:

Hur bokför man befarade kundförluster?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokför man befarade kundförluster?
  2. Är kundförluster avdragsgilla?
  3. Hur bokför man en kundförlust?
  4. Vad är det för skillnad på konstaterade och befarade kundförluster?
  5. Vad är befarad kundförlust?
  6. Vad är en befarad kundförlust?
  7. Hur bokför man en kundfordran?
  8. Hur ska man bokför konstaterade kundförluster?
  9. Hur redovisa kundförlust i momsdeklaration?
  10. Vad är befarade kundförluster?

Hur bokför man befarade kundförluster?

Enligt Förordning om hantering av statliga fordringar kan en myndighet besluta att indrivning ska avbrytas om indrivningsåtgärderna framstår som utsiktslösa (t .x. vid konkurs) eller om de inte är försvarliga med hänsyn till kostnaderna. Indrivningsåtgärder ska vidtas i den omfattning som är motiverat med hänsyn till fordringens belopp, gäldenärens betalningsförmåga och omständigheter i övrigt. Framstår det som omöjligt eller olämpligt att driva in fordran kan den skrivas av, dvs. kostnadsföras. Fordran kostnadsförs efter överenskommelse med ekonomiavdelningen. Underlaget ska undertecknas av prefekt/administrativ chef och innehålla tydlig förklaring till avskrivningen.

Beloppet bokförs som konstaterad kundförlust genom att kreditera den tidigare uppbokningen på 1518 (Osäkra kundfordringar) mot konto 5441 (Konstaterad kundförlust, varor) eller konto 5451 (Konstaterad kundförlust, tjänster). Samtidigt återförs den tidigare bokningen på konto 1519 (Värdereglering kundfordringar) mot konto 5442 (Befarade kundförluster, varor) eller konto 5452 (Befarade kundförluster, tjänster). Eventuell moms bokas på konto 2572 (Utgående moms) i debet. Om moms vänds tillbaka på en konstaterad kundförlust, meddelas ekonomiavdelningen, så att momsen kan stämmas av på ett korrekt sätt!

Nedan ett exempel på bokföring av en konstaterad kundförlust där den ursprungliga kundfordran var 100 (varav moms 20). Förutsättningen är att man bokat enligt vad som ovan beskrivits.

Är kundförluster avdragsgilla?

Kundförluster uppstår i en redovisningsenhet på grund av bristande betalningsförmåga hos de kunder som har fått kundfaktura med kredit från en redovisningsenhet.

En redovisningsenhet kan minska risken för kundförluster genom att göra kreditupplysningar på de kunder man säljer till och kräva förskottsbetalning från de kunder som inte är tillräckligt kreditvärdiga.

Hur bokför man en kundförlust?

Kundförluster uppstår när kunder som fått en faktura av dig inte kan betala den på grund av bristande betalningsförmåga.

En redovisningsenhet kan minska risken för kundförluster genom att göra kreditupplysningar på de kunder man säljer till och kräva förskottsbetalning från de kunder som inte är tillräckligt kreditvärdiga.

Vad är det för skillnad på konstaterade och befarade kundförluster?

Ladda ner din gratis bokföringsguide och lär dig grunderna för att kunna göra din egen bokföring!

Vad är befarad kundförlust?

Kundförluster uppstår på grund av bristande betalningsförmåga hos de kunder som har fått kundfaktura från företaget. Kundförluster kan delas upp i befarade kundförluster och konstaterade kundförluster.

När en en kundfaktura inte har betalats vidtar en redovisningsenhet de åtgärder som krävs för att få in betalningen. De innebär att skicka påminnelser, inkassokrav, hot om utmätning och även att försätta den betalningsskyldiga kunden i konkurs.

 Relaterad läsning: Konkurs, vad är det och hur undviker du obestånd?

Befarad kundförlust uppstår när en kundfaktura inte har blivit betald vid förfallodatum eller dragit ut på tiden med ett visst antal dagar.

För att konstatera en kundförlust så krävs det att det finns starka skäl till att tro att fakturan inte kommer att bli betald. De krav som finns för att det ska räknas som en konstaterad kundförlust är att kunden ska ha gått i konkurs, fått ackord eller varit utsatt för en utmätning.

Vad är en befarad kundförlust?

Om en förlust uppkommer på säljarens fordran som avser ersättning för en vara eller tjänst (kundförlust) får säljaren minska beskattningsunderlaget med beloppet av förlusten (7 kap. 6 § fjärde stycket ML). Bestämmelserna förutsätter inte att säljaren ställer ut en kreditnota för att få minska sitt beskattningsunderlag.

För att beskattningsunderlaget ska få sättas ned på grund av en kundförlust krävs att säljaren kan visa att det är sannolikt att betalning inte kommer att fås för en fordran. Det kan bero på att kunden saknar betalningsförmåga eller, i undantagsfall, att fordringen av andra skäl i praktiken är omöjlig att driva in. En nedsättning av priset i efterhand är inte en kundförlust och det är heller inte fråga om en kundförlust när betalningen uteblir därför att fordringen är tvistig, t.ex. på grund av att säljaren och köparen är oense om betalningens storlek (Skatteverkets ställningstagande Ändring av utgående och ingående skatt vid kundförluster och prisnedsättningar i efterhand).

Skatteverket anser att det är säljaren som ska göra sannolikt att det är fråga om en konstaterad kundförlust. Bedömningen av om en kundförlust är konstaterad ska göras för varje specifik kundfordran. Någon kollektiv nedskrivning av beskattningsunderlaget får därför inte göras. Vid bedömningen av om det gjorts sannolikt att kundförlusten är konstaterad ska hänsyn tas till samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet. Som huvudregel ska säljaren kunna göra sannolikt att kunden saknar möjlighet att betala sin skuld. Så är normalt fallet bland annat om köparen försätts i konkurs. Så kan också vara fallet om säljaren har överlämnat sin fordran till Kronofogden som därefter har upprättat en utredningsrapport av vilken det framgår att köparen saknar tillgångar till full betalning av skulden. Att köparen har andra och större skulder hos Kronofogden som inte har betalats behöver inte betyda att köparen saknar möjlighet att betala sin skuld till säljaren. Det krävs även i sådana fall att tillgångsundersökningen resulterar i en utredningsrapport som visar att köparen saknar tillgångar till full betalning av skulden.

Skatteverket anser vidare att i undantagsfall kan en kundförlust föreligga även om säljaren inte har kunnat göra sannolikt att köparen saknar möjlighet att betala men fordran ändå i praktiken är omöjlig att driva in. Detta kan enligt Skatteverkets bedömning främst bli aktuellt när det gäller kundfordringar av mindre värde.

Enligt Skatteverkets bedömning bör obetalda fordringar som understiger 1 000 kr få behandlas som kundförluster även om säljaren inte har kunnat visa att köparen saknar möjlighet att betala. Det krävs dock att det har gått minst 8 månader sedan fordran förföll till betalning samt att både en betalningspåminnelse och ett inkassokrav har skickats ut. I ett sådant fall kan säljarens kostnad för att administrera och ansöka om betalningsföreläggande komma att överstiga fordrans nominella värde. Eftersom det under sådana förhållanden inte är ekonomiskt försvarbart att vidta ytterligare åtgärder för att driva in fordran får den enligt Skatteverkets bedömning ses som i praktiken omöjlig att driva in.

Det kan förekomma att betalning inte inflyter för själva mervärdesskattebeloppet i en faktura. Hela den utgående skatten kan i sådana fall inte minskas eftersom betalningen får anses inkludera mervärdesskatt. Nedsättning av tidigare redovisad utgående skatt får därför endast ske med ett belopp som motsvarar beräknad mervärdesskatt på den konstaterade kundförlusten.

Hur bokför man en kundfordran?

Begreppet handlar om när du behöver registrera en kostnad på en period, men du kommer  få in pengarna i en annan. För att du då skall få intäkten i rätt period behöver du “flytta” på fakturan.

Det innebär att du bokför intäkten mot ett fordrans för att det ska hamna i rätt period. Om du bokför med faktureringsmetoden sker detta löpande, men bokför du med kontantmetoden behöver du ha lite extra koll på det i samband med årsskiftet.

Om en kund har svårt att betala en faktura från dig, kan detta ibland leda till en förlust för dig, detta blir då en kundförlust.

Innan det blir en kundförlust kan du bedöma dina kundfodringar. Där det råder osäkerhet om kunden kommer att ha möjlighet att betala eller inte brukar kallas osäkra kundfordringar.

En kundförlust kan antingen vara befarad eller konstaterad. En befarad kundförlust är vanligtvis en kundfordran där förfallodatumet passerat och företaget misstänker att inbetalning aldrig kommer att ske. En konstaterad kundförlust är en kundfordran där företaget bedömer att betalning med största sannolikhet inte kommer att ske på grund av att kunden exempelvis har gått i konkurs.

Hur ska man bokför konstaterade kundförluster?

Enligt Förordning om hantering av statliga fordringar kan en myndighet besluta att indrivning ska avbrytas om indrivningsåtgärderna framstår som utsiktslösa (t .x. vid konkurs) eller om de inte är försvarliga med hänsyn till kostnaderna. Indrivningsåtgärder ska vidtas i den omfattning som är motiverat med hänsyn till fordringens belopp, gäldenärens betalningsförmåga och omständigheter i övrigt. Framstår det som omöjligt eller olämpligt att driva in fordran kan den skrivas av, dvs. kostnadsföras. Fordran kostnadsförs efter överenskommelse med ekonomiavdelningen. Underlaget ska undertecknas av prefekt/administrativ chef och innehålla tydlig förklaring till avskrivningen.

Beloppet bokförs som konstaterad kundförlust genom att kreditera den tidigare uppbokningen på 1518 (Osäkra kundfordringar) mot konto 5441 (Konstaterad kundförlust, varor) eller konto 5451 (Konstaterad kundförlust, tjänster). Samtidigt återförs den tidigare bokningen på konto 1519 (Värdereglering kundfordringar) mot konto 5442 (Befarade kundförluster, varor) eller konto 5452 (Befarade kundförluster, tjänster). Eventuell moms bokas på konto 2572 (Utgående moms) i debet. Om moms vänds tillbaka på en konstaterad kundförlust, meddelas ekonomiavdelningen, så att momsen kan stämmas av på ett korrekt sätt!

Nedan ett exempel på bokföring av en konstaterad kundförlust där den ursprungliga kundfordran var 100 (varav moms 20). Förutsättningen är att man bokat enligt vad som ovan beskrivits.

Hur redovisa kundförlust i momsdeklaration?

Skatteverket fortsätter att vara mer generösa än normalt angående momsmässiga kundförluster. Dessutom finns det en ny dom som diskuterar kreditfakturor vid förlikningar.

De flesta företag ska redovisa och betala utgående moms den redovisningsperiod de ställer ut en faktura. För företag som använder kontantmetoden ska moms i stället redovisas i den period de tar emot betalning men absolut senast i redovisningsperioden då räkenskapsåret avslutas. Det innebär att många företag måste betala in momsen innan de fått betalt från sin kund. Detta gäller såklart ännu mer om kunden vägrar betala. För att få tillbaka sådan moms från Skatteverket krävs i normala fall att företaget kan visa att det föreligger en konstaterad kundförlust, vilket inom momsen innebär att det är sannolikt att kunden saknar betalningsförmåga, till exempel vid konkurs eller då Kronofogden gjort resultatlösa utmätningsförsök.

Vad är befarade kundförluster?

Ladda ner din gratis bokföringsguide och lär dig grunderna för att kunna göra din egen bokföring!