:

Hur bokför man årsavgifter?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man årsavgifter?
 2. Är årsavgifter avdragsgilla?
 3. Hur bokför man avgift till Bolagsverket?
 4. Vilket konto för serviceavgifter?
 5. Vad ingår i årsavgift?
 6. Vad är konto 2731?
 7. Får man dra av medlemsavgift?
 8. Vad bokförs på 6991?
 9. Vilka avgifter till Bolagsverket är avdragsgilla?
 10. När används konto 6990?
 11. Vad är en serviceavgift?
 12. När betalar man årsavgift?
 13. Vad menas med andel av årsavgift?
 14. När används konto 6991?
 15. När används konto 7691?

Hur bokför man årsavgifter?

Löner kan bokföras på flera olika konton. För arbetare används ­konto [7010], för tjänstemän [7210] och för företagsledare [7220]. Samtidigt som löneutbetalningen bokförs kan också alla andra transak­tioner som rör just den lönen bokföras. Det är framför allt arbets­givar­avgifter, avgifter till FORA och skatter som brukar bokas vid lönetillfället. I exemplet nedan skulle arbetsgivaravgiften kunna bokföras i en separat verifikation.

I exemplen har vi räknat med 32% i arbetsgivaravgifter förutom när exemplen gäller pensionärer. Det kan också vara som i exemplet nedan att vissa avdrag ska göras från lönen, t ex fackföreningsavgifter eller måltidskuponger. Upplupen (intjänad, ej utbetald) semesterersättning och sociala avgifter på den ersättningen ska också bokas upp i förekommande fall. I många ekonomisystem görs detta genom en automatkontering.

Är årsavgifter avdragsgilla?

Huvudregeln för fysiska personer är att avdrag inte medges för medlemsavgifter i föreningar och andra sammanslutningar (9 kap. 2 § andra stycket IL). Förbudet gäller inte bara avgifter till ideella organisationer utan också till fackliga organisationer, intresseorganisationer och vetenskapliga sammanslutningar av olika slag.

Avdrag medges inte heller för avgift till arbetslöshetskassa (a-kassa). Däremot kan sådan avgift ge rätt till skattereduktion.

Avdragsrätten för medlemsavgifter är enligt praxis ytterst restriktiv. Avdrag har vägrats även om det har varit nödvändigt att vara medlem i en viss sammanslutning för att ha rätt till eller för att på ett riktigt sätt kunna utöva ett visst yrke eller ha en viss befattning. Avdrag medges inte för medlemsavgift till Sveriges advokatsamfund, FAR, Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet med flera.

Hur bokför man avgift till Bolagsverket?

för 3 år sedan Uppdaterad

Vår faktura är oftast det första du bokför i ditt nya lagerbolag. Alla poster på vår faktura är avdragsgilla, utom 1900 kr (nybildningskostnaden på Bolagsverket).

Vilket konto för serviceavgifter?

Föreningsavgifter inkluderar medlemsavgifter och serviceavgifter, och klassificeras normalt som övriga externa kostnader. De bokförs normalt i kontogrupp 69: 6981 Föreningsavgift, avdragsgill och 6982 Föreningsavgift, ej avdragsgill.

En förening kan vara antingen en ekonomisk förening eller en ideell förening. En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen, och en ideell förening har ett ideellt ändamål. Den arbetar alltså inte för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen eller för att driva affärsmässig verksamhet. Föreningar är juridiska personer.

Vad ingår i årsavgift?

När du bor i bostadsrätt betalar du ingen hyra. Du betalar en årsavgift - uppdelad på 12 betalningar - som ska täcka alla föreningens kostnader. Avgiften baseras på lägenhetens storlek, föreningens underhållsplan och utgifter.

Detta ingår i avgiften:

Vad är konto 2731?

Löner kan bokföras på flera olika konton. För arbetare används ­konto [7010], för tjänstemän [7210] och för företagsledare [7220]. Samtidigt som löneutbetalningen bokförs kan också alla andra transak­tioner som rör just den lönen bokföras. Det är framför allt arbets­givar­avgifter, avgifter till FORA och skatter som brukar bokas vid lönetillfället. I exemplet nedan skulle arbetsgivaravgiften kunna bokföras i en separat verifikation.

I exemplen har vi räknat med 32% i arbetsgivaravgifter förutom när exemplen gäller pensionärer. Det kan också vara som i exemplet nedan att vissa avdrag ska göras från lönen, t ex fackföreningsavgifter eller måltidskuponger. Upplupen (intjänad, ej utbetald) semesterersättning och sociala avgifter på den ersättningen ska också bokas upp i förekommande fall. I många ekonomisystem görs detta genom en automatkontering.

Får man dra av medlemsavgift?

Huvudregeln för fysiska personer är att avdrag inte medges för medlemsavgifter i föreningar och andra sammanslutningar (9 kap. 2 § andra stycket IL). Förbudet gäller inte bara avgifter till ideella organisationer utan också till fackliga organisationer, intresseorganisationer och vetenskapliga sammanslutningar av olika slag.

Avdrag medges inte heller för avgift till arbetslöshetskassa (a-kassa). Däremot kan sådan avgift ge rätt till skattereduktion.

Avdragsrätten för medlemsavgifter är enligt praxis ytterst restriktiv. Avdrag har vägrats även om det har varit nödvändigt att vara medlem i en viss sammanslutning för att ha rätt till eller för att på ett riktigt sätt kunna utöva ett visst yrke eller ha en viss befattning. Avdrag medges inte för medlemsavgift till Sveriges advokatsamfund, FAR, Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet med flera.

Vad bokförs på 6991?

Ett begrepp som ofta dyker upp i bokföringssammanhang är avdragsgillt. Men vad är det? Vad betyder avdragsgill? Hur vet jag om något är avdragsgillt eller inte?

När du registrerade ditt företag fick du registrera ett område som företaget är verksamt inom. Det området innebär också att ditt företag fick en s.k. SNI-kod. SNI betyder Svensk NäringsIndelning, och är indelad i olika kategorier och undergrupper. Koden innehåller alltid fem siffror, och den kod ditt företag har skall också ge en bild av vilket område företaget är verksamt inom.

Jag tänkte att vi skall börja med att kika på vad avdragsgillt betyder för att börja svara på den frågan.

Avdragsgilla kostnader betyder att du kan dra av den kostnaden från ditt företags resultat. Att du “drar av” något från ditt resultat innebär i sin tur att du gör mindre i vinst, vilket leder till att du betalar mindre skatt. Kanon, kan man tycka!

Men du kan inte dra av vad som helst från ditt resultat. För att något skall vara avdragsgillt behöver kostnaden vara förenlig med företagets verksamhet. 

Kommer du ihåg SNI-koderna vi pratade om i början av artikeln? 

Just det. SNI-koderna beskriver som vi nämnde vad ditt företag skall syssla med. För att du som företagare skall kunna dra av “rätt” kostnader behöver den typen av kostnad kunna “passa in” i din SNI-kod. Även kostnader som som är nödvändiga för att driva verksamheten får tas upp som avdragsgilla. Det kan vara till exempel kontorshyra, elräkning för lokal och så vidare. 

Vilka avgifter till Bolagsverket är avdragsgilla?

En redovisningsenhet har utgifter för avgifter till bolagsverket vid nyregistrering av en firma och när uppgifter om en firma skall ändras i bolagsverkets register.

En eller flera person(er) som vill registrera ett nytt företag såsom en enskild firma, ett handelsbolag, ett kommanditbolag, ett aktiebolag eller en ekonomisk förening gör det hos bolagsverket via e-tjänst eller blankett. När ett nytt företag, en bifirma, en paralellfirma eller en filial registreras hos bolagsverket måste en registreringsavgift betalas.

När används konto 6990?

Påminnelseavgifter från leverantörer bokförs vanligen på konto 6990, och på konto 3591 när du själv skickat en påminnelseavgift som din kund betalar.

Vad är en serviceavgift?

Föreningsavgifter inkluderar medlemsavgifter och serviceavgifter, och klassificeras normalt som övriga externa kostnader. De bokförs normalt i kontogrupp 69: 6981 Föreningsavgift, avdragsgill och 6982 Föreningsavgift, ej avdragsgill.

En förening kan vara antingen en ekonomisk förening eller en ideell förening. En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen, och en ideell förening har ett ideellt ändamål. Den arbetar alltså inte för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen eller för att driva affärsmässig verksamhet. Föreningar är juridiska personer.

När betalar man årsavgift?

Andelstalet är i grund och botten beroende av varje bostadsrätts storlek i förhållande till hela bostadsrättsföreningens yta. Andelstalet följer däremot inte alltid bostadsytan. Två lägenheter med samma storlek kan ha olika andelstal.Andra faktorer kan spela in och påverka hur stor andel bostaden är värd. Detta kan bero på lägenhetens utformning, om den har balkong eller inte, eller vilket väderstreck bostaden ligger i. Vissa saker kan vara svåra att förstå men spelar roll för ditt ägande av bostadsrätt och ditt andelstal. I vissa föreningar beror andelstalen på bostadens andel av de totala insatserna. Den insatsen du gått in med när du köpt bostaden, i relativitet till bostadsrättsföreningens hela insats, kan alltså bli ditt andelstal.

Vad menas med andel av årsavgift?

Andelstalet är i grund och botten beroende av varje bostadsrätts storlek i förhållande till hela bostadsrättsföreningens yta. Andelstalet följer däremot inte alltid bostadsytan. Två lägenheter med samma storlek kan ha olika andelstal.Andra faktorer kan spela in och påverka hur stor andel bostaden är värd. Detta kan bero på lägenhetens utformning, om den har balkong eller inte, eller vilket väderstreck bostaden ligger i. Vissa saker kan vara svåra att förstå men spelar roll för ditt ägande av bostadsrätt och ditt andelstal. I vissa föreningar beror andelstalen på bostadens andel av de totala insatserna. Den insatsen du gått in med när du köpt bostaden, i relativitet till bostadsrättsföreningens hela insats, kan alltså bli ditt andelstal.

När används konto 6991?

Endast enklare mat och dryck är avdragsgillt, exempelvis kaffe, kakor, smörgåsar och alkoholfria drycker. Kostnaden får inte överstiga 60 kronor per person.

Det är möjligt att dra av ingående moms för måltider i samband med representation. Momsen på mat och alkoholfria drycker är 12 procent medan momsen på alkoholhaltiga drycker är 25 procent. Du kan dra av hela momsbeloppet på upp till 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle.

Det finns två alternativ för momsberäkningen genom att separera kostnaden för mat och alkoholhaltiga drycker, eller genom att använda ett schablonbelopp. Om notan överstiger 300 kronor (exklusive moms) per person och tillfälle, kan du dra av ett schablonbelopp på 46 kronor per person om alkohol serveras, eller 36 kronor om alkohol inte serveras. Observera att dricks inte räknas med i momsberäkningen, och hela sällskapets nota används som underlag.

När används konto 7691?

1Tillgångar10Immateriella anläggningstillgångar1020Koncessioner m.m.1028Ackumulerade nedskrivningar på koncessioner m.m.1029Ackumulerade avskrivningar på koncessioner m.m.1030Patent1038Ackumulerade nedskrivningar på patent1039Ackumulerade avskrivningar på patent1040Licenser1048Ackumulerade nedskrivningar på licenser1049Ackumulerade avskrivningar på licenser1050Varumärken1058Ackumulerade nedskrivningar på varumärken1059Ackumulerade avskrivningar på varumärken1060Hyresrätter, tomträtter och liknande1068Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande1069Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande1070Goodwill1078Ackumulerade nedskrivningar på goodwill1079Ackumulerade avskrivningar på goodwill1088Förskott för immateriella anläggningstillgångar11Byggnader och mark1110Byggnader1111Byggnader på egen mark1112Byggnader på annans mark1118Ackumulerade nedskrivningar på byggnader1119Ackumulerade avskrivningar på byggnader1120Förbättringsutgifter på annans fastighet1129Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet1130Mark1140Tomter och obebyggda markområden1150Markanläggningar1158Ackumulerade nedskrivningar på markanläggningar1159Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar1180Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark1181Pågående ny-, till- och ombyggnad1188Förskott för byggnader och mark12Maskiner och inventarier1210Maskiner och andra tekniska anläggningar1211Maskiner1213Andra tekniska anläggningar1218Ackumulerade nedskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar1219Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar1220Inventarier och verktyg1221Inventarier1222Byggnadsinventarier1223Markinventarier1225Verktyg1228Ackumulerade nedskrivningar på inventarier och verktyg1229Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg1230Installationer1231Installationer på egen fastighet1232Installationer på annans fastig het1238Ackumulerade nedskrivningar på installationer1239Ackumulerade avskrivningar på installationer1240Bilar och andra transportmedel1241Personbilar1242Lastbilar1243Truckar1244Arbetsmaskiner1245Traktorer1246Motorcyklar, mopeder och skotrar1247Båtar, flygplan och helikoptrar1248Ackumulerade nedskrivningar på bilar och andra transportmedel1249Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel1250Datorer1251Datorer, företaget1257Datorer, personal1258Ackumulerade nedskrivningar på datorer1259Ackumulerade avskrivningar på datorer1280Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier1281Pågående nyanläggningar, maskiner och inventarier1288Förskott för maskiner och inventarier1290Övriga materiella anläggningstillgångar1291Konst och liknande tillgångar1292Djur som klassificeras som anläggningstillgång1298Ackumulerade nedskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar1299Ackumulerade avskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar13Finansiella anläggningstillgångar1310Andelar i koncernföretag1311Aktier i noterade svenska koncernföretag1312Aktier i onoterade svenska koncernföretag1313Aktier i noterade utländska koncernföretag1314Aktier i onoterade utländska koncernföretag1316Andra andelar i svenska koncernföretag1317Andra andelar i utländska koncernföretag1318Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag1320Långfristiga fordringar hos koncernföretag1321Långfristiga fordringar hos moderföretag1322Långfristiga fordringar hos dotterföretag1323Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag1328Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos koncernföretag1330Andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i1331Andelar i intresseföretag1332Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag1333Andelar i gemensamt styrda företag1334Ackumulerade nedskrivningar av andelar i gemensamt styrda företag1336Andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i1337Ackumulerade nedskrivningar av andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i1338Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i1340Långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i1341Långfristiga fordringar hos intresseföretag1342Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag1343Långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag1344Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag1346Långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i1347Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i1348Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i1350Andelar och värdepapper i andra företag1351Andelar i noterade företag1352Andra andelar1353Andelar i bostadsrättsföreningar1354Obligationer1356Andelar i ekonomiska föreningar, övriga företag1357Andelar i handelsbolag, andra företag1358Ackumulerade nedskrivningar av andra andelar och värdepapper1360Lån till delägare eller närstående enligt ABL, långfristig del1369Ackumulerade nedskrivningar av lån till delägare eller närstående enligt ABL, långfristig del1380Andra långfristiga fordringar1381Långfristiga reversfordringar1382Långfristiga fordringar hos anställda1383Lämnade depositioner, långfristiga1384Derivat1385Värde av kapitalförsäkring1387Långfristiga kontraktsfordringar1388Långfristiga kundfordringar1389Ackumulerade nedskrivningar av andra långfristiga fordringar14Lager, produkter i arbete och pågående arbeten1410Lager av råvaror1419Förändring av lager av råvaror1420Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter1429Förändring av lager av tillsatsmaterial och förnödenheter1440Produkter i arbete1449Förändring av produkter i arbete1450Lager av färdiga varor1459Förändring av lager av färdiga varor1460Lager av handelsvaror1465Lager av varor VMB1466Nedskrivning av varor VMB1467Lager av varor VMB förenklad1469Förändring av lager av handelsvaror1470Pågående arbeten1471Pågående arbeten, nedlagda kostnader1478Pågående arbeten, fakturering1479Förändring av pågående arbeten1480Förskott för varor och tjänster1481Remburser1489Övriga förskott till leverantörer1490Övriga lagertillgångar1491Lager av värdepapper1492Lager av fastigheter1493Djur som klassificeras som omsättningstillgång15Kundfordringar1510Kundfordringar1511Kundfordringar1513Kundfordringar – delad faktura1512Belånade kundfordringar (factoring)1516Tvistiga kundfordringar1518Ej reskontraförda kundfordringar1519Nedskrivning av kundfordringar1520Växelfordringar1525Osäkra växelfordringar1529Nedskrivning av växelfordringar1530Kontraktsfordringar1531Kontraktsfordringar1532Belånade kontraktsfordringar1536Tvistiga kontraktsfordringar1539Nedskrivning av kontraktsfordringar1550Konsignationsfordringar1560Kundfordringar hos koncernföretag1561Kundfordringar hos moderföretag1562Kundfordringar hos dotterföretag1563Kundfordringar hos andra koncernföretag1568Ej reskontraförda kundfordringar hos koncernföretag1569Nedskrivning av kundfordringar hos koncernföretag1570Kundfordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i1571Kundfordringar hos intresseföretag1572Kundfordringar hos gemensamt styrda företag1573Kundfordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i1580Fordringar för kontokort och kuponger16Övriga kortfristiga fordringar1610Kortfristiga fordringar hos anställda1611Reseförskott1612Kassaförskott1613Övriga förskott1614Tillfälliga lån till anställda1619Övriga fordringar hos anställda1620Upparbetad men ej fakturerad intäkt1630Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)1640Skattefordringar1650Momsfordran1660Kortfristiga fordringar hos koncernföretag1661Kortfristiga fordringar hos moderföretag1662Kortfristiga fordringar hos dotterföretag1663Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag1670Kortfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i1671Kortfristiga fordringar hos intresseföretag1672Kortfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag1673Kortfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i1680Andra kortfristiga fordringar1681Utlägg för kunder1682Kortfristiga lånefordringar1683Derivat1684Kortfristiga fordringar hos leverantörer1685Kortfristiga fordringar hos delägare eller närstående1687Kortfristig del av långfristiga fordringar1688Fordran arbetsmarknadsförsäkringar1689Övriga kortfristiga fordringar1690Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital17Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter1710Förutbetalda hyreskostnader1720Förutbetalda leasingavgifter1730Förutbetalda försäkringspremier1740Förutbetalda räntekostnader1750Upplupna hyresintäkter1760Upplupna ränteintäkter1770Tillgångar av kostnadsnatur1780Upplupna avtalsintäkter1790Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter18Kortfristiga placeringar1810Andelar i börsnoterade företag1820Obligationer1830Konvertibla skuldebrev1860Andelar i koncernföretag, kortfristigt1880Andra kortfristiga placeringar1886Derivat1889Andelar i övriga företag1890Nedskrivning av kortfristiga placeringar19Kassa och bank1910Kassa1911Huvudkassa1912Kassa 21913Kassa 31920PlusGiro1930Företagskonto/checkkonto/affärskonto1940Övriga bankkonton1950Bankcertifikat1960Koncernkonto moderföretag1970Särskilda bankkonton1972Upphovsmannakonto1973Skogskonto1974Spärrade bankmedel1979Övriga särskilda bankkonton1980Valutakonton1990Redovisningsmedel2Eget kapital och skulder20Eget kapitalEget kapital för enskild näringsidkare och delägare 1 i handels- och kommanditbolag2010Eget kapital, delägare 12011Egna varuuttag2013Övriga egna uttag2017Årets kapitaltillskott2018Övriga egna insättningar2019Årets resultat, delägare 1Eget kapital för delägare 2–4 i handels- och kommanditbolag2020Eget kapital, delägare 22030Eget kapital, delägare 32040Eget kapital, delägare 4Expansionsfond för enskild näringsidkare2050Avsättning till expansionsfondEget kapital i ideella föreningar och stiftelser2060Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund2061Eget kapital/stiftelsekapital/grundkapital2065Förändring i fond för verkligt värde2066Värdesäkringsfond2067Balanserad vinst eller förlust/balanserat kapital2068Vinst eller förlust från föregående år2069Årets resultat2070Ändamålsbestämda medel2071Ändamål 12072Ändamål 2Eget kapital i aktiebolag och ekonomiska föreningar2080Bundet eget kapital2081Aktiekapital2082Ej registrerat aktiekapital2083Medlemsinsatser2084Förlagsinsatser2085Uppskrivningsfond2086Reservfond2087Bunden överkursfond (aktiebolag)2087Insatsemission (ekonomiska föreningar)2088Fond för yttre underhåll2089Fond för utvecklingsutgifter2090Fritt eget kapital2091Balanserad vinst eller förlust2093Erhållna aktieägartillskott2094Egna aktier2095Fusionsresultat2097Fri överkursfond2098Vinst eller förlust från föregående år2099Årets resultat21Obeskattade reserverPeriodiseringsfonder för juridiska personer och enskild näringsidkare2120Periodiseringsfonder2120Periodiseringsfond 20202121Periodiseringsfond 20212122Periodiseringsfond 20222123Periodiseringsfond 20232125Periodiseringsfond 20152126Periodiseringsfond 20162127Periodiseringsfond 20172128Periodiseringsfond 20182129Periodiseringsfond 20192130Periodiseringsfonder2130Periodiseringsfond 2020 – nr 22131Periodiseringsfond 2021 – nr 22132Periodiseringsfond 2022 – nr 22133Periodiseringsfond 2023 – nr 22134Periodiseringsfond 2024 – nr 22135Periodiseringsfond 2015 – nr 22136Periodiseringsfond 2016 – nr 22137Periodiseringsfond 2017 – nr 22138Periodiseringsfond 2018 – nr 22139Periodiseringsfond 2019 – nr 2Övriga obeskattade reserver2150Ackumulerade överavskrivningar2151Ackumulerade överavskrivningar på immateriella anläggningstillgångar2152Ackumulerade överavskrivningar på byggnader och markanläggningar2153Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier2160Ersättningsfond2161Ersättningsfond maskiner och inventarier2162Ersättningsfond byggnader och markanläggningar2164Ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel2190Övriga obeskattade reserver2196Lagerreserv2199Övriga obeskattade reserver22Avsättningar2210Avsättningar för pensioner enligt tryggandelagen2220Avsättningar för garantier2230Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser2250Övriga avsättningar för skatter2252Avsättningar för tvistiga skatter2253Avsättningar särskild löneskatt, deklarationspost2290Övriga avsättningar23Långfristiga skulder2310Obligations- och förlagslån2320Konvertibla lån och liknande2321Konvertibla lån2322Lån förenade med optionsrätt2323Vinstandelslån2324Kapitalandelslån2330Checkräkningskredit2331Checkräkningskredit 12332Checkräkningskredit 22331Utnyttjad checkräkningskredit 12332Utnyttjad checkräkningskredit 22335Beviljad checkräkningskredit 12336Beviljad checkräkningskredit 22340Byggnadskreditiv2350Andra långfristiga skulder till kreditinstitut2351Fastighetslån, långfristig del2355Långfristiga lån i utländsk valuta från kreditinstitut2359Övriga långfristiga lån från kreditinstitut2360Långfristiga skulder till koncernföretag2361Långfristiga skulder till moderföretag2362Långfristiga skulder till dotterföretag2363Långfristiga skulder till andra koncernföretag2370Långfristiga skulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i2371Långfristiga skulder till intresseföretag2372Långfristiga skulder till gemensamt styrda företag2373Långfristiga skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i2390Övriga långfristiga skulder2391Avbetalningskontrakt, långfristig del2392Villkorliga långfristiga skulder2393Lån från närstående personer, långfristig del2394Långfristiga leverantörskrediter2395Andra långfristiga lån i utländsk valuta2396Derivat2397Mottagna depositioner, långfristiga2399Övriga långfristiga skulder24Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer2410Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut2411Kortfristiga lån från kreditinstitut2412Byggnadskreditiv, kortfristig del2417Kortfristig del av långfristiga skulder till kreditinstitut2419Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut2420Förskott från kunder2421Ej inlösta presentkort2429Övriga förskott från kunder2430Pågående arbeten2431Pågående arbeten, fakturering2438Pågående arbeten, nedlagda kostnader2439Beräknad förändring av pågående arbeten2440Leverantörsskulder2441Leverantörsskulder2443Konsignationsskulder2445Tvistiga leverantörsskulder2448Ej reskontraförda leverantörsskulder2450Fakturerad men ej upparbetad intäkt2460Leverantörsskulder till koncernföretag2461Leverantörsskulder till moderföretag2462Leverantörsskulder till dotterföretag2463Leverantörsskulder till andra koncernföretag2470Leverantörsskulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i2471Leverantörsskulder till intresseföretag2472Leverantörsskulder till gemensamt styrda företag2473Leverantörsskulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i2480Checkräkningskredit, kortfristig2490Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer2491Avräkning spelarrangörer2492Växelskulder2499Andra övriga kortfristiga skulder25Skatteskulder2510Skatteskulder2512Beräknad inkomstskatt2513Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift2514Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader2515Beräknad avkastningsskatt2517Beräknad utländsk skatt2518Betald F-skatt26Moms och särskilda punktskatter2610Utgående moms, 25 %2611Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %2612Utgående moms på egna uttag, 25 %2613Utgående moms för uthyrning, 25 %2614Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 %2615Utgående moms import av varor, 25 %2616Utgående moms VMB 25 %2618Vilande utgående moms, 25 %2620Utgående moms, 12 %2621Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12 %2622Utgående moms på egna uttag, 12 %2623Utgående moms för uthyrning, 12 %2624Utgående moms omvänd skattskyldighet, 12 %2625Utgående moms import av varor, 12 %2626Utgående moms VMB 12 %2628Vilande utgående moms, 12 %2630Utgående moms, 6 %2631Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6 %2632Utgående moms på egna uttag, 6 %2633Utgående moms för uthyrning, 6 %2634Utgående moms omvänd skattskyldighet, 6 %2635Utgående moms import av varor, 6 %2636Utgående moms VMB 6 %2638Vilande utgående moms, 6 %2640Ingående moms2641Debiterad ingående moms2642Debiterad ingående moms i anslutning till frivillig skattskyldighet2645Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet2646Ingående moms på uthyrning2647Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige2648Vilande ingående moms2649Ingående moms, blandad verksamhet2650Redovisningskonto för moms2660Särskilda punktskatter2661Reklamskatt2669Övriga punktskatter27Personalens skatter, avgifter och löneavdrag2710Personalskatt2730Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt2731Avräkning lagstadgade sociala avgifter2732Avräkning särskild löneskatt2740Avtalade sociala avgifter2750Utmätning i lön m.m.2760Semestermedel2761Avräkning semesterlöner2762Semesterlönekassa2790Övriga löneavdrag2791Personalens intressekonto2792Lönsparande2793Gruppförsäkringspremier2794Fackföreningsavgifter2795Mätnings- och granskningsarvoden2799Övriga löneavdrag28Övriga kortfristiga skulder2810Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar2811Avräkning för factoring2812Avräkning för belånade kontraktsfordringar2820Kortfristiga skulder till anställda2821Löneskulder2822Reseräkningar2823Tantiem, gratifikationer2829Övriga kortfristiga skulder till anställda2830Avräkning för annans räkning2840Kortfristiga låneskulder2841Kortfristig del av långfristiga skulder2849Övriga kortfristiga låneskulder2850Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)2852Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och personalskatt2860Kortfristiga skulder till koncernföretag2861Kortfristiga skulder till moderföretag2862Kortfristiga skulder till dotterföretag2863Kortfristiga skulder till andra koncernföretag2870Kortfristiga skulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i2871Kortfristiga skulder till intresseföretag2872Kortfristiga skulder till gemensamt styrda företag2873Kortfristiga skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i2880Skuld erhållna bidrag2890Övriga kortfristiga skulder2891Skulder under indrivning2892Inre reparationsfond/underhållsfond2893Skulder till närstående personer, kortfristig del2895Derivat (kortfristiga skulder)2897Mottagna depositioner, kortfristiga2898Outtagen vinstutdelning2899Övriga kortfristiga skulder29Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter2910Upplupna löner2911Löneskulder2912Ackordsöverskott2919Övriga upplupna löner2920Upplupna semesterlöner2930Upplupna pensionskostnader2931Upplupna pensionsutbetalningar2940Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter2941Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter2942Beräknad upplupen särskild löneskatt2943Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost2944Beräknad upplupen avkastningsskatt på pensionskostnader2950Upplupna avtalade sociala avgifter2951Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar2959Upplupna avtalade pensionsförsäkringsavgifter, deklarationspost2960Upplupna räntekostnader2970Förutbetalda intäkter2971Förutbetalda hyresintäkter2972Förutbetalda medlemsavgifter2979Övriga förutbetalda intäkter2980Upplupna avtalskostnader2990Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter2991Beräknat arvode för bokslut2992Beräknat arvode för revision2993Ospecificerad skuld till leverantörer2998Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter2999OBS-konto3Rörelsens inkomster/intäkter30–34HuvudintäkterFria kontogrupper (nedanstående konton är enbart exempel)3000Försäljning inom Sverige3001Försäljning inom Sverige, 25 % moms3002Försäljning inom Sverige, 12 % moms3003Försäljning inom Sverige, 6 % moms3004Försäljning inom Sverige, momsfri3100Försäljning av varor utanför Sverige3105Försäljning varor till land utanför EU3106Försäljning varor till annat EU-land, momspliktig3108Försäljning varor till annat EU-land, momsfri3200Försäljning VMB och omvänd moms3211Försäljning positiv VMB 25 %3212Försäljning negativ VMB 25 %3231Försäljning inom byggsektorn, omvänd skattskyldighet moms3300Försäljning av tjänster utanför Sverige3305Försäljning tjänster till land utanför EU3308Försäljning tjänster till annat EU-land3400Försäljning, egna uttag3401Egna uttag momspliktiga, 25 %3402Egna uttag momspliktiga, 12 %3403Egna uttag momspliktiga, 6 %3404Egna uttag, momsfria35Fakturerade kostnader3500Fakturerade kostnader (gruppkonto)3510Fakturerat emballage3511Fakturerat emballage3518Returnerat emballage3520Fakturerade frakter3521Fakturerade frakter, EU-land3522Fakturerade frakter, export3530Fakturerade tull- och speditionskostnader m.m.3540Faktureringsavgifter3541Faktureringsavgifter, EU-land3542Faktureringsavgifter, export3550Fakturerade resekostnader3560Fakturerade kostnader till koncernföretag3561Fakturerade kostnader till moderföretag3562Fakturerade kostnader till dotterföretag3563Fakturerade kostnader till andra koncernföretag3570Fakturerade kostnader till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i3590Övriga fakturerade kostnader36Rörelsens sidointäkter3600Rörelsens sidointäkter (gruppkonto)3610Försäljning av material3611Försäljning av råmaterial3612Försäljning av skrot3613Försäljning av förbrukningsmaterial3619Försäljning av övrigt material3620Tillfällig uthyrning av personal3630Tillfällig uthyrning av transportmedel3670Intäkter från värdepapper3671Försäljning av värdepapper3672Utdelning från värdepapper3679Övriga intäkter från värdepapper3680Management fees3690Övriga sidointäkter37Intäktskorrigeringar3700Intäktskorrigeringar (gruppkonto)3710Ofördelade intäktsreduktioner3730Lämnade rabatter3731Lämnade kassarabatter3732Lämnade mängdrabatter3740Öres- och kronutjämning3750Punktskatter3751Intäktsförda punktskatter (kreditkonto)3752Skuldförda punktskatter (debetkonto)3790Övriga intäktskorrigeringar38Aktiverat arbete för egen räkning3800Aktiverat arbete för egen räkning (gruppkonto)3840Aktiverat arbete (material)3850Aktiverat arbete (omkostnader)3870Aktiverat arbete (personal)39Övriga rörelseintäkter3900Övriga rörelseintäkter (gruppkonto)3910Hyres- och arrendeintäkter3911Hyresintäkter3912Arrendeintäkter3913Frivilligt momspliktiga hyresintäkter3914Övriga momspliktiga hyresintäkter3920Provisionsintäkter, licensintäkter och royalties3921Provisionsintäkter3922Licensintäkter och royalties3925Franchiseintäkter3950Återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar3960Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär3970Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar3971Vinst vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar3972Vinst vid avyttring av byggnader och mark3973Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier3980Erhållna offentliga stöd m.m.3981Erhållna EU-bidrag3985Erhållna statliga bidrag3987Erhållna kommunala bidrag3988Erhållna bidrag och ersättningar för personal3989Övriga erhållna bidrag3990Övriga ersättningar och intäkter3991Konfliktersättning3992Erhållna skadestånd3993Erhållna donationer och gåvor3994Försäkringsersättningar3995Erhållet ackord på skulder av rörelsekaraktär3996Erhållna reklambidrag3997Sjuklöneersättning3999Övriga rörelseintäkter4Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster40– 45Inköp av varor och materialFria kontogrupper (nedanstående konton är enbart exempel)4000Inköp av varor från Sverige4200Sålda varor VMB4211Sålda varor positiv VMB 25 %4212Sålda varor negativ VMB 25 %4400Momspliktiga inköp i Sverige4415Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 % moms4416Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 12 % moms4417Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 6 % moms4425Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 % moms4426Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 12 %4427Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 6 %4500Övriga momspliktiga inköp4515Inköp av varor från annat EU-land, 25 %4516Inköp av varor från annat EU-land, 12 %4517Inköp av varor från annat EU-land, 6 %4518Inköp av varor från annat EU-land, momsfri4531Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 25 % moms4532Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 12 % moms4533Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 6 % moms4535Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 %4536Inköp av tjänster från annat EU-land, 12 %4537Inköp av tjänster från annat EU-land, 6 %4538Inköp av tjänster från annat EU-land, momsfri4545Import av varor, 25 % moms4546Import av varor, 12 % moms4547Import av varor, 6 % moms46Legoarbeten, underentreprenader4600Legoarbeten och underentreprenader (gruppkonto)47Reduktion av inköpspriser4700Reduktion av inköpspriser (gruppkonto)4730Erhållna rabatter4731Erhållna kassarabatter4732Erhållna mängdrabatter (inkl. bonus)4733Erhållet aktivitetsstöd4790Övriga reduktioner av inköpspriser48(Fri kontogrupp)49Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten4900Förändring av lager (gruppkonto)4910Förändring av lager av råvaror4920Förändring av lager av tillsatsmaterial och förnödenheter4940Förändring av produkter i arbete4944Förändring av produkter i arbete, material och utlägg4945Förändring av produkter i arbete, omkostnader4947Förändring av produkter i arbete, personalkostnader4950Förändring av lager av färdiga varor4960Förändring av lager av handelsvaror4970Förändring av pågående arbeten, nedlagda kostnader4974Förändring av pågående arbeten, material och utlägg4975Förändring av pågående arbeten, omkostnader4977Förändring av pågående arbeten, personalkostnader4980Förändring av lager av värdepapper4981Sålda värdepappers anskaffningsvärde4987Nedskrivning av värdepapper4988Återföring av nedskrivning av värdepapper5–6Övriga externa rörelseutgifter/ kostnader50Lokalkostnader5000Lokalkostnader (gruppkonto)5010Lokalhyra5011Hyra för kontorslokaler5012Hyra för garage5013Hyra för lagerlokaler5020El för belysning5030Värme5040Vatten och avlopp5050Lokaltillbehör5060Städning och renhållning5061Städning5062Sophämtning5063Hyra för sopcontainer5064Snöröjning5065Trädgårdsskötsel5070Reparation och underhåll av lokaler5090Övriga lokalkostnader5098Övriga lokalkostnader, avdragsgilla5099Övriga lokalkostnader, ej avdragsgilla51Fastighetskostnader5100Fastighetskostnader (gruppkonto)5110Tomträttsavgäld/arrende5120El för belysning5130Värme5131Uppvärmning5132Sotning5140Vatten och avlopp5160Städning och renhållning5161Städning5162Sophämtning5163Hyra för sopcontainer5164Snöröjning5165Trädgårdsskötsel5170Reparation och underhåll av fastighet5190Övriga fastighetskostnader5191Fastighetsskatt/fastighetsavgift5192Fastighetsförsäkringspremier5193Fastighetsskötsel och förvaltning5198Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla5199Övriga fastighetskostnader, ej avdragsgilla52Hyra av anläggningstillgångar5200Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto)5210Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar5211Korttidshyra av maskiner och andra tekniska anläggningar5212Leasing av maskiner och andra tekniska anläggningar5220Hyra av inventarier och verktyg5221Korttidshyra av inventarier och verktyg5222Leasing av inventarier och verktyg5250Hyra av datorer5251Korttidshyra av datorer5252Leasing av datorer5290Övriga hyreskostnader för anläggningstillgångar53Energikostnader5300Energikostnader (gruppkonto)5310El för drift5320Gas5330Eldningsolja5340Stenkol och koks5350Torv, träkol, ved och annat träbränsle5360Bensin, fotogen och motorbrännolja5370Fjärrvärme, kyla och ånga5380Vatten5390Övriga energikostnader54Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial5400Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial (gruppkonto)5410Förbrukningsinventarier5411Förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år5412Förbrukningsinventarier med en livslängd på ett år eller mindre5420Programvaror5430Transportinventarier5440Förbrukningsemballage5460Förbrukningsmaterial5480Arbetskläder och skyddsmaterial5490Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial5491Övriga förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år5492Övriga förbrukningsinventarier med en livslängd på ett år eller mindre5493Övrigt förbrukningsmaterial55Reparation och underhåll5500Reparation och underhåll (gruppkonto)5510Reparation och underhåll av maskiner och andra tekniska anläggningar5520Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m.5530Reparation och underhåll av installationer5550Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier5580Underhåll och tvätt av arbetskläder5590Övriga kostnader för reparation och underhåll56Kostnader för transportmedel5600Kostnader för transportmedel (gruppkonto)5610Personbilskostnader5611Drivmedel för personbilar5612Försäkring och skatt för personbilar5613Reparation och underhåll av personbilar5615Leasing av personbilar5616Trängselskatt, avdragsgill5619Övriga personbilskostnader5620Lastbilskostnader5630Truckkostnader5640Kostnader för arbetsmaskiner5650Traktorkostnader5660Motorcykel-, moped- och skoterkostnader5670Båt-, flygplans- och helikopterkostnader5690Övriga kostnader för transportmedel57Frakter och transporter5700Frakter och transporter (gruppkonto)5710Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution5720Tull- och speditionskostnader m.m.5730Arbetstransporter5790Övriga kostnader för frakter och transporter58Resekostnader5800Resekostnader (gruppkonto)5810Biljetter5820Hyrbilskostnader5830Kost och logi5831Kost och logi i Sverige5832Kost och logi i utlandet5890Övriga resekostnader59Reklam och PR5900Reklam och PR (gruppkonto)5910Annonsering5920Utomhus- och trafikreklam5930Reklamtrycksaker och direktreklam5940Utställningar och mässor5950Butiksreklam och återförsäljarreklam5960Varuprover, reklamgåvor, presentreklam och tävlingar5970Film-, radio-, TV- och Internetreklam5980PR, institutionell reklam och sponsring5990Övriga kostnader för reklam och PR60Övriga försäljningskostnader6000Övriga försäljningskostnader (gruppkonto)6010Kataloger, prislistor m.m.6020Egna facktidskrifter6030Speciella orderkostnader6040Kontokortsavgifter6050Försäljningsprovisioner6055Franchisekostnader o.dyl.6060Kreditförsäljningskostnader6061Kreditupplysning6062Inkasso och KFM-avgifter6063Kreditförsäkringspremier6064Factoringavgifter6069Övriga kreditförsäljningskostnader6070Representation6071Representation, avdragsgill6072Representation, ej avdragsgill6080Bankgarantier6090Övriga försäljningskostnader61Kontorsmateriel och trycksaker6100Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto)6110Kontorsmateriel6150Trycksaker62Tele och post6200Tele och post (gruppkonto)6210Telekommunikation6211Fast telefoni6212Mobiltelefon6213Mobilsökning6214Fax6215Telex6230Datakommunikation6250Postbefordran63Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader6300Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader (gruppkonto)6310Företagsförsäkringar6320Självrisker vid skada6330Förluster i pågående arbeten6340Lämnade skadestånd6341Lämnade skadestånd, avdragsgilla6342Lämnade skadestånd, ej avdragsgilla6350Förluster på kundfordringar6351Konstaterade förluster på kundfordringar6352Befarade förluster på kundfordringar6360Garantikostnader6361Förändring av garantiavsättning6362Faktiska garantikostnader6370Kostnader för bevakning och larm6380Förluster på övriga kortfristiga fordringar6390Övriga riskkostnader64Förvaltningskostnader6400Förvaltningskostnader (gruppkonto)6410Styrelsearvoden som inte är lön6420Ersättningar till revisor6421Revision6422Revisonsverksamhet utöver revision6423Skatterådgivning – revisor6424Övriga tjänster – revisor6430Management fees6440Årsredovisning och delårsrapporter6450Bolagsstämma/års- eller föreningsstämma6490Övriga förvaltningskostnader65Övriga externa tjänster6500Övriga externa tjänster (gruppkonto)6510Mätningskostnader6520Ritnings- och kopieringskostnader6530Redovisningstjänster6540IT-tjänster6550Konsultarvoden6560Serviceavgifter till branschorganisationer6570Bankkostnader6580Advokat- och rättegångskostnader6590Övriga externa tjänster66(Fri kontogrupp)67(Fri kontogrupp)68Inhyrd personal6800Inhyrd personal (gruppkonto)6810Inhyrd produktionspersonal6820Inhyrd lagerpersonal6830Inhyrd transportpersonal6840Inhyrd kontors- och ekonomipersonal6850Inhyrd IT-personal6860Inhyrd marknads- och försäljningspersonal6870Inhyrd restaurang- och butikspersonal6880Inhyrda företagsledare6890Övrig inhyrd personal69Övriga externa kostnader6900Övriga externa kostnader (gruppkonto)6910Licensavgifter och royalties6920Kostnader för egna patent6930Kostnader för varumärken m.m.6940Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter6950Tillsynsavgifter myndigheter6970Tidningar, tidskrifter och facklitteratur6980Föreningsavgifter6981Föreningsavgifter, avdragsgilla6982Föreningsavgifter, ej avdragsgilla6990Övriga externa kostnader6991Övriga externa kostnader, avdragsgilla6992Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla6993Lämnade bidrag och gåvor6996Betald utländsk inkomstskatt6997Obetald utländsk inkomstskatt6998Utländsk moms6999Ingående moms, blandad verksamhet7Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m.70Löner till kollektivanställda7000Löner till kollektivanställda (gruppkonto)7010Löner till kollektivanställda7011Löner till kollektivanställda7012Vinstandelar till kollektivanställda7013Lön växa-stöd kollektivanställda 10,21 %7017Avgångsvederlag till kollektivanställda7018Bruttolöneavdrag, kollektivanställda7019Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda7030Löner till kollektivanställda (utlandsanställda)7031Löner till kollektivanställda (utlandsanställda)7032Vinstandelar till kollektivanställda (utlandsanställda)7037Avgångsvederlag till kollektivanställda (utlandsanställda)7038Bruttolöneavdrag, kollektivanställda (utlandsanställda)7039Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda (utlandsanställda)7080Löner till kollektivanställda för ej arbetad tid7081Sjuklöner till kollektivanställda7082Semesterlöner till kollektivanställda7083Föräldraersättning till kollektivanställda7089Övriga löner till kollektivanställda för ej arbetad tid7090Förändring av semesterlöneskuld71(Fri kontogrupp)72Löner till tjänstemän och företagsledare7200Löner till tjänstemän och företagsledare (gruppkonto)7210Löner till tjänstemän7211Löner till tjänstemän7212Vinstandelar till tjänstemän7213Lön växa-stöd tjänstemän 10,21 %7217Avgångsvederlag till tjänstemän7218Bruttolöneavdrag, tjänstemän7219Upplupna löner och vinstandelar till tjänstemän7220Löner till företagsledare7221Löner till företagsledare7222Tantiem till företagsledare7227Avgångsvederlag till företagsledare7228Bruttolöneavdrag, företagsledare7229Upplupna löner och tantiem till företagsledare7230Löner till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)7231Löner till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)7232Vinstandelar till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)7237Avgångsvederlag till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)7238Bruttolöneavdrag, tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)7239Upplupna löner och vinstandelar till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)7240Styrelsearvoden7280Löner till tjänstemän och företagsledare för ej arbetad tid7281Sjuklöner till tjänstemän7282Sjuklöner till företagsledare7283Föräldraersättning till tjänstemän7284Föräldraersättning till företagsledare7285Semesterlöner till tjänstemän7286Semesterlöner till företagsledare7288Övriga löner till tjänstemän för ej arbetad tid7289Övriga löner till företagsledare för ej arbetad tid7290Förändring av semesterlöneskuld7291Förändring av semesterlöneskuld till tjänstemän7292Förändring av semesterlöneskuld till företagsledare73Kostnadsersättningar och förmåner7300Kostnadsersättningar och förmåner (gruppkonto)7310Kontanta extraersättningar7311Ersättningar för sammanträden m.m.7312Ersättningar för förslagsverksamhet och uppfinningar7313Ersättningar för/bidrag till bostadskostnader7314Ersättningar för/bidrag till måltidskostnader7315Ersättningar för/bidrag till resor till och från arbetsplatsen7316Ersättningar för/bidrag till arbetskläder7317Ersättningar för/bidrag till arbetsmaterial och arbetsverktyg7318Felräkningspengar7319Övriga kontanta extraersättningar7320Traktamenten vid tjänsteresa7321Skattefria traktamenten, Sverige7322Skattepliktiga traktamenten, Sverige7323Skattefria traktamenten, utlandet7324Skattepliktiga traktamenten, utlandet7330Bilersättningar7331Skattefria bilersättningar7332Skattepliktiga bilersättningar7333Ersättning för trängselskatt, skattefri7350Ersättningar för föreskrivna arbetskläder7370Representationsersättningar7380Kostnader för förmåner till anställda7381Kostnader för fri bostad7382Kostnader för fria eller subventionerade måltider7383Kostnader för fria resor till och från arbetsplatsen7384Kostnader för fria eller subventionerade arbetskläder7385Kostnader för fri bil7386Subventionerad ränta7387Kostnader för lånedatorer7388Anställdas ersättning för erhållna förmåner7389Övriga kostnader för förmåner7390Övriga kostnadsersättningar och förmåner7391Kostnad för trängselskatteförmån7392Kostnad för förmån av hushållsnära tjänster74Pensionskostnader7400Pensionskostnader (gruppkonto)7410Pensionsförsäkringspremier7411Premier för kollektiva pensionsförsäkringar7412Premier för individuella pensionsförsäkringar7418Återbäring från försäkringsföretag7420Förändring av pensionsskuld7430Avdrag för räntedel i pensionskostnad7440Förändring av pensionsstiftelsekapital7441Avsättning till pensionsstiftelse7448Gottgörelse från pensionsstiftelse7460Pensionsutbetalningar7461Pensionsutbetalningar till f.d. kollektivanställda7462Pensionsutbetalningar till f.d. tjänstemän7463Pensionsutbetalningar till f.d. företagsledare7470Förvaltnings- och kreditförsäkringsavgifter7490Övriga pensionskostnader75Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal7500Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal (gruppkonto)7510Arbetsgivaravgifter 31,42 %7511Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar7512Arbetsgivaravgifter för förmånsvärden7515Arbetsgivaravgifter på skattepliktiga kostnadsersättningar7516Arbetsgivaravgifter på arvoden7518Arbetsgivaravgifter på bruttolöneavdrag m.m.7519Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder7530Särskild löneskatt7531Särskild löneskatt för vissa försäkringsersättningar m.m.7532Särskild löneskatt pensionskostnader, deklarationspost7533Särskild löneskatt för pensionskostnader7550Avkastningsskatt på pensionsmedel7551Avkastningsskatt 15 % försäkringsföretag m.fl. samt avsatt till pensioner7552Avkastningsskatt 15 % utländska pensionsförsäkringar7553Avkastningsskatt 30 % utländska försäkringsföretag m.fl.7554Avkastningsskatt 30 % utländska kapitalförsäkringar7570Premier för arbetsmarknadsförsäkringar7571Arbetsmarknadsförsäkringar7572Arbetsmarknadsförsäkringar pensionsförsäkringspremier, deklarationspost7580Gruppförsäkringspremier7581Grupplivförsäkringspremier7582Gruppsjukförsäkringspremier7583Gruppolycksfallsförsäkringspremier7589Övriga gruppförsäkringspremier7590Övriga sociala och andra avgifter enligt lag och avtal76Övriga personalkostnader7600Övriga personalkostnader (gruppkonto)7610Utbildning7620Sjuk- och hälsovård7621Sjuk- och hälsovård, avdragsgill7622Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill7623Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill7630Personalrepresentation7631Personalrepresentation, avdragsgill7632Personalrepresentation, ej avdragsgill7650Sjuklöneförsäkring7670Förändring av personalstiftelsekapital7671Avsättning till personalstiftelse7678Gottgörelse från personalstiftelse7690Övriga personalkostnader7691Personalrekrytering7692Begravningshjälp7693Fritidsverksamhet7699Övriga personalkostnader77Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar7710Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar7720Nedskrivningar av byggnader och mark7730Nedskrivningar av maskiner och inventarier7740Nedskrivningar av vissa omsättningstillgångar7760Återföring av nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar7770Återföring av nedskrivningar av byggnader och mark7780Återföring av nedskrivningar av maskiner och inventarier7790Återföring av nedskrivningar av vissa omsättningstillgångar78Avskrivningar enligt plan7810Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar7811Avskrivningar på balanserade utgifter7812Avskrivningar på koncessioner m.m.7813Avskrivningar på patent7814Avskrivningar på licenser7815Avskrivningar på varumärken7816Avskrivningar på hyresrätter7817Avskrivningar på goodwill7819Avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar7820Avskrivningar på byggnader och markanläggningar7821Avskrivningar på byggnader7824Avskrivningar på markanläggningar7829Avskrivningar på övriga byggnader7830Avskrivningar på maskiner och inventarier7831Avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar7832Avskrivningar på inventarier och verktyg7833Avskrivningar på installationer7834Avskrivningar på bilar och andra transportmedel7835Avskrivningar på datorer7836Avskrivningar på leasade tillgångar7839Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier7840Avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet79Övriga rörelsekostnader7960Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär7970Förlust vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar7971Förlust vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar7972Förlust vid avyttring av byggnader och mark7973Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier7990Övriga rörelsekostnader8Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnader80Resultat från andelar i koncernföretag8010Utdelning på andelar i koncernföretag8012Utdelning på andelar i dotterföretag8016Emissionsinsats, koncernföretag8020Resultat vid försäljning av andelar i koncernföretag8022Resultat vid försäljning av andelar i dotterföretag8030Resultatandelar från handelsbolag (dotterföretag)8070Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag8072Nedskrivningar av andelar i dotterföretag8076Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos moderföretag8077Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos dotterföretag8080Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag8082Återföringar av nedskrivningar av andelar i dotterföretag8086Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos moderföretag8087Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos dotterföretag81Resultat från andelar i intresseföretag8110Utdelningar på andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i8111Utdelningar på andelar i intresseföretag8112Utdelningar på andelar i gemensamt styrda företag8113Utdelningar på andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i8116Emissionsinsats, intresseföretag8117Emissionsinsats, gemensamt styrda företag8118Emissionsinsats, övriga företag som det finns ett ägarintresse i8120Resultat vid försäljning av andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i8121Resultat vid försäljning av andelar i intresseföretag8122Resultat vid försäljning av andelar i gemensamt styrda företag8123Resultat vid försäljning av andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i8130Resultatandelar från handelsbolag (intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i)8131Resultatandelar från handelsbolag (intresseföretag)8132Resultatandelar från handelsbolag (gemensamt styrda företag)8133Resultatandelar från handelsbolag (övriga företag som det finns ett ägarintresse i)8170Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i8171Nedskrivningar av andelar i intresseföretag8172Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag8173Nedskrivningar av andelar i gemensamt styrda företag8174Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag8176Nedskrivningar av andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i8177Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i8180Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos intresseföretag8181Återföringar av nedskrivningar av andelar i intresseföretag8182Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag8183Återföringar av nedskrivningar av andelar i gemensamt styrda företag8184Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag8186Återföringar av nedskrivningar av andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i8187Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i82Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgångar)8210Utdelningar på andelar i andra företag8212Utdelningar, övriga företag8216Insatsemissioner, övriga företag8220Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga fordringar hos andra företag8221Resultat vid försäljning av andelar i andra företag8222Resultat vid försäljning av långfristiga fordringar hos andra företag8223Resultat vid försäljning av derivat (långfristiga värdepappersinnehav)8230Valutakursdifferenser på långfristiga fordringar8231Valutakursvinster på långfristiga fordringar8236Valutakursförluster på långfristiga fordringar8240Resultatandelar från handelsbolag (andra företag)8250Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos och värdepapper i andra företag8251Ränteintäkter från långfristiga fordringar8252Ränteintäkter från övriga värdepapper8254Skattefria ränteintäkter, långfristiga tillgångar8255Avkastningsskatt kapitalplacering8260Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos koncernföretag8261Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos moderföretag8262Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos dotterföretag8263Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos andra koncernföretag8270Nedskrivningar av innehav av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag8271Nedskrivningar av andelar i andra företag8272Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra företag8273Nedskrivningar av övriga värdepapper hos andra företag8280Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag8281Återföringar av nedskrivningar av andelar i andra företag8282Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra företag8283Återföringar av nedskrivningar av övriga värdepapper i andra företag83Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter8310Ränteintäkter från omsättningstillgångar8311Ränteintäkter från bank8312Ränteintäkter från kortfristiga placeringar8313Ränteintäkter från kortfristiga fordringar8314Skattefria ränteintäkter8317Ränteintäkter för dold räntekompensation8319Övriga ränteintäkter från omsättningstillgångar8330Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar och placeringar8331Valutakursvinster på kortfristiga fordringar och placeringar8336Valutakursförluster på kortfristiga fordringar och placeringar8340Utdelningar på kortfristiga placeringar8350Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar8360Övriga ränteintäkter från koncernföretag8361Övriga ränteintäkter från moderföretag8362Övriga ränteintäkter från dotterföretag8363Övriga ränteintäkter från andra koncernföretag8370Nedskrivningar av kortfristiga placeringar8380Återföringar av nedskrivningar av kortfristiga placeringar8390Övriga finansiella intäkter84Räntekostnader och liknande resultatposter8400Räntekostnader (gruppkonto)8410Räntekostnader för långfristiga skulder8411Räntekostnader för obligations-, förlags- och konvertibla lån8412Räntedel i årets pensionskostnad8413Räntekostnader för checkräkningskredit8415Räntekostnader för andra skulder till kreditinstitut8417Räntekostnader för dold räntekompensation m.m.8418Avdragspost för räntesubventioner8419Övriga räntekostnader för långfristiga skulder8420Räntekostnader för kortfristiga skulder8421Räntekostnader till kreditinstitut8422Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder8423Räntekostnader för skatter och avgifter8424Räntekostnader byggnadskreditiv8429Övriga räntekostnader för kortfristiga skulder8430Valutakursdifferenser på skulder8431Valutakursvinster på skulder8436Valutakursförluster på skulder8440Erhållna räntebidrag8460Räntekostnader till koncernföretag8461Räntekostnader till moderföretag8462Räntekostnader till dotterföretag8463Räntekostnader till andra koncernföretag8490Övriga skuldrelaterade poster8491Erhållet ackord på skulder till kreditinstitut m.m.85(Fri kontogrupp)86(Fri kontogrupp)87(Fri kontogrupp)88BokslutsdispositionerFörändring av periodiseringsfonder för juridisk person och enskild näringsidkare8810Förändring av periodiseringsfond8811Avsättning till periodiseringsfond8819Återföring från periodiseringsfondBokslutsdispositioner för samtliga företagsformer8820Mottagna koncernbidrag8830Lämnade koncernbidrag8840Lämnade gottgörelser8850Förändring av överavskrivningar8851Förändring av överavskrivningar, immateriella anläggningstillgångar8852Förändring av överavskrivningar, byggnader och markanläggningar8853Förändring av överavskrivningar, maskiner och inventarier8860Förändring av ersättningsfond8861Avsättning till ersättningsfond för inventarier8862Avsättning till ersättningsfond för byggnader och markanläggningar8864Avsättning till ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel8865Ianspråktagande av ersättningsfond för avskrivningar8866Ianspråktagande av ersättningsfond för annat än avskrivningar8869Återföring från ersättningsfond8890Övriga bokslutsdispositioner8892Nedskrivningar av konsolideringskaraktär av anläggningstillgångar8896Förändring av lagerreserv8899Övriga bokslutsdispositioner89Skatter och årets resultat8910Skatt som belastar årets resultat8920Skatt på grund av ändrad beskattning8930Restituerad skatt8980Övriga skatter8990Resultat8999Årets resultat