:

Vem kan vara testamentsexekutor?

Innehållsförteckning:

 1. Vem kan vara testamentsexekutor?
 2. Vad får en testamentsexekutor göra?
 3. Vad kostar en testamentsexekutor?
 4. Vem har rätt att läsa ett testamente?
 5. Vem kan skriva under ett testamente?
 6. Hur klandrar man ett testamente?
 7. Kan man skriva testamente utan jurist?
 8. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 9. Vem får inte bevittna ett testamente?
 10. Vad kan ogiltigförklara ett testamente?
 11. När testamentet är ogiltigt?
 12. I vilka fall kan ett testamente vara ogiltigt?
 13. Vad får man inte testamentera bort?
 14. Vad kostar det att skriva testamente hos jurist?
 15. Är man skyldig att städa ett dödsbo?

Vem kan vara testamentsexekutor?

Juridik vid dödsfall

Vi är två gifta personer utan barn. I vårt testamente avsätter vi några summor till ideella organisationer samt till min hustrus syster. .Resten skall fördelas mellan våra syskonbarn, 5 st. Så långt känns allt relativt enkelt. 'Problemet' är att vårt dödsbo kommer att innehålla en större lägenhet, ett lantställe samt en aktieportfölj (totalvärde i dag c.a 20 miljoner kr.) Syskonbarnen bor långt ifrån varandra och det finns ingen av dem som vi anser kan 'ta tag' i försäljning av egendom och övrig hantering av dödsboet. Det behövs således en kompetent testamentsexekutor också för att undvika osämja mellan alla inblandade. Frågan är var man kan hitta någon bra sådan. Våra vänner är alla i hög ålder och kan inte ta tag i detta. Hälsningar

Vad får en testamentsexekutor göra?

En testamentsexekutor är någon, vanligtvis en advokat, som genom ett testamente utsetts att utreda och förvalta dödsboet när testatorn avlidit. Testamentsexekutorn verkställer också det som står i testamentet. Fördelar med att utse en testamentsexekutor är att det underlättar för de efterlevande i en svår tid och att hantering och fördelning av kvarlåtenskap ofta går snabbare.

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med arvsrätt och är vana vid uppdraget som testamentsexekutor.

En testamentsexekutor är någon, vanligtvis en advokat, som genom ett testamente utsetts att utreda och förvalta dödsboet när testatorn avlidit. Testamentsexekutorn verkställer också det som står i testamentet. Fördelar med att utse en testamentsexekutor är att det underlättar för de efterlevande i en svår tid och att hantering och fördelning av kvarlåtenskap ofta går snabbare.

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med arvsrätt och är vana vid uppdraget som testamentsexekutor.

Vi har lång erfarenhet att hjälpa våra klienter med arvsrättsliga frågor

Vad kostar en testamentsexekutor?

Testamentsexekutorn utses genom ett förordnande i testamentet (se Ärvdabalken 19 kap. 1 §).  Testatorn bestämmer alltså själv vem ska få uppdraget och har möjlighet att ge instruktioner om t.ex. förvaltningen i testamentet.

Vår uppfattning är att det vanligtvis är en jurist eller advokat på den byrå som hjälp till att skriva testamentet som får uppdraget som testamentsexekutor. Det är också klarlagt att den som har hjälp till att upprätta testamentet inte automatiskt blir jävig (se NJA 2007 s. 410).

Det är dock testatorns val och inget hindrar att testatorn utser någon helt annan till exekutor. Det finns inga krav på att testamentsexekutorn ska ha juridiska kunskaper (även om vi anser att det är en fördel).

För att testamentsexekutorn ska kunna ta över förvaltningen i boet måste testamentet först vinna laga kraft. Om det drar ut på tiden och/eller om det finns brådskande förvaltningsåtgärder kan boet behöva avträdas till förvaltning av boutredningsman.

Vem har rätt att läsa ett testamente?

Bröstarvingar är avkomlingar till den avlidne. Om något av barnen har dött tidigare (eller avstår från sin rätt att ärva) ärver hans eller hennes barn. Den avlidnes bröstarvingar har alltid rätt till hälften av sin arvslott, så kallad laglott. Om den avlidne har testamenterat på ett sådant sätt att det inkräktar på en bröstarvinges laglott kan bröstarvingen begära jämkning av testamente.

Jämkning måste begäras inom sex månader från det att bröstarvingen fick del av testamentet. Påkallande av jämkning av testamente gör bröstarvingen antingen genom att tillkännage sitt anspråk till testamentstagaren eller genom att väcka talan mot testamentstagaren vid domstol.

Vem kan skriva under ett testamente?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Hur klandrar man ett testamente?

För att du ska kunna vinna framgång med en talan om klander av ett testamente måste någon av följande förutsättningar vara uppfyllda:

 • testatorn var inte behörig att upprätta testamentet,
 • testatorn upprättade testamentet under påverkan av en psykisk störning,
 • testamentet uppfyller inte formkraven för ett testamente, eller att
 • testamentsgivaren har blivit lurad att upprätta testamentet alternativt missförstått de faktiska omständigheterna och dessa varit avgörande för hans vilja att upprätta testamentet.

Samtliga dessa förutsättningar behöver inte vara uppfyllda. Det räcker att endast en av dem är uppfyllda för att en talan om klander ska kunna väckas.

Kan man skriva testamente utan jurist?

Ja, testamentet måste vara skriftligt (det vill säga finnas på papper), samt undertecknas av dig och två vittnen. Vittnena bevittnar att du har undertecknat testamentet och måste vara närvarande när du undertecknar, eller när du erkänner att du har undertecknat. Vittnena måste vara minst 15 år, får inte vara släkt till dig som testamenterar och inte heller får de ärva något genom testamentet.

Om ni är gifta ärver efterlevande make/maka innan gemensamma barn. Särkullbarn ärver dock innan efterlevande make/maka och har rätt att få ut sitt arv omedelbart efter ditt frånfälle. Du kan dock genom testamente föreskriva att särkullbarnen ska få ut en mindre del än den andel de annars skulle ärva – dock måste de som minst erhålla laglott.

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

Det är inte döds­bo­et i sig som gör något utan det är döds­bo­de­lä­gar­na som till­sam­mans är an­sva­ri­ga för att sköta döds­bo­et. 

Det kan ex­em­pel­vis vara att betala räk­ning­ar, säga upp pre­nu­me­ra­tio­ner och ordna boupp­teck­ning. En boupp­teck­ning ska göras så snart som möj­ligt och den ska senast fyra må­na­der efter döds­fal­let skic­kas till Skat­te­ver­ket. 

Boupp­teck­ning­en är viktig för att döds­bo­de­lä­gar­na ska komma vidare med döds­bo­et och till sist dela ut arv. 

För att det ska bli enkla­re att sköta döds­bo­et utses ofta en fö­re­trä­da­re att sköta allt det prak­tis­ka.

Ofta är det en bröstar­vinge eller nära an­hö­rig som fö­re­trä­der döds­bo­et. Den som fö­re­trä­der döds­bo­et be­hö­ver ett döds­fall­sin­tyg för att visa att den har rätt att re­pre­sen­te­ra döds­bo­et. 

Det kan också vara en ut­om­stå­en­de person som fö­re­trä­der döds­bo­et. Döds­bo­de­lä­gar­na be­stäm­mer då ge­men­samt vem det ska vara. 

Vem får inte bevittna ett testamente?

 • Att det tydligt framgår att det är ett testamente
 • Du måste normalt ha fyllt 18 år
 • Din egenhändiga namnteckning måste bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen.

Vad kan ogiltigförklara ett testamente?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

När testamentet är ogiltigt?

Trygga min framtid

Jag undrar om man kan underlåta att ta hänsyn till ett testamente vid bouppteckning. I det här fallet fanns ett testamente i den avlidnes dator, ej undertecknat eller bevittnat, samt ett utskrivet, äldre testamente som enbart var underskrivet och ej bevittnat. Ändringar hade gjorts för hand i detta, genom överstrykningar och tillägg. Vad jag förstått måste släktingarna klandra testamentet vid en domstol om det ska bli ogiltigt. Vid bouppteckningen har man dock helt struntat i testamentena. Vad är rätt?

I vilka fall kan ett testamente vara ogiltigt?

Kvinnan och hennes make hade inga gemensamma barn, men maken hade barn och barnbarn från ett tidigare förhållande. I ett gemensamt testamente från 2006 testamenterade de först allt till varandra. De ville också att det gemensamma arvet skulle delas mellan deras respektive arvingar enligt givna andelar, när de båda var borta.

Det sättet att ärva kallas för fri förfoganderätt och är ett mycket vanligt sätt att testamentera för både makar och sambor.

Vad får man inte testamentera bort?

Om du kan testamentera bort allt eller inte beror på om du har barn. Har du inga barn är du helt fri att testamentera precis hur du vill. Du kan testamentera allt till din bästa vän, en organisation som du vill stödja, sju kusiner eller precis vad du vill.

Exempel: Klas har två barn, Morgan och Lena. Klas tycker att Morgan och Lena har tillräckligt gott om pengar och vill istället testamentera hela sin egendom till Läkare utan gränser, vilket han också gör. När Klas nu dör, finns det ett testamente som säger att hela kvarlåtenskapen om 2 miljoner kronor ska tillfalla organisationen. När vi upprättar bouppteckning efter Klas kallar vi Läkare utan gränser till bouppteckningsförrättning. Vi kallar också Morgan och Lena som ju är legala arvingar, det vill säga de som skulle fått ärva om det inte fanns något testamente. Morgan och Lena får då ta ställning till testamentet och kan välja mellan flera olika alternativ. De kan bland annat välja att godkänna testamentet, vilket i deras fall innebär att de inte får något arv efter Klas. De kan också välja att godkänna testamentet, men göra förbehåll för laglotten. Laglotten är i deras fall 500 000 kr vardera. Även fast Klas har testamenterat allt till någon annan har alltså Morgan och Lena rätt till sin laglott. I praktiken har föräldrar total frihet i att testamentetera hälften till precis vem de vill, medan den andra halvan utgör barnens laglott/laglotter.

Vad kostar det att skriva testamente hos jurist?

Det är aldrig för tidigt att skriva ett testamente, men det kan bli för sent. Många saknar i dag testamente och riskerar därför vid ett dödsfall att efterlämnat arv inte går dit de vill att de ska hamna.

Oavsett hur lite eller mycket tillgångar du har just nu kan det vara så att du vill att en del av ditt arv ska vara enskild egendom och ska gå till en viss person och inte följa arvsföljden. Att skriva ett testamente är något som är viktigt för alla och det kan vara extra viktigt beroende på vilken typ av levnadsförhållande du har.

Är man skyldig att städa ett dödsbo?

Som tidigare nämnts så ska kostnaden för städning av dödsbo betalas med pengar från dödsboet.

 • Om det saknas tillgångar så är det hyresvärden som får stå för kostnaden för flyttstädningen och dödsbotömningen.
 • Om fastigheten ska säljas finns det sannolikt tillgångar i dödsboet vilket innebär att en nära anhörig kan ligga ute med pengar för dödsboets räkning.
 • Kostnaden för städning av dödsbo är densamma som för en vanlig flyttstädning.

Oftast kan du erhålla ett fast pris för städningen vilket gör att du bör ta in flera offerter från kontrollerade företag hos oss på städexperter.se för att få bästa pris.