läsa om skatt på bränsle och el. Tre skatter regleras i LSE: energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt.

Hur mycket kostar koldioxidskatt?

Koldioxidskatten tas ut på alla fossila bränslen i förhållande till deras utsläpp av koldioxid vid förbränningen. Utsläppet beror på kolinnehållet och skatten är lätt att beräkna. Skatten är högst på kol, därefter på olja och något lägre på naturgas. Skatten tas ut av de företag som tillhandahåller bränslen på marknaden. Den administrativa kostnaden är mycket låg, eftersom det är ett fåtal och i allmänhet stora företag som importerar fossila bränslen. Kostnaden förs vidare till konsumenterna genom påslag på priset.

När koldioxidskatten infördes 1991 var den 25 öre/kg koldioxid för alla användare, men bara efter ett år ändrades skatten så att industrin bara behövde betala en fjärdedel av vad hushåll och servicenäringar betalade, 8 öre/kg respektive 32 öre/kg koldioxid. Den låga skatten för industrin innebar att det inte fanns något starkt motiv för att minska användningen av fossila bränslen. För uppvärmningen av bostäder och lokaler blev den högre koldioxidskatten däremot en stark drivkraft. Det gav värmebolag och enskilda hushåll ett starkt motiv för att byta bränsle, från eldningsolja till biobränslen som flis och pellets eller till fjärrvärme. Under de följande åren höjdes koldioxidskatten steg för steg, och den ligger idag kring 115 öre/kg koldioxid. Under åren 2000 – 2004 genomfördes en grön skatteväxling som innebar att man höjde koldioxidskatten kraftigt samtidigt som en del andra skatter, inkomstskatt och arbetsgivaravgifter, sänktes.

Hur fungerar koldioxidskatt?

Här kan du läsa om skatt på bränsle och el. Tre skatter regleras i LSE: energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt.

När infördes koldioxidskatten i Sverige?

koldioxidskatt, styrmedel i form av punktskatt med syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom att fördyra användning av fossila bränslen. 

Koldioxidskatten regleras i lagen (1994:1776) om skatt på energi och används i Sverige som styrmedel för att minska koldioxidutsläppen parallellt med energiskatt och utsläppshandel. Finland och Nederländerna införde koldioxidskatt 1990, Sverige och Norge året därpå och Storbritannien 1993. Globalt hade 36

Hur mycket kostar en utsläppsrätt?

Höga elpriser gjorde det attraktivt för anläggningar inom el- och fjärrvärmesektorn att producera mer el. Det gjordes delvis med en ökad användning av fossila bränslen. Ett kallare väder ökade också behovet av värme. Utsläppsökningarna från sektorn var betydande jämfört med 2020 (668 tusen ton CO2-ekvivalenter).

Jämfört med 2019, året innan pandemin, har utsläppen i svenska delen av utsläppshandeln minskat med 2,2%. Sedan 2013 när utsläppshandeln fick sin nuvarande utformning har utsläppen minskat med i genomsnitt en procent per år. 

När kom koldioxidskatten?

För bensin, olja och annan fossilenergi betalar vi sedan 1991 en extra slant genom koldioxidskatten. Tack vare det använder vi till exempel knappt några fossila bränslen för att värma våra hus nu för tiden.

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Varför koldioxidskatt?

En skatt på koldioxid vore det effektivaste styrmedlet för att minska utsläppen. Det menar nationalekonomen Per Krusell som har byggt upp en världsledande forskning om samspelet mellan ekonomi och klimatförändringar. Han hoppas att både beslutsfattare och engagerade ungdomar ska få upp ögonen för de lösningar som samhällsvetenskaplig forskning kan bidra med.

Vad kostar en utsläppsrätt 2023?

Pappers- och massaindustrin är, enligt Naturvårdsverkets siffror, den bransch med störst överskott på utsläppsrätter. Av de tio anläggningar som hade flest utsläppsrätter över år 2022 är åtta pappers- och massabruk.

Branschen släppte ut 650 000 ton koldioxid, samtidigt tilldelades den utsläppsrätter för närmare tre miljoner ton. Överskottet motsvarar över 180 miljoner euro, med fjolårets snittpris på utsläppsrätter. Alltså uppemot två miljarder kronor.

– I och med att priserna har ökat börjar det bli ganska stora pengar. Tidigare var det lite mer teoretiskt när en utsläppsrätt kostade fem euro, men nu när de kostar närmare 100 euro är det substantiella summor skulle jag vilja påstå, säger Johan Bruce, ansvarig för el och energi på branschorganisationen Skogsindustrierna. 

Vad kostar 1 kg koldioxid?

Denna faktor är olika för respektive gas och ger totala bidraget till den globala uppvärmningen för den aktuella gasen. Med hjälp av gasernas GWP räknas de om till koldioxidekvivalenter. Räknat per utsläppt ton bidrar exempelvis metan 28 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid, och ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 28 ton koldioxidekvivalenter.

Dessa omräkningsfaktorer kommer från FN:s klimatpanel IPCC:s femte utvärderingsrapport (AR5) och används i den nationella rapporteringen av växthusgaser, enligt beslut under  Europeiska kommissionen och Klimatkonventionen.

Vad kostar en utsläppsrätt idag?

Pappers- och massaindustrin är, enligt Naturvårdsverkets siffror, den bransch med störst överskott på utsläppsrätter. Av de tio anläggningar som hade flest utsläppsrätter över år 2022 är åtta pappers- och massabruk.

Branschen släppte ut 650 000 ton koldioxid, samtidigt tilldelades den utsläppsrätter för närmare tre miljoner ton. Överskottet motsvarar över 180 miljoner euro, med fjolårets snittpris på utsläppsrätter. Alltså uppemot två miljarder kronor.

– I och med att priserna har ökat börjar det bli ganska stora pengar. Tidigare var det lite mer teoretiskt när en utsläppsrätt kostade fem euro, men nu när de kostar närmare 100 euro är det substantiella summor skulle jag vilja påstå, säger Johan Bruce, ansvarig för el och energi på branschorganisationen Skogsindustrierna. 

Hur många procent utsläpp står Sverige för?

Växthusgasutsläppen från inrikes transporter (utom inrikes luftfart som ingår i EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS) ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010.